Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azromite

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Azromite Ravimi Nimetus: Azromite

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

AZROMITE 35 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Risedronaatnaatrium


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on AZROMITE ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne AZROMITE kasutamist
3.
Kuidas AZROMITE"t kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas AZROMITE"t säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON AZROMITE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis ravim on AZROMITE
AZROMITE kuulub mittehormonaalsete ravimite rühma, mida nimetatakse bisfosfonaatideks ja
millega ravitakse luuhaigusi. Ravim toimib otseselt luustikule, mille tagajärjel muutub see tugevamaks
ja väheneb luumurdude tekke tõenäosus.

Luu on elav kude. Vana luukude eemaldatakse luustikust pidevalt ja asendatakse uue luukoega.

Postmenopausi osteoporoos on seisund, mis tekib naistel pärast menopausi ning muudab luud
nõrgemaks ja hapramaks ning suurendab tõenäosust, et need võivad kukkumisel või liigse surve korral
murduda.
Osteoporoos võib mitmetel põhjustel (sh vananemine ja/või meessuguhormooni (testosterooni)
sisalduse vähenemine) tekkida ka meestel.

Lülisammas, reieluukael ja randmeluud on kõige tõenäolisemad kohad, kus luumurd võib tekkida,
kuid see võib juhtuda iga teie luuga. Osteoporoosiga seotud luumurrud võivad põhjustada ka seljavalu,
pikkuse vähenemist ja küürselgsust. Mitmetel osteoporoosiga patsientidel ei teki mingeid sümptome ja
te ei pruugigi teada, et teil on osteoporoos.

Milleks AZROMITE"t kasutatakse
AZROMITE"t kasutatakse osteoporoosi raviks menopausis naistel ja see vähendab luumurdude
tekkeohtu.
AZROMITE 35 mg kasutatakse osteoporoosi raviks luumurru suure tekkeriskiga meestel.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE AZROMITE KASUTAMIST

Ärge kasutage AZROMITE"t
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) risedronaatnaatriumi või AZROMITE mõne koostisosa
suhtes (vt lõik 6 ,,Mida AZROMITE sisaldab");
-
kui teie arst on öelnud, et teil on seisund, mida kutsutakse hüpokaltseemiaks (vähene
kaltsiumisisaldus veres);

-
kui te võite olla rase või kavatsete rasestuda;
-
kui te imetate last;
-
kui teil on tõsised probleemid neerudega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga AZROMITE
-
kui te ei ole suuteline seisma või istuma vähemalt 30 minutit;
-
kui teil on luu- ja mineraalainete ainevahetuse häired (nt vitamiin D puudus, kõrvalkilpnäärme
(paratüreoid-) hormooni häired), mis võivad põhjustada vähese kaltsiumisisalduse veres;
-
kui teil on varem olnud söögitoruga (seedekulgla osa, mis juhib toidu suuõõnest makku) seotud
häireid, nt on toidu neelamine valulik või raskendatud;
-
kui teil on gastriit;
-
kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid (näiteks laktoosi);
-
kui teil on olnud igemete ja/või lõualuu valu või paistetus, lõualuu tuimus, ,,raske" tunne lõuas
või hammaste kaotus;
-
kui te saate hambaravi või on plaan teostada hambakirurgiline protseduur, öelge oma
hambaarstile, et teid ravitakse AZROMITE"ga.

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, konsulteerige oma arstiga enne ravimi võtmist.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Väga vähestel ravimitel on teadaolev kliiniliselt oluline koostoime AZROMITE 35 mg.
Ravimid, mis sisaldavad ühte või mitut allpool nimetatud mineraalainet, vähendavad samaaegsel
kasutamisel AZROMITE 35 mg toimet:
· kaltsium,
· magneesium,
· alumiinium,
· raud.

Võtke neid ravimeid vähemalt 30 minutit pärast AZROMITE võtmist.

AZROMITE"t 35 võib kasutada koos täiendavalt manustatavate östrogeenipreparaatidega (naistel).

AZROMITE võtmine koos toidu ja joogiga
Ärge mingil juhul võtke AZROMITE tabletti koos toidu või jookidega (v.a vesi). Ärge mingil juhul
võtke seda ravimit koos piimatoodetega (piim), sest need sisaldavad kaltsiumi (vt lõik 2 ,,Võtmine
koos teiste ravimitega").
Te võite süüa ja juua (v.a vesi) ning teisi ravimeid võtta alles vähemalt 30 minutit pärast AZROMITE
võtmist.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
AZROMITE"t ei tohi võtta, kui te kahtlustate rasedust või planeerite rasestuda (vt lõik 2 ,,Ärge võtke
AZROMITE"t").
AZROMITE"t ei tohi võtta, kui te toidate last rinnaga (vt lõik 2 ,,Ärge võtke AZROMITE"t").

AZROMITE"t tohib kasutada ainult menopausis naiste raviks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
AZROMITE ei mõjuta autojuhtimise või masinate kasutamise võimet.

Oluline teave mõningate AZROMITE koostisainete suhtes
AZROMITE sisaldab väikeses koguses laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist nõu pidama oma arstiga.3.
KUIDAS AZROMITE"T KASUTADA

Kasutage AZROMITE"t alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks AZROMITE (35 mg risedronaatnaatriumit) üks kord nädalas.
Valige üks päev nädalas, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini. Võtke iga nädal üks AZROMITE
tablett teie valitud päeval.
Pappkarbil on ruudud/tühikud. Palun märkige sinna nädalapäev, mille te AZROMITE võtmiseks
valisite. Samuti märkige üles kuupäevad, millal te tabletti võtate.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Neeruprobleemidega patsiendid
Kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni vähenemise korral ei ole annust vaja kohandada. Kui teie
neerufunktsioon on tugevalt vähenenud, et tohi te AZROMITE"t kasutada.

Lapsed
AZROMITE"t ei soovitata anda lastele ja noorukitele.

Millal AZROMITE"t võtta?
Võtke Azronate vähemalt 30 minutit enne päeva esimest toidukorda, jooki (v.a puhas vesi) või teiste
ravimite manustamist.

Kuidas AZROMITE"t võtta?
· Võtke tablett püstises asendis (istudes või seistes). Sellega ennetate te kõrvetisi (põletustunne
kurgus).
· Neelake tablett vähemalt klaasitäie (120 ml) puhta veega. Ärge mingil juhul võtke
AZROMITE"t koos toidu või jookidega (v.a vesi), ravim peab õigesti toimima.
· Neelake tablett alla tervelt. Kapsleid ei tohi imeda ega närida.
· Ärge heitke pikali 30 minuti jooksul pärast tableti võtmist.

Teie arst ütleb teile, kui te peate juurde võtma kaltsiumi ja D-vitamiini. See võib osutuda vajalikuks
juhul, kui te ei saa neid aineid piisavalt toiduga.

Kui te võtate AZROMITE"t rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine on juhuslikult võtnud rohkem tablette kui ette nähtud, jooge klaasitäis piima ja
võtke otsekohe ühendust arsti või haiglaga. Üleannustamine põhjustab organismi kaltsiumisisalduse
vähenemist, mille sümptomiteks on lihas- või kõhupiirkonna krambid.

Kui te unustate AZROMITE"t võtta
Kui te unustasite tableti võtta, siis võtke ravim päeval, mil see teile meenus. Seejärel jätkake ravimi
manustamist üks kord nädalas päeval, mil te olite seda varem planeerinud. Ärge võtke kahekordset
annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata (kui te olete unustanud võtta tableti ühe või mitme
nädala jooksul).

Kui te lõpetate AZROMITE võtmise
Osteoporoosi ravi on tavaliselt pikaajaline. Palun rääkige oma arstiga, enne kui te otsustate ravi
lõpetada. Ravi lõpetamine ei avalda ravi seisukohalt kasulikke toimeid ja teie luud võivad uuesti
hõrenema hakata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED


Nagu kõik ravimid, võib ka AZROMITE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad söögitoruga seotud sümptomid, nagu valu
neelamisel või neelamisraskused, valu rinnus või uued või süvenenud kõrvetised.

Kõrvaltoimed olid üldiselt kerged ja patsiendid ei pidanud nende tõttu tablettide võtmist lõpetama.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (1-l kuni 10 kasutajal 100-st)
Kõhukinnisus, halb enesetunne (düspepsia), seedehäired, iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus. Luu- või
lihasvalu. Peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (1-l kuni 10 kasutajal 1000-st)
Söögitoru põletik või söögitoru (seedekulgla osa, mis juhib toidu suuõõnest makku) haavand, mis
põhjustab raskust ja valu neelamisel. Mao ja kaksteistsõrmiksoole (peensoole osa, kuhu liigub mao
sisu) põletik või haavand.
Teavitage oma arsti kohe, kui te täheldate järgmisi kõrvaltoimeid:
silma vikerkesta põletik (valgustundlikkus ja/või punetavad ja valulikud silmad koos võimalike
nägemishäiretega).

Harva esinevad kõrvaltoimed (1-l kuni 10 kasutajal 10 000-st)
Keelepõletik (punane, paistes, võib olla valulik). Söögitoru (seedekulgla osa, mis juhib toidu
suuõõnest makku) ahenemine. Täheldatud on maksafunktsiooni näitajate kõrvalekalded normist. Neid
muutusi saab diagnoosida ainult vereanalüüsidega.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 kasutajal 10 000-st)
Teavitage oma arsti otsekohe, kui te täheldate järgmisi kõrvaltoimeid:
Allergilised reaktsioonid, nagu urtikaaria (nahalööve), näopiirkonda, huuli, keelt ja/või kaela haarav
turse, hingamis- või neelamisraskus. Rasked nahareaktsioonid, sh vesikulatsioon (villide teke) naha all.

Teadmata esinemissagedus
Teavitage oma arsti otsekohe, kui te täheldate järgmisi kõrvaltoimeid:
lõualuu osteonekroos (luukoe hävimine).

Harva võib ravi alguses patsiendi vere kaltsiumi- ja fosfaadisisaldus väheneda. Need muutused on
tavaliselt väikesed ja ei põhjusta sümptomeid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS AZROMITE"T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage AZROMITE"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida AZROMITE sisaldab

-
Toimeaine on risedronaatnaatrium. Iga tablett sisaldab 35 mg risedronaatnaatriumi, mis on
võrdväärne 32,5 mg risedroonhappega.
-
Abiained on:
Tableti sisu: prezelatineeritud maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, krospovidoon,
magneesiumstearaat.
Tableti kate: hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, titaandioksiid (E171), makrogool 4000.

Kuidas AZROMITE välja näeb ja pakendi sisu
AZROMITE on valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille
läbimõõt on 11,2 mm, paksus 5 mm ja mille ühele küljele on pressitud "35".
Pakendis 4 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Gedeon Richter Plc.
Gyömri út 19-21
1103 Budapest
Ungari


Tootjad
Pharmathen S.A.
6, Dervenakion str.
153 51 Pallini, Attiki
Kreeka

Gedeon Richter Plc.
Gyömri út 19-21
1103 Budapest
Ungari


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Bulgaaria /Nurrid 35 mg
Tsehhi:
Nurrid 35 mg potahované tablety
Taani
Nurrid
Eesti
AZROMITE
Ungari
Nurrid 35 mg filmtabletta
Leedu
Azromite 35 mg plvele dengtos tablets
Läti
Azromite 35 mg apvalkots tabletes
Poola
Nurrid
Rumeenia Nurrid 35 mg comprimate filmate
Slovakkia Nurrid 35 mg filmom obalená tableta


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2009RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZROMITE 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid.


2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 35 mg risedronaatnaatriumi, mis on ekvivalentne
32,5 mg risedroonhappega.
INN. Acidum risedronicum

Abiaine: iga tablett sisaldab 1,9 mg laktoosi
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 11,2 mm,
paksus 5 mm ja mille ühele küljele on pressitud "35".


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Menopausijärgse osteoporoosi ravi, et vähendada selgroolülide murdude riski. Menopausijärgse
väljendunud osteoporoosi ravi, et vähendada reieluu proksimaalse osa murdude riski (vt lõik 5.1).

Osteoporoosi ravi luumurru kõrge riskiga meestel (vt lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annus täiskasvanutele on üks 35 mg tablett üks kord nädalas suu kaudu. Tablett tuleb võtta
iga nädal samal nädalapäeval. Toit mõjutab risedronaatnaatriumi imendumist, mistõttu peavad
patsiendid piisava imendumise tagamiseks võtma tableti:
· enne hommikusööki: vähemalt 30 minutit enne päeva esimest toidukorda, muude ravimite
manustamist või joomist (v.a puhas vesi).

Patsientidele peab selgitama, et kui üks annus jääb võtmata, tuleb võtta üks tablett sel päeval, mil
võtmata jäänud tablett meenub. Siis peaksid patsiendid pöörduma tagasi ühe tableti võtmise juurde
kord nädalas päeval, mil tavaliselt tablett võetakse. Kunagi ei tohi võtta kahte tabletti päevas.

Tabletid tuleb tervena alla neelata, neid ei tohi imeda ega närida. Tablett tuleb võtta püstises asendis
(seistes või istudes) koos klaasitäie puhta veega (> 120 ml), et hõlbustada ravimi liikumist makku.
Patsiendid ei tohi 30 minuti jooksul pärast tableti võtmist pikali heita (vt lõik 4.4).

Kui toit ei sisalda piisavalt kaltsiumi ja D-vitamiini, peab kaaluma nende täiendavat manustamist.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik, sest toimeaine biosaadavus, jaotumine ja eritumine on eakatel
(> 60-aastastel) sarnane võrreldes nooremate patsientidega.

Neerukahjustus
Kerge ja mõõduka neerukahjustuse korral ei ole annuse kohandamine vajalik. Risedronaatnaatrium on
vastunäidustatud raske neerukahjustusega patsientidele (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) (vt lõigud
4.3 ja 5.2).

Lapsed ja noorukid
Risedronaati ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutus- ja tõhususandmete puudumise tõttu.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus risedronaatnaatriumi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Hüpokaltseemia (vt lõik 4.4).
Rasedus ja imetamine.
Raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens < 30ml/min).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Toit, joogid (v.a puhas vesi) ja mitmevalentseid katioone (nt kaltsiumi, magneesiumi, rauda ja
alumiiniumi) sisaldavad ravimid mõjutavad bisfosfonaatide imendumist ning neid ei tohi võtta samal
ajal risedronaatnaatriumiga (vt lõik 4.5). Soovitud toime saavutamiseks peab rangelt
annustamissoovitusi järgima (vt lõik 4.2).

Bisfosfonaatide tõhusus osteoporoosi ravis on seotud luu väikse mineraalse tiheduse (BMD T-skoor
puusa- või lülisamba nimmepiirkonnas ­2,5 SD) ja/või varasema murru olemasoluga.
Kõrge iga üksi või kliinilised riskitegurid murdude tekkeks ei ole piisavaks põhjuseks osteoporoosi
ravi alustamiseks bisfosfonaadiga. Tõendid bisfosfonaatide, sh risedronaadi tõhususe kohta väga
eakatel (> 80-aastased) on piiratud (vt lõik 5.1). Bisfosfonaadid võivad põhjustada söögitoru ja mao
põletiku ning tekitada söögitoru haavandeid. Seepärast peavad patsiendid pöörama erilist tähelepanu
annustamisjuhistele (vt lõik 4.2).

Patsiendid, kellel on esinenud söögitoruga seotud häireid, mis aeglustavad söögitoru läbimist või
tühjendamist (nt ahenemine või akalaasia), kes ei ole suutelised olema püstiasendis vähemalt 30
minutit pärast tableti võtmist või kellel on aktiivsed või hiljutised söögitoru või seedekulgla ülaosa
probleemid, peavad piiratud kliiniliste kogemuste tõttu kasutama risedronaatnaatriumi erilise
ettevaatusega.

Ravimit välja kirjutav arst peab sellistele patsientidele rõhutama annustamisjuhiste järgimise tähtsust
ja olema tähelepanelik võimalike söögitoru reaktsioonide suhtes.Patsientidele tuleb öelda, et nad
peavad kohe arsti poole pöörduma, kui neil tekivad söögitoru ärrituse sümptomid, nagu düsfaagia,
valu neelamisel, retrosternaalne valu või uued/süvenenud kõrvetised.

Hüpokaltseemia tuleb välja ravida enne ravi alustamist risedronaatnaatriumiga. Teisi luu- ja
mineraalide ainevahetushäireid (nt paratüroidnäärme düsfunktsioon, vitamiin D hüpovitaminoos) tuleb
ravida ravi alustamisel risedronaatnaatriumiga.

Lõualuu osteonekroos on tavaliselt seotud hamba väljatõmbamise ja/või paikse infektsiooniga (sh
osteomüeliit), mida on täheldatud vähkkasvajaga patsientidel, kes saavad peamiselt intravenoosset ravi
bisfosfonaatidega. Paljud nendest patsientidest saavad lisaks kemoteraapiat ja kortikosteroide. Lõualuu
osteonekroosi on samuti täheldatud osteoporoosiga patsientidel, kes saavad suukaudset ravi
bisfosfonaatidega.

Kaasnevate riskiteguritega (nt vähk, kemoteraapia, radioteraapia, kortikosteroidid, halb suuhügieen)
patsientidel tuleb enne ravi bisfosfonaatidega kontrollida hambaid ja teha sobivat profülaktikat.


Ravi ajal peavad need patsiendid võimaluse korral vältima invasiivseid hambaraviprotseduure.
Patsientidel, kellel tekib bisfosfonaatravi ajal lõualuu osteonekroos, võib hamba operatsioon seisundit
halvendada. Puuduvad andmed bisfosfonaatravi katkestamiseks, et vähendada hambaravi vajavate
patsientide lõualuu osteonekroosi riski.
Iga patsiendi individuaalne raviplaan peab põhinema raviarsti kliinilisel otsusel, mis arvestab ka kasu-
riski suhet.

See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus,
laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud, kuid kliiniliste uuringute käigus ei ole leitud kliiniliselt olulisi
koostoimeid teiste ravimitega. III faasi osteoporoosi uuringutes, kus risedronaatnaatriumi manustati
iga päev, kasutasid atsetüülsalitsüülhapet või teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid
(MSPVA) vastavalt 33% ja 45% patsientidest. III faasi uuringus menopausijärgses eas naistel kasutas
atsetüülsalitsüülhapet või teisi MSPVA-sid üks kord nädalas vastavalt 57% ja 40% patsientidest.
Atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-de regulaarsete kasutajate hulgas (manustasid 3 või enam
päeva nädalas), keda raviti risedronaatnaatriumiga, oli seedekulgla ülaosa kõrvaltoimete
esinemissagedus sarnane kontrollrühma patsientide omaga.

Vajaduse korral võib risedronaatnaatriumi kasutada samal ajal östrogeenidega (ainult naistel).

Ühekorraga manustatud mitmevalentseid katioone (nt kaltsiumi, magneesiumi, rauda ja alumiiniumi)
sisaldavad ravimid mõjutavad Risedronate"i imendumist (vt lõik 4.4).

Risedronaatnaatrium ei metaboliseeru süsteemselt, ei indutseeri tsütokroom P450 ensüümi ja seondub
vähesel määral plasmavalkudega.

4.6 Rasedus ja imetamine

Risedronaatnaatriumi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud
kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Loomkatsed
on näidanud, et väike kogus risedronaatnaatriumi eritub rinnapiimaga. Ei ole teada, kas
risedronaatnaatrium eritub inimese rinnapiimaga.
Risedronaati ei tohi kasutada rasedad ega naised, kes imetavad last.

4.7 Toime

reaktsioonikiirusele

Toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole täheldatud.

4.8 Kõrvaltoimed

Risedronaatnaatriumi on uuritud III faasi kliinilistes uuringutes, milles osales üle 15 000 patsiendi.
Enamus kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimetest olid kerge või keskmise raskusastmega ega
vajanud ravi katkestamist.

Allpool on toodud risedronaadiga võimalikult või tõenäoliselt seotud kõrvaltoimed, mida täheldati III
faasi kliinilistes uuringutes osteoporoosiga menopausijärgses eas naiste 36-kuulise ravi jooksul
risedronaatnaatriumiga 5 mg ööpäevas (n = 5020) või platseeboga (n = 5048). Kõrvaltoimed on
esitatud järgmiselt (sulgudes on toodud esinemissagedus võrreldes platseeboga).
Väga sage ( 1/10); sage ( 1/100; < 1/10); aeg-ajalt ( 1/1000; < 1/100); harv ( 1/10 000; < 1/1000);
väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu (1,8% vs. 1,4%).

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: iriit*.

Seedetrakti häired
Sage: kõhukinnisus (5,0% vs. 4,8%), düspepsia (4,5% vs. 4,1%), iiveldus (4,3% vs. 4,0%), kõhuvalu
(3,5% vs. 3,3%), diarröa (3,0% vs. 2,7%).
Aeg-ajalt: gastriit (0,9% vs. 0,7%), ösofagiit (0,9% vs. 0,9%), düsfaagia (0,4% vs. 0,2%), duodeniit
(0,2% vs. 0,1%), söögitoru haavand (0,2% vs. 0,2%).
Harv: glossiit (< 0,1% vs. 0,1%), söögitoru ahenemine (< 0,1% vs. 0,0%).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Sage: luu- ja lihasvalu (2,1% vs. 1,9%).

Uuringud
Harv: maksafunktsiooni näitajate kõrvalekalded normist*.

* III faasi osteoporoosi uuringutes ei olnud esinemissagedus oluline; esinemissagedus põhineb
varasemate kliiniliste uuringute käigus tekkinud kõrvalnähtudel või laboratoorsetel või taastekke
leidudel.

Üheaastases topeltpimemeetodil tehtud mitmekeskuselises uuringus, milles võrreldi
risedronaatnaatriumi annuses 5 mg üks kord ööpäevas (n = 480) ja risedronaatnaatriumi annuses
35 mg üks kord nädalas (n = 485) osteoporoosiga menopausijärgses eas naistel, olid ohutus- ja
talutavusprofiilid kummagi annuse puhul sarnased.
Lisaks teatasid uurijad järgmistest võimalikult või tõenäoliselt ravimiga seonduvatest kõrvaltoimetest
(esinemissagedus suurem risedronaatnaatriumi 35 mg rühmas võrreldes risedronaatnaatriumi 5 mg
rühmaga): seedetrakti häired (1,6% vs. 1,0%) ja valu (1,2% vs. 0,8%).

Kaheaastases osteoporoosi uuringus meestel olid üldine ohutus ning talutavus ravi- ja platseeborühmas
sarnased. Kõrvaltoimed olid sarnased naistel esinenud kõrvaltoimetega.

Laboratoorsed leiud Mõnel patsiendil täheldati varast, mööduvat, asümptomaatilist ning kergekujulist
seerumi kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse vähenemist.

Järgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud ravimi turustamisjärgse kasutamise käigus (esinemissagedus
ei ole teada).

Silma kahjustused
Iriit, uveiit

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Lõualuu osteonekroos.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Ülitundlikkus ja nahareaktsioonid, sh angioödeem, generaliseerunud lööve ja bulloossed
nahareaktsioonid, mõned üksikud raskekujulised juhud.

4.9 Üleannustamine

Risedronaatnaatriumi üleannustamise ravi kohta puudub spetsiifiline teave.


Märkimisväärse üleannustamise korral võib tekkida seerumi kaltsiumisisalduse vähenemine. Mõnel
patsiendil võivad ilmneda hüpokaltseemia nähud ja sümptomid. Hüpokaltseemia varaseim sümptom
on surin kätes ja jalgades. Teiste sümptomite hulka kuuluvad lihas- või kõhupiirkonna krambid.

Patsientidele tuleb anda juua piima või manustada magneesiumi, kaltsiumi või alumiiniumi sisaldavaid
antatsiide, et siduda risedronaati ja vähendada risedronaatnaatriumi imendumist. Olulise
üleannustamise korral võib teha maoloputust, et eemaldada imendumata risedronaatnaatriumi.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: bisfosfonaadid
ATC-kood: M05BA07.

Risedronaatnaatrium on püridinüülbisfosfonaat, mis seondub luu hüdroksüapatiidiga ja inhibeerib
osteoklastide aktiivsusest tingitud luuresorptsiooni. Luuresorptsioon väheneb, samal ajal kui
osteoblastide aktiivsus ja luukoe mineraliseerumine säilivad. Prekliinilistes uuringutes avaldas
risedronaatnaatrium tugevat osteoklastide ja luuresorptsioonivastast toimet ning suurendas annusest
sõltuvalt luukoe massi ja skeleti biomehaanilist tugevust. Risedronaatnaatriumi toimet tõestati luukoe
ainevahetuse biokeemiliste markerite mõõtmisega farmakodünaamilistes ja kliinilistes uuringutes.
Menopausijärgses eas naispatsientide uuringutes täheldati luukoe ainevahetuse biokeemiliste markerite
langust 1 kuuga, mis saavutas maksimumi 3...6 kuu jooksul. Luukoe biokeemiliste markerite langus
oli sarnane risedronaatnaatrium 35 mg ja risedronaatnaatrium 5 mg üks kord päevas manustamisega 12
kuu jooksul.
Uuringus osteoporoosiga meestel täheldati luukoe biokeemiliste markerite esmast langust kõige varem
3 kuu jooksul ning languse jätkumist 24. kuul.

Menopausijärgse osteoporoosi ravi ja ennetamine
Menopausijärgse osteoporoosi teket soodustavad mitmed riskitegurid, sh väike luumass, väike
luutihedus, varajane menopaus, suitsetamine ja osteoporoosi pärilik esinemine. Osteoporoosi
kliiniliseks tagajärjeks on luumurrud. Mida rohkem on riskitegureid, seda tõenäosem on luumurru teke.

Selgroo nimmepiirkonna BMD (luu mineraalne tihedus) alusel üheaastases topeltpimemeetodil
teostatud paljukeskuselises uuringus menopausijärgse osteoporoosiga naistel oli risedronaatnaatrium
annus 35 mg (üks kord nädalas) (n = 485) terapeutiliselt ekvivalentne risedronaatnaatriumi annusega
5 mg üks kord ööpäevas (n = 480).
Kliinilises programmis uuriti üks kord ööpäevas manustatava risedronaatnaatriumi mõju reieluukaela
ja lülisambamurru tekke riskile varase ja hilise menopausiga naistel, kellel esines varasem luumurd või
mitte. Uuringus kasutati päevaannuseid 2,5 mg ja 5 mg ning kõik grupid, sealhulgas kontrollgrupid,
said lisaks kaltsiumi ja vitamiini D-d, kui lähteväärtused olid madalad. Uue lülisamba ja reieluukaela
murru absoluutset ja suhtelist riski hinnati esimese juhuni kulunud aja analüüsi põhjal.

· Kahte platseeborühmaga uuringusse (n = 3,661) kaasati menopausijärgses eas alla 85-aastased
naised, kellel oli olnud selgroolülimurd. Kolmeaastane ravi risedronaatnaatriumiga annuses 5 mg
ööpäevas vähendas uute selgroolülimurdude esinemist võrreldes kontrollrühmaga.
Vähemalt kahe selgroolüli murruga naistel vähenes suhteline risk 49% (uusi selgroolüli murde
risedronaatnaatriumirühmas 18,1% ja platseeborühmas 29,0%) ning vähemalt ühe selgroolüli
murruga naistel 41% (uusi selgroolüli murde risedronaadirühmas 11,3% ja platseeborühmas
16,3%). Ravi mõju oli märgatav juba esimese raviaasta lõpus. Ravi kasulikkust demonstreeriti ka
naiste puhul, kellel oli varem esinenud mitmeid luumurde. Annuses 5 mg ööpäevas vähendas
risedronaatnaatrium ka aastast kehapikkuse kadu võrreldes kontrollrühmaga.
· Kahte järgnevasse platseeborühmaga uuringusse kaasati menopausijärgses eas naisi vanuses üle 70
aasta, kellest osadel oli varasemaid selgroolülide murde ja osadel mitte. Uuritud naistel vanuses

70...79 aastat oli reieluukaela BMD T-skoor < ­3 SD (­2,5 SD, kui kasutada NHANES III) ning
vähemalt üks täiendav riskitegur. 80 aasta vanused naised kaasati uuringusse, kui neil oli
vähemalt üks reieluu kaela mitteluustikuline riskitegur või reieluukaela väike luutihedus.
Risedronaatnaatriumi tõhususe statistiliselt oluline erinevus platseebost ilmneb üksnes 2,5 mg ja
5 mg ööpäevaste annustega ravitud rühmade ühendandmetes. Alljärgnevad tulemused põhinevad
vaid kliinilise praktika ja osteoporoosi praeguste definitsioonide alusel määratletud alarühmade a
posteriori
analüüsil.
- Alarühmas, kus patsientidel on reieluukaela BMD T-skoor < ­2,5 SD (NHANES III) ja vähemalt
üks varasem selgroolüli murd, vähendas kolmeaastane ravi risedronaatnaatriumiga reieluukaela
murdude tekkeriski 46% võrreldes kontrollrühmaga (risedronaatnaatriumi 2,5 mg ja 5 mg
annustega ühendrühmas oli reieluukaela murdude esinemissagedus 3,8% ja platseeborühmas
7,4%).
- Andmete alusel võib eeldada, et väga eakate (> 80-aastaste) patsientide puhul on kaitsev toime
vähem väljendunud. Selle põhjuseks võib olla reieluukaela murru mitteluustikuliste riskitegurite
osakaalu suurenemine vananedes. Uuringute teisese tulemusnäitaja analüüs näitas uute selgroolüli
murdude tekkeriski vähenemist reieluukaela väikese luutihedusega patsientidel nii varasema
selgroolüli murru esinemisel kui ka ilma selleta.

· Kolmeaastane ravi risedronaatnaatriumiga annuses 5 mg ööpäevas suurendas luutihedust (BMD)
kontrollrühmaga võrreldes selgroo nimmepiirkonnas, reieluukaelas, pöörlas ja randmes ning
hoidis ära luukao kodarluus.
· Kolmeaastase risedronaatnaatriumi manustamisega annuses 5 mg ööpäevas saavutatud luukao
pidurdumine osutus kiiresti pöörduvaks üheaastase jälgimisperioodi vältel, mil ravimit ei
manustatud.
· Pärast menopausijärgses eas naiste 2...3-aastast ravi risedronaatnaatriumiga annuses 5 mg
ööpäevas võetud luubiopsiates täheldati ootuspäraselt mõõdukalt vähenenud luukadu.
Risedronaatnaatriumravi käigus moodustunud luu oli normaalse lamellaarse struktuuri ja
luumineralisatsiooniga. Need andmed koos osteoporoosist tingitud selgroomurdude
esinemissageduse vähenemisega osteoporoosiga naistel näitavad, et kahjulik mõju luukvaliteedile
puudub.
· Mitmete mõõdukate kuni tõsiste seedetrakti kaebustega patsientide endoskoopiline uurimine nii
risedronaatnaatriumi- kui ka kontrollrühmas ei tõendanud raviga seotud mao, kaksteistsõrmiksoole
ega söögitoru haavandite teket kummaski rühmas, kuigi risedronaatnaatriumirühmas täheldati aeg-
ajalt duodeniiti.

Osteoporoosi ravi meestel
Kaheaastane topeltpimemeetodil tehtud platseebokontrollitud uuring 284 patsiendil näitas, et
risedronaatnaatrium annuses 35 mg üks kord nädalas (n = 191) on osteoporoosiga meespatsientidel
(vanuses 36...84 aastat) tõhus. Kõik patsiendid said lisaks kaltsiumi ja vitamiin D-d.

BMD suurenemist täheldati juba 6 kuu möödudes pärast ravi alustamist risedronaatnaatriumiga.
Kaheaastane ravi risedronaatnaatriumiga annuses 35 mg üks kord nädalas suurendas selgroo
nimmeosa, reieluukaela, pöörla ja kogu puusaluu mineraalset tihedust (BMD) võrreldes platseeboga.
Luumurde vähendavat toimet selles uuringus ei täheldatud.
Risedronaatnaatriumi toime luule (BMD suurenemine ja BTM vähenemine) on meestel ja naistel
sarnane.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist on imendumine suhteliselt kiire (tmax ~1 tund) ja see on annusest
sõltumatu uuritud vahemiku piires (ühekordse annuse uuringus 2,5...30 mg; mitmekordse annuse
uuringutes 2,5...5 mg ööpäevas ning kuni 50 mg manustatuna üks kord nädalas). Tableti keskmine
suukaudne biosaadavus on 0,63% ja väheneb, kui risedronaatnaatriumi manustatakse koos toiduga.
Biosaadavus meestel ja naistel on sarnane.


Jaotumine
Tasakaalukontsentratsiooni juures on keskmine jaotusruumala inimestel 6,3 l/kg.
Seondumine plasmavalkudega on umbes 24%.

Metabolism
Risedonaatnaatriumi süsteemse metabolismi kohta puuduvad tõendid.

Eliminatsioon
Ligikaudu pool imendunud annusest eritub uriiniga 24 tunni jooksul ja 85% intravenoossest annusest
eritub uriiniga 28 päevaga. Keskmine neerukliirens on 105 ml/min ja keskmine üldine kliirens
122 ml/min, erinevus tuleneb tõenäoliselt imendumisest luudesse. Neerukliirens ei ole sõltuv
kontsentratsioonist ja see on lineaarses seoses kreatiniini kliirensiga. Imendumata risedonaat eritub
muutumatul kujul väljaheitega. Pärast suukaudset manustamist näitab kontsentratsiooni-aja graafik
kolmefaasilist eliminatsiooni lõpliku poolväärtusajaga 480 tundi.

Erilised patsientide rühmad
Eakad
Annuste kohandamine ei ole vajalik.

Atsetüülsalitsüülhappe/MSPVA-de kasutajad
Atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-de regulaarsete kasutajate hulgas (manustasid 3 või enam
päeva nädalas), keda raviti risedronaatnaatriumiga, oli seedekulgla ülaosa kõrvaltoimete
esinemissagedus sarnane kontrollrühma patsientidel täheldatuga.

5.3 Prekliinilised

ohutusandmed

Toksikoloogilistes uuringutes rottide ja koertega täheldati risedronaatnaatriumi annusest sõltuvat
toksilist mõju maksale, rottidel täheldati ensüümide aktiivsuse tõusu koos histoloogiliste muutustega.
Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada. Inimeste terapeutilist annust ületavate annuste
manustamisel rottidele ja koertele täheldati toksilist toimet munanditele. Närilistel esines sageli
annusest sõltuvat ülemiste hingamisteede ärritust. Samasugust toimet on täheldatud ka teiste
bisfosfonaatide kasutamisel. Pikemaajalistes uuringutes närilistega täheldati kahjulikku toimet
alumistele hingamisteedele, kuid nende leidude kliiniline tähendus on teadmata.
Reproduktiivtoksilisuse uuringutes täheldati kliinilistele annustele lähedaste annustega ravitud rottide
loodetel rinnaluu ja/või koljuluu luustumismuutusi ning hüpokaltseemiat ja suremust tiinuse lõpule
kandnud emasloomade hulgas. Teratogeensust ei ilmnenud manustamisel rottidele annustes 3,2 mg/kg
ööpäevas ja küülikutele 10 mg/kg ööpäevas, kusjuures andmed on olemas vaid väikese arvu küülikute
kohta. Toksilisus emasloomale takistas suuremate annuste uurimist. Prekliinilised genotoksilisuse ja
kartsinogeensuse uuringud ei näidanud märkimisväärseid riske inimestele.


6. FARMATSEUTILISED

ANDMED

6.1 Abiainete

loetelu

Tableti sisu:
prezelatineeritud maisitärklis,
mikrokristalne tselluloos,
krospovidoon,
magneesiumstearaat.

Tableti kate:

hüpromelloos,
laktoosmonohüdraat,

titaandioksiid (E171),
makrogool 4000.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi iseloomustus: läbipaistmatu PVC/PE/PVDC/alumiiniumblister pappkarbis.
Pakendis
4 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded hävitamiseks ja käsitsemiseks
Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Gedeon Richter Plc.
Gyömri út 19-21
1103 Budapest
Ungari


8. MÜÜGILOA
NUMBER

618809


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

06.02.2009


10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2009