Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azatril - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

mycinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Kõvakapsel.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Asitromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel ja
noorukitel kehakaaluga üle 50 kg: tonsillofarüngiit, otiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine,
naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipelas, impetiigo, sekundaarne püoderma), pneumoonia,
klamüdioos, mükoplasmoos.
Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke juhiseid.

Kliiniliselt oluline toimespekter. Bordetella, Chlamydia, Corynebacterium diphtheriae,
Corynebacterium minutissimum, Haemophilus influenzae
(esineb resistentseid tüvesid), Moraxella
catarrhalis, Mycoplasma, Staphylococcus aureus
(esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus
pneumoniae (v.a penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (esineb
resistentseid tüvesid), Ureaplasma urealyticum.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

AZATRIL"i manustatakse suu kaudu 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki.
Täiskasvanud. Tavaline annus täiskasvanule on 500 mg ühekordse annusena, mis manustatakse
korraga esimesel ravipäeval, seejärel 250 mg päevas 2.­5. ravipäeval (koguannus 1,5 g).
Chlamydia trachomatis"e poolt põhjustatud mitte-gonokokilise uretriidi ja tservitsiidi raviks soovitatav
annus on 1 g (1000 mg) AZATRIL"i ühekordse annusena.
Kroonilise bronhiidi ägenemine, otiit: kas 500 mg üks kord päevas kolme päeva jooksul või 500 mg
ühekordse annusena 1. päeval ja 250 mg ühekordse annusena 2.­5. päeval.
Eakatel
inimestel ei ole vaja annuseid vähendada.
Lapsed. AZATRIL 250 mg kõvakapsel ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 50 kg kaaluvatele
lastele ja noorukitele. Üle 50 kg kaaluvatele lastele ja noorukitele kehtivad täiskasvanute annused.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus asitromütsiini, mõne teise makroliidantibiootikumi või preparaadi mõne abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

AZATRIL-ravi ajal võib harva täheldada raskeid allergilisi reaktsioone, sh angioödeemi ja
anafülaksiat. Hoolimata allergiliste reaktsioonide esialgsest sümptomaatilisest ravist, võivad
allergianähud mõnikord ilmneda pärast sümptomaatilise ravi lõpetamist isegi juhul, kui AZATRIL-
ravi on juba lõppenud. Sellised patsiendid vajavad pikaajalist järelevalvet ja sümptomaatilist ravi.
Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb AZATRIL-ravi katkestada ja rakendada sobivat
allergiavastast ravi. Pärast sümptomaatilise ravi lõpetamist võivad allergianähud tagasi tulla
AZATRIL"i pika poolväärtusaja tõttu kudedes ja sellest tuleneva toime pikema kestuse tõttu.

Pseudomembranoosset koliiti on kirjeldatud peaaegu kõigi antibiootikumide kasutamisel ja see võib
olla erineva raskusega ­ kerge, mõõdukas ja isegi eluohtlik. Seetõttu peab selle võimalusega
arvestama igasuguse antibakteriaalse ravi puhul. Kerged haigusvormid taanduvad pärast
antibiootikumi ärajätmist, kuid raskematel juhtudel soovitatakse vedelike ja elektrolüütide,
valgulahuste ja antibiootikumide manustamist, mis on kliiniliselt efektiivsed Clostridium difficile poolt
põhjustatud koliidi vastu.

Kuna AZATRIL"i eliminatsioon toimub peamiselt maksa kaudu, tuleb vältida ravimi manustamist
raskete maksafunktsiooni häirete ja kolestaasi korral.

Kerge neerupuudulikkuse korral ei ole vaja AZATRIL"i annust korrigeerida. Puuduvad piisavad
andmed AZATRIL"i kasutamise kohta raske neerupuudulikkuse korral, seetõttu peab ravimi
manustamisel olema väga ettevaatlik.

Asitromütsiini farmakokineetilised omadused võimaldavad lühikest ja lihtsat annustamisskeemi. Ei ole
mingit vajadust ühegi näidustuse korral ravi pikendada.

Informatsioon patsiendile.
Toit ning alumiiniumi või magneesiumi sisaldavate antatsiidide samaaegne
manustamine mõjutab AZATRIL"i imendumist. Seetõttu tuleb seda manustada 1 tund enne või 2 tundi
pärast sööki ning erineval ajal nimetatud antatsiididest.
Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada ravi AZATRILiga ning pöörduda arsti
poole.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Toidu ning alumiiniumi või magneesiumi sisaldavate antatsiidide samaaegsel manustamisel väheneb
asitromütsiini imendumine.
Tsimetidiini (800 mg) manustamine 2 tundi enne AZATRILi ei mõjuta antibiootikumi imendumist.
Kuna makroliidide ja teofülliini kooskasutamise tulemusena suureneb teofülliini
plasmakontsentratsioon, peab AZATRIL"i ja teofülliini samaaegsel manustamisel olema väga
ettevaatlik, kuigi seniajani on selle kombinatsiooni kasutamine lubatud. AZATRIL ei muuda
ühekordse veenisisese annusena manustatud teofülliini plasmakontsentratsiooni ega
farmakokineetikat.
AZATRIL"i ei tohi manustada koos tungaltera alkaloididega ergotismi tekke ohu tõttu.
Koostoimes pimosiidiga pikeneb QT-intervall.
Makroliidid võivad põhjustada digoksiini metabolismi aeglustumist.
AZATRIL"i kombineerimine tsüklosporiiniga võib põhjustada selle ravimi plasmakontsentratsiooni
suurenemist.
Asitromütsiin on poolsünteetiline makroliidantibiootikum, mis ei inaktiveeri tsütokroom P450
süsteemi, seega ei muuda ta erinevalt teistest makroliididest karbamasepiini ja fenütoiini
kontsentratsiooni.

4.6 Rasedus ja imetamine

Kuna andmed ravimi ohutuse kohta raseduse ajal ei ole piisavad, tohib asitromütsiini raseduse ajal
kasutada vaid äärmisel vajadusel.
Ravim eritub rinnapiima. Kui ravi AZATRIL"iga on hädavajalik, tuleb rinnaga toitmine katkestada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole teada, et AZATRIL mõjutaks reaktsioonikiirust ning mehhanismidega töötamist või
autojuhtimist.

4.8 Kõrvaltoimed

Asitromütsiini kõrvaltoimed on enamjaolt nõrgad või mõõdukad ning pöörduva iseloomuga peale ravi
lõppemist.
Kõrvaltoimete esinemissagedused tabelis on defineeritud järgmiselt:
väga sage ( 1/10),
sage (1/100 kuni <1/10),
aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100),
harv (1/10 000 kuni <1/1000),
väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Sage
Seedetrakti häired
: nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhupuhitus ja kõhulahtisus, vaginiit,
düspepsia, kõhukinnisus, düsbakterioos.
Üldised häired: palavik

Harv
Immuunsüsteemi häired
: Urtikaaria, konjuktiviit, naha sügelus, avalduvad nahalöövete,
valgustundlikkuse ja angioödeemina
Südamehäired: valu rinnas
Närvisüsteemi häired: peavalu, peapööritus, paresteesiad, agiteeritus, närvilisus- mis on pöörduva
iseloomuga.
Vere ja lümfisüsteemi häired: kerge ja mööduv leukopeenia.
Maksa ja sapiteede häired: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

Väga harv:
Immuunsüsteemi häired:
Anafülaktiline sokk (letaalse lõppega), nepaatline nekroos, Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline
epidermaalne nekroos. Angioödeem, intrahepaatiline kolestaas, diliirium.


4.9 Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb AZATRIL-ravi katkestada ja rakendada sümptomaatilist ravi.
Üleannustamise sümptomid on üldjuhul järgmised: oksendamine, iiveldus, kõhuvalu, nahalööve,
valgustundlikkus, angioödeem ja harva anafülaksia. Ohtlike või eluohtlike reaktsioonide tekkimisel
tuleb koheselt manustada adrenaliini, intravenoosseid steroide, antihistamiine, hapnikku ning
vajadusel patsient intubeerida.
Asitromütsiini ei saa organismist efektiivselt eemaldada, kuna ravim tungib ulatuslikult kudedesse ja
seondub plasmavalkudega. Seetõttu on võimalik, et pärast sümptomaatilise ravi lõppu võivad mõned
allergilised reaktsioonid korduda.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp:
makroliida-antibiootikum, ATC-kood: J01FA10

AZATRIL on asaliidide rühma kuuluv makroliid-antibiootikum. Ravim pärsib valgusünteesi
bakterirakus, seondudes 50S ­ ribosomaalsete alaühikutega, samas ei mõjuta ta nukleiinhappe
sünteesi.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustamisel imendub asitromütsiin väga hästi. Toit mõjutab ravimi imendumist (kuni
50%) ja seetõttu manustatakse AZATRIL"i 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki. Maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub 2...3 tunni jooksul. Asitromütsiin tungib laialdaselt kudedesse, mis
tagab tema mitmeid kordi (kuni 50 korda) kõrgema kontsentratsiooni kudedes kui plasmas. AZATRIL
tungib kiiresti fagotsüütidesse ja fibroblastidesse ning tagab antibiootikumi kõrge kontsentratsiooni nii
rakusiseses kui rakuvälises ruumis. Bakterite esinemise korral põletikulistes kudedes vabaneb
AZATRIL kiiresti rakuvälisesse ruumi. Seonduvus plasmavalkudega on varieeruv, kuid tavaliselt
umbes 20%. AZATRILi poolväärtusaeg on 2...4 päeva. Ravim demetüleeritakse maksas ning ta eritub
muutumatul kujul peamiselt sapiga. Väikesed kogused erituvad ka uriiniga.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ühekordse annuse toksilisus. Asitromütsiin on madala toksilisusega antibiootikum ­ DL50 suukaudse
manustamise korral ületab nii hiirtel kui rottidel 2000 mg/kg. Letaalselt lõppevad mürgistusnähud on
kloonilised krambid ja düspnoe.
Toksilisus korduval manustamisel. Kroonilise toksilisuse uuringud rottidel ja koertel annustega kuni
200 mg/kg ööpäevas näitavad mööduvaid muutusi rasvkoes ning annusest ja ajast sõltuvat
maksaensüümide aktiivsuse suurenemist plasmas. Hiirte, rottide ja koerte mõningates kudedes
täheldatud fosfolipidoos (intratsellulaarne fosfolipiidide sidumine) on samuti annusest ja ajast sõltuv,
mööduv ega põhjusta väljendunud toksilisi toimeid, isegi ravimi selliste kontsentratsioonide puhul
kudedes, mis on 100...1000 korda suuremad kliinilises praktikas täheldatavatest kontsentratsioonidest
(1...13 g/g). Koerad on asitromütsiinist põhjustatud fosfolipidoosi suhtes tundlikumad kui rotid.
Teratogeensus ja embrüotoksilisus. Isastel ja emastel rottidel teostatud uuringud näitavad, et
asitromütsiin võib põhjustada vähest sigimisvõime langust ravimi pikaajalisel manustamisel annustes
20...30 mg/kg/päevas, kuid mitte annuse 10 mg/kg/päevas puhul. Toime tugevneb annuse
suurendamisel üle 20...30 mg/kg.
Embrüotoksilisuse uuringutes, kus asitromütsiini manustati hiirtele ja rottidele annustes 10...200
mg/kg/päevas loote organogeneesi perioodidel, ei ilmnenud ravimi fetotoksilist ega teratogeenset
toimet. Rottidel kutsusid annused 100 ja 200 mg/kg esile ema kaaluiibe ja loote luustumisprotsesside
vähese aeglustumise. Perinataalsed ja postnataalsed uuringud on läbi viidud tiinete rottidega, kellele
manustati asitromütsiini annuses 10...200 mg/kg/päevas alates 15. tiinuspäevast kuni poegimiseni ning
imetamisest kuni võõrutamiseni. Ei leitud asitromütsiiniga seotud toimeid emasloomadele ega nende
järglastele.
Uuringud vastsündinutel. Asitromütsiini manustati vastsündinud rotipoegadele 4.­ 21. elupäevani
annustes 10, 20, 30, 70 ja 140 mg/kg/päevas ning 4.­13. elupäevani annuses 40 mg/kg/päevas, et
kindlaks määrata ravimi ohutus lastel (plasma- ja koeanalüüside teel). Kirjeldatud on ravimi head
taluvust, puudub toime kaaluiibele. Ravimi sisaldus kudedes (ajus ja/või maksas) on 24 tundi pärast
viimase annuse manustamist suurem kui plasmas ja see on määratav 31 päeva pärast viimase annuse
140 mg/kg/päevas manustamist, samal ajal kui plasmakontsentratsioon ei ole enam määratav.
Teostatud uuringute tulemuste põhjal ei ole vastsündinud loomad asitromütsiini toime suhtes
tundlikumad kui vanemad loomad.
Kantserogeensus. Sarnaselt erütromütsiiniga ei ole asitromütsiinil genotoksilist toimet, mis on
kindlaks tehtud mitmetes in vitro analüüsides. Peale selle ei näita onkogeneesi uuringud, mille käigus
manustati erütromütsiini koos toiduga hiirtele ja rottidele 2 aasta jooksul, ravimi mutageenset ega
kantserogeenset toimet. Need andmed on tõestuseks, et sarnaselt erütromütsiiniga ei ole ka
asitromütsiin kantserogeenne meestele, kes manustavad seda lühiajalise ravikuurina.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Laktoos (veevaba),
nisutärklis,
magneesiumstearaat,
naatriumlaurüülsulfaat,
asorubiin,
titaandioksiid,
zelatiin.

6.2 Sobimatus

Ei ole asjakohane

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

250 mg kõvakapslid, 6 tk või 8 tk pakendis.

6.6 Kasutamis-/käsitsemisjuhend

Erijuhised puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Nordic A/S
Ørnegårdsvej 16,
DK -2820 Gentofte
Taani


8. ÜÜGILOA NUMBER

AZATRIL-kõvakapsel 250 mg: 400802.


9. MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

6.12.2002/20.06.2008


10. TEKSTI (OSALISE) KAASAJASTAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2008