Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Amikin - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Amikin, 250 mg/ml süstelahus
Amikatsiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Amikin ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Amikin kasutamist
3.
Kuidas Amikin kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Amikin säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON AMIKIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Amikatsiin on aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum, mida manustatakse lühikese
veenisisese infusiooni või süstena või ka lihassisese süstena tavaliselt haiglatingimustes. Amikatsiini
kasutatakse infektsioonide raviks, mis on põhjustatud sellele tundlike bakterite poolt. Amikin"i
manustatakse tavaliselt kombineeritult teiste antibiootikumidega.
Amikin on saadaval 2 ml (500 mg/2 ml) ja 4 ml (1000 mg/ml) viaalides.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMIKIN"I KASUTAMIST

Ärge kasutage Amikin"i
- kui olete ülitundlik (allergiline) amikatsiini või Amikin"i mõne koostisosa suhtes
- kui teil on esinenud ülitundlikkus või on tekkinud tõsised kõrvaltoimed teiste aminoglükosiidide
kasutamisel
- kui olete rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amikin
- kui teil on myasthenia gravis või Parkinson"i tõbi
- kui teil on probleeme neerudega
- kui olete vaegkuulja või teil on tinnitus (sumin või vilin kõrvus)
- kui ööpäevaselt erituva uriini kogus väheneb
- kui plaanis on kirurgiline operatsioon üldanesteesias.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Tähelepanelik jälgimine on vajalik kui kasutate teatud
ravimeid nagu näiteks:
- diureetikume (ravimid vee välja ajamiseks), nt furosemiid või etakrüünhape
- teisi antibiootikume, mis võivad samuti kahjustada neere või kuulmist, nt vankomütsiin,
batsitratsiin, paromomütsiin, viomütsiin, teised aminoglükosiidid, teatud tsefalosporiinid nagu nt
tsefaloridiin, seentevastased ravimid nagu nt polümüksiin-B, amfoteritsiin-B või kolistiin, isegi
kui neid kasutatakse välispidiselt
- vähivastaseid ravimeid nt tsisplatiin või karboplatiin
- mistahes penitsilliini ega tsefalosporiini ei tohi kunagi manustada samaaegselt või järjestiku
Amikin"iga kasutades sama infusioonisüsteemi, sest need ravimid võivad lahuses või isegi
vereringes üksteist inaktiveerida.

Amikin"i kasutamine koos toidu ja joogiga
Seda ravimit manustatakse intravenoosselt või lihasesiseselt, mistõttu söömine ei avalda selle toimele
mõju.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Rääkige koheselt arstile, kui olete rase või arvate, et
võite olla rase. Amikin"i ei tohi raseduse ajal kasutada sest see võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid
sündimata lapsele.

Amikin"i ei tohi kasutada, kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui peaks ilmnema mõni kõrvalnäht, mis häirib auto
juhtimist või masinate käsitsemist.

Oluline teave mõningate Amikin"i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab naatriumvesiniksulfitit, mis võib vallandada allergilise reaktsiooni (nahalööve,
turse silmalaugudel, näol ja huultel, raskenenud hingamine). Seda esineb harva, kuid oht on suurem,
kui olete millelegi allergiline või teil on astma.
Amikin 250 mg/ml süstelahus sisaldab 0,32 mmol/ml (7,35 mg/ml) naatriumi, see tähendab
põhimõtteliselt "naatriumivaba".


3.
KUIDAS AMIKIN"I KASUTADA

Kasutage Amikin"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga. Teile määratud ravimi annus sõltub teie kehakaalust, neerude töövõimest,
infektsioonist ning sellest kuidas see reageerib ravile. Te võite vajada väiksemat annust kui kasutate
samaaegselt teatud ravimeid.

Tavaliselt süstitakse seda ravimit veeni, kas veenisisese süste või tilkinfusioonina lahjendatuna 0,9%
keedusoola või 5% glükoosi vesilahusega. Vahel manustatakse seda ka lihasesisese süstena. Tavaliselt
manustatakse Amikin"i 2...3 annust ööpäevas viie või maksimaalselt kuni kümne päeva kestel.

Ravi ajal võib olla vajalik teha vere- või uriiniproove ning võimalik, et ka kontrollida kuulmisteravust
võimalike kõrvaltoimete avastamiseks. Arst võib ravimi annust vähendada sõltuvalt nende uuringute
tulemustest.

Kuna seda ravimit manustatakse haiglatingimustes, on ebatõenäoline, et manustatud annus oleks liiga
väike või suur, sellegipoolest küsige oma arstilt kui teil on täiendavaid küsimusi.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Amikin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige koheselt arstile, kui teil peaks ilmnema mõni järgnevatest kõrvaltoimetest
Raske allergiline reaktsioon - ootamatult ilmnenud sügelev nahalööve, tursed kätel, jalalabadel ja
-pöidadel, näol, huultel, suus ja kõris (see võib takistada neelamist ja hingamist). See on harv kuid
raske kõrvaltoime ning vajab otsekohe arstiabi.

Rääkige esimesel võimalusel arstile, kui teil peaks ilmnema mõni järgnevatest kõrvaltoimetest
Kumin kõrvades või kuulmisteravuse langus; peapööritus või pearinglus; nahalööve; palavik; peavalu;
ebatavaline surina tunne; iiveldus ja oksendamine; moodustuva uriini koguse vähenemine. Arst võib
sellisel juhul teha vereproovid kontrollimaks muutusi neerude töös.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS AMIKIN"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage pärast viaali etiketil ja karbil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Amikin sisaldab
- Toimeaine on amikatsiin. Süstelahuse 1 ml sisaldab 250 mg amikatsiini.
- Abiained on naatriumtsitraat, naatriumvesiniksulfit, väävelhape, süstevesi.

Kuidas Amikin välja näeb ja pakendi sisu
Amikin on selge, värvitu lahus.

Iga viaal Amikin 500 mg/2 ml süstelahust sisaldab 500 mg amikatsiini (250 mg/ml).
Iga viaal Amikin 1000 mg/4 ml süstelahust sisaldab 1000 mg amikatsiini (250 mg/ml).

Üks klaasviaal pappkarbis.

Müügiloa hoidja
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövöhaz u. 39
1024, Budapest
Ungari

Tootja
Bristol-Myers Squibb S.r.l
Contrada Fontana del Ceraso
003012, Anagni
Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2009