Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azimepha 500 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Azimepha 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Azimepha 500 mg ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Azimepha 500 mg võtmist
3.
Kuidas Azimepha 500 mg võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Azimepha 500 mg säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON AZIMEPHA 500 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Azimepha 500 mg toimeaine asitromütsiin kuulub makroliidantibiootikumide gruppi. Asitromütsiin
takistab bakterite kasvu, pärssides valgusünteesi.
Asitromütsiini kasutatakse sellele tundlike bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Selliste
infektsioonide hulka kuuluvad:
-
ülemiste hingamisteede infektsioonid: sinusiit (ninakõrvalkoobaste põletik), farüngiit
(neelupõletik), tonsilliit (kurgumandlipõletik)
-
otiit (keskkõrvapõletik)
-
alumiste hingamisteede infektsioonid: bronhiit ning kerge kuni mõõduka raskusega
kopsupõletik
-
naha ja pehmete kudede infektsioonid
-
sugulisel teel ülekantavad teatud bakteriaalsed haigused (Chlamydia trachomatis"e poolt
põhjustatud)
Teie arst võib olla määranud selle ravimi teiste, selles infolehes nimetamata haiguste raviks. Järgige
alati arsti ettekirjutusi ja pakendi infolehes märgitud annustamist.


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AZIMEPHA 500 MG VÕTMIST

Ärge võtke Azimepha 500 mg
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) asitromütsiini, teiste makroliidantibiootikumide (nt
erütromütsiin ja klaritromütsiin) või Azimepha 500 mg mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Azimepha 500 mg
-
kui teil esineb neeru- või maksakahjustus
-
kui te olete rase või toidate last rinnaga
-
kui teil on diagnoositud arütmia (ebaregulaarne südamerütm) või raske südamepuudulikkus,
siis enne ravi Azimepha 500 mg-ga konsulteerige oma arstiga, kas te võite kasutada seda
ravimit

Võtmine koos teiste ravimitega
Teised samaaegselt kasutatavad ravimid võivad mõjutada selle ravimi efektiivsust ja ohutust. Samas
võib Azimepha 500 mg mõjutada teiste ravimite efektiivsust ja ohutust. Palun informeerige oma arsti,
kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud
ravimeid. Palun informeerige oma arsti Azimepha 500 mg kasutamisest, kui ravi ajal või varsti pärast
selle lõppu määratakse teile mõni teine ravim.
On eriti tähtis, et te informeerite oma arsti sellest
-
kui teile on enne asitromütsiinravi või selle ajal määratud ergotamiini sisaldavaid
migreenivastaseid ravimeid
-
kui te kasutate digoksiini (südamepuudulikkuse ravim)
-
kui te kasutate tsüklosporiini (immuunsüsteemi pärssiv ravim)
-
kui te kasutate varfariini (verehüübimist takistav ravim)
-
kui te kasutate rifabutiini (tuberkuloosivastane ravim)
-
kui te kasutate zidovudiini või didanosiini (HIV infektsiooni ravis kasutatavad ravimid)
-
kui te kasutate antatsiide mao kõrgenenud happesuse vähendamiseks, kuna need võivad
pidurdada asitromütsiini imendumist

Azimepha 500 mg võtmine koos toidu ja joogiga
Azimepha 500 mg võib võtta tühja kõhuga või söögi ajal. Toit ei mõjuta asitromütsiini imendumist.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kasutamine raseduse ajal
Loomkatsed ei ole näidanud kahjulikku toimet lootele. Rasedatel ei ole adekvaatseid ja piisavalt
kontrollitud uuringuid läbi viidud. Kuna loomkatsete tulemused ei ole piisavad, et otsustada ravimi
toime üle rasedusele, tuleb Azimepha 500 mg raseduse ajal kasutada ainult alternatiivsete võimaluste
puudumisel.
Kasutamine imetamise ajal
Azimepha 500 mg võib kasutada imetamise ajal ainult alternatiivsete võimaluste puudumisel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Azimepha 500 mg ei oma tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Azimepha 500 mg koostisainete suhtes
Ravim sisaldab naatriumtärklisglükolaati, mis võib sisaldada gluteeni ja seetõttu põhjustada probleeme
tsöliaakiat põdevatel patsientidel.


3.

KUIDAS AZIMEPHA 500 MG VÕTTA

Võtke Azimepha 500 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teil on tunne, et Azimepha 500 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
500 mg asitromütsiini sisaldavaid tablette võetakse üks kord ööpäevas. Seedetrakti kõrvaltoimete
tekke riski vähendamiseks võib tablette võtta koos toiduga.

Täiskasvanud, noorukid ja lapsed, kes kaaluvad üle 45 kg ning on võimelised tablette neelama
Tavaline annus on 500 mg üks kord ööpäevas kolme päeva jooksul või 500 mg ühekordse annusena
esimesel päeval ja edasi 250 mg üks kord ööpäevas neljal järgneval päeval.
Chlamydia trachomatis"e poolt põhjustatud seksuaalsel teel ülekantavate haiguste korral manustatakse
1000 mg ühekordse annusena.

Alla 45 kg kaaluvad noorukid ja lapsed
500 mg asitromütsiini sisaldavate tablettide kasutamine ei ole näidustatud nendel patsientidel.

Kui te võtate Azimepha 500 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud liiga palju ravimit või kui teil tekivad ravimi üleannustamisele viitavad
sümptomid, nt kuulmiskadu, tugev iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus, konsulteerige alati oma
arstiga või lähima haiglaga.

Kui te unustate Azimepha 500 mg võtta
Kui te unustate Azimepha 500 mg annuse võtmata, võtke ununenud annus niipea kui see teile meenub
ning jätkake oma tavapärase raviskeemiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel
korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Azimepha 500 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Sage ( 1/100 kuni < 1/10):
Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu.
Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100):
Väsimus, peavalu, peapööritustunne, unisus ja nõrkus. Krambid. Kõhupuhitus, seedehäire, isutus ja
vedel roe. Nahalööve ja sügelemine. Liigesevalu. Vaginiit (tupepõletik).
Harv ( 1/10000 kuni < 1/1000):
Kiiresti arenev raske allergiline reaktsioon (anafülaktilne sokk) koos üldiste sümptomite ja tursetega.
Trombotsüütide (vereliistakute) hulga vähenemine. Pettekujutelmad. Südamepekslemine ja
südamerütmihäired. Kõhukinnisus, maitsetundlikkuse häired, keele värvuse muutus. Hooti esinev
nahaturse (angioödeem), valgustundlikkus, nõgestõbi, multiformne erüteem (mitmevormiline lööve) ja
selle eluohtlik vorm Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom).
Muutused maksafunktsiooni näitajates, hepatiit (maksapõletik), naha või silmavalgete kollasus,
maksakoe kärbumine ja maksafunktsiooni häire. Agressiivsus, närvilisus ja ärevus. Nefriit (neerukoe
põletik) ja äge neerupuudulikkus. Kuulmiskadu, kurtus ja tinnitus (kõrvas kuuldav lisamüra).
Kui ravi ajal või vahetult pärast ravi lõppemist ilmneb kauakestev kõhulahtisus, mis võib olla verine,
võtke palun ühendust oma arstiga, sest see võib olla pseudomembraanse koliidi tunnus, mis vajab ravi.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.

KUIDAS AZIMEPHA 500 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage Azimepha 500 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6.

LISAINFO

Mida Azimepha 500 mg sisaldab:
-
Toimeaine on asitromütsiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab
asitromütsiinmonohüdraati koguses, mis vastab 500 mg asitromütsiinile.
-
Abiained on:
-
Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, veevaba, mikrokristalne tselluloos,
hüdroksüpropüültselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A) ja
naatriumstearüülfumaraat.
-
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 6000, talk ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Azimepha 500 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valge või tuhmvalge värvusega, ovaalse ja kaksikkumera kujuga õhukese polümeerikattega tabletid.
Tableti mõlemale poolele on sisse pressitud joon, et tableti saaks jagada kaheks võrdseks pooleks.
Pakendi suurus: 2, 3, 6, 30, 30x1 või 150 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Mepha Lda.,
Lagoas Park
2740-298 Porto Salvo
Portugal

Tootja, kes vastutab partii müükilaskmise eest
Mepha Baltic Ltd.
Rupniecibas 7
Riga, LV-1010
Läti

või

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Mepha Baltic Ltd. Eesti filiaal,
Riia 130,
50104 Tartu.
Tel: +372 7 457147

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Eesti
Azimepha 500 mg
Soome
mycin Mepha 500 mg
Läti
Azimepha 500 mg apvalkots tabletes
Leedu
Azimepha 500 mg plévele dengtos tabletés
Malta
Azitro-Mepha 500 mg
Poola
Azitro-Mepha 500 mg
Portugal
Azitromicina Pulomax 500 mg


Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2009