Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arimidex - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Anastrosool


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte
- Hoidke see infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Arimidex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Arimidexi kasutamist
3. Kuidas kasutada Arimidexi
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Arimidexi säilitamine
6. Lisainfo1. MIS ON ARIMIDEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kuidas Arimidex toimib ja milleks seda kasutatakse

Arimidex sisaldab ravimit, mille nimi on anastrosool. See kuulub ravimite rühma, mida
nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Arimidexi kasutatakse rinnanäärme vähi raviks
menopausi läbinud naistel.
Arimidex lõhustab hormooni nimega östrogeen, mida toodab keha. Selleks blokeerib ravim
aromataasi nimelise ensüümi.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARIMIDEXi KASUTAMIST

- Ärge kasutage Arimidexi:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) anastrosooli või mõne Arimidexi koostisosa suhtes;
- kui te olete veel fertiilses eas naine ega ole jõudnud menopausi;
- kui teil on mõõdukad või rasked maksatalitluse häired;
- kui teil on rasked neerutalitluse häired;
- kui te kasutate ravimit nimega tamoksifeen või östrogeeni sisaldavaid ravimeid (vt lõik
"Kasutamine koos teiste ravimitega");
- kui te ootate last või imetate last (vt lõik "Rasedus ja imetamine").

Ärge kasutage Arimidexi, kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Arimidexi kasutamist.

Arimidexi ei tohi anda lastele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Arimidex:
Rääkige oma arsti või apteekriga enne Arimidexi kasutamist:
Versioon8

Ravimiametis kinnitatud 15.12.2009


- kui teil esineb või on esinenud mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust (osteoporoos
ehk luuhõrenemine);
- kui teil esineb mõni maksa- või neeruhaigus.
Kui te ei tea, kas mõni ülaltoodud punktidest puudutab teid, pidage nõu oma arsti või
apteekriga enne Arimidexi kasutamist.
Kui te lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Arimidexi

Kasutamine koos teiste ravimitega:
-
Palun teavitage oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud muid ravimeid,
kaasaarvatud ilma retseptita ostetud ning ravimtaimedel põhinevad ravimid. Need võivad
mõjutada Arimidexi toimet ning Arimidex võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Ärge kasutage Arimidexi
, kui te juba kasutate mõnda järgmistest ravimitest:
- tamoksifeen. Tamoksifeen võib vähendada Arimidexi mõju;
- östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi.
Kui ülaltoodu puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:
analoog". Nendeks on
gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin.
Neid ravimeid kasutatakse rinnavähi, teatud naistehaiguste ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine:
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Arimidexi kasutada.
Kui te ootate last või imetate last, küsige oma arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguse ravimi
kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
On ebatõenäoline, et teie pool kasutatav ravim mõjustab teie võimet juhtida autot või
käsitseda seadmeid. Siiski on patsiendid harva tundnud end nõrga või unisena. Kui ka teil
esineb selline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga.

Oluline teave Arimidexi mõnede koostisainete kohta
Arimidex sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu
või ei seedi teatud tüüpi suhkruid (teatud tüüpi suhkrute talumatus), rääkige oma arstiga enne
ravimi kasutamist.

3. KUIDAS KASUTADA ARIMIDEXi

Võtke Arimidexi alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud.. Tema määrab teie ravi kestvuse.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Arimidexi ei tohi anda lastele.

Tavaline annus on 1 tablett päevas. Neelake tablett lonksu veega tervena alla. Arimidexi võib
võtta koos toiduga või ilma toiduta. Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal.
Kasutage Arimidexi nii kaua, kui arst teile seda määrab. See on pikaajaline ravi ning tihti
kasutatakse seda mitmed aastad.

Kui kasutate Arimidexi rohkem kui ette nähtud:
Võtke kohe ühendust arstiga.

Kui unustate Arimidexi võtta:
Kui te olete unustanud annuse võtta, siis lihtsalt võtke oma järgmine annus õigel ajal.
Versioon8

Ravimiametis kinnitatud 15.12.2009


Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake tavapärast
kasutamist.

Arimidexi kasutamise lõpetamine
Ravi võib katkestada ainult arsti korraldusel.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Arimidex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Teatage otsekohe oma arstile, kui teil ilmnevad järgmised nähud, kuna nende puhul võib olla
näidustatud täiendavad uuringud või ravi:

-
Nahakahjustuse, haavandite või villidega kulgev äärmiselt tugev nahareaktsioon
(Stevens-Johnsoni sündroom). Sedalaadi nahareaktsiooni esinemissagedus on teadmata.
-
Näo, huulte, keele ja/või kõri tursega kulgev tugev allergiline reaktsioon (angioödeem),
mis võib tekitada neelamis- ja hingamishäireid.
-
Maksapõletik. Selle tunnusteks võivad olla üldine halb enesetunne, mis kulgeb koos naha
ja silmavalgete kollasusega või ilma selleta, valu maksa piirkonnas või maksa
suurenemine. Kui see tekib, pöörduge viivitamatult arsti poole, kuna vajalikud võivad
olla uuringud ja ravi.

Teised võimalikud kõrvaltoimed (tavalised mitte rasked):

Väga sagedased kõrvaltoimed (tekivad enam kui 1 patsiendil kümnest)
-
kuumahood;
-
nõrkustunne;
-
liigeste valulikkus või jäikus;
-
nahalööve (sealhulgas kublataoline lööve);
-
iiveldus;
-
peavalu.

Sagedased kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 patsiendil kümnest)
-
tupelimaskesta kuivus;
-
veritsus tupest (tavaliselt paaril esimesel ravinädalal ­ kui veritsus jätkub, teavitage
sellest oma arsti);
-
juuste hõrenemine (juuste väljalangemine);
-
kõhulahtisus;
-
isutus;
- kolesterooli kõrge tase veres. Seda saab määrata vereanalüüsil;
-
oksendamine;
-
karpaaltunnelisündroom (käelaba tundehäired, valu, külma- või nõrkustunne);
-
unisus;
-
muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 patsiendil sajast)
-
plõksuv sõrm (seisund, mille puhul üks sõrmedest või pöial takerdub kõverdunud
asendisse ning sirutub plõksuga).

Toime luudele
Arimidex vähendab teie kehas östrogeeni nimelise hormooni sisaldust. See võib vähendada
teie luude mineraalisisaldust. Teie luud võivad muutuda hapramaks ning luumurde võib
rohkem tekkida. Teie arst saab luumurdude riski vähendada vastavalt ravijuhistele, kus on
kirjas, kuidas menopausi läbinud naiste luude tervist hoida. Palun rääkige arstiga riskidest ja
ravivõimalustest.
Versioon8

Ravimiametis kinnitatud 15.12.2009Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. ARIMIDEXI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Kui teie arst lõpetab ravi, visake järelejäänud tabletid ära. Säilitage neid vaid oma arsti
korraldusel. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.
Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Anastrosool

-
Toimeaine on anastrosool. Üks tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
-
Abiained on laktoosmonohüdraat, povidoon, naatriumtärklisglükolaat,
magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool ja titaandioksiid.

Kuidas Arimidex välja näeb ja pakendi sisu
Arimidex on õhukese polümeerikattega tablett. Iga tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.

Pakend:
Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid, PVC alumiiniumfooliumist
blisterpakendis, mis sisaldab 28 tabletti pappkarbis.

Müügiloa hoidja
AstraZeneca UK Ltd., Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, Ühendkuningriik

Tootja
AstraZeneca UK Ltd., Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA,
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

AstraZeneca, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: 6549 600

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2009
Versioon8

Ravimiametis kinnitatud 15.12.2009