Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Anastrozole sandoz 1 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukordPAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Anastrozole Sandoz 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
· Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
· See ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
· Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Anastrozole Sandoz 1 mg ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Anastrozole Sandoz 1 mg võtmist
3.
Kuidas Anastrozole Sandoz 1 mg võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Anastrozole Sandoz 1 mg säilitada
6.
Lisainfo


1. MIS RAVIM ON ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Anastrozole Sandoz 1 mg kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. See ravim
mõjutab kehas toodetavat aromataasi, mis langetab naissuguhormoonide (nt östrogeenide) sisaldust
organismis.

Anastrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi ravis menopausijärgses eas naistel.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG VÕTMIST

Ärge võtke Anastrozole Sandoz 1 mg
- kui te olete ülitundlik (allergiline) anastrosooli või ravimi mõne koostisosa suhtes (vt lõik 2 "Oluline
teave Anastrozole Sandoz 1 mg koostisosade kohta" ja lõik 6 ,,Mida Anastrozole Sandoz 1 mg
sisaldab");
- kui te olete menopausieelses eas;
- kui te olete rase;
- kui te toidate last rinnaga;
- kui teil on raske neerukahjustus või haigus, mis mõjutab maksa- või neerude talitlust;
- kui te kasutate tamoksifeeni (vt lõik 2 ,,Võtmine koos teiste ravimitega");
- kui kasutate östrogeeni sisaldavaid ravimeid, saate näiteks hormoonasendusravi (vt lõik 2 "Võtmine
koos teiste ravimitega").

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Anastrozole Sandoz 1 mg
Kontrollige, kas nimetatud hoiatused kehtivad teie puhul hetkel või on kehtinud varasemal ajal.
Pidage viivitamatult nõu oma arstiga järgmistel juhtudel:
- Kui te pole kindel, kas olete juba menopausijärgses eas. Arst peaks kontrollima hormoonide sisaldust
teie veres.
- Kui olete põdenud või põete haigust, mis mõjutab luude tugevust. Anastrozole Sandoz alandab


naissuguhormoonide sisaldust veres ning selle tagajärjel võib väheneda luu mineraalaine sisaldus ning
luud võivad muutuda nõrgemaks. Ravi ajal võib olla vajalik läbida luutiheduse uuring. Arst võib
määrata teile ravimi, mis aitab luukoe kadu ennetada või ravida.
analooge (rinnanäärmevähi, teatud günekoloogiliste haiguste ja viljatuse
analooge koos kasutada.

Võtmine koos teiste ravimitega
Anastrosool võib mõjutada teiste ravimite toimet. Ka teised ravimid võivad mõjutada anastrosooli toimet.
Anastrosoolil võib tekkida koostoimeid järgmiste ravimitega:
· tamoksifeen (rinnavähi ravim),
· östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi.
Need ravimid võivad vähendada anastrosooli toimet. Neid ravimeid ei tohi võtta koos anastrosooliga (vt
ka "Ärge võtke Anastrozole Sandoz 1 mg").

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Anastrozole Sandoz 1 mg võtmine koos toidu ja joogiga
Toit ja jook ei mõjuta Anastrozole Sandoz 1 mg toimet

Rasedus ja imetamine
Anastrozole Sandoz 1 mg ei tohi kasutada imetamise ega raseduse ajal. Kui kahtlustate endal rasedust,
pöörduge viivitamatult arsti poole.

Anastrozole Sandoz on mõeldud ainult rinnanäärmevähi raviks menopausijärgses eas naistele (vt lõik 1
"Mis ravim on Anastrozole Sandoz 1 mg ja milleks teda kasutatakse" ja lõik 2 "Mida on vaja teada enne
Anastrozole Sandoz 1 mg võtmist").

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Anastrozole Sandoz 1 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Siiski võib
aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või seadmetega
töötada.

Oluline teave mõningate Anastrozole Sandoz 1 mg koostisainete suhtes
Anastrozole Sandoz 1 mg tabletid sisaldavad piimasuhkrut laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu
teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG VÕTTA

Võtke Anastrozole Sandoz 1 mg alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga. See ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.
Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Tavaannus on üks tablett (1 mg anastrosooli) üks kord päevas.
Eakatel patsientidel ja kerge kuni keskmise neeru- või maksapuudulikkuse korral ei ole vajal annuseid
kohandada.Kui te kasutate Anastrozole Sandoz 1 mg rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Anastrozole Sandoz 1 mg, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustate Anastrozole Sandoz 1 mg võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätke unustatud annus vahele ning
võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Anastrozole Sandoz 1 mg võtmise
Ärge lõpetage ravi enne, kui arst on teid nii juhendanud. Ravi ei tohi ise lõpetada ka vaatamata sellele, et
teie enesetunne võib olla paranenud. Arst ütleb teile, kui kaua peate tablette võtma. Ravi võib kesta viis
aastat.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Anastrozole Sandoz 1 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad tekkida:
· väga sageli (enam kui ühel patsiendil 10st)
· sageli (vähem kui ühel patsiendil 100st, kuid vähem kui ühel 10st)
· aeg-ajalt (vähem kui ühel patsiendil 1000st, kuid vähem kui ühel 100st)
· harva (vähem kui ühel patsiendil 10000st, kuid vähem kui ühel 1000st)
· väga harva (vähem kui ühel patsiendil 10000st)

Kaitsesüsteem (immuunsüsteemi häired)
Väga harv
Rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad hingamisraskust või pearinglust (anafülaksia); rasked
allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset ja hingamisprobleeme (angioödeem); raske
haigus, mis kulgeb nahale, suu-, silmade piirkonda ja genitaalidele villikeste tekkega ning millega võib
kaasneda (kõrge) palavik ja liigesevalu (Stevens-Johnsoni sündroom); nõgestõbi (urtikaaria).

Kui teil peaks tekkima mõni neist sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole.

Toit (ainevahetus- ja toitumishäired)
Aeg-ajalt: isu kadu, kõrge kolesteroolisisaldus

Närvid (närvisüsteemi häired)
Sage: peavalu
Aeg-ajalt: unisus

Veresooned (vaskulaarsed häired)
Väga sage: kuumahood
Väga harv: verehüübimisproblemid (venoosne trombemboolia). Näiteks verehüübed, mis tekivad tavaliselt
jalaveresoontes ja mis põhjustavad valu, turset ning punetust (süvaveenitromboos) või trombide teke
kopsudes (kopsuemboolia).

Magu ja sooled (seedetrakti häired)
Sage: iiveldus, kõhulahtisus
Aeg-ajalt: iiveldustunne (oksendamine)Nahk (naha ja nahaaluskoe häired)
Sage: juuste hõrenemine, lööve
Väga harv: tugev polümorfne nahalööve (multiformne erüteem)

Lihased (lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused)
Sage: liigeste valu või kangus

Anastrozle Sandoz 1 mg alandab naissuguhormoonide sisaldust veres ning selle tagajärjel võib väheneda
luu mineraalaine sisaldus ning luud võivad muutuda nõrgemaks (vt lõik 2 ,,Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Anastrozole Sandoz 1 mg"). See võib põhjustada luumurde, näiteks lülisamba, reieluukaela või
randme piirkonnas.

Suguorganid ja rinnanäärmed (reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärmete häired)
Sage: tupekuivus
Aeg-ajalt: tupe verejooks (tavaliselt esimestel ravinädalatel)

Arsti tuleb kohe teavitada, kui teil tekib tavapäratu (püsiv) tupeverejooks või menstruatsioonitsükli häired.
Seda nii Anastrozole Sandoz 1 mg-ravi ajal kui ka hiljem.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: nõrkusetunne, meeleoluhäired

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Anastrozole Sandoz 1 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kaks esimest
numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Anastrozole Sandoz 1 mg sisaldab

· Toimeaine on anastrosool. Üks tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
· Teised koostisained tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, povidoon (E1201)
ja magneesiumstearaat (E572).
Tableti katte koostisosad on makrogool, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozole Sandoz 1 mg välja näeb ja pakendi sisu
Anastrozole Sandoz on valget polümeerikattega ümmargused tabletid, mille ühel poolel on tähised "ANA"
ja "1".Anastrozole Sandoz 1 mg on saadaval blisterpakenditena, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 100 või 300 tabletti ja haiglapakenditena, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Sandoz d.d.
Verovskova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

Tootjad:
Synthon BV
Salutas Pharma GmbH
Microweg 22
Otto-von-Guericke-Allee 1
6545 CM Nijmegen
D-39179 Barleben
Holland
Saksamaa


SYNTHON HISPANIA S.L.
Lek Pharmaceuticals d.d
Poligono Las Salinas
Verovskova 57,
08830 Sant Boi de Llobregat
1000 Ljublana
Hispaania
Sloveenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: 6652 400


See ravimprreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Eesti
Anastrozole
Sandoz
1
mg
Hispaania


Anastrozol SANDOZ 1 mg comprimidos recubiertos con

pelicula
EFG
Holland


Anastrozol Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten
Läti
Anastrozole
Sandoz
1
mg
apvalkots tabletes
Leedu
Anastrozole
Sandoz
1
mg,
plvele dengtos tablets
Poola
AnastroLEK
Sloveenia


Anastrozol Lek 1 mg filmsko oblozene tablete
Slowakkia


Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety
Tsehhi


Anastrozol Sandoz 1 mg
Ungari


Anastrozol Sandoz 1 mg

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2008