Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aromasin - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

1. RAVIMPREPARAADI
NIMETUS

Aromasin, 25 mg kaetud tabletid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kaetud tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.
INN. Exemestanum

Abiained vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Kaetud tablett.
Ümmargune kaksikkumer valkjas kaetud tablett, mille ühele küljele on märgitud 7663.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Varases staadiumis östrogeenretseptor-positiivse invasiivse rinnanäärme vähi adjuvantravi
postmenopausis naistel pärast vähemalt kaheaastast esialgset adjuvantravi tamoksifeeniga.

Kaugelearenenud rinnanäärme kartsinoomi ravi postmenopausis naistel (loomulik või kirurgiline
postmenopaus), mis ei ole allunud varasemale ravile antiöstrogeenidega.
Efektiivsust ei ole näidatud östrogeenretseptor-negatiivse rinnavähiga patsientidel.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja eakad patsiendid
Aromasin"i soovitatav annus on üks 25 mg tablett üks kord ööpäevas, eelistatavalt pärast sööki.

Varases staadiumis rinnanäärmevähiga patsientidel peab ravi Aromasin"iga jätkuma kuni viieaastase
adjuvantse hormoonravikuuri lõpetamiseni, kasvaja retsidiveerumisel tuleb ravi varem lõpetada.
Kaugelearenenud rinnanäärmevähiga patsientidel tuleb ravi Aromasin"iga lõpetada siis, kui kasvaja
progresseerumine jätkub.

Maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annuste korrigeerimine vajalik (vt lõik 5.2).

Lapsed
Ei soovitata lastel kasutada.

4.3 Vastunäidustused

Aromasin"i tabletid on vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine või
mõne abiaine suhtes, menopausieelsetele naistele ja rasedatele või imetavatele naistele.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Aromasin"i ei tohi manustada menopausieelses seisundis endokriinstaatusega naistele. Seetõttu, kui
kliiniliselt sobib, tuleb kinnitada menopausijärgset seisundit LH, FSH ja östradiooli tasemete
määramise teel.

Aromasin"i peab kasutama ettevaatlikult patsientidel, kellel on maksa- või neerupuudulikkus.

1

Aromasin"i tabletid sisaldavad sahharoosi ja neid ei tohi manustada patsientidele, kelle on
harvaesinevad pärilikkusega seotud fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või
sahharoosi-isomaltaasivaeguse probleemid.

Aromasin"i tabletid sisaldavad metüül-p-hüdroksübensoaati, mis võib põhjustada allergilisi
reaktsioone (võimalik, et aeglast tüüpi).

Aromasin"il on tugev östrogeeni taset alandav toime ning pärast selle manustamist on täheldatud luu
mineraalse tiheduse vähenemist ja luumurdude suurenenud esinemissagedust (vt lõik 5.1).
Adjuvantravi ajal Aromasin"iga tuleb osteoporoosiga naistel või osteoporoosi tekkeriskiga naistel enne
ravi alustamist ja regulaarse ravi käigus määrata luudensitomeetrilise uuringu abil luu mineraalne
tihedus. Kuigi ei ole kättesaadaval piisavalt andmeid, et näidata ravi toimet Aromasini"i põhjustatud
luu mineraalse tiheduse vähenemisele, tuleb riskipatsientidel alustada osteoporoosi ravi. Aromasin"iga
ravitavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

In vitro uuringud on näidanud, et ravim metaboliseerub tsütokroom P450 (CYP) 3A4 ja
aldoketoreduktaaside vahendusel (vt lõik 5.2) ning ei inhibeeri ühtegi peamist CYP isoensüümi. Ühes
kliinilises farmakokineetika uuringus ei avaldanud CYP3A4 spetsiifiline inhibeerimine
ketokonasooliga märkimisväärset toimet eksemestaani farmakokineetikale.

Koostoime uuringus, kus manustati tugevat CYP450 indutseerijat rifampitsiini annuses 600 mg
ööpäevas ja eksemestaani ühekordses annuses 25 mg, vähenes eksemestaani AUC 54% ja Cmax 41%.
Et selle koostoime kliinilist olulisust ei ole hinnatud, võib ravimitega, mis indutseerivad CYP3A4
näiteks rifampitsiini, antikonvulsantide (fenütoiini ja karbamasepiini) ning Hypericum perforatum"it
(naistepunaürti) sisaldavate taimsete preparaatide koosmanustamine vähendada Aromasin"i
efektiivsust.

Aromasin"i tuleb kasutada ettevaatlikult ravimitega, mida metaboliseeritakse CYP3A4 kaudu ja millel
on kitsas terapeutiline aken. Ei ole kliinilisi kogemusi Aromasin"i samaaegse kasutamise kohta teiste
vähivastaste ravimitega.

Aromasin"i ei tohi manustada koos östrogeeni sisaldavate ravimitega, sest need kõrvaldavad selle
farmakoloogilise toime.

4.6 Rasedus ja imetamine

Aromasin"i kasutamise kohta raseduse ajal kliinilised andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud
toksilisust reproduktsioonile (vt lõik 5.3). Seetõttu on Aromasin rasedatele vastunäidustatud. Ei ole
teada, kas eksemestaan eritub inimese rinnapiima. Imetavatel naistel ei tohi Aromasin"i kasutada.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Ravimi kasutamisel on täheldatud uimasuse, unisuse, asteenia ja pearingluse esinemisest. Patsiente
tuleb teavitada, et selliste nähtude ilmnemisel võib halveneda nende füüsiline ja/või vaimne võime,
mis on tarvilik masinatega töötamisel või autojuhtimisel.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõigis Aromasin"i tavaannusega 25 mg ööpäevas läbi viidud kliinilistes uuringutes oli Aromasin
üldiselt hästi talutav, ning kõrvaltoimed olid tavaliselt kergekujulised kuni mõõdukad.
Patsientidest, kes said varase rinnanäärmevähi tõttu adjuvantravi Aromasin"iga pärast esialgset
adjuvantravi tamoksifeeniga, katkestas ravi 7,4%. Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks olid
kuumahood (22%), liigesevalu (18%) ja väsimus (16%).


2
Kõrvaltoimete tõttu katkestas ravi 2,8% kaugelearenenud rinnanäärmevähiga patsientide
üldpopulatsioonist.
Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks olid kuumahood (14%) ja iiveldus (12%). Enamikku
kõrvaltoimetest võib seostada östrogeenide puudusest tulenevate normaalsete füsioloogiliste
reaktsioonidega (näiteks kuumahood).

Täheldatud kõrvaltoimed on loetletud allpool elundsüsteemide ja esinemissageduste järgi.
Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (>10%), sage (>1%, <10%), aeg-ajalt
(>0,1%, <1%), harv (>0,01%, <0,1%).

Metabolismi- ja toitumishäired
Sage: anoreksia.

Psühhiaatrilised häired
Väga sage: unetus.
Sage: depressioon.

Närvisüsteemihäired
Väga sage: peavalu
Sage: pearinglus, karpaalkanali sündroom
Aeg-ajalt: unisus.

Vaskulaarsed häired
Väga sage: kuumahood.

Seedetraktihäired
Väga sage: iiveldus.
Sage: kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, düspepsia, kõhulahtisus.

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage: suurenenud higistamine
Sage: lööve, alopeetsia.

Lihas-skeletisüsteemi ja luude häired
Väga sage: liigesevalu ja lihasluukonna valu(*).
Sage: osteoporoos, luumurd

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas
Väga sage: väsimus.
Sage: valu, perifeerne turse.
Aeg-ajalt: asteenia.

(*) Hõlmavad artralgiat ja harvem jäsemete valu, osteoartriiti, seljavalu, artriiti, müalgiat ja
liigesejäikust.

Vere- ja lümfisüsteemihäired
Kaugelearenenud rinnanäärmevähiga patsientidel täheldati harva trombotsütopeeniat ja leukopeeniat.
Lümfotsüütide juhuslikku vähenemist on täheldatud umbes 20% patsientidest, kes said Aromasin"i,
eriti juba olemasoleva lümfopeeniaga patsientidel. Siiski ei muutunud nendel patsientidel keskmised
lümfotsüütide väärtused oluliselt aja jooksul ja ei täheldatud sellest tulenevat viirusnakkuste
esinemissageduse suurenemist. Nimetatud kõrvaltoimeid ei täheldatud varases staadiumis
rinnanäärmevähiga patsientidel.

Maksa- ja sapiteede häired
On kirjeldatud maksafunktsiooni näitajate tõusu, näiteks maksaensüümide, bilirubiini ja alkaalse
fosfataasi sisalduse suurenemist.

3
Allpool toodud tabel näitab vaatamata tekkepõhjusele eelnevalt täpsustatud kõrvaltoimete ja haiguste
esinemissagedust varases staadiumis rinnanäärmevähi (IES) uuringus, millest teatasid patsiendid, keda
raviti uuringuravimiga ja kuni 30 päeva pärast uuringu lõppemist.

Kõrvaltoime ja haigus
Eksemestaan
Tamoksifeen
(n=2249)
(n=2279)
Kuumahood
491 (21.8%)
457 (20.1%)
Väsimus
367 (16.3%)
344 (15.1%)
Peavalu
305 (13.6%)
255 (11,2%)
Unetus
290 (12.9%)
204 (9.0%)
Suurenenud higistamine
270 (12,0%)
242 (10,6%)
Günekoloogilised vaevused
235 (10.5%)
340 (14.9%)
Uimasus
224 (10.0%)
200 (8.8%)
Iiveldus
200 (8.9%)
208 (9.1%)
Osteoporoos
116 (5,2%)
66 (2.9%)
Tupeverejooks
90 (4.0%)
121 (5.3%)Teised primaarsed vähid
84 (3.6%)
125 (5.3%)
Oksendamine
50 (2.2%)
54 (2.4%)
Nägemishäired
45 (2.0%)
53 (2.3%)Tromemboolia
16 (0.7%)
42 (1.8%)
Osteoporootiline luumurd
14 (0.6%)
12 (0.5%)Müokardiinfarkt
13 (0.6%)
4 (0,2%)

IES-uuringus oli isheemiliste kardiaalsete sündmuste esinemissagedus eksemestaanigrupis ja
tamoksifeenigrupis vastavalt 4,5% ja 4,2%. Mitte ühegi individuaalse kardiovaskulaarse sündmuse
osas ei täheldatud gruppide vahel olulist erinevust: hüpertensioon (9,9% vs 8,4%), müokardiinfarkt
(0,6% vs 0,2%) ja südamepuudulikkus (1,1% vs 0,7%).

IES-uuringus täheldati eksemestaanigrupis maohaavandite suuremat esinemissagedust kui
tamoksifeenigrupis (0,7% vs <0,1%). Enamus patsientidest, kellel eksemestaanigrupis täheldati
maohaavandit, said kaasuvat ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ja/või oli neil
anamneesis haavandtõbi.

4.9 Üleannustamine

Aromasin"ga on läbi viidud kliinilised uuringud, mille käigus manustati tervetele naissoost
vabatahtlikele ravimit ühekordses annuses kuni 800 mg ning kaugelearenenud rinnavähiga
menopausijärgses eas naistele kuni 600 mg päevas. Nimetatud annused olid hästi talutavad. Ei ole
teada Aromasin"i ühekordne annus, mille korral võiksid tekkida eluohtlikud sümptomid. Rottidel ja
koertel täheldati letaalsust pärast annuse ühekordset suukaudset manustamist, mis võrdus vastavalt
2000- ja 4000-kordse inimestele soovitatud annusega (ümberarvutatult vastavalt kehapindalale
mg/m2). Spetsiifilist antidooti ei ole ning üleannustamise ravi peab toimuma sümptomaatiliselt.
Näidustatud on üldine toetav ravi, kaasa arvatud eluliste funktsioonide sage jälgimine ja patsiendi
hoolikas jälgimine.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised
omadused

Farmakoterapeutiline grupp: steroidne aromataasi inhibiitor, kasvajavastane aine. ATC-kood:
L02BG06


4
Eksemestaan on pöördumatu toimega steroidne aromataasi inhibiitor, mis oma struktuurilt sarnaneb
looduslikule substraadile androsteendioonile. Menopausijärgses eas naistel produtseeritakse
östrogeene peamiselt perifeersetes kudedes ensüüm aromataasi osalusel androgeenide muutumise teel
östrogeenideks. Östrogeenide kõrvaldamine organismist aromataasi inhibeerimise teel on tõhus ja
selektiivne ravimeetod hormoonsõltuva rinnavähi puhul menopausijärgses eas naistel.
Menopausijärgses eas naistel vähendas Aromasin"i suukaudne manustamine alates annustest 5 mg
märkimisväärselt östrogeenide kontsentratsiooni seerumis, maksimaalne supressioon (>90%) saabus
annusega 10...25 mg. Menopausijärgses eas rinnavähiga patsientidel, keda raviti ööpäevase annusega
25 mg, vähenes aromaatimise määr kogu organismis 98% võrra.

Eksemestaan ei avalda progestageenset ega östrogeenset toimet. Peamiselt suurte annuste kasutamisel
on täheldatud nõrka androgeenset toimet, mida tingib ilmselt 17-hüdro-derivaat. Uuringutes, kus
manustati ravimit ööpäevas mitme annusena, ei tuvastatud Aromasin"il märkimisväärset toimet
kortisooli või aldosterooni biosünteesile neerupealistes, määratuna nii enne kui pärast
adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) manustamist, mis näitab seega selle selektiivsust steroidide
sünteesiprotsessis osalevate teiste ensüümide suhtes.

Selletõttu ei ole vajalik asendusravi glükokortikoidide või mineralokortikoididega. On täheldatud
annusest sõltumatut LH ja FSH kontsentratsiooni vähest tõusu seerumis isegi väikeste annuste korral:
siiski arvatakse, et see efekt on farmakoloogilist laadi ning tõenäoliselt tagasiside tulemus
hüpofüsaarsel tasemel östrogeenide kontsentratsiooni languse tõttu. Hüpofüsaarsel tasemel
östrogeenid stimuleerivad gonadotropiinide sekretsiooni hüpofüüsis ka menopausijärgses eas naistel.

Varases staadiumis rinnanäärmevähi adjuvantne ravi
Mitmekeskuselises randomiseeritud topeltpimedas uuringus, mis viidi läbi 4724-l östrogeenretseptor-
positiivse või teadmata östrogeenretseptor-staatusega esmase rinnanäärmevähiga postmenopausis
naistel, kes olid 2...3 aasta vältel pärast adjuvantravi tamoksifeeni alustamist olnud haigusvabad,
manustati 2...3 aasta vältel randomiseeritult kas Aromasin"i (25 mg/ööpäevas) või tamoksifeeni (20
või 30 mg/ööpäevas), et lõpetada viieaastane hormoonravi kuur.

Pärast keskmiselt 30-kuulist raviperioodi ja keskmiselt 52-kuulist jälgimisperioodi selgus, et jätkuravi
korral Aromasin"iga pärast 2...3 aastast adjuvantset tamoksifeenravi täheldati haigusvaba elulemuse
(DFS ­ disease free survival) osas kliiniliselt ja statistiliselt olulist paranemist võrreldes
tamoksifeenravi jätkamisega. Analüüs näitas, et uuringuperioodi vältel vähendas Aromasin
tamoksifeeniga võrreldes rinnanäärmevähi retsidiivi tekkeriski 24% võrra (riski määr 0,76;
p=0,00015). Eksemestaani soodne toime haigusvaba elulemuse osas võrreldes tamoksifeeniga ei
sõltunud lümfisõlmede haaratusest ega varasemalt saadud keemiaravist.

Aromasin vähendas oluliselt ka kontralateraalse rinnanäärmevähi tekkeriski (riski määr 0,57;
p=0,04158)

Üldises uuringupopulatsioonis täheldati eksemestaanigrupis tamoksifeenigrupiga võrreldes suunda
elulemuse paranemiseks (222 surmajuhtumit vs 262 surmajuhtumit) ja riskimäär eksemestaanigrupis
oli 0,85 (logaritmiliste järkude test: p=0,07362), mis tähendab 15%-list riski vähenemist eksemestaani
kasuks. Pärast tulemuste kohandamist eeldefineeritud prognostiliste tegurite (näiteks
östrogeeniretseptorite staatus, lümfisõlmede haaratus, varasem keemiaravi, hormoonasendusravi
kasutamine, ravi bifosfonaatidega) suhtes täheldati eksemestaanigrupis tamoksifeeniga võrreldes
statistiliselt olulist 23%-list surma riski vähenemist (üldise elulemuse riski määr 0,77; Waldi hii-ruut
test: p=0,0069).

Peamised efektiivsuse tulemused kõikidel patsientidel (kavatsusega ravida populatsioonis) ja
östrogeeniretseptor-positiivse rinnanäärmevähiga patsientidel on toodud allpool tabelis.
Lõpp-punkt
Eksemestaan
Tamoksifeen
Riski määr
p-väärtus*
Uuringupopulatsioon
Juhte/n (%)
Juhte/n (%)
(95% CI)
Haigusvaba elulemusa
Kõik
patsiendid
354 /2352
453 /2372 (19,1%)
0,76 (0,67-0,88)
0,00015
ER+
patsiendid (15,1%)
370 /2021 (18,3%)
0,75 (0,65-0,88)
0,00030

5

289 /2023
(14,3%)
Kontralateraalne
rinnanäärmevähk
Kõik
patsiendid
20 /2352 (0,9%)
35 /2372 (1,5%)
0,57 (0,33-0,99)
0,04158
ER+
patsiendid
18 /2023 (0,9%)
33 /2021 (1,6%)
0,54 (0,30-0,95)
0,03048

Rinnanäärmevähivaba
elulemusb
Kõik
patsiendid
289 /2352
373 /2372 (15,7%)
0,76 (0,65-0,89)
0,00041
ER+
patsiendid (12,3%)
305 /2021 (15,1%)
0,73 (0,62-0,87)
0,00038

232 /2023
(11,5%)
Hilisretsidiividevaba
elulemusc
Kõik
patsiendid
248 /2352
297 /2372 (12,5%)
0,83 (0,70-0,98)
0,02621
ER+
patsiendid (10,5%)
242 /2021 (12,0%)
0,78 (0,65-0,95)
0,01123

194 /2023
(9,6%)
Üleüldine elulemusd
Kõik
patsiendid
222 /2352
262 /2372 (11,0%)
0,85 (0,71-1,02)
0,07362
ER+
patsiendid (9,4%)
211 /2021 (10,4%)
0,84 (0,68-1,02)
0,07569

178 /2023
(8,8%)
* Logaritmiline astaktest: ER+ patsiendid = östrogeeniretseptor-positiivsed patsiendid.
a Haigusvaba elulemust defineeritakse kui paiksete või kaugmetastaaside esmakordset esinemist,
kontralateraalset rinnanäärmevähki või surma ükskõik mis põhjusel.
b Rinnanäärmevähivaba elulemust defineeritakse kui paiksete või kaugmetastaaside esmakordset
esinemist, kontralateraalset rinnanäärmevähki või surma rinnanäärmevähi tõttu.
c Hilisretsidiividevaba elulemust defineeritakse kui paiksete või kaugmetastaaside esmakordset
esinemist või surma rinnanäärmevähi tõttu.
d Üleüldist elulemust defineeritakse kui surma ükskõik mis põhjusel.

Täiendavas analüüsis, mis viidi läbi positiivse või teadmata östrogeeniretseptorite staatusega
patsientide alampopulatsioonis, oli kohandamata üldine elulemuse riskimäär 0,83 (logaritmiliste
järkude test: p=0,04250), mis tähistab kliiniliselt ja statistiliselt olulist 17%-list surma riski
vähenemist.

Luustiku alamuuringu tulemused näitasid, et naistel, keda raviti Aromasin"iga pärast kahe- või
kolmeaastast ravi tamoksifeeniga,täheldati mõõdukat luu mineraalse tiheduse vähenemist.Uuringus
tervikuna oli 30-kuulise raviperioodi vältel raviga seotud luumurdude esinemissagedus suurem
Aromasin"i saavas grupis kuitamoksifeenigrupis (vastavalt 4,5% ja 3,3%; p=0,038).

Endomeetriumi alamuuringu tulemused näitasid, et pärast kaheaastast ravi täheldati Aromasin"i
manustavas grupis keskmiselt 33%-list endomeetriumi paksuse vähenemist, samas kui tamoksifeeniga
ravitud patsientidel märkimisväärseid muutusi ei leitud. Ravi alguses esinenud endomeetriumi
paksenemine normaliseerus (st vähenes <5 mm-ni) 54%-l Aromasin"iga ravitud patsientidest.

Kaugelearenenud rinnanäärmevähi ravi
Randomiseeritud eelretsenseeritud kontrollitud kliinilises uuringus, mille käigus manustati Aromasin"i
ööpäevases annuses 25 mg, näidati elulemuse, progresseerumiseks kuluva aja (time to progression -
TTP) ja ravi ebaõnnestumiseni kuluva aja (time to treatment failure - TTF) statistiliselt olulist
pikenemist võrreldes standardse megestroolatsetaadil põhineva hormoonraviga menopausijärgses eas
patsientidel, kellel esines kaugelearenenud rinnanäärmevähk, mis oli progresseerunud adjuvantravina
või kaugelearenenud haiguse esimese rea ravina kasutatava tamoksifeenravi järel või ajal.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Imendumine

6
Aromasin"i tablettide suukaudse manustamise järgselt imendub eksemestaan kiiresti. Seedetraktis
imenduva annuse osa on suur. Absoluutne biosaadavus inimestel ei ole teada, kuigi see arvatakse
olevat piiratud intensiivse metaboliseerumisega esimesel maksapassaazil. Rottidel ja koertel andis
samasugune efekt absoluutse biosaadavuse 5%. Pärast ühekordse 25 mg annuse manustamist saabub
maksimaalne kontsentratsioon plasmas 18 ng/ml 2 tunni pärast. Samaaegne manustamine toiduga
suurendab biosaadavust 40%.

Jaotumine
Eksemestaani jaotusruumala, mis ei ole korrigeeritud suukaudse biosaadavuse puhul, on ligikaudu
20,000 liitrit. Kineetika on lineaarne ja lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on 24 tundi. Seondumine
plasmavalkudega on 90% ja on kontsentratsioonist sõltumatu. Eksemestaan ja selle metaboliidid ei
seondu vere punalibledega.
Eksemestaan ei kuhju korduval annustamisel ettearvamatul viisil.

Metabolism ja eritumine
Eksemestaan metaboliseeritakse 6. positsioonis paikneva metüleenrühma oksüdeerimisega CYP3A4
isoensüümi poolt ja/või 17-ketorühma redutseerimisega aldoketoreduktaasi poolt, millele järgneb
konjugeerimine. Eksemestaani kliirens on ligikaudu 500 l/h, mis ei ole korrigeeritud suukaudse
biosaadavuse puhul.
Metaboliidid on inaktiivsed või inhibeerivad aromataasi vähemal määral kui põhiühend.
Muutumatul kujul eritub uriini 1% annusest. Uriinis ja väljaheites elimineeriti 14C-märgistatud
eksemestaani võrdsed annused (40%) nädala jooksul.

Spetsiaalsed patsientide populatsioonid
Vanus.
Aromasin"i süsteemse toime ja patsientide vanuse vahel ei ole olulist korrelatsiooni leitud.

Neerupuudulikkus. Raske neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens <30 ml/min) patsientidel oli
eksemestaani süsteemne toime 2 korda kõrgem võrreldes tervete vabatahtlikega.
Eksemestaani ohutuse profiili tõttu ei peeta annuse korrigeerimist vajalikuks.

Maksapuudulikkus. Mõõduka või raske maksapuudulikkusega patsientidel on eksemestaani toime
2...3 korda tugevam võrreldes tervete vabatahtlikega. Eksemestaani ohutuse profiili tõttu ei peeta
annuse korrigeerimist vajalikuks.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Toksikoloogilised uuringud .Korduva manustamise toksilisuse uuringutes saadud tulemused olid
üldiselt seotud eksemestaani farmakoloogilise toimega nagu toimed reproduktiivorganitele ja nende
manustele. Teisi toksikoloogilisi toimeid (maksale, neerudele või kesknärvisüsteemile) täheldati vaid
annustega, mis ületab väga palju inimesel kasutatavat maksimaalset annust, olles kliinilises kasutuses
väikese tähtsusega.
Mutageensus. Bakterite (Ames"i test), Hiina hamstri V79 rakkude, roti hepatotsüütide või hiire
rakkude pisituumade testis ei olnud eksemestaan genotoksiline. Kuigi in vitro avaldas eksemestaan
klastogeenset toimet lümfotsüütidele, ei olnud tal klastogeenset toimet kahes in vivo uuringus.
Toksilisus reproduktiivsüsteemile. Eksemestaan oli embrüotoksiline rottidel ja küülikutel süsteemse
eksponeerituse tasemetel, mis olid sarnased nendele, mis saadi inimestel annusega 25 mg/päevas.
Teratogeensuse kohta tõendeid ei olnud.
Kartsinogeensus. Kaheaastases kartsinogeensuse uuringus emastel rottidel ei täheldatud raviga seotud
kasvajaid. Isastel rottidel lõpetati uuring 92. nädalal varajase surma või nefropaatia tekkimise tõttu.
Kaheaastases kartsinogeensuse uuringus hiirtel täheldati mõlemal sool keskmiste ja suurte annuste
puhul (150 ja 450 mg/kg ööpäevas) maksakasvaja esinemise suurenemist. See leid arvatakse olevat
seotud maksa mikrosoomide ensüümide indutseerimisega, toime, mida täheldatakse hiirtel, kuid mitte
kliinilistes uuringutes. Suure annuse puhul (450 mg/kg ööpäevas) täheldati isastel hiirtel ka
neerutorukeste adenoomide esinemise suurenemist. See muutus arvatakse olevat liigi- ja
soospetsiifiline ja esines annuse puhul, mis annab 63 korda suurema süsteemse toime, kui inimesel
kasutatav terapeutiline annus. Ühtegi nendest täheldatud toimetest ei loeta kliiniliselt oluliseks
patsientide ravimisel eksemestaaniga.

7


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Tabletisüdamik: Kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, krospovidoon, hüdroksüpropüülmetüültselluloos,
magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (A), polüsorbaat
80.
Suhkrukate: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, polüvinüülalkohol, simetikoon, makrogool 6000,
sahharoos, valge magneesiumkarbonaat, titaandioksiid, metüül-p-hüdroksübensoaat (E218),
tsetüülestervaha, talk, karnaubavaha.
Trükivärv: etüülalkohol, sellak, must raudoksiid (E172) ja titaanoksiid (E171).

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Säilitamisel eritingimusi ei ole.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

30 tabletti blisterpakendis (alumiiniumfoolium-PVDC/PVC-PVDC).

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Pfizer Enterprises SARL
Rond - Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luksemburg


8. MÜÜGILOA
NUMBER

363401


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

19. oktoober 2001/20. oktoober 2006


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2007

8