Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aromasin - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aromasin, 25mg kaetud tabletid
Eksemestaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Aromasin ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Aromasin"i võtmist
3.
Kuidas Aromasin"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Aromasin"i säilitada
6. Lisainfo1.
MIS RAVIM ON AROMASIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aromasin"i kasutatakse rinnanäärme vähi raviks postmenopausis naistel. Aromasin on steroidne
aromataasi inhibiitor, mis vähendab östrogeenide produktsiooni organismis. Östrogeenide
kõrvaldamine organismist aromataasi inhibeerimise teel on tõhus meetod hormoonsõltuva rinnavähi
puhul menopausijärgses eas naistel.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE AROMASIN"I VÕTMIST

Ärge võtke Aromasin"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) eksemestaani või Aromasin"i mõne koostisosa suhtes
-
kui te ei ole veel menopausis
-
kui te olete rase või toidate last rinnaga

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aromasin
-
kui teil on diagnoositud maksa-või neerupuudulikkus
-
kui teil on pärilikkusega seotud fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või
sahharoosi-isomaltaasivaeguse probleemid
Enne ravi alustamist ja regulaarse ravi käigus Aromasin"iga tuleb osteoporoosiga või osteoporoosi
tekkeriskiga naistel määrata luu mineraalne tihedus.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Aromasin"i tuleb kasutada ettevaatlikult ravimitega, mis induteerivad CYP3 A4, näiteks rifampitsiini,
fenütoiini ja karbamasepiini (antikonvulsandid) ning naistepunaürti sisaldavata taimsete
preparaatidega.
Aromasin"i ei tohi manustada koos östrogeeni sisaldavate ravimitega.

Aromasin"i võtmine koos toidu ja joogiga
Aromasin"i tablette on soovitav võtta pärast sööki.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Aromasin on rasedatele ja imetavatele naistele vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi ajal Aromasin"iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme sest ravim võib
põhjustada uimasust, unisust, väsimust ning pearinglust.

Oluline teave mõningate Aromasin"i koostisainete suhtes
Aromasin"i tabletid sisaldavad sahharoosi. Kui teil on pärilikkusega seotud fruktoositalumatus,
glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoosi-isomaltaasivaeguse probleemid, teavitage sellest
oma arsti enne ravimi võtmist.

Aromasin"i tabletid sisaldavad väikeses koguses metüül-p-hüdroksübensoaati, mis võib põhjustada
allergilisi reaktsioone (võimalik, et aeglast tüüpi), nende ilmudes pidage nõu oma arstiga.


3.
KUIDAS AROMASIN"I VÕTTA

Võtke Aromasin"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arstiga. Tavaline annus on üks 25mg tablett üks kord ööpäevas, eelistatavalt pärast sööki.

Kui teil on tunne, et Aromasin"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Aromasin"i rohkem kui ette nähtud
Kui olete eksikombel võtnud liiga palju tablette, võtke ühendust otsekohe ome arstiga.

Kui te unustate Aromasin"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aromasin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamikke kõrvaltoimeid võib seostada östrogeenide puudusest tulenevate normaalsete füsioloogiliste
reaktsioonidega.

Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks (võivad esineda rohkem kui ühel isikul kümne kohta) on
järgmised:
-
Kuumahood
-
Väsimus
-
Peavalu
-
Unetus
-
Suurenenud higistamine
-
Lihas-ja liigesevalu
-
Iiveldus

Sageli esinevateks kõrvaltoimeteks (võivad esineda vähem kui ühel isikul kümne kohta) on järgmised:
-
Isutus
-
Depressioon
-
Pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon torkimistundest, tuimusest ja valust kogu
käes, välja arvatud väike sõrm)
-
Kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus
-
Nahalööve, juustekadu
-
Luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos), põhjustades mõnel juhul
luumurde ja -mõrasid
-
Valu, käte ja jalgade turse

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel isikul saja kohta) on järgmised:
-
Uimasus
-
Lihasnõrkus

Kui teilt on võetud vereanalüüse, võidakse märgata muutusi teie maksatalitluses, teie veres ringlevate
teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja trombotsüütide arvus ning vere bilirubiinisisalduse vähest tõusu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5.
KUIDAS AROMASIN"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitamisel eritingimusi ei ole.

Ärge kasutage Aromasin"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Aromasin sisaldab:

-
Toimeaine on eksemestaan. Üks tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.
-
Abiained on:
Tabletisüdamik: Kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, krospovidoon,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalne tselluloos,
naatriumtärklisglükolaat (A), polüsorbaat 80.
Suhkrukate: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, polüvinüülalkohol, simetikoon, makrogool 6000,
sahharoos, valge magneesiumkarbonaat, titaandioksiid, metüül-p-hüdroksübensoaat (E218),
tsetüülestervaha, talk, karnaubavaha.
Trükivärv: etüülalkohol, sellak, must raudoksiid (E172) ja titaanoksiid (E171).

Kuidas Aromasin välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargune kaksikkumer valkjas kaetud tablett, mille ühele küljele on märgitud 7663.

30 tabletti blisterpakendis (alumiiniumfoolium-PVDC/PVC-PVDC).

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luksemburg

Tootja

Pfizer Italia S.r.l.
Ascoli Piceno Plant
Via del Commercio
Marino del Tronto
63046 Ascoli Piceno
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. 6 405 328
Faks 6 405 327

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2007