Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azalia - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azalia, 75 mikrogrammi, õhukese polümeerikattega tabletid.


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mikrogrammi desogestreeli.
INN. Desogestrelum

Abiaine: laktoos
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Tablett on valge või peaaegu valge, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega, läbimõõduga
ligikaudu 6 mm, mille ühel pool on märgistus "D" ning teisel pool "75".


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused


Raseduse vältimine.

4.2 Annustamine ja manustamisviis


Üks tablett tuleb võtta iga päev ligikaudu samal kellaajal nii, et vahemik kahe järjestikuse
tabletivõtmise vahel oleks alati 24 tundi. Esimene tablett tuleks võtta menstruatsiooni esimesel päeval.
Seejärel tuleb iga päev võtta üks tablett, jättes märkamata võimaliku veritsuse. Uut blistrit tuleb
alustada kohe järgmisel päeval pärast eelmise lõpetamist.

Kuidas alustada Azalia kasutamist

Viimase kuu vältel ei ole kasutatud hormonaalseid rasestumisvastaseid ravimeid


Tableti võtmist tuleb alustada naise loomuliku tsükli esimesel päeval (esimene päev on
menstruaalvereerituse esimene päev). On lubatud alustada ka 2....5. päeval, kuid sellisel juhul on
soovitatav tsükli esimese 7 tableti võtmise päeval kasutada lisaks barjäärimeetodit.

Pärast esimese trimestri aborti

Pärast esimese trimestri aborti on soovitatav alustada koheselt. Sel juhul ei ole vaja kasutada lisaks
muid rasestumisvastaseid meetodeid.

Pärast sünnitust või teise trimestri aborti

Pärast sünnitust võib rasestumisvastast ravi alustada Azalia"ga enne menstruatsioonide taasteket. Kui
on möödunud rohkem kui 21 päeva, peab välistama raseduse ja esimese nädala jooksul on soovitatav
kasutada lisameetodeid raseduse vältimiseks. Lisateavet imetavatele naistele vt lõik 4.6.

Kuidas alustada Azalia"ga üleminekul teistelt rasestumisvastastelt meetoditelt

Üleminek kombineeritud suukaudselt rasestumisvastaselt ravimilt .

Eelistatult peaks naine alustama Azalia"ga päeval pärast eelnevalt kasutatud kombineeritud suukaudse
rasestumisvastase ravimi viimase toimeainet sisaldava tableti võtmist.Sel juhul ei ole vaja kasutada
lisaks muid rasestumisvastaseid meetodeid.

Ainult progestageenimeetodilt üleminek (minipill, süstitav preparaat, implantaat või progestageeni
vabastav emakasisene süsteem [IUS]).

Naine võib minipillilt Azalia"le üle minna igal ajal (implantaadilt või IUS-ilt selle eemaldamise
päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, millal järgmine süste peaks tehtama).

Toimimine vahelejäänud tablettide korral

Rasestumisvastane kaitse võib väheneda, kui eelmise tableti võtmisest on möödunud rohkem kui 36
tundi. Kui kasutaja on tableti võtmisega hilinenud vähem kui 12 tundi, tuleb vahelejäänud tablett
manustada koheselt, kui meelde tuleb ning järgmine tablett manustada tavalisel kellaajal. Kui
hilinenud ollakse rohkem kui 12 tundi, tuleb järgida sama soovitust ning lisaks kasutada teisi
rasestumisvastaseid meetodeid järgmise 7 päeva jooksul. Kui tablett on vahele jäänud preparaadi
kasutuselevõtu esimesel nädalal ning suguline vahekord leidis aset nädalal enne vahelejäänud tabletti,
tuleb arvestada rasestumise võimalusega.
Kui naine oksendab 3...4 tunni jooksul pärast tableti võtmist, tuleb järgida samu soovitusi, mida
vahelejäänud tablettide puhul.

Ravijärelvalve

Enne ravimi määramist peab põhjalikult uurima patsiendi haiguslugu ning tegema põhjaliku
günekoloogilise läbivaatuse raseduse välistamiseks. Menstruatsioonihäirete nagu oligo- ja amenorröa
põhjus peab olema selgitatud enne tablettide määramist. Raviaegsete läbivaatuste sagedus sõltub igast
üksikust juhust. Kui on mõeldav, et määratud ravim võib mõjutada latentset või ilmnenud haigust (vt
lõik 4.4), tuleb läbivaatused vastavalt ajastada.

Vaatamata asjaolule, et tabletti võetakse regulaarselt, võib esineda tupekaudse vereerituse häireid. Kui
vereeritus on väga sagedane ja ebaregulaarne, peaks kaaluma muid kontratseptsioonimeetodeid. Kui
need sümptomid püsivad, peaks välistama orgaanilise põhjuse.
Amenorröa käsitlemine ravi ajal sõltub sellest, kas tablette on võetud vastavalt juhistele ning võib
sisaldada ka rasedustesti.
Raseduse korral tuleb ravi lõpetada.

Naistele tuleb selgitada, et Azalia ei kaitse HIV-nakkuse (AIDSi) ega teiste sugulisel teel
ülekanduvate haiguste vastu.

4.3 Vastunäidustused

· Ülitundlikkus desogestreeli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
· Teadaolev või kahtlustatav rasedus.
· Olemasolev venoosne trombemboolia.
· Raske maksahaigus või selle esinemine anamneesis, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
· Progestageen-sõltuvad kasvajad.
· Diagnoosimata vaginaalne veritsus.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui peaks esinema mõni allpoolmainitud seisunditest/riskifaktoritest, tuleks kaaluda progestageeni
kasutamisest saadava kasu ja võimaliku riski vahel igal üksikul juhul ning pidada patsiendiga nõu enne
kui ta otsustab desogestreeli kasutama hakata. Seisundi süvenemise, halvenemise või esmakordse
ilmumise korral peaks naine pöörduma arsti poole. Ravi katkestamise kohta teeb otsuse arst.
Rinnanäärmevähi risk suureneb üldiselt koos vanusega. Suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
kasutamisel on risk haigestuda rinnanäärmevähki veidi kõrgem. Suurenenud risk väheneb järk-järgult
10 aasta jooksul pärast suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamise lõppu ning pole seotud
kasutusaja pikkusega, vaid naise vanusega suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamise ajal.
Haigusjuhtude arv 10 000 naise kohta, kes kasutavad kombineeritud suukaudseid rasestumisvastaseid
ravimeid (kuni 10 aastat pärast preparaadi kasutamise lõpetamist) võrreldes nendega, kes pole
nimetatud preparaate kunagi kasutanud, leiti vastavates vanusrühmades järgnevalt: 4.5/4 (16...19
aastased), 17.5/16 (20...24 aastased), 48.7/44 (25...29 aastased), 110/100 (30...34 aastased), 180/160
(35...39 aastased) ja 260/230 (40...44 aastased). Ainult progestageeni sisaldavate preparaatide
kasutajate risk on tõenäoliselt sarnane kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
kasutajatele. Kuid praeguseks pole andmed ainult progestageeni sisaldavate preparaatide kohta
lõplikud. Suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamisega seostatav rinnanäärmevähki
haigestumise riski suurenemine on madal võrreldes üldise riskiga. Suukaudsete rasestumisvastaste
ravimite kasutajatel diagnoositud rinnanäärmevähi juhud kalduvad olema vähem kaugelearenenud kui
nendel, kes ei kasuta suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid. Suukaudsete rasestumisvastaste
ravimite kasutajate suurem rinnanäärmevähi risk võib seega tuleneda haiguse varasemast
diagnoosimisest, tableti bioloogilisest mõjust või mõlema kombinatsioonist. Kuna bioloogilist mõju ei
saa välistada, siis tuleb kasu ja riski vahekorda kaaluda naistel, kellel on eelnevalt rinnanäärmevähk
ning naistel, kellel on rinnanäärmevähk diagnoositud ainult desogestreeli sisaldava preparaadi
kasutamise ajal.
Ägedate või krooniliste maksafunktsiooni häirete ilmnemise korral tuleks naine suunata uuringuteks ja
nõustamiseks spetsialisti vastuvõtule. Kuna gestageenide bioloogilist toimet maksavähile ei saa
välistada, tuleb maksavähiga naistel kasu ja riski vahekorda eelnevalt kaaluda.
Epidemioloogiliste uuringute andmetel on leitud seos kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste
ravimite kasutamise ja venoosse trombemboolia suurema esinemissageduse (VTE, süvaveenide
tromboos, kopsuarteri trombemboolia) vahel. Kuigi nimetatud seose kliiniline olulisus desogestreeli
kasutamisel kontratseptiivina (östrogeense komponendi puudumisel) on teadmata, tuleb Azalia
kasutamine tromboosi ilmnemisel koheselt lõpetada. Naised, kellel on anamneesis trombemboolia,
peaksid olema teadlikud võimalikust haiguse taaspuhkemisest.
Azalia kasutamise katkestamist peaks kaaluma ka pikaaegse liikumisvõimetuse puhul, mille on
põhjustanud kirurgiline operatsioon või haigus.
Kuigi progestageenid võivad põhjustada perifeerset insuliiniresistentsust ja glükoositolerantsust,
puudub tõestus vajadusest muuta ravirezhiimi diabeetikutel, kes kasutavad ainult progestageeni
sisaldavaid pille. Siiski tuleb diabeediga patsiente kasutamise esimeste kuude jooksul hoolikalt jälgida.
Ravi Azalia"ga vähendab östradiooli seerumitaset kuni varase follikulaarfaasi tasemele. On teadmata,
kas nimetatud muutus omab kliiniliselt olulist mõju luutihedusele.
Traditsiooniliste ainult progestageeni sisaldavate pillide kaitse ektoopilise raseduse eest ei ole nii
efektiivne kui kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste ravimite puhul, mida on seostatud
sagedasemate ovulatsioonide esinemisega ainult progestageeni sisaldavate pillide kasutamise ajal.
Kuigi Azalia pärsib ovulatsiooni, peab diferentsiaaldiagnoosimisel kaaluma ektoopilise raseduse
võimalust, kui naisel esineb amenorröa või valu alakõhus.
Mõnedel juhtudel on esinenud kloasme, eriti naistel, kellel on raseduse ajal tekkinud kloasme. Naised,
kellel esineb kalduvus kloasmide tekkeks, peavad vältima Azalia kasutamise ajal päikese käes olemist
või ultraviolettkiirgust.
Patsiendid, kes põevad laktoositalumatust, peavad arvestama sellega, et Azalia õhukese
polümeerikattega tabletid sisaldavad 67,445 mg laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kes põevad
harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooni, ei tohi seda suukaudset rasestumisvastast ravimit võtta.
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsete rasestumisvastaste ravimite ja muude ravimite koostoime tagajärjeks võivad olla
vaheveritsus ja/või kontratseptsiooni ebaõnnestumine. Kirjanduses on märgitud järgmisi koostoimeid
(peamiselt kombineeritud rasestumisvastaste ravimite kohta, kuid aeg-ajalt ka ainult progestageeni
sisaldavate rasestumisvastaste ravimite kohta).
Hüdantoiinid (nt fenütoiin), barbituraadid (nt fenobarbitaal) primidoon, karbamasepiin, rifampitsiin
ning arvatavasti ka okskarbasepiin, topiramaat, rifabutiin, felbamaat, ritonaviir, nelfinaviir,
griseofulviin ja naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid. 2...3 nädalase kasutamise
jooksul ensüümide maksimaalset induktsiooni ei ilmne, kuid peale seda võib maksimaalne induktsioon
püsida vähemalt kuni 4 nädalat alates ravi katkestamisest. Naised, kes kasutavad ensüüme
indutseerivaid ravimeid, peaksid lisaks Azalia´le kasutama ajutiselt barjäärimeetodit või mõnda muud
mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Meditsiinilise söe kasutamine võib vähendada tabletis oleva steroidi imendumist ning vähendada seega
ka rasestumisvastast toimet. Sellisel juhul kehtib sama soovitus, mis vahelejäänud tablettide korral (vt
lõik 4.2.).

4.6 Rasedus ja imetamine


Rasedus:
Loomuuringud on näidanud, et suured annused progestageenseid aineid põhjustavad naissoost loote
maskuliniseerumist.
Ulatuslikud epidemioloogilised uuringud ei ole leidnud väärarendite riski suurenemist lastel, kelle
emad on kasutanud suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid enne rasedust, ega ka teratogeenset
efekti, kui suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid võeti teadmatusest varase raseduse ajal.
Farmakojärelvalve andmed, mida on kogutud mitmesuguste desogestreeli sisaldavate kombineeritud
suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kohta, ei ole samuti näidanud suurenenud riski.
Azalia on raseduse ajal vastunäidustatud.

Imetamine
Desogestreel ei mõjuta rinnapiima sekretsiooni ja kvaliteeti. Siiski eritub väikeses koguses
etonogestreeli (desogestreeli metaboliit) rinnapiima. Seega umbes 0,01...0,05 mikrogrammi
etonogestreeli 1 kg kehakaalu kohta päevas võib sattuda lapse organismi (arvutus põhineb rinnapiima
tarbimisel 150 ml/kg/päevas). Kuigi puuduvad pika-ajalised järeljälgimise andmed, pole 7 kuu jooksul
desogestreeli kohta kogutud andmed näidanud riski rinnatoidul olevale imikule. Sellele vaatamata peab
lapse arengut ja kasvu hoolikalt jälgima.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele


Azalia ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed


Kõige sagedamini esines kliiniliste uuringute andmetel menstruatsioonide ebaregulaarsust. Teatud
ebaregulaarset veritsust on esinenud kuni 50%-l desogestreeli kasutavatel naistel. Kuna desogestreel,
erinevalt teistest ainult progestageeni sisaldavatest pillidest, pärsib ovulatsiooni peaaegu 100%-liselt,
võib ebaregulaarne veritsus tekkida suurema tõenäosusega kui teiste ainult progestageeni sisaldavate
pillide puhul. 20...30% naistel võivad veritsused muutuda sagedasemaks, samas teistel 20% naistest
võivad veritsused muutuda harvemaks või puududa täiesti. Vaginaalne veritsuse kestvus võib ka
pikeneda. Veritsuste sagedus kaldub vähenema pärast paarikuist ravi. Patsiendi informeerimine,
nõustamine ja menstruatsioonipäeviku pidamine võib parandada tema nõusolekut menstruaalveritsuse
skeemiga.
Kliiniliste uuringute andmetel on teised desogestreeli sagedasemad kõrvaltoimed (>2,5%) akne,
meeleolu muutused, rindade valulikkus, iiveldus ja kaalutõus. Allpool kirjeldatud kõrvaltoimete puhul
on tuvastatud kindel, tõenäoline või võimalik seos suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
kasutamisega.Kõrvaltoimete esinemissagedus
Organsüsteem
Sage
Aeg-ajalt
Harv
1/100
1/1000 kuni <1/100
<1/1000
Naha ja nahaaluskoe
Akne
Alopeetsia
Lööve, urtikaaria,
kahjustused
nodoosne erüteem
Psühhiaatrilised
Meeleolu muutused,
Väsimus

häired
libiido alanemine
Silma kahjustused

Kontaktläätsede talumatus
Seedetrakti häired
Iiveldus
Oksendamine

Reproduktiivse
Rindade valulikkus,
Vaginiit, düsmenorröa,

süsteemi ja
ebaregulaarsed
munasarjade tsüstid
rinnanäärme häired
veritsused, amenorröa
Üldised häired ja
Peavalu, kehakaalu


manustamiskoha
tõus
reaktsioonid

(Kombineeritud) suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid kasutavatel naistel on täheldatud teatud
hulgal (raskeid) kõrvaltoimeid. Siia kuuluvad venoosne trombembolism, arteriaalne trombembolism,
hormoon-sõltuvad kasvajad (nt maksa kasvajad, rinnanäärmevähk) ja kloasmid (vt lõiku 4.4).

4.9 Üleannustamine


Puuduvad teated üleannustamise tõsistest tagajärgedest. Üleannustamise korral tekkida võivad
sümptomid on iiveldus, oksendamine ja, eriti noorte neidude puhul, kergekujuline vaginaalne veritsus.
Antidooti ei ole ning üleannustamise ravi on sümptomaatiline.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED


5.1 Farmakodünaamilised omadused


Farmakoterapeutiline grupp: hormonaalsed kontratseptiivid süsteemseks kasutamiseks, desogestreel.
ATC kood: G03AC09
Azalia õhukese polümeerikattega tabletid on ainult progestageeni sisaldav pill, mis sisaldab
progestageen desogestreeli. Nagu teisedki ainult progestageeni sisaldavad pillid, sobib Azalia eelkõige
imetavatele naistele ning naistele, kes ei tohi või ei taha kasutada östrogeene. Vastupidiselt
traditsioonilistele ainult progestageeni sisaldavatele pillidele on Azalia kontratseptiivne toime seotud
peamiselt ovulatsiooni pärssimisega. Teiste toimetena suureneb emakakaela lima viskoossus.
Kui uuriti kahe tsükli jooksul, mõistes ovulatsioonina progesterooni sisaldust 5 järjestikuse päeva
jooksul enam kui 16 nmol/l, leiti, et ITT (intention to treat) grupis toimus ovulatsioon 1%-l (1/103)
95% usaldusintervalliga 0,02...5,29% (kasutuse ja meetodi eirajad). Ovulatsioon pärsiti juba esimesest
tsüklist alates. Selles uuringus, kus desogestreeli kasutamine lõpetati pärast kahte tsüklit (56
järjestikust päeva), tekkis ovulatsioon umbes 17 päeva pärast (vahemikus 7...30 päeva).
Võrdleva efektiivsuse kliinilises uuringus (milles lubati maksimaalselt 3-tunnist pillide võtmise
hilinemist) oli üldine ITT Pearli indeks desogestreelile 0,4 (95% usaldusintervall 0,9...1,20) võrreldes
30 mikrogrammi levonorgestreeliga, mille indeks oli 1,6 (95% usaldusintervall 0,42...3,96).
Desogestreeli Pearli indeks on võrreldav indeksiga, mis on leitud tavalisi kombineeritud suukaudseid
rasestumisvastaseid ravimeid kasutaval populatsioonil.
Ravi desogestreeliga viib östradioolitaseme languseni varase follikulaarfaasi tasemeni. Kliiniliselt
olulisi toimeid süsivesikute ja lipiidide metabolismile ning hemostaasile ei ole täheldatud.

5.2 Farmakokineetilised omadused


Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub desogestreel seedetraktist kiiresti ning muundub
etonogestreeliks. Püsiseisundi kontsentratsiooni tingimustes saavutatakse maksimaalne
kontsentratsioon seerumis 1,8 tundi peale tableti manustamist. Etonogestreeli absoluutne biosaadavus
on umbes 70%.
Jaotumine
Etonogestreel seondub 95,5...99% ulatuses seerumi proteiinidega , peamiselt albumiini ja vähemal
määral SHBG-ga (sex hormone binding globuline ­ suguhormooni siduv globuliin).
Metabolism
Desogestreeli metabolism toimub hüdroksüleerimise ja dehüdrogeenimise kaudu aktiivseks
metaboliidiks etonogestreeliks. Etonogestreeli metabolism toimub sulfaatide ja glükoroniidide
konjugatsiooni teel.
Eritumine
Etonogestreeli keskmine poolväärtusaeg on umbes 30 tundi, sõltumata sellest, kas ravimit
manustatakse ühekordselt või mitmekordselt. Püsiseisundi kontsentratsioon plasmas saavutatakse 4...5
päeva pärast. Seerumi kliirens pärast etonogestreeli intravenoosset manustamist on umbes 10 l tunnis.
Etonogestreeli ja tema metaboliitide eritumine kas vabade steroidide või konjugaatidena toimub uriini
ja roojaga (vahekord 1,5:1). Imetavatel naistel eritub etonogestreel rinnapiima, piima/seerumi suhe
0,37...0,55. Piima tarbimise korral 150 ml/kg/päevas võib neile andmetel tuginedes imiku organismi
sattuda 0,01...0,05 mikrogrammi etonogestreeli.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed


Toksikoloogilised uuringud ei ole näidanud mingeid muid toimeid peale nende, mida saab seletada
desogestreeli hormonaalsete omadustega.


6 FARMATSEUTILISED ANDMED


6.1 Abiainete loetelu


Tableti sisu:
laktoosmonohüdraat,
kartulitärklis,
povidoon K-30,
kolloidne ränidioksiid, veevaba
steariinhape,
magneesiumstearaat,
alfatokoferool, kogu ratsemaat.

Tableti kate:
polüvinüülalkohol;
titaandioksiid,E 171;
makrogool 3000;
talk.

6.2 Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg


2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused


Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister: PVC/PVDC ­ alumiinium blister, ,,etüi" hoiukott
Pakendi suurus: 28x1, 28x3 õhukese polümeerikattega tabletid
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA


Gedeon Richter Plc.
Gyömri út 19-21
1103, Budapest
Ungari


8. MÜÜGILOA NUMBER


565807


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV


14.12.2007


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV


Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2009.