Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alendronic acid accord 10mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Alendronic Acid Accord 10 mg, tabletid
Alendroonhape


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Alendronic Acid Accord 10 mg ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Alendronic Acid Accord 10 mg võtmist
3.
Kuidas Alendronic Acid Accord 10 mg võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Alendronic Acid Accord 10 mg säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ALENDRONIC ACID ACCORD 10 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE


Alendroonhape kuulub mittehormonaalsete ravimite rühma, mida nimetatakse bisfosfonaatideks.
Alendroonhape väldib luuhõrenemist meestel, postmenopausis olevatel naistel ja patsientidel, kes
saavad glükokortikoide, nt prednisolooni ja metüülprednisolooni. Samuti on tõestatud, et
alendroonhape aitab luud uuesti üles ehitada ning vähendab luumurru tekke tõenäosust osteoporoosiga
postmenopausis naistel ja meestel.


Milleks Alendronic Acid Accord 10 mg kasutatakse
Arst on määranud teile ravi alendroonhappega, sest teil kas juba on tekkinud osteoporoos või esineb
risk selle haiguse tekkimiseks. Osteoporoos on luude hõrenemine ja nõrgenemine. Seda esineb sageli
naistel pärast menopausi. Menopaus saabub siis, kui lõpeb naissuguhormooni östrogeeni tootmine
munasarjades või munasarjad eemaldatakse. Östrogeen aitab hoida naise luustikku tervena. Menopausi
järgselt tekib luukoe hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem saabub menopaus, seda
suurem on risk osteoporoosi tekkeks. Osteoporoos võib tekkida ka meestel erinevatel põhjustel,
milleks on näiteks vananemine ja/või meessuguhormooni testosterooni madal tase. Kõikidel juhtudel
laguneb luu kiiremini kui seda juurde moodustub, seetõttu tekib luukoe kaotus ja luud muutuvad
nõrgemaks. Steroidhormoonid (kortikosteroidid) võivad samuti põhjustada luukoe kaotust ja
osteoporoosi nii meestel kui naistel.

Varases staadiumis ei ole osteoporoosil tavaliselt mingeid haigusnähtusid. Kui seda aga ei ravita, siis
võib tulemuseks olla luumurdude teke. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisamba
murrud jääda märkamatuks seni, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist.
Luumurrud võivad tekkida tavaliste, igapäevaste tegevuste käigus, nagu näiteks tõstmisel või väikeste
vigastuste korral, mille puhul terve luu üldiselt ei murdu. Sagedamini esinevad reieluu-, lülisamba- või
randmeluude murrud, millega ei kaasne ainult valu, vaid ka märkimisväärsed probleemid, nagu küürus
asend ja liikumisvõimetus.

Kuidas saab osteoporoosi ravida/vältida?
Tähtis on meeles pidada, et osteoporoosi saab ravida ning ravi alustada pole kunagi liiga hilja. Arst on
teile määranud need tabletid osteoporoosi raviks või selle haiguse tekke vältimiseks. Alendroonhape

mitte ainult ei väldi luukoe hõrenemist, vaid aitab ka kadunud luukudet taastada ning vähendab
luumurdude tekkeriski. Lisaks ravile alendroonhappega võib arst teie tervise paranemise huvides
soovitada mõningaid eluviisi muutusi, nagu näiteks:

Lõpetage suitsetamine:
Suitsetamine suurendab luukoe hõrenemise kiirust ja võib seeläbi
suurendada luumurru tekkeriski.
Liikuge:
Nagu lihased, nii vajavad ka luud pidevat liikumist, et püsida tugevate
ja tervetena. Enne liikumisprogrammiga alustamist pidage nõu arstiga.
Toituge tasakaalustatult:
Arst annab teile nõu dieedi muutmise või toidulisandite kasutamise
osas.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALENDRONIC ACID ACCORD 10 MG VÕTMIST

Ärge võtke Alendronic Acid Accord 10 mg
· kui teil on mõni söögitoru (söögitoru on suuõõnt ja magu ühendav õõnesorgan) haigus
· kui te ei saa sirgelt seista või istuda vähemalt 30 minutit
· kui te olete allergiline (ülitundlik) alendroonhappe või Alendronic Acid Accord 10 mg mõne
koostisosa suhtes
· kui arst on teile öelnud, et teil on veres madal kaltsiumisisaldus

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge tablette võtke. Konsulteeride
kõigepealt arstiga ning järgige tema nõuandeid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alendronic Acid Accord 10 mg
Enne Alendronic Acid Accord 10 mg võtmist on tähtis arstile rääkida sellest,
· kui teil on probleeme neerudega
· kui teil esineb allergiaid
· kui teil on neelamis- või seedimisprobleemid
· kui teil on veres madal kaltsiumisisaldus
· kui teil on igemehaigus
· kui teile on plaanis teha hamba väljatõmbamine

Hammaste kontrolli tuleb enne Alendronic Acid Accord 10 mg võtmise alustamist kaaluda järgmistel
juhtudel:
· teil on vähk
· te ei saa regulaarset hambaravi
· te saate keemia- või kiiritusravi
· te saate hormoonravi
· teil on igemehaigus

Ravi ajal tuleb järgida hambaarstilt saadud profülaktilise hambaravi soovitusi.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Sellel ravimil võib olla koostoimeid teiste suu kaudu manustatavate ravimitega ja tähtis on järgida
lõigus ,,Kuidas Alendronic Acid Accord 10 mg võtta" toodud soovitusi.

Alendronic Acid Accord 10 mg võtmine koos toidu ja joogiga
Sellel ravimil võib olla koostoimeid toidu ja joogiga ning tähtis on järgida lõigus ,,Kuidas Alendronic
Acid Accord 10 mg võtta" toodud soovitusi.

Lapsed ja noorukid
Alendronic Acid Accord 10 mg ei tohi anda lastele ega noorukitele.


Rasedus ja imetamine
Alendronic Acid Accord 10 mg ei tohi võtta juhul, kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate
last rinnaga.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alendronic Acid Accord 10 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Alendronic Acid Accord 10 mg koostisainete suhtes
Alendronic Acid Accord 10 mg sisaldab 0,039 g laktoosi. Kui ravimit võetakse soovitatavates
annustes, annab iga annus kuni 0,039 g laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Seda ravimit ei tohi võtta patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.


3.
KUIDAS ALENDRONIC ACID ACCORD 10 MG VÕTTA

Võtke Alendronic Acid Accord 10 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Alltoodud juhiste järgimine aitab kindlustada, et te saate kasu Alendronic Acid Accord 10 mg
võtmisest. Väga tähtis on kinni pidada punktidest 1, 2, 3 ja 4, et tablett jõuaks kiiresti teie makku ega
ärritaks söögitoru:

1. Võtke alendroonhappe tablett sisse tühja kõhuga hommikul pärast ärkamist koos terve
klaasitäie tavalise veega (mitte vähem kui 200 ml), mitte mineraalvee, kohvi, tee ega mahlaga.
2. Pärast alendroonhappe tableti võtmist ei tohi te vähemalt 30 minuti jooksul pikali heita. Te
peate olema täiesti püstises asendis (istudes või seistes), kuni olete söönud päeva esimese
toidukorra. Ärge närige tabletti ega laske sellel suus lahustuda.
3. Ärge võtke Alendronic Acid Accord 10 mg enne magamaheitmist või hommikul enne
lõplikku voodist üles tõusmist.
4. Kui teil tekib neelamisraskus või valu neelamisel, rindkerevalu, kõrvetised või nende
süvenemine, siis lõpetage Alendronic Acid Accord 10 mg võtmine ja kontakteeruge oma
arstiga.
5. Pärast tableti neelamist oodake vähemalt 30 minutit, enne kui sööte päeva esimese toidukorra,
joote midagi või võtate teisi ravimeid, kaasa arvatud antatsiide, kaltsiumi sisaldavaid
toidulisandeid ja vitamiine. Alendronic Acid Accord 10 mg on efektiivsed ainult juhul, kui te
võtate neid tühja kõhuga.
6. Te peate Alendronic Acid Accord 10 mg võtma täpselt arsti juhiste järgi. Tähtis on jätkata
Alendronic Acid Accord 10 mg võtmist senikaua, kui arst seda soovitab. Alendronic Acid
Accord 10 mg arv sõltub sellest, miks te neid võtate ja milliseid teisi ravimeid te võtate.

Kui te võtate Alendronic Acid Accord 10 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, jooge klaasitäis piima ja võtke otsekohe ühendust oma
arstiga. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate Alendronic Acid Accord 10 mg võtta
Kui te unustate annuse võtmata, siis ärge võtke lisatabletti, vaid võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel
ajal.

Kui te lõpetate Alendronic Acid Accord 10 mg võtmise
Tähtis on jätkata Alendronic Acid Accord 10 mg võtmist senikaua, kui arst soovitab. Alendronic Acid
Accord 10 mg ravivad osteoporoosi ainult juhul, kui te jätkate tablettide võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võivad ka Alendronic Acid Accord 10 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.

Enamikel patsientidel ei teki nende tablettide võtmisel kõrvaltoimeid; kuid nagu iga ravimi puhul,
võivad tekkida juhuslikud või soovimatud toimed.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kirjeldamiseks kasutatakse järgmisi mõisteid:

Väga sage (ühel või rohkem kui ühel patsiendil 10-st)
Sage (vähem kui ühel patsiendil 10-st, kuid rohkem kui ühel patsiendil 100-st)
Aeg-ajalt (vähem kui ühel patsiendil 100-st, kuid ühel või rohkem kui ühel patsiendil 1000-st)
Harv (vähem kui ühel patsiendil 1000-st, kuid ühel või rohkem kui ühel patsiendil 10000-st)
Väga harv (vähem kui ühel patsiendil 10000-st)

Sageli esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil 10-st, kuid rohkem kui ühel patsiendil
100-st):
· kõrvetised
· neelamisraskus
· valu neelamisel
· söögitoru haavand (söögitoru on suuõõnt ja magu ühendav õõnesorgan), mis võib põhjustada
rindkerevalu
· luu-, lihase- ja/või liigesevalu
· kõhuvalu
· ebamugavustunne kõhus või röhatised pärast sööki
· kõhukinnisus
· täis- või puhitunud tunne kõhus
· kõhulahtisus
· kõhugaasid
· peavalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil 100-st, kuid ühel või rohkem kui ühel
patsiendil 1000-st):
· iiveldus
· oksendamine
· söögitoru või mao ärritus või põletik
· must või tõrva meenutav väljaheide
· lööve
· sügelus
· naha punetus

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil 1000-st, kuid ühel või rohkem kui ühel
patsiendil 10000-st):
· allergilised reaktsioonid, nagu nõgestõbi, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib
põhjustada hingamis- või neelamisraskust
· madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sealhulgas lihaskrambid ja ­spasmid ja/või
surisemistunne sõrmedes või suuümbruses
· mao- või peptilised haavandid (mõnikord tõsised või põhjustavad verejooksu)
· söögitoru ahenemine
· aeglustunud paranemise ja nakkusega seotud lõualuuprobleemid, sageli pärast hamba
väljatõmbamist
· ähmane nägemine, silma valu või punetus
· lööve, mis süveneb päikesevalguse toimel
· tugev luu-, lihase- ja/või liigesevalu

· suuhaavandid, kui tablette on näritud või imetud
· mööduvad gripitaolised sümptomid, nagu lihasvalud, üldine halb enesetunne ja mõnikord
kaasnev palavik, tavaliselt ravi alguses

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel patsiendil 10000-st):
· rasked nahareaktsioonid

Rääkige oma arstile või apteekrile otsekohe nendest või mis tahes muudest ebatavalistest
sümptomitest. Aitab see, kui te panete kirja, mis teil esines, millal algas ja kui kaua kestis.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ALENDRONIC ACID ACCORD 10 MG SÄILITADA

· Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
· Ärge kasutage Alendronic Acid Accord 10 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja
blistril pärast ,,EXP" (kõlblik kuni). Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
· See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
· Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Alendronic Acid Accord 10 mg sisaldavad

Toimeaine on alendroonhape (naatriumalendronaadina).
Iga tablett sisaldab 10 mg alendroonhapet (naatriumalendronaadina).

Abiained on veevaba laktoos, mikrokristalne tselluloos (E460), kroskarmelloosnaatrium ja
magneesiumstearaat.

Kuidas Alendronic Acid Accord 10 mg välja näevad ja pakendi sisu
Alendronic Acid Accord 10 mg tabletid on valged või valkjad ovaalsed kaksikkumerad tabletid, mille
ühele küljele on pressitud ,,10" ja teine külg on tühi.
Alendronic Acid Accord 10 mg tabletid on läbipaistmatutes valgetes PVC/ALU blisterpakendites, mis
sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 või 140 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik


Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2009