Alfuzosin-teva - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G04CA01
Toimeaine: alfusosiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alfuzosin-Teva, 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg alfusosiinvesinikkloriidi. INN. Alfuzosinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 8 mg laktoosmonohüdraati. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Valged, ümmargused, längus servadega tabletid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud mõõdukate kuni raskete sümptomite ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Soovitatav annus on üks 10 mg tablett ööpäevas.

Eakad (üle 65-aastased)

Sarnaselt täiskasvanutele. Farmakokineetilised ja kliinilised ohutusandmed on näidanud, et annuse kohandamine eakatel patsientidel ei ole tavaliselt vajalik.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõdukas neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens > 30 ml/min) Annuse kohandamine ei ole tavaliselt vajalik (vt lõik 5.2).

Raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens < 30 ml/min)

Kliiniliste ohutusandmete puudumise tõttu selles patsiendigrupis ei tohi alfusosiini 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kasutada raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientide raviks (vt lõik 4.4).

Maksapuudulikkus

Maksapuudulikkusega patsientidele on alfusosiin manustatuna 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena vastunäidustatud. Pärast arstipoolset hoolikat kaalumist võib sobivaks lugeda madala alfusosiinvesinikkloriidi sisaldusega preparaate. Vastavaid annustamisjuhiseid vt ka vastava ravimi tooteinformatsioonist.

Puudub asjakohane näidustus Alfuzosin-Teva 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamiseks lastel.

Lapsed

Alfusosiini efektiivsus lastel vanuses 2…16 aastat ei ole tõestatud (vt lõik 5.1). Seetõttu ei ole alfusosiin näidustatud lastel kasutamiseks.

Manustamisviis

Suukaudne.

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega). Tablette ei tohi purustada, närida ega poolitada (vt lõik 4.4).

Esimene annus tuleb võtta enne magamaminekut. 10 mg sisaldusega toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid tuleb võtta sisse iga päev vahetult pärast sama söögikorda.

4.3

Vastunäidustused

-

ülitundlikkus alfusosiini, teiste kinasoliinide (nt terasosiin, doksasosiin) või lõigus 6.1 loetletud

 

mis tahes abiainete suhtes;

-

ortostaatilise hüpotensiooniga seisundid;

-

maksapuudulikkus

-

samaaegne teiste -adrenoblokaatoritealfa manustamine.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

 • Enne alfusosiinravi alustamist tuleb välistada teiste seisundite olemasolu, mis võiksid põhjustada eesnäärme healoomulisele suurenemisele sarnaseid sümptomeid.
 • Kliiniliste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi alfusosiini 10 mg manustada raske neerufunktsiooni kahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidele.
 • Alfusosiini tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kes saavad teisi hüpertensioonivastaseid ravimeid või nitraate. Regulaarselt tuleb jälgida vererõhku, seda eelkõige ravi alguses.
 • Mõnedel inimestel võib mõne tunni jooksul pärast ravimi manustamist tekkida posturaalne hüpotensioon, nii sümptomitega (pearinglus, väsimus, liigne higistamine) kui ilma. Need nähud on tavaliselt mööduvad, tekivad ravi alguses ja tavaliselt ei vii ravi katkestamiseni. Sellisel juhul peab patsient kuni sümptomite täieliku möödumiseni pikali heitma.
 • Turuletulekujärgselt on teatatud väljendunud vererõhu langusest patsientidel, kellel on riskifaktorite olemasolu nagu nt südamehaigused ja/või samaaegne ravi antihüpertensiivsete ravimitega (vt lõik 4.8). Eakatele tuleb alfusosiini väljakirjutamisel rakendada ettevaatust. Patsienti tuleb hoiatada selliste võimalike kõrvaltoimete eest.
 • Ettevaatus on vajalik alfusosiini manustamisel patsientidele, kellel on teiste alfablokaatoritega tekkinud väljendunud hüpotensioon.
 • Patsientidel, kellel on esinenud ülitundlikkust teiste alfablokaatorite suhtes, tuleb ravi alustada järkjärgult.
 • Nagu ka teiste alfablokaatorite puhul, tuleb alfusosiini kasutada ettevaatusega ägeda südamepuudulikkusega patsientidel.
 • Südamehaigusega patsientide puhul tuleb jätkata südamepuudulikkuse raviga ning arvestada sellega, et nitraatide ja alfusosiini samaaegne manustamine võib suurendada hüpotensiooni tekkeohtu. Stenokardia taastekkimisel või süvenemisel tuleb alfusosiinravi lõpetada.
 • Patsiente, kellel on kaasasündinud pikk QT intervall, varem teadaolev omandatud pikk QT intervall või kes saavad QT intervalli pikenemist põhjustavaid ravimeid, tuleb jälgida enne ravi ja ravi ajal alfusosiiniga.
 • Mõnedel tamsulosiinravi saanud või saavatel patsientidel on katarakti operatsiooni ajal täheldatud „operatsiooniaegse lõdva iirise sündroomi” (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS – kitsa pupilli sündroomi variant). Üksikutel juhtudel on selliseid nähte täheldatud ka teiste

-blokaatoritealfa kasutamisel ja välistada ei saa võimalust, et see toime on omane kogu ravimigrupile. Kuna operatsiooniaegse lõdva iirise sündroom võib katarakti operatsiooni ajal

põhjustada tüsistusi, tuleb silmakirurgile enne operatsiooni öelda, kas patsient kasutab või on kasutanud -blokaatoreid,alfa hoolimata sellest, et risk selle kõrvaltoime tekkeks alfusosiiniga on väga väike.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 • Patsientidele tuleb öelda, et tablett tuleb alla neelata tervelt. Teisi manustamisviise, nagu tableti katki hammustamine, purustamine, jahvatamine, tampimine või närimine, tuleb vältida. Ebaõige manustamine võib viia toimeaine soovimatu vabanemise ja imendumiseni, millega kaasneb võimalike varajaste kõrvaltoimete tekkeoht.
 • Need tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasi puudulikkus või glükoosigalaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit võtta.

Vastunäidustatud kombinatsioonid

-Alfa1 retseptoreid blokeerivad ravimid.

Hüpotensiivse toime tugevnemine. Raske ortostaatilise hüpotensiooni tekkeoht.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid

 • Tugevad CYP3A4 inhibiitorid (ketokonasool, itrakonasool, ritonaviir, klaritromütsiin ja erütromütsiin).

Suurenenud alfusosiini plasmakontsentratsiooni ja seega ka kõrvaltoimete tekkeoht.

 • Antihüpertensiivsed ravimid (vt lõik 4.4).

Antihüpertensiivne toime ja hüpotensiooni tekkeohu suurenemine (kumulatiivne toime).

 • Nitraate sisaldavad preparaadid (vt lõik 4.4).

Üldanesteetikumide manustamine alfusosiinravi ajal võib põhjustada sügavat hüpotensiooni. Tablettide kasutamine soovitatakse lõpetada 24 tundi enne operatsiooni.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ei ole kohaldatav ravimi näidustuse tüübi tõttu.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Eelkõige ravi alguses võivad tekkida kõrvaltoimed nagu vertiigo, pearinglus või asteenia. Sellega tuleb arvestada autojuhtimisel või masinatega töötamisel.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mille seos raviga on mingilgi määral võimalik, on järgnevas tabelis toodud organsüsteemide ja üldise esinemissageduse alusel. Esinemissagedused on määratud järgnevalt: väga sage (1/10), sage (1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100), harv (1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (≤ 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

 

Esinemissagedus

 

Organsüsteemi klass

 

 

 

 

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv

Teadmata

 

 

 

 

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

 

 

 

Neutropeenia

häired

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Pearinglus/

Unisus,

 

 

 

nõrkustunne,

minestamine,

 

 

 

peavalu

peapööritus

 

 

Silma kahjustused

 

Nägemishäired

 

Operatsiooniaegne

 

 

 

 

lõdva iirise

 

 

 

 

sündroom

Südame häired

 

Tahhükardia,

Stenokardia

Kodade

 

 

palpitatsioonid

süvenemine või

fibrillatsioon

 

 

 

taasteke eelneva

 

 

 

 

koronaararterite

 

 

 

 

haigusega

 

 

 

 

patsientidel (vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

Vaskulaarsed häired

 

Posturaalne

 

 

 

 

hüpotensioon (ravi

 

 

 

 

alguses, peamiselt

 

 

 

 

pärast liiga suure

 

 

 

 

annuse

 

 

 

 

manustamist või

 

 

 

 

juhul, kui ravi

 

 

 

 

alustatakse uuesti

 

 

 

 

pärast lühiajalist

 

 

 

 

pausi) (vt lõik

 

 

 

 

4.4), nahaõhetus

 

 

Respiratoorsed,

 

Riniit

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus,

Kõhulahtisus

 

Oksendamine

 

kõhuvalu,

 

 

 

 

suukuivus

 

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

 

Hepatotsellulaarne

häired

 

 

 

kahjustus,

 

 

 

 

kolestaatiline

 

 

 

 

maksahaigus

Naha ja nahaaluskoe

 

Nahalööbed,

Angioneurootiline

 

kahjustused

 

pruritus

turse, urtikaaria

 

Reproduktiivse

 

 

 

Priapism

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

Asteenia, üldine

Tursed, valud

 

 

manustamiskoha

halb enesetunne

rinnus (vt lõik 4.4)

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb patsient hospitaliseerida, hoida lamavas asendis ning rakendada toetavat hüpotensiooni ravi.

Märkimisväärse vererõhu languse korral võib sobivaks raviks olla vasokonstriktor, mis toimib otse veresoonte silelihastesse.

Kaaluda tuleks maoloputust ja/või aktiivsöe manustamist. Suure seonduvuse tõttu plasmavalkudega on alfusosiin halvasti dialüüsitav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: alfaadrenoretseptorite antagonistid

ATC-kood: G04CA01

Alfusosiin, mis on ratsemaat, on suu kaudu manustatav kinasoliini derivaat, mis blokeerib selektiivselt postsünaptilisi -retseptoreid.alfa

In vitro uuringud on tõestanud alfusosiini selektiivsust -adrenoretseptoritealfa suhtes, mis asuvad eesnäärmes, kusepõie põhjas ja ureetras.

Eesnäärme healoomulise hüperplaasia kliinilised sümptomid ei ole seotud ainult prostata suurenemisega, vaid ka sümpatomimeetiliste närviimpulssidega, mis suurendavad alumiste kuseteede silelihaste pinget postsünaptiliste -retseptoritealfa stimuleerimise teel. Alfusosiinravi lõõgastab silelihaseid ja parandab sellega uriini voolu.

Uroselektiivsus, kliiniline efektiivsus ja hea ohutusprofiil on leidnud kliinilise tõestuse meespatsientidel, keda on ravitud alfusosiiniga, sh eakatel ja hüpertensiivsetel patsientidel. Alfusosiinil võivad olla mõõdukad antihüpertensiivsed omadused.

Inimesel parandab alfusosiin põie tühjenemise parameetreid vähendades ureetra lihastoonust ning uriini väljavoolutakistust urineerimise ajal, muutes põietühjenemise seega kergemaks. Patsientidel, kes said alfusosiinravi, täheldati ägedat uriini retensiooni harvem kui patsientidel, kes ravi ei saanud.

Platseebokontrolliga uuringutes prostata healoomulise hüperplaasiaga patsientidel alfusosiin:

 • suurendas oluliselt maksimaalset uriini voolu kiirust (QMAX) keskmiselt 30% võrra patsientidel, kelle QMAX oli < 15 ml/s. Toime ilmnes alates esimese annuse manustamisest.
 • vähendas oluliselt detruusori toonust ja suurendas uriinikogust, mis kutsub esile tugeva urineerimistungi.
 • vähendas oluliselt ka jääkuriini mahtu.

Näidati selgelt, et need urodünaamilised toimed viisid alumiste kuseteede sümptomaatika, st täituvuse (ärrituse) ja ka tühjenemise (takistuse) sümptomite paranemisele.

Lapsed

Alfusosiin ei ole näidustatud lastel kasutamiseks (vt lõik 4.2).

Alfusosiinvesinikkloriidi efektiivsust ei tõestatud kahes uuringus, kuhu oli kaasatud 197 2…16 aasta vanust patsienti, kelle närvisüsteemis oli tõusnud detruusori lekkepunkti rõhk (≥40 cm H2O. Patsiente raviti alfusosiinvesinikkloriidiga 0,1 mg/kg ööpäevas või 0,2 mg/kg ööpäevas, kasutades lastele kohandatud ravimvorme.

Farmakokineetilised omadused

Manustatuna raviannustes on alfusosiini farmakokineetika lineaarne. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 5 tundi pärast manustamist. Alfusosiini kineetilist

profiili iseloomustab see, et plasmakontsentratsioonid on indiviiditi väga erinevad. Imendumine suureneb, kui ravimit manustatakse pärast sööki.

Imendumine

Pärast esimest annust (tühja kõhu korral) oli keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon 7,72 ng/ml, AUCINF 127 ng x h/ml (tühja kõhu korral) ja tMAX 6,69 tundi (tühja kõhu korral). Tasakaalutingimustes (tühja kõhu korral) oli keskmine AUC annustamisintervalli jooksul (AUCT) 145 ng x h/ml, keskmine CMAX 10,6 ng/ml ja CMIN 3,23 ng/ml.

Jaotumine

Ravimi seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 90%. Tervetel vabatahtlikel on alfusosiini jaotusruumala 2,5 l/kg. On näidatud, et alfusosiin jaotub võrreldes plasmaga eelistatult eesnäärmesse.

Eritumine

Näiv eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 5 tundi. Alfusosiin metaboliseerub ulatuslikult maksas (erinevate metabolismiradade kaudu), metaboliidid erituvad neerude kaudu ja tõenäoliselt ka sapiga. Roojaga eritub 75…91% suukaudselt manustatud ravimist, 35% sellest eritub muutumatul kujul ja ülejäänu metaboliitidena, mis viitab mõningasele eritumisele sapiga. Ligikaudu 10% manustatud annusest eritub muutumatul kujul uriiniga. Ükski metaboliitidest ei ole farmakoloogiliselt aktiivne.

Neeru- või maksakahjustus

Neerufunktsiooni nõrgenedes suurenevad nii jaotusruumala kui kliirens – tõenäoliselt selle tõttu, et väheneb seondumine plasmavalkudega. Poolväärusaeg jääb aga muutumatuks. Seda farmakokineetilise profiili muutust ei peeta kliiniliselt oluliseks. Seetõttu ei ole annuse kohandamine kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel vajalik (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Raske maksapuudulikkusega patsientidel on poolväärtusaeg pikenenud. Maksimaalne plasmakontsentratsioon on neil, võrreldes noorte tervete vabatahtlikega, kahekordistunud ja ravimi biosaadavus on suurenenud. Alfusosiini 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on maksapuudulikkuse korral vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Eakad

Võrreldes tervete keskealiste vabatahtlikega ei ole eakatel patsientidel CMAX ega AUC muutunud.

Prekliinilised ohutusandmed

Isastel katseloomadel läbi viidud genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse tavapärased prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Hüpromelloos (E464)

Povidoon K25

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

HDPE pudel:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 1 aasta

Säilitamise eritingimused

Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC/alumiinium blisterpakend sisaldab 10, 28, 30, 50, 90 või 100 tabletti. HDPE pudel sisaldab 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Teva Pharma BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 24.08.2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.11.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuni 2016