Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arbosul

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Arbosul Ravimi Nimetus: Arbosul

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Arbosul 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Karboplatiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Arbosul ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Arbosul"i kasutamist
3.
Kuidas Arbosul"i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Arbosul"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ARBOSUL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis on Arbosul
Arbosul sisaldab karboplatiini, mis kuulub plaatina ühenditeks nimetatavate ravimite gruppi ja mida
kasutatakse kasvajate raviks.

Milleks Arbosul"i kasutatakse
Arbosul"i kasutatakse kaugelearenenud munasarjavähi ja väikerakulise kopsuvähi raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARBOSUL"I KASUTAMIST

Ärge kasutage Arbosul"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) karboplatiini või Arbosul"i mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete allergiline mõne teise plaatinat sisaldava ravimpreparaadi suhtes.
- kui teil on tõsised probleemid neerudega (kreatiniini kliirens 20 ml/min või alla selle).
- kui teie verepilt on muutunud (raske müelosupressioon).
- kui teie kasvaja veritseb.
- kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest ja te ei ole sellest juba rääkinud oma arstile või
meditsiiniõele, siis peaksite seda tegema esimesel võimalusel ja enne ravimi infusiooni manustamist.

Arbosul"i manustatakse tavaliselt haiglas ja te ei pea ise seda ravimit käsitlema. Ravimi manustab teile
arst või meditsiiniõde ja jälgib teid nii ravi ajal, kui pärast seda, hoolikalt ja sageli. Tavaliselt tehakse
teile enne iga manustamist vereproov.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Arbosul
- kui te olete rase või kui esineb kahtlus, et te olete rase.
- kui te toidate last rinnaga.
- kui te kasutate ravi ajal alkoholi.

Kui teie neerud ei tööta hästi, on karboplatiini mõju verele (vereloome süsteemile) tugevam ja
kestvam võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega. Kui teie neerud ei tööta hästi, jälgib
arst teid sagedamini.

Kui teil esineb mõni nimetatud seisund ja te ei ole sellest juba rääkinud oma arstile või meditsiiniõele,
siis peaksite seda tegema esimesel võimalusel ja enne ravimi infusiooni manustamist.

Enne manustamist lahjendatakse ravim teise lahusega. Rääkige sellest oma arstiga ja tehke kindlaks, et
see teile sobib.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või meditsiiniõde, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest, kuna need võivad mõjutada
Arbosul"i toimet või vastupidi:
- teised ravimid, mis teadaolevalt mõjutavad vererakkude moodustumist luuüdis.
- teised ravimid, mis teadaolevalt on toksilised teie neerudele (nt aminoglükosiidide rühma
antibiootikumid).
- teised ravimid, mis teadaolevalt kahjustavad kuulmist või kõrva tasakaaluorganeid [nt
aminoglükosiidide rühma antibiootikumid, furosemiid (südamepuudulikkuse ja tursete raviks
kasutatav ravim)].
- kelaativad ravimid (ained, mis seovad karboplatiini ja vähendavad seeläbi selle toimet).
- fenütoiin (erinevate krampide raviks kasutatav ravim).
- varfariin (verehüüvete moodustumise vältimiseks kasutatav ravim).

Arbosul"i kasutamine koos toidu ja joogiga
Teadaolevalt puuduvad koostoimed Arbosul"i ja alkoholi vahel. Rääkige siiski oma arstiga, kuna
Arbosul võib mõjutada maksa alkoholiga toimetuleku võimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Informeerige oma arsti, kui te püüate rasestuda, olete
rase või enne ravi Arbosul"iga toidate last rinnaga.
Kui teil esineb mõni nimetatud seisund ja te ei ole sellest rääkinud oma arstile või meditsiiniõele, siis
peaksite seda tegema esimesel võimalusel ja enne ravimi infusiooni manustamist.

Rasedus
Juhul, kui arsti poolt pole selgelt näidustatud, ei tohi Arbosul"i raseduse ajal kasutada. Loomkatsed on
näidanud võimalikku loote väärarengute tekke riski. Kui te saate raseduse ajal ravi karboplatiiniga,
peate te arstiga arutama võimalike toimete riski teie sündimata lapsele.
Viljastumisvõimelised naised peavad enne ja pärast ravi karboplatiiniga kasutama tõhusat
rasestumisvastast meetodit. Kuna karboplatiin võib põhjustada geneetilisi defekte, on karboplatiinravi
ajal rasestumise korral soovitatav pidada nõu geneetikuga. Geneetikuga on soovitatav nõu pidada ka
nendel patsientidel, kes soovivad saada lapsi pärast ravi Arbosul"iga.

Imetamine
Ei ole teada, kas karboplatiin eritub rinnapiima. Seetõttu tuleb ravi ajaks Arbosul"iga rinnaga toitmine
lõpetada.

Fertiilsus
Karboplatiin võib põhjustada geneetilisi defekte. Viljastumisvõimelised naised peaksid vältima
rasestumist ja ravi ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit. Rasedad ja ravi ajal rasestuvad
naised peaksid nõu pidama geneetikuga. Karboplatiinravi saavad mehed ei tohiks eostada last ravi ajal
ja 6 kuu jooksul pärast ravi. Pöördumatu viljatuse tekkevõimaluse tõttu võiks kaaluda sperma
konserveerimise võimalust enne ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Karboplatiin ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Olge siiski tähelepanelik pärast
ravimi esimest infusiooni, eriti kui te tunnete pearinglust või ebakindlust.


3. KUIDAS
ARBOSUL"I KASUTADA

Arbosul"i manustab teile meditsiiniõde või arst. Tavaliselt tilgutatakse see aeglaselt veeni ja
manustamiseks kulub 15...60 minutit.
Kui te soovite lisainformatsiooni, küsige seda ravimit manustanud meditsiiniõelt või arstilt.

Teile manustatava annuse suurus sõltub teie pikkusest, kehakaalust ning teie vereloome ja neerude
seisundist. Teie arst valib teile sobivaima annuse. Enne manustamist ravim tavaliselt lahjendatakse.

Täiskasvanud
Tavaline annus on 400 mg/m2 kehapindala koha, mis arvutatakse teie pikkuse ja kehakaalu alusel.

Eakad
Kasutada võib tavalist täiskasvanute annust, kuigi arst võib otsustada teisiti.

Neeruprobleemid
Manustatavat annust võidakse kohandada sõltuvalt sellest, kui hästi teie neerud töötavad. Kui teil on
probleeme neerudega, võib arst annust vähendada ning teha teile sageli vereanalüüse ja jälgida
neerude tööd. Ravimit manustab vähiravi alal kogenud arst.

Lapsed
Andmed karboplatiini kasutamise kohta on puudulikud ja ei võimalda anda spetsiaalseid
annustamissoovitusi.
Ravi ajal Arbosul"iga võite te ennast halvasti tunda. Selle leevendamiseks võib teie arst anda teile teist
ravimit enne ravi Arbosul"iga.
Tavaliselt on Arbosul"i iga annuse manustamise vahel 4 nädalat. Teie arst soovib pärast ravi
manustamist teha teile vereanalüüsi igal nädalal. Nii saab ta määrata järgmiseks korraks ravimi õige
annuse.

Kui te saate Arbosul"i rohkem kui ette nähtud
See, et teile manustatakse liiga palju karboplatiini, on ebatõenäoline. Kui see peaks siiski juhtuma,
võivad teil tekkida probleemid neerudega. Kui teil on kahtlus, et teile on manustatud liiga palju
ravimit või teil on küsimusi ravimi annuse kohta, rääkige sellest arstiga, kes teile ravimit manustab.

Kui teile unustatakse Arbosul"i manustada
See, et teile jäetakse ravim manustamata, on ebatõenäoline, kuna arstil on selle kohta täpsed juhised.
Kui te arvate, et teile on jäetud ravim õigel ajal manustamata, rääkige sellest oma arstile.

Kui te lõpetate Arbosul"i kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Arbosul põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Informeerige koheselt oma arsti, kui teil tekib mõni alljärgnevatest sümptomitest:
- ebanormaalsed verevalumid, veritsused või infektsiooni nähud, nagu kurguvalu ja kõrge palavik.
- raskekujuline naha sügelemine (sõlmekestega naha pinnal) või näo, huulte, keele ja/või kõri turse,
mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi (angioödeem).
- stomatiit/mukosiit (s.o valulikud haavandid huultel või suus).

Väga sage (esineb rohkem kui 1-l patsiendil 10-st):
- muutused punastes ja valgetes verelibledes ning vereliistakutes (müelosupressioon). Teie arst võib
pidada vajalikuks teid jälgida.
- aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine, mis võib viia väsimuseni).
- kreatiniini ja uurea taseme suurenemine veres. Teie arst võib pidada vajalikuks teid jälgida.
- kerge kuulmislangus.
- tavapärasest erinevad maksaensüümide tasemed. Teie arst võib pidada vajalikuks teid jälgida.
- kusihappe taseme tõus teie veres, mis tekitada podagrat.
- halb enesetunne, iiveldamine.
- tavapäratu valu või krambid.
- ebaharilik nõrkuse või väsimuse tunne.
- soolade sisalduse langus veres. Teie arst võib pidada vajalikuks teid jälgida.
- neerukahjustus (neerutoksilisus).

Sage (esineb rohkem kui 1-l patsiendil 100-st ja vähem kui 1-l patsiendil 10st):
- ebaharilik verevalumite teke või veritsus (hemorraagilised komplikatsioonid).
- neerufunktsiooni vähenemine.
- kõhulahtisus, kõhukinnisus, valulikud haavandid huultel või suus (mukosiit).
- allergilised reaktsioonid, k.a. lööve, urtikaaria, naha punetus, sügelus, kõrge palavik.
- helin kõrvus (tinnitus), kuulmiskahjustus, kuulmise kadu.
- surin (perifeerne neuropaatia).
- juuste väljalangemine.
- haiglane enesetunne.
- kaltsiumi taseme vähenemine seerumis.
- gripi-laadne sündroom.
- kehaline nõrkus, jõuetus.
- palavik.

Aeg-ajalt (esineb rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st ja vähem kui 1-l patsiendil 100st):
- sekundaarsed pahaloomulised kasvajad.
- kesknärvisüsteemi sümptomid, mis on sageli seotud ravimitega, mida te võtate iiveldamise vastu.
- palavik ja külmavärinad ilma infektsiooni tunnusteta.
- punetus, turse ja valu või kudede kärbus süstekohal (süstekoha reaktsioon).
- infektsioon.

Harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 1000st):
- haiglane enesetunne tulenevalt kõrgest palavikust, mis on tingitud valgete vereliblede madalast
tasemest (febriilne neutropeenia).
- eluohtlikud infektsioonid ja veritsus.
- maitsetundlikkuse muutused.
- isu kaotus (anoreksia).
- raske maksafunktsiooni puudulikkus, maksarakkude kahjustus või hukkumine. Teie arst võib pidada
vajalikuks teid jälgida.
- ajutine nägemishäire, k.a ajutine nägemise kadumine.
- nägemisnärvi põletik, mis võib esile kutsuda osalise või täieliku nägemise kao (optiline neuriit).
- hemolüütilis-ureemiline sündroom (haigus, mida iseloomustab äge neerupuudulikkus, vähenenud
punaste vereliblede arv [mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia] ja vereliistakute vähesus).
- raske allergiline reaktsioon (anafülaksia/ anafülaktilised reaktsioon). Raske allergilise reaktsiooni
sümptomiteks on äkiline hingamisraskus või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte turse,
näo õhetamine, hüpotensioon, tahhükardia, urtikaaria, düspnoe, pearinglus ja anafülaktiline sokk.

Väga harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000st):
- südamepuudulikkus, südame või veresoonte ummistus, kõrge vererõhk.
- veritsus ajus, mis võib viia insuldini või teadvuse kaotuseni.
- kopsukoe armistumine, mis põhjustab hingeldamist ja/või köha (kopsufibroos).


5. KUIDAS
ARBOSUL"I
SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Arbosul"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Enne viaalide avamist:
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist:
Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on näidatud 8 tunni jooksul temperatuuril 25°C.
Mikrobioloogilisest seisukohast lähtuvalt tuled lahus manustada otsekohe. Kui lahust ei manustata
kohe, vastutab manustamiseelse säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. See ei tohi olla enam kui 24
tundi temperatuuril 2...8°C, v.a kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud
aseptilistes tingimustes.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Arbosul sisaldab:

- Toimeaine on karboplatiin. Üks ml sisaldab 10 mg karboplatiini.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Arbosul välja näeb ja pakendi sisu
Arbosul on selge värvitu lahus.

Pakendi suurused:
1 x 5 ml
1 x 15 ml
1 x 45 ml
1 x 60 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
ESP Pharma Ltd.,
5, Bourlet Close,
London, W1W 7BL,
Ühendkuningriik

Tootja
S.C. Sindan- Pharma S.R.L.,
11th Ion Mihalache Blvd,
011171 Bucharest 1,
Rumeenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010.


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile ja tervishoiutöötajatele

Kasutamisjuhend ­ tsütotoksiline
Arbosul"i manustatakse ainult veenisiseselt. Arbosul"i soovitatav annus normaalse neerufunktsiooniga
(kreatiniini kliirens >60 ml/min) eelnevalt ravi mittesaanud täiskasvanutel on 400 mg/m2 ühekordse
lühiajalise (15...60 min) veeniinfusioonina. Alternatiivselt võib annuse arvutamiseks kasutada allpool
toodud Calvert"i valemit:

Annus (mg) = AUC eesmärkväärtus (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Annus (mg) = AUC eesmärkväärtus (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]
AUC eesmärkväärtus

Planeeritav keemiaravi
Patsiendi ravivastus
5...7 mg/ml x min
Ainult karboplatiin
Eelnevalt ravi mittesaanud
4...6 mg/ml x min
Ainult karboplatiin
Eelnevalt ravi saanud
4...6 mg/ml x min
Karboplatiin koos
Eelnevalt ravi mittesaanud
tsüklofofvamiidiga

Märkus: Calvert"i valemiga arvutatakse Arbosul"i koguannus mg-des, mitte mg/m2 kohta. Calvert"i
valemit ei tohi kasutada annuse arvutamiseks patsientidel, kes on eelnevalt saanud intensiivset ravi.**

** Patsiendid loetakse intensiivset keemiaravi saanuteks, kui neile on manustatud ühte alljärgnevatest
raviskeemidest:
- mitomütsiin C,
- nitroosouurea,
- doksorubitsiini, tsüklofosfamiidi ja tsisplatiini kombinatsioonravi,
- kombinatsioonravi 5 erineva kasvajavastase ainega,
- kiiritusravi 4500 rad 20 x 20 cm alale või enam kui ühele alale.

Karboplatiinravi tuleb katkestada ravivastuse puudumise, haiguse progresseerumise ja/või talumatute
kõrvaltoimete tekkimise korral.

Ravi ei tohi korrata enne 4 nädala möödumist eelmisest Arbosul"i ravikuurist ja/või neutrofiilide hulga
taastumist tasemele vähemalt 2000/mm3 ja trombotsüütide hulga taastumist tasemele vähemalt
100 000/mm3.

Patsientidel, kellel esinevad riskifaktorid, nagu eelnev müelosupressiivne ravi ja halb funktsionaalne
seisund (ECOG-Zubrod indeks 2...4 või Karnofsky indeks alla 80), on soovitatav vähendada esialgset
annust 20...25%.

Edasiseks annuse kohandamiseks on esimeste Arbosul-ravi kuuride ajal soovitatav kord nädalas teha
vereanalüüs hematoloogiliste näitajate madalaimate väärtuste leidmiseks.

Neerufunktsiooni häired
Patsientidel kreatiniini kliirensiga alla 60 ml/min on suurenenud risk müelosupressiooni tekkeks.
Arbosul"i optimaalse annuse manustamiseks nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidel tuleb annust
vastavalt kohandada ning sageli jälgida hematoloogiliste näitajate madalaimaid väärtusi ja
neerufunktsiooni. Karboplatiini ei tohi manustada, kui glomerulaarfiltratsiooni kiirus on 20 ml/min.

Kombinatsioonravi
Arbosul"i optimaalsel kombineerimisel teiste müelosupressiivsete ravimitega tuleb annust kohandada
vastavalt kasutatavale skeemile.

Lapsed
Annustamissoovituste andmiseks on kasutamise kogemus lastel ebapiisav.

Eakad

Sõltuvalt patsiendi füüsilisest seisundist võib olla vajalik esialgne või hilisem annuse kohandamine.

Lahjendamine ja kasutamisvalmis lahuse valmistamine
Seda preparaati tuleb enne manustamist lahjendada 5% glükoosi- või 0,9% naatriumkloriidilahusega
nii, et kasutamisvalmis lahuse kontsentratsioon oleks 0,5 mg/ml.

Sobimatus
Arbosul"i infusioonilahuse valmistamiseks ja manustamiseks ei tohi kasutada alumiiniumi sisaldavaid
nõelu ja infusioonisüsteeme, mis võivad ravimiga kokku puutuda.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud 5% glükoosi- või 0,9%
naatriumkloriidilahusega.

Karboplatiin võib reageerida alumiiniumiga, moodustades musta värvusega sademe. Karboplatiini
lahuse valmistamisel ja manustamisel ei tohi kasutada alumiiniumi sisaldavaid nõelu, süstlaid,
kateetreid ega infusioonisüsteeme, mis võivad karboplatiiniga kokku puutuda.

Kõlblikkusaeg ja säilitamine

Arbosul on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
Enne viaalide avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist: Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on näidatud 8 tunni jooksul temperatuuril
25°C.

Mikrobioloogilisest seisukohast lähtuvalt tuled lahus manustada otsekohe. Kui lahust ei manustata
kohe, vastutab manustamiseelse säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. See ei tohi olla enam kui
24 tundi temperatuuril 2...8°C, v.a kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud
aseptilistes tingimustes.

JUHISED ARBOSUL"I KÄSITLEMISEKS, VALMISTAMISEKS JA HÄVITAMISEKS

Arbosul"i käsitlemine
Sarnaselt teistele tsütotoksilistele ravimitele tuleb Arbosul"i valmistada ja käsitleda ettevaatusega.
Arbosul"i käsitlemisel tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.
Meditsiinitöötajad peavad olema saanud eriväljaõppe lahustamiseks ja käsitlemiseks.
1. Arbosul"i lahust võivad valmistada ainult meditsiinitöötajad, kes on saanud väljaõppe
kemoterapeutikumide ohutuks kasutamiseks. Arbosul"i infusiooni käsitlevad töötajad peavad kandma
kaitserõivaid: kaitseprille, kitlit ning ühekordselt kasutatavaid kindaid ja maski.
2. Lahus tuleb valmistada selleks kohandatud kohas (soovitatavalt laminaarse õhuvoolu tingimustes),
kus tööpind on kaetud altpoolt plastikuga kaetud absorbentpaberiga.
3. Kõik lahustamiseks, manustamiseks või puhastamiseks kasutatud vahendid (sh kindad) tuleb
asetada ohtlike jäätmete kotti tuhastamiseks kõrgel temperatuuril.
4. Ravimi mahavoolamisel või lekkimisel tuleb vastavaid pindu loputada lahjendatud
naatriumkloriidilahusega ja seejärel veega. Kõik ravimiga kokkupuutunud materjalid tuleb asetada
ohtlike jäätmete kotti tuhastamiseks. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb neid kohe
pesta rohke veega või seebi ja veega või naatriumvesinikkarbonaadi lahusega. Ärge hõõruge nahka
pesukäsnaga. Pöörduge abi saamiseks arsti poole. Pärast kinnaste äravõtmist peske alati käsi.

Infusioonilahuse valmistamine
Ravimit tuleb enne manustamist lahjendada. Seda võib teha glükoosi- või naatriumkloriidilahusega
kontsentratsioonini 0,5 mg/ml (500 mikrogrammi/ml).

Hävitamine

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Kõik karboplatiiniga
kokkupuutunud materjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käsitlemise
eeskirjadele.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI

NIMETUS

Arbosul 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg karboplatiini.

Iga 5 ml viaal sisaldab 50 mg karboplatiini.
Iga 15 ml viaal sisaldab 150 mg karboplatiini.
Iga 45 ml viaal sisaldab 450 mg karboplatiini.
Iga 60 ml viaal sisaldab 600 mg karboplatiini.

INN. Carboplatinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge värvitu lahus, ei sisalda osakesi.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Kaugelearenenud epiteelrakuline munasarja kartsinoom
- esimese rea ravi
- teise rea ravi, kui teised ravimeetodid ei ole andnud soovitud tulemusi.

Väikerakuline kopsuvähk.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Annustamine ja manustamine
Arbosul"i manustatakse ainult veenisiseselt. Arbosul"i soovitatav annus normaalse neerufunktsiooniga
(kreatiniini kliirens >60 ml/min) eelnevalt ravi mittesaanud täiskasvanutel on 400 mg/m2 ühekordse
lühiajalise (15...60 min) veeni infusioonina. Alternatiivselt võib annuse arvutamiseks kasutada allpool
toodud Calvert"i valemit:

Annus (mg) = AUC eesmärkväärtus (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Annus (mg) = AUC eesmärkväärtus (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]
AUC eesmärkväärtus
Planeeritav keemiaravi Patsiendi
ravivastus
5...7 mg/ml x min
Ainult karboplatiin
Eelnevalt ravi mittesaanud
4...6 mg/ml x min
Ainuot karboplatiin
Eelnevalt ravi saanud
4...6 mg/ml x min
Karboplatiin koos
Eelnevalt ravi mittesaanud
tsüklofosvamiidiga

Märkus: Calvert"i valemiga arvutatakse Arbosul"i koguannus mg-des, mitte mg/m2 kohta. Calvert"i
valemit ei tohi kasutada annuse arvutamiseks patsientidel, kes on eelnevalt saanud intensiivset ravi.**


** Patsiendid loetakse intensiivset keemiaravi saanuteks, kui neile on manustatud ühte alljärgnevatest
raviskeemidest:
- mitomütsiin C,
- nitroosouurea,
- doksorubitsiini, tsüklofosfamiidi ja tsisplatiini kombinatsioonravi,
- kombinatsioonravi 5 erineva kasvajavastase ainega,
- kiiritusravi 4500 rad 20 x 20 cm alale või enam kui ühele alale.

Karboplatiinravi tuleb katkestada ravivastuse puudumise, haiguse progresseerumise ja/või talumatute
kõrvaltoimete tekkimise korral.

Ravi ei tohi korrata enne 4 nädala möödumist eelmisest Arbosul"i kuurist ja/või neutrofiilide hulga
taastumist tasemele vähemalt 2000/mm3 ja trombotsüütide hulga taastumist tasemele vähemalt
100 000/mm3.

Patsientidel, kellel esinevad riskifaktorid, nagu eelnev müelosupressiivne ravi ja halb funktsionaalne
seisund (ECOG-Zubrod indeks 2...4 või Karnofsky indeks alla 80), on soovitatav vähendada esialgset
annust 20...25%.

Edasiseks annuse kohandamiseks on esimeste Arbosul-ravi kuuride ajal soovitatav kord nädalas teha
vereanalüüs hematoloogiliste näitajate madalaimate väärtuste leidmiseks.

Neerufunktsiooni häired
Patsientidel kreatiniini kliirensiga alla 60 ml/min on suurenenud risk müelosupressiooni tekkeks.
Arbosul"i optimaalse annuse manustamiseks nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidel tuleb annust
vastavalt kohandada ning sageli jälgida hematoloogiliste näitajate madalaimaid väärtusi ja
neerufunktsiooni. Karboplatiini ei tohi manustada, kui glomerulaarfiltratsiooni kiirus on 20 ml/min.

Kombinatsioonravi
Arbosul"i optimaalsel kombineerimisel teiste müelosupressiivsete ravimitega tuleb annust kohandada
vastavalt kasutatavale skeemile.

Lapsed
Annustamissoovituste andmiseks on kasutamise kogemus lastel ebapiisav.

Eakad
Sõltuvalt patsiendi füüsilisest seisundist võib olla vajalik esialgne või hilisem annuse kohandamine.

Lahjendamine ja kasutamisvalmis lahuse valmistamine
Enne manustamist tuleb ravim lahjendada, vt lõik 6.6.

4.3 Vastunäidustused

Arbosul on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus toimeaine või teiste plaatinat sisaldavate ravimite suhtes
- rinnaga toitmine
- raske müelosupressioon
- veritsevad kasvajad
- eelnev raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens 20 ml/min)

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
Karboplatiini peab manustama kasvajavastase ravi läbiviimise kogemusega arsti järelevalve all.
Võimalike tüsistuste raviks peavad käepärast olema diagnostika- ja ravivahendid.

Karboplatiini müelosupressiivne toime on tihedalt seotud selle renaalse kliirensiga. Neerufunktsiooni
häirega või samaaegselt teisi potentsiaalselt nefrotoksilisi ravimeid saavatel patsientidel tekib
tõenäoliselt raskem ja pikaajalisem müelosupressioon. Seetõttu tuleb neerufunktsiooni näitajaid
hoolikalt kontrollida enne ravi ja ravi ajal.

Üldjuhul ei tohi karboplatiini ravikuure korrata sagedamini kui kord kuus. Karboplatiini manustamise
järgselt tekivad trombotsütopeenia, leukopeenia ja aneemia. Karboplatiinravi ajal ja pärast selle lõppu
on soovitatav sageli teha perifeerse vere analüüs. Väga ettevaatlikult tuleb planeerida karboplatiini
kombinatsioonravi teiste müelosupressiivsete ravimitega, võttes arvesse annuseid ja manustamisaegu,
et vähendada aditiivset toimet. Patsiendid, kellel tekib raskekujuline müelosupressioon, võivad vajada
toetavat transfusioonravi.
Karboplatiin võib põhjustada iiveldust ja oksendamist. Nende kõrvaltoimete esinemissagedust ja
raskusastet saab vähendada antiemeetiliste ravimite eelneva manustamisega.

Karboplatiini kasutamisel tuleb arvestada võimaliku neeru- ja maksafunktsiooni langusega.
Karboplatiini väga suurte (monoteraapiana soovitatust >5 korda suuremad) annuste manustamine on
põhjustanud maksa- ja/või neerufunktsiooni raskeid häireid. Ei ole selge, kas patsiendi adekvaatne
hüdratsioon võib vähendada nefrotoksilisust. Neeru- või maksafunktsiooni mõõduka kuni raske häire
korral tuleb annust vähendada või ravi lõpetada. (Vt lõik 4.8.)

Nefrotoksilisuse esinemissagedus ja raskusaste on tõenäoliselt suurem patsientidel, kellel
neerufunktsioon on halvenenud juba enne karboplatiinravi. Neerufunktsiooni halvenemine on
tõenäolisem ka patsientidel, kellel eelneva tsisplatiin-ravi tulemusena on tekkinud nefrotoksilisus.
Kuigi puudub kliiniline tõendus nefrotoksilisuse kumuleerumisest, ei ole soovitatav karboplatiini
kombineerida aminoglükosiidide ja teiste nefrotoksiliste ainetega.

Harvadel juhtudel on seoses karboplatiiniga teatatud allergilistest reaktsioonidest, nt erütematoosne
lööve, ilmse põhjuseta palavik või naha sügelemine. Harva on tekkinud anafülaksia, angioödeem ja
anafülaktiline reaktsioon, sh bronhospasm, nõgestõbi ja näoturse. Sarnased reaktsioonid võivad
tekkida ka pärast teiste plaatinapreparaatide manustamist ja need võivad ilmneda mõne minuti jooksul.
Kuigi eelnev ravi plaatinapreparaatidega võib suurendada allergiliste reaktsioonide esinemissagedust,
on need siiski tekkinud pärast esmast ravi karboplatiiniga. Patsiente tuleb võimalike allergiliste
reaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida ning vajadusel kasutada kohast toetavat ravi, sh antihistamiinsete
preparaatide, adrenaliini ja/või glükokortikosteroidide manustamine.

Regulaarselt on soovitatav teha neuroloogiline läbivaatus ja kuulmise kontroll, eriti suures annuses
karboplatiini saavatel patsientidel. Neurotoksilisuse nähtude, sh paresteesia, häirunud kõõlusrefleksi ja
ototoksilisuse esinemine on tõenäolisem eelnevalt teiste plaatinapreparaatidega ja ototoksiliste
ravimitega ravi saanud patsientidel.

Karboplatiini kartsinogeenset toimet ei ole uuritud, kuid sarnase toimemehhanismi ja mutageensusega
ainete kasutamisel on kirjeldatud kartsinogeensust (vt lõik 5.3).

Lastel ei ole karboplatiini ohutust ja efektiivsust tõestatud.

Karboplatiini lahuse valmistamisel ja manustamisel ei tohi kasutada alumiiniumi sisaldavaid seadmeid
(vt lõik 6.2).

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne ravi nefrotoksiliste või ototoksiliste ravimitega, nagu näiteks aminoglükosiidide,
vankomütsiini, kapreomütsiini ja diureetikumidega ei ole soovitatav, kuna arboplatiin võib mõjutada
nende ravimite renaalset kliirensit ja seeläbi suurendada nende toksilisust.

Karboplatiini kasutamisel koos teiste müelosupressiivsete ravimitega võib karboplatiini ja/või teiste
ravimite müelosupressiivne toime tugevneda. Teiste nefrotoksiliste ravimite samaaegne kasutamine
võib karboplatiini renaalse kliirensi aeglustumise tõttu raskendada ja pikendada müelotoksilisust.

Ettevaatust karboplatiini manustamisel koos varfariiniga, kuna nende koosmanustamisel on teatatud
INRi tõusust.

Karboplatiini ja fenütoiini koosmanustamisel on täheldatud fenütoiini sisalduse langust plasmas. See
võib viia krampide taastekkeni ja vajaduseni suurendada fenütoiini annust.

Vältida tuleks karboplatiini ja kelaativate ainete samaaegset manustamist, kuna teoreetiliselt võib see
vähendada karboplatiini kasvajavastast toimet. Siiski ei mõjutanud loomkatsetes või kliinilises
praktikas karboplatiini kasvajavastast toimet dietüülditiokarbamaat.

4.6

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Arbosul"i kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud
kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Katsed rottidega on näidanud, et karboplatiin on
embrüotoksiline ja teratogeenne ning in vivo ja in vitro katsed on näidanud selle mutageenset toimet.
Arbosul"i ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik. Kui karboplatiini kasutatakse
raseduse ajal, tuleb patsienti teavitada võimalikust ohust lootele.

Fertiilsus
Fertiilses eas naistele tuleb soovitada tõhusate rasestumisvastaste vahendite kasutamisega vältida
rasestumist ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi. Rasedad naised ja need, kes rasestuvad ravi ajal, tuleb
suunata geneetiku konsultatsioonile.
Karboplatiin on genotoksiline. Karboplatiinravi saavatele meestele tuleb soovitada ravi ajal ja kuni 6
kuu jooksul pärast ravi mitte eostada last ning kaaluda sperma külmutamist enne ravi, kuna
karboplatiinravi võib põhjustada pöördumatut viljatust.

Imetamine
Ei ole teada, kas karboplatiin eritub rinnapiima. Kui ema saab Arbosul-ravi, tuleb võimalike kahjulike
toimete tõttu imikule rinnaga toitmine lõpetada (vt lõik 4.3).

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Arbosul ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski võib Arbosul põhjustada
iiveldust ja oksendamist, mis kaudselt mõjutavad autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Järgnevalt toodud kõrvaltoimete esinemissagedus põhineb erineva ravieelse prognoosiga patsientide
suure grupi kumulatiivsetel andmetel.

Kõrvaltoimete esinemissagedused tabelis on defineeritud järgmiselt:
väga sage ( 1/10),
sage (1/100 kuni <1/10),
aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100),
harv (1/10 000 kuni <1/1000),
väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid)
Aeg-ajalt: Karboplatiini mono- või kombinatsioonravi järgselt on teatatud sekundaarsetest
pahaloomulistest seisunditest (sh promüelotsütaarne leukeemia, mis tekkis 6 aastat pärast monoravi
karboplatiiniga ja eelnevat kiiritusravi), mille põhjuslik seos ei ole kindlaks tehtud.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage: Müelosupressioon on karboplatiini annust limiteeriv kõrvaltoime. Müelosupressioon võib
avalduda raskemal kujul ja kestvamalt neerufunktsiooni häirega patsientidel, eelnevalt intensiivset ravi
saanud, halvas üldseisundis ja üle 65-aastastel patsientidel. Müelosupessioon on väljendunum ka
karboplatiini ja teiste müelosupressiivsete ravimite koosmanustamisel. Karboplatiini kasutamisel
monoravina, soovitatud annustes ja annustamisvahemikega on müelosupressioon tavaliselt pöörduv ja
ei kumuleeru.
Karboplatiini maksimaalse talutava annuse manustamisel monoravina tekib umbes kolmandikul
patsientidest trombotsütopeenia trombotsüütide madalaima väärtusega alla 50x109/l. Tavaliselt langeb
trombotsüütide hulk kõige madalamale 14. ja 21. päeva vahel ja taastub 35 päeva jooksul ravi algusest.
Ka leukopeenia on tekkinud umbes 20% patsientidest, kuid leukotsüütide arvu taastumine
madalaimast väärtusest (14. ja 28. päeva vahel) võib olla aeglasem ning toimub tavaliselt 42 päeva
jooksul ravi algusest. Neutropeenia (granulotsüütide arv alla 1x109/l) tekib umbes 1/5 patsientidest.
48% algselt normaalse hemoglobiinisisaldusega patsientidest on hemoglobiini sisaldus langenud alla
9,5 mg/100 ml. Aneemia tekib sageli ja võib kumuleeruda.

Sage
: Hemorraagilised tüsistused, mis tavaliselt on olnud väikesed.

Aeg-ajalt:
Infektsioossed komplikatsioonid.

Harv
: Febriilne neutropeenia. eluohtlike infektsioonide ja verejooksude üksikjuhud.

Immuunsüsteemi häired
Sage: Ülitundlikkusreaktsioone, nagu nahalööve, urtikaaria, erütematoosne lööve, ilmse põhjuseta
palavik ja nahasügelus on kirjeldatud vähem kui 2% patsientidest. Sarnaseid reaktsioone on täheldatud
ka pärast teiste plaatinat sisaldavate preparaatide manustamist ja neid saab kontrolli all hoida kohase
toetava raviga.

Harv
: Anafülaksia, anafülaktiline sokk, angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid, sh bronhospasm,
urtikaaria, näoturse ja ­punetus, hingeldus, hüpotensioon, pearinglus, vilistav hingamine ja
tahhükardia (vt lõik 4.4).

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga sage: Teatatud on karboplatiin-ravi järgsest elektrolüütide (naatrium, magneesium, kaalium ja
kaltsium) sisalduse langusest seerumis, kuid see ei ole põhjustanud kliiniliste nähtude ja sümptomite
teket.

Harv:
Teatatud on hüponatreemiat.

Närvisüsteemi häired
Sage: Karboplatiinravi järgselt on perifeersete neuropaatiate esinemissagedus 6%. Enamikel
patsientidest piirdub neurotoksilisus paresteesiate ja kõõlusreflekside langusega. Selle kõrvaltoime
esinemissagedus ja raskusaste on suurem vanemaealistel ja eelnevalt tsisplatiinravi saanud
patsientidel. Enne karboplatiin-ravi esinenud paresteesia, eriti kui see on seotud eelneva
tsisplatiinraviga, võib karboplatiinravi ajal püsida või süveneda (vt lõik ,,Hoiatused ja
ettevaatusabinõud kasutamisel").

Aeg-ajalt: Kesknärvisüsteemi häired, kuid sageli seostatakse neid kaasuva antiemeetilise raviga.

Silma kahjustused
Harv: Mööduvad nägemishäired, mõnikord koos ajutise nägemiskaotusega. Tavaliselt on see seotud
suurte annuste manustamisega halvenenud neerufunktsiooniga patsientidele. Turustamisjärgselt on
teatatud optilisest neuriidist.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Väga sage: 15% karboplatiini saanud patsientidest on teatatud subkliinilisest kuulmislangusest
(kõrgsagedusega (4000...8000 Hz) helide kuulmislangus audiogrammil).

Sage: Kliiniline ototoksilisus. Ainult 1% patsientidest esinevad kliinilised sümptomid, mis enamikel
juhtudel väljenduvad tinnitusena. Patsientidel, kellel on kuulmislangus tekkinud seoses eelneva
tsisplatiin-raviga, võib kuulmiskahjustus püsida või süveneda. Soovitatust suuremate karboplatiini
annuste kombineerimisel teiste ototoksiliste ravimitega on pediaatrilistel patsientidel tekkinud
kliiniliselt oluline kuulmislangus.

Südame häired
Väga harv: Kardiovaskulaarsed häired (südamepuudulikkus, emboolia) ja tserebrovaskulaarsed häired
(apopleksia), mille põhjuslik seos karboplatiiniga ei ole kindlaks tehtud. Hüpertensioon.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Väga harv: Kopsufibroos, mis avaldub raskustundena rindkeres ja hingeldusena. Selle esinemist tuleks
kaaluda juhul, kui on välistatud pulmonaalne ülitundlikkus (vt Üldised häired).

Seedetrakti häired
Väga sage: Umbes neljandikul karboplatiini saanud patsientidest tekib iiveldus ilma oksendamiseta,
enam kui pooltel tekib oksendamine, neist umbes kolmandikul on see raskekujuline. Iiveldus ja
oksendamine tekivad tavaliselt 6...12 tundi pärast karboplatiini manustamist ning mööduvad 24 tunni
jooksul ravi algusest ja alluvad tavaliselt antiemeetilisele ravile ning võivad olla sellega välditavad.
Neljandikul patsientidest ei teki iiveldust või oksendamist. Ravile allumatu oksendamine tekkis vaid
1% patsientidest. Oksendamine tekib sagedamini eelnevat ravi, eelkõige tsisplatiini saanud
patsientidel.
17% patsientidest tekkisid valulikud seedetrakti häired.

Sage
: Kõhulahtisus (6%), kõhukinnisus (4%), mukosiit.

Harv:
Maitsetundlikkuse häired. Teatatud on ka anoreksia esinemisest.

Maksa ja sapiteede häired
Väga sage: Umbes kolmandikul karboplatiini saanud patsientidest, kellel maksafunktsiooni
algnäitajad olid normaalsed, on teatatud nende kõrvalekalletest (tavaliselt kerged kuni mõõdukad).
Alkaalse fosfataasi tase on tõusnud sagedamini kui SGOT, SGPT või üldbilirubiini tase. Enamik neist
kõrvalekalletest taandub spontaanselt ravi ajal.

Harv:
Karboplatiini soovitatust suuremate annuste manustamise järgselt on teatatud maksatalitluse
rasketest häiretest (sh äge maksanekroos).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: Alopeetsia.

Neerude ja kuseteede häired
Väga sage: Nefrotoksilisus ei ole karboplatiin-ravi saavatel patsientidel tavaliselt annust piiravaks
kõrvaltoimeks, samuti ei vaja see preventiivseid meetmeid, nagu hüdratsioon rohke vedelikuga või
diureesi forsseerimine.

Sage
: Võib tekkida ka neerufunktsiooni langus määratletuna kreatiniini kliirensi langusena alla 60
ml/min. Nefrotoksilisuse esinemissagedus ja raskusaste võivad olla suuremad patsientidel, kellel
neerufunktsioon on häirunud juba enne karboplatiin-ravi. Ei ole selge, kas kohane hüdratsioon võib
seda kõrvaltoimet vältida, kuid neerufunktsiooni mõõduka muutuse (kreatiniini kliirens 41...59
ml/min) või raske häire (kreatiniini kliirens 21...40 ml/min) korral tuleb annust vähendada või ravi
katkestada. Karboplatiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on 20 ml/min või
alla selle.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga sage: Hüperurikeemia tekib umbes veerandil patsientidest. Kusihappe sisaldust seerumis saab
vähendada allopurinooliga. Asteenia.

Sage:
Halb enesetunne, urtikaaria, gripilaadsed sümptomid, erütematoosne lööve, sügelus.

Aeg-ajalt
: Palavik ja külmavärinad ilma infektsiooni sümptomiteta, süstekoha reaktsioonid, nagu valu,
punetus, turse, urtikaaria ja nekroos.

Harv
: Hemolüütilis-ureemiline sündroom.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
I faasi uuringutes manustati karboplatiini veenisiseselt annuses kuni 1600 mg/m2 ravikuuri kohta. Selle
annuse manustamise järgselt tekkisid eluohtlikud hematoloogilised kõrvaltoimed, sh
granulotsütopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia. Granulotsüütide, trombotsüütide ja hemoglobiini
väärtused olid madalaimad 9. ja 25. päeva vahel (mediaan 12.-17. päev). Granulotsüütide sisaldus
langes väärtuseni 500/µl pärast 8...14 päeva (mediaan 11 päeva) ja trombotsüütide sisaldus langes
väärtuseni 25000/µl pärast 3...8 päeva (mediaan 7 päeva).
Lisaks tekkisid järgmised mittehematoloogilised kõrvaltoimed: neerufunktsiooni häired koos
glomerulaarfiltratsiooni kiiruse langusega enam kui 50%, neuropaatia, ototoksilisus, nägemise kaotus,
hüperbilirubineemia, mukosiit, kõhulahtisus, peavaluga kaasnev iiveldus ja oksendamine, erüteem ja
raske infektsioon. Kuulmishäired olid enamikel juhtudel mööduvad ja pöörduvad.

Üleannustamise ravi
Antidoot karboplatiinile puudub. Üleannustamise eeldatavad tüsistused on seotud
müelosupressiooniga ning neeru- ja maksatalitluse häiretega. Hematoloogiliste kõrvaltoimete ravis
võivad olla tõhusad luuüdi siirdamine ning trombotsüütide ja vere ülekanded.

5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1
Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: kasvajavastased ained, plaatinaühendid, ATC-kood: L01XA02

Karboplatiin on kasvajavastane aine, mille toime on tõestatud erinevatel hiire ja inimeste rakuliinidel.

Karboplatiinil on tsisplatiiniga võrreldav toime mitmetesse erinevatesse tuumoritesse sõltumata
kasvaja asukohast.

Alkaalse elutsiooni meetodid ja DNA sidumisuuringud on näidanud, et karboplatiin ja tsisplatiin on
kvalitatiivselt sarnase toimemehhanismiga. Sarnaselt tsisplatiiniga põhjustab karboplatiin muutusi
DNA superhelikaalses konformatsioonis, mis on vastavuses "DNA lühenemise efektiga".
Ohutus ja toime lastel ei ole kindlaks tehtud.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Karboplatiini manustamise järgselt inimesele on näidatud lineaarset seost annuse ning kogu plaatina ja
vaba ultrafiltreeritava plaatina plasmakontsentratsiooni vahel. Lineaarset seost annusega näitab ka
kogu plaatina plasmakontsentratsiooni ja aja suhte kõvera alune pindala tingimustes, kui kreatiniini
kliirens on 60 ml/min.

Korduv annustamine neljal järjestikusel päeval ei põhjustanud plaatina kuhjumist plasmas.
Karboplatiini manustamise järgselt inimesele olid vaba ultrafiltreeritava plaatina ja karboplatiini
terminaalse eliminatsiooni poolväärtusajad vastavalt 6 ja 1,5 tundi. Algfaasis on enamus vabast
ultrafiltreeritavast plaatinast karboplatiini kujul. Kogu plaatina terminaalne poolväärtusaeg plasmas on
24 tundi. Umbes 87% plasmas sisalduvast plaatinast seondub valkudega 24 tunni jooksul
manustamisest. Karboplatiin eritub peamiselt uriiniga, kus 24 tunni jooksul esineb umbes 70% kogu
manustatud plaatinast. Enamus ravimist eritub esimese 6 tunni jooksul. Vaba ultrafiltreeritava plaatina
kogu- ja renaalne kliirens korreleerub glomerulaarfiltratsiooni kiirusega, mitte tubulaarsekretsiooniga.
Lastel erineb karboplatiini kliirens 3 kuni 4 korda. Sarnaselt täiskasvanud patsientidele, viitavad
kirjanduse andmed sellele, et erinevused karboplatiini kliirensis võivad tuleneda neerufunktsioonist.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

On näidatud, et rottidel on karboplatiin embrüotoksiline ja teratogeenne. Karboplatiin on in vivo ja in
vitro
mutageenne ja kuigi selle kartsinogeenset toimet pole uuritud, on sarnase toimemehhanismiga ja
mutageensusega ained kartsinogeensed.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6.

Karboplatiin võib reageerida alumiiniumiga, moodustades musta värvusega sademe. Karboplatiini
lahuse valmistamisel ja manustamisel ei tohi kasutada alumiiniumi sisaldavaid nõelu, süstlaid,
kateetreid ega infusioonisüsteeme, mis võivad karboplatiiniga kokku puutuda. Sade võib vähendada
kasvajavastast toimet.

6.3 Kõlblikkusaeg

Avamata pakend: 18 kuud
Pärast lahjendamist: 8 tundi.

Keemilised ja füüsikalised omadused on tõestatud 8 tunni jooksul säilitatuna temperatuuril 25°C.
Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes tuleb valmistatud infusioonilahus otsekohe ära kasutada.
Kui lahust ei kasutata koheselt, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
ületada 24 tundi hoituna temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine toimus
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4 Säilitamise

eritingimused


Avamata viaalid: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C (vt lõik 6.3).

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

Värvitu klaasviaal (tüüp I) bromobutüülkummist sulguriga ja metallist kattega (alumiinium), millel on
oranz polüpropüleenist ketas.

Viaalid on pakitud ilma või koos kaitsva ümbrisega.

Pakendi suurused:
1 x 5 ml viaal
1 x 15 ml viaal
1 x 45 ml viaal
1 x 60 ml viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded
hävitamiseks

See preparaat on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Saastumine
Arbosul"i sattumisel silma või nahale tuleb ravimiga kokkupuutunud kohta pesta rohke vee või
füsioloogilise lahusega. Mööduva torkimistunde leevendamiseks võib nahale määrida pehmet kreemi.
Ravimi sattumisel silma tuleb pöörduda meditsiinipersonali poole.

Hävitamine
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Lahjendamine
Seda preparaati tuleb enne manustamist lahjendada 5% glükoosi- või 0,9% naatriumkloriidilahusega,
nii et kasutamisvalmis lahuse kontsentratsioon oleks 0,5 mg/ml.

Juhendid kasvajavastaste ainete ohutuks käsitlemiseks:

1. Arbosul"i võivad manustamiseks ette valmistada ainult isikud, kes on kemoterapeutikumide ohutuks
käsitlemiseks saanud eriväljaõppe.
2. Ravimit võib käsitleda ainult selleks ettenähtud ruumides.
3. Tuleb kanda sobilikke kaitsekindaid.
4. Kasutusele tuleb võtta abinõud vältimaks ravimi sattumist silma. Kui see juhtub, tuleb silma pesta
vee ja/või füsioloogilise lahusega.
5. Rasedad ei tohi tsütotoksilisi ravimeid käsitleda.
6. Tsütotoksiliste ravimitega kokkupuutunud materjalid (süstlad, nõelad jne) tuleb hävitada
ettevaatusega. Järelejäänud materjalid ja väljaheited võib hävitamiseks panna topeltsuletud
polüetüleenkotti ja tuhastada temperatuuril 1000°C. Vedeljäätmeid võib loputada rohke veega.
7. Tööpind tuleb katta ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastikpõhjalise adsorbeeriva paberiga.
8. Kõikide süstalde ja süsteemide sulgemiseks kasutage Luer-Lock kinnitust. Soovitatav on kasutada
suure läbimõõduga nõelu surve ja aerosoolide tekkevõimaluse vältimiseks. Viimast võib vähendada ka
spetsiaalse nõela kasutamisega.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

ESP Pharma Ltd.
5, Bourlet Close,
London, W1W 7BL
Ühendkuningriik


8.
MÜÜGILOA NUMBER

668410


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

03.02.2010


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2010.