Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alendroonhape orion - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFO RAVIMI KASUTAJALE

Alendroonhape Orion 70 mg tabletid
Alendronaatnaatriumtrihüdraat, vastab 70 mg alendroonhappele.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on väljakirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Alendroonhape Orion ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Alendroonhape Orion"i kasutamist
3.
Kuidas Alendroonhape Orion"i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Alendroonhape Orion"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ALENDROONHAPE ORION JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis on Alendroonhape Orion?
Alendroonhape Orion kuulub mittehormonaalsete bisfosfonaatide rühma. Alendroonhape Orion
kaitseb luuhõrenemise eest, mis tekib menopausis naistel ning aitab kaasa luukoe taastumisele. Ravim
vähendab selgroo ja reieluu murdude riski.

Milleks Alendroonhape Orion"i kasutatakse?
Teie arst on määranud Alendroonhape Orion"i osteoporoosi raviks. Alendroonhape Orion vähendab
selgroo ja reieluu murdude riski.

Alendroonhape Orion"i võetakse üks kord nädalas.

Mis on osteoporoos?
Osteoporoos on luude õhenemine ja nõrgenemine. See esineb tavaliselt menopausis naistel.
Menopausi ajal lõpetavad munasarjad naissuguhormoon östrogeeni tootmise, mis aitab hoida naise
luustiku tervena. Selle tulemusena tekib luuhõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem
jõuab naine menopausi, seda suurem on osteoporoosi risk.

Varases staadiumis ei ole osteoporoos mingeid sümptomeid. Selle ravimata jätmine võib põhjustada
luumurde. Kuigi need tekitavad tavaliselt valu, võib selgroolülide murdumine jääda märkamata, kuni
see põhjustab pikkuse vähenemist. Luumurrud võivad juhtuda tavaliste argitoimetuste ajal nagu
tõstmine või pisivigastuse tulemusena, mis ei põhjustaks normaalse luu murdumist. Luumurrud
juhtuvad tavaliselt puusa, selgroo või randme piirkonnas ning võivad lisaks valule põhjustada ka
arvestatavaid probleeme nagu küürselgsus ja liikuvuse kadu.

Kuidas osteoporoosi ravida?
Osteoporoosi saab ravida ja ravi alustada ei ole kunagi hilja. Alendroonhape Orion mitte ainult ei
kaitse luuhõrenemise eest, vaid aitab üles ehitada kaotatud luukude ning vähendab selgro- ja reieluu
murdude riski.

Lisaks Alendroonhape Orion"i kasutamisele võib teie arst soovitada seisundi parandamiseks järgmisi
elustiili muudatusi:
Suitsetamisest loobumineSuitsetamine soodustab luuhõrenemist ning võib seetõttu suurendada luumurdude riski.

Treening
Luud vajavad samuti treeningut nagu lihasedki, et püsida tugeva ja tervena. Enne
treeningprogrammi alustamist konsulteerige oma arstiga.

Tasakaalustatud dieet Teie arst võib anda nõu dieedi suhtes, samuti toidulisandite kasutamise suhtes
(eriti kaltsium ja D-vitamiin).


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALENDROONHAPE ORION"i KASUTAMIST

Ärge kasutage Alendroonhape Orion"i
-
kui olete allergiline (ülitundlik) alendronaatnaatriumtrihüdraadi või Alendroonhape Orion"i
mõne koostisaine suhtes;
-
kui teil esineb probleeme söögitoruga (öseofagus on toru, mis ühendab suud ja magu) nagu
ahenemine või neelamisraskused
-
kui te ei suuda seista ega istuda järjest vähemalt 30 minutit
-
kui teie arst on öelnud, et teil on madal vere kaltsiumisisaldus.

Kui mõne eeltoodud loetelust kehtib teie kohta, ärge tablette võtke. Rääkige oma arstiga ja järgige
tema nõuandeid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alendroonhape Orion
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga, kui teil:
·
esineb probleeme neerudega
·
on allergia
·
esineb neelamis- või seedehäireid
·
on madal kaltsiumitase veres
·
on igemehaigus
·
on ees plaaniline hamba väljatõmbamine

Kui teil esineb mõni loetletust, tuleb enne Alendroonhape Orion"i kasutamist käia hambaarsti juures
kontrollil;
·
teil on vähk
·
saate kemoteraapiat või radioteraapiat
·
kasutate steroide
·
te ei saa regulaarset hambaravi
·
teil on igemehaigus

Ravi jooksul on hambaarsti soovituste kohaselt vajalik sobilik profülaktiline hambaravi.

Tekkida võivad söögitoru ärritus, põletik või haavand (söögitoru on suuõõnt ja magu ühendav
õõnesorgan), mille sümptomid on sageli rindkere valu, kõrvetised või raskused või valulikkus
neelamisel, eriti kui patsient ei joo klaasi vett ja/või heidab pikali 30 minuti jooksul peale
Alendroonhape Orion"i võtmist. Need kõrvaltoimed võivad süveneda, kui patsient jätkab
Alendroonhape Orion"i kasutamist peale nende tekkimist.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Tõenäoline on, et katsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudsed ravimid mõjutavad
samaaegsel kasutamisel Alendroonhape Orion"i imendumist. Seetõttu on oluline järgida juhiseid
lõigus 3. ,,Kuidas Alendroonhape Orion"i võtta".

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Alendroonhape Orion"i võtmine koos toidu ja joogigaTõenäoline on, et toit ja joogid (kaasa arvatud mineraalvesi) vähendavad samaaegsel manustamisel
Alendroonhape Orion"i toimet. Seetõttu on oluline järgida juhiseid lõigus 3. ,,Kuidas
Alendroonhape Orion"i võtta".

Lapsed ja noorukid
Alendroonhape Orion"i ei kasutata lastel ja noorukitel.

Rasedus ja imetamine
Alendroonhape Orion on mõeldud kasutamiseks ainult menopausijärgses eas naistele. Ärge võtke
Alendroonhape Orion"i, kui olete või arvate end olevat rase või kui toidate rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alendroonhape Orion ei mõjuta auto juhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Alendroonhape Orion"i koostisainete kohta
Alendroonhape Orion sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS ALENDROONHAPET ORION "i VÕTTA

Võtke Alendroonhape Orion"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks Alendroonhape Orion"i tablett üks kord nädalas.

Järgige alltoodud juhiseid hoolikalt, et saaksite Alendroonhape Orion "ist maksimaalset kasu.
1.
Valige üks nädalapäev, mis teie ajakavas ravimi võtmiseks kõige paremini sobib. Võtke igal
nädalal valitud päeval üks Alendroonhape Orion"i tablett.

Alendroonhape Orion"i tableti kiire makku jõudmise tagamiseks ning söögitoru (suuõõnt maoga
ühendav elund) võimalike ärritusnähtude vältimiseks on väga tähtis, et järgiksite juhiseid nr 2, 3, 4
ja 5.

2.
Kohe pärast hommikul ärkamist ning enne, kui olete midagi söönud, joonud või muid ravimeid
võtnud, neelake alla üks Alendroonhape Orion"i tablett koos terve klaasi (vähemalt 200 ml)
tavalise veega (mitte mineraalveega).
· Ärge võtke tabletti mineraalveega (ei gaseerimata ega gaseeritud).
· Ärge võtke tabletti kohvi ega teega.
· Ärge võtke tabletti mahla ega piimaga.

Ärge närige tabletti peeneks ega laske sellel suus lahustuda.

3)
Ärge heitke pikali ­ hoidke ülakeha püstiasendis (istudes, seistes või kõndides) ­ vähemalt
30 minutit pärast tableti neelamist. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud oma päeva
esimese eine.

4)
Ärge võtke Alendroonhape Orion"i enne magamaminekut või hommikul enne lõplikku
ülestõusmist.

5)
Kui teil ilmneb neelamisraskus või -valulikkus, valu rinnus, kõrvetiste teke või ägenemine,
lõpetage Alendroonhape Orion"i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole.

6)
Pärast Alendroonhape Orion"i tableti allaneelamist oodake vähemalt 30 minutit enne päeva
esimese eine, joogi või muude ravimite, kaasa arvatud maohappesuse ravimite,
kaltsiumilisandite ja vitamiinide, võtmist. Alendroonhape Orion toimib ainult siis, kui seda
võetakse tühja kõhuga.Kui te võtate Alendroonhape Orion"i rohkem kui ette nähtud
Kui võtate kogemata liiga palju tablette, jooge peale terve klaas piima ja pöörduge koheselt oma
arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate Alendroonhape Orion"i võtta
Kui unustasite tableti võtmata, võtke lihtsalt üks tablett meenumisele järgneval hommikul. Ärge
võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist alguses valitud päeval üks
kord nädalas.

Kui te lõpetate Alendroonhape Orion"i võtmise
Oluline on, et jätkaksite Alendroonhape Orion"i võtmist seni, kuni arst on teile selle ravimi
määranud. Alendroonhape Orion"iga saab teie osteoporoosi ravida ainult juhul, kui võtate tablette
järjekindlalt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Alendroonhape Orion põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kirjeldamiseks kasutatakse järgimisi fraase:
väga sage (rohkem kui ühel 10-st patsiendist);
sage (rohkem kui ühel 100-st patsiendist aga vähem kui ühel 10-st patsiendist);
aeg-ajalt (rohkem kui ühel 1000-st patsiendist aga vähem kui ühel 100-st patsiendist);
harv (rohkem kui ühel 10 000 patsiendist aga vähem kui ühel 1000-st patsiendist);
väga harv (vähem kui ühel 100 000 patsiendist).

Immuunsüsteemi häired:
Harv:
allergilised reaktsioonid nagu nõgeslööve; näo-, huulte, keele- ja/või
kõriturse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi
Ainevahetus- ja toitumishäired:
Harv:
vere madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sh lihaskrambid või -spasmid
ja/või surisemistunne sõrmedes või suuümbruses
Närvisüsteemi häired:
Sage: peavalu
Silmade häired:
Harv:
ähmane nägemine, silmade valu või punetus
Seedetrakt:
Sage:
kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus või röhatised pärast söömist,
kõhukinnisus, täistunne maos, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõrvetised,
neelamisraskus, valu neelamisel, söögitoruhaavandid (suuõõnt maoga
ühendav elund), mis võivad põhjustada valu rindkeres, kõrvetisi või
neelamisraskust või -valulikkust
Aeg-ajalt:
iiveldus, oksendamine, söögitoru (suuõõnt maoga ühendav elund) või mao
ärritusnähud, must või tõrvataoline väljaheide
Harv:
söögitoru ahenemine, suuõõnehaavandid, kui tablette on näritud või imetud,
mao- või seedehaavandid (mõnikord tõsised või verejooksuga)
Nahk:
Aeg-ajalt:
lööve, sügelus, nahapunetus
Harv:
lööve, mis tugevneb päikesevalgusega kokkupuutel
Väga harv:
tõsised nahareaktsioonid
Lihas-skeleti häired:
Sage:
luu-, lihas- ja/või liigesvalu


Harv:
lõualuuga seotud probleemid, millega kaasneb aeglustunud paranemine ja
infektsioon, sageli pärast hamba väljatõmbamist, tõsine luu-, lihas- ja/või
liigesvalu
Üldised häired:
Harv:
mööduvad gripitaolised sümptomid nagu lihaste valulikkus, üldine halb
enesetunne ja mõnikord palavik, mis tavaliselt tekib ravi alguses


Müügiloa saamise järgsel perioodil on kirjeldatud järgimisi kõrvaltoimeid (esinemissagedus
teadmata):

Närvisüsteemi häired: peapööritus
Lihas-skeleti häired:
liigeste turse
Üldised häired:
väsimus, käte või jalgade turse

Laborianalüüside tulemused:
Väga sage:
vere kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse kerge ja mööduv vähenemine, tavaliselt
normivahemiku piirides.

Rääkige nendest või mis tahes muudest ebatavalistest sümptomitest kohe oma arstile või apteekrile.

Kasulik on üles märkida, mida te tundsite, millal see algas ja kui kaua kestis.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui Te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ALENDROONHAPE ORION"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge võtke tabletti ribapakendist välja enne, kui olete valmis selle sisse võtma.

Ärge kasutage Alendroonhape Orion"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisrtil ja karbil
pärast ,,EXP". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO


Mida Alendroonhape Orion sisaldab
Toimeaine on alendronaatnaatriumtrihüdraat.
Iga tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet alendronaatnaatriumtrihüdraadi vormis.

Abiained on tsellaktoos (laktoosmonohüdraat ja pulbristatud tselluloos), kroskarmelloosnaatrium,
kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat

Kuidas Alendroonhape Orion välja näeb ja pakendi sisu
Alendroonhape Orion"i on valged ja ümmargused. Nende ühele küljele on pressitud "70".

Alendroonhape Orion on saadaval 4 ja 12 tabletti sisaldavates karpides.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.Müügiloa hoidja ja tootja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega:

Tsehhi Vabariik, Slovaki Vabariik: Aldrion
Saksamaa: Alendronsäure Orion
Soome, Ungari, Taani, Norra : Alendronat Orion
Läti, Leedu: Alendorion
Poola: Alendrion
Rootsi: Alendronat Orion Veckotablett

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ
Lastekodu 5-24
10115 Tallinn
Tel/Fax: 6616863

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2008.