Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aliane - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Aliane 0,02 mg/3 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Etünüülöstradiool/drospirenoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
· Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
· Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik.
· Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või te märkate endal kõrvaltoimeid, mida ei ole selles
infolehes loetletud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Infolehes antakse ülevaade:

1. MIS RAVIM ON ALIANE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE ...............................1
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALIANE KASUTAMIST.............................................2
Ärge kasutage Aliane"t............................................................................................................2
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aliane .........................................................................2
Aliane ja tromboos ..................................................................................................................3
Aliane ja vähk..........................................................................................................................4
Vaheveritsused ........................................................................................................................4
Mida teha, kui tabletivaba perioodi ajal veritsust ei esine ......................................................4
Kasutamine koos teiste ravimitega..........................................................................................4
Laboratoorsed testid ................................................................................................................5
Rasedus....................................................................................................................................5
Imetamine................................................................................................................................5
Autojuhtimine ja masinatega töötamine..................................................................................5
Oluline teave mõningate Aliane koostisainete suhtes .............................................................5
3. KUIDAS ALIANE"T KASUTADA ......................................................................................5
Millal võite alustada esimese pakendiga.................................................................................5
Kui te võtate Aliane"t rohkem kui ette nähtud ........................................................................6
Kui te unustate Aliane"t võtta..................................................................................................6
Mida teha oksendamise või tõsise kõhulahtisuse puhul..........................................................8
Mida peate teadma menstruatsiooni edasilükkamise kohta ....................................................9
Mida peate teadma menstruatsiooni alguspäeva muutmise kohta ..........................................9
Kui soovite Aliane kasutamise lõpetada .................................................................................9
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED ...................................................................................9
5. KUIDAS ALIANE"T SÄILITADA.....................................................................................10
6. LISAINFO.............................................................................................................................10


1.
MIS RAVIM ON ALIANE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aliane on kontratseptiivne ravim (nimetatakse ka ,,pill"), mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.

Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni ­ drospirenooni ning
etünüülöstradiooli.

Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud ,,pillideks".


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALIANE KASUTAMIST

Üldised märkused

Enne kui alustate Aliane kasutamist, esitab arst teile küsimusi nii teie kui teie lähimate sugulaste tervise
kohta. Arst mõõdab teie vererõhku ning sõltuvalt teie tervislikust seisundist võib teha ka mõned muud
uuringuid.
Selles infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, kus te peaksite Aliane kasutamise lõpetama või kus
Aliane usaldusväärsus võib olla vähenenud. Sellistes olukordades peaksite vältima seksuaalvahekorda või
kasutama mõnda mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või mõna muud
barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodeid. Need meetodid ei pruugi olla
usaldusväärsed, sest Aliane muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri ja emakakaelalima
muutusi.


Aliane, nagu kõik teisedki hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS)
ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Aliane"t
· kui teil esineb (või on varem esinenud) vere hüübimist veresoonesiseselt (tromboosi) jala veresoontes,
kopsudes või teiste organite veresoontes;
· kui teil on (või on olnud) südamalihaseinfarkt või ajuinsult;
· kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib viidata südamelihaseinfarktile (nt rinnaangiin, mis
põhjustab tugevat valu rindkeres) või ajuinsuldile (nt väike mööduv ajuinfarkt, mis ei jäta jääknähte);
· kui te põete mõnda haigust, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi:
- suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega,
- väga kõrge vererõhk,
- väga kõrge rasvaühendite (kolesterooli või triglütseriidide) sisaldus veres;
· kui teil esineb vere hüübimise häireid (nt C-valgu puudulikkus);
· kui teil esineb (või on esinenud) teatud migreeni vorm (millega kaasnevad nn fokaalsed
neuroloogilised sümptomid);
· kui teil on (või on olnud) kõhunäärmepõletik (pankreatiit);
· kui teil on või on olnud tõsine maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel taastunud;
· kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus);
· kui teil on või on olnud maksakasvaja;
· kui teil on (või on olnud) rinnanäärme või suguelundite vähk või teil kahtlustatakse selle olemasolu;
· kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset verejooksu;
· kui te olete allergiline drospirenooni, etünüülöstradiooli või Aliane mõne koostisosa suhtes. See võib
põhjustada sügelust, löövet või turset.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aliane
Mõnel juhul peate te Aliane või ükskõik millise teise kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi
kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik. Vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Juhul kui teil
esineb mõni allpool loetletud seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne kui alustate Aliane kasutamist.
Samuti pidage arstiga nõu, kui mõni loetletud seisunditest ilmneb või ägeneb Aliane kasutamise ajal:
· kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on või on olnud rinnanäärmevähk;
· kui teil on maksa või sapipõie haigus;
· kui teil on suhkurtõbi;
· kui teil on depressioon;
· kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus);
· kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom e HUS (verehaigus, mis põhjustab neerukahjustusi);
· kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
· kui teil on epilepsia (vt lõik "Kasutamine koos teiste ravimitega");
· kui teil on dissemineerunud erütematoosluupus e SLE (immuunsüsteemi haigus);
· kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis raseduse või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal
(nt kuulmise kadu, porfüüria (vere haigus), herpes gestationis (rasedusaegne villiline nahalööve),
chorea Sydenham (närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi);
· kui teil on või on varem esinenud kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol ehk nn
,,raseduslaigud"). Nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- ning ultraviolettkiirgusest;
· kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad tooted angioödeemi sümptomeid
esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid nagu näo, keele
ja/või neelu turse ja/või raskendatud neelamine või nõgeslööve koos hingamisraskustega, pöörduge
koheselt oma arsti poole.

Aliane ja tromboos
Venoosne tromboos
Ükskõik millise kombineeritud ,,pilli", k.a Aliane kasutamine tõstab venoosse tromboosi (veenisisese
verehüübe tekke) riski võrreldes nende naistega, kes ei kasuta rasestumisvastaseid tablette.
Venoosse tromboosi risk kombineeritud ,,pillide" kasutajatel suureneb:
· vanuse tõustes;
· kui te olete ülekaaluline;
· kui mõnel teie lähedastest sugulastest on noores eas esinenud tromboos jala, kopsude või teiste
organite veresoontes;
· kui teid ootab ees kirurgiline operatsioon või peate pikka aega olema voodiravil või teil oli raske
õnnetus. On oluline, et te teavitaksite oma arsti varakult, et kasutate Aliane"t, kuna vajalikuks võib
osutuda ravi lõpetamine. Arst ütleb teile, millal võite Aliane kasutamist jätkata. Tavaliselt on selleks
perioodiks kaks nädalat pärast seda, kui olete hakanud jälle ise ringi liikuma.

Arteriaalne tromboos
Kombineeritud ,,pillide" kasutamist on seostatud arteriaalse tromboosi (arteri ummistuse) riski tõusuga, nt
südame veresoontes (südamelihaseinfarkt) või aju veresoontes (ajuinsult).
Arteriaalse tromboosi risk kombineeritud ,,pillide" kasutajatel suureneb:
· suitsetamise puhul. Aliane kasutamisel on tungivalt soovitatav suitsetamisest loobuda. Seda eriti
juhul, kui te olete üle 35-aastane;
· kui teil on kõrge kolesterooli või triglütseriidide tase veres;
· kui teil on kõrge vererõhk;
· kui teil esineb migreen;
· kui teil on probleeme südamega (südameklapirike või südamerütmi häired).

Lõpetage Aliane tablettide võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga kui märkate
võimalikketromboosi nähte, nagu:

· ühepoolne tugev jala valu ja/või turse;
· äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
· äkki tekkinud õhupuudus;
· äkki tekkinud ilmse põhjuseta köha;
· iga ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;
· osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine;
· kõnehäired või kõnevõimetus;
· peapööritus või minestamine;
· nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas.

Aliane ja vähk
Naistel, kes kasutavad kombineeritud ,,pille", on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kuid ei
ole teada, kas see on põhjustatud ravist. Kasvajate sagedasema avastamise põhjenduseks kombineeritud
,,pillide" kasutajatel võib olla asjaolu, et neid ka kontrollitakse tihedamini. Pärast kombineeritud
hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist rinnanäärmevähi esinemissagedus järk-
järgult väheneb. Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui tunnete rinnas tükki, siis pöörduge oma arsti
poole.
Harva on ,,pillide" kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid.
Ebahariliku ägeda kõhuvalu esinemisel võtke ühendust oma arstiga.

Vaheveritsused
Aliane esimestel kasutuskuudel võib teil esineda vaheveritsusi (veritsus väljaspool tabletivaba perioodi).
Kui need veritsused kestavad kauem kui paar kuud või algavad mõne kuu möödudes, peab teie arst välja
selgitama selle põhjuseid.

Mida teha kui tabletivaba perioodi ajal veritsust ei esine
Kui te olete võtnud tablette õigesti, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud kõhulahtisust ning te ei
kasuta samaaegselt mingeid muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võiksite olla rase.
Kui järjestikusel kahel tabletivabal perioodil ei ole tekkinud veritsust, võite olla rase. Pöörduge koheselt
oma arsti poole. Ärge alustage tablettide võtmist järgmisest pakendist enne, kui raseduse võimalus on
välistatud.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti (või apteekrit), kes teile
mõnda teist ravimit välja kirjutab sellest, et te kasutate Aliane"t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui
kaua te peate kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit (nt kondoomi).

Mõned ravimid võivad Aliane rasestumisvastast toimet vähendada või põhjustada läbimurdeveritsust.
Siia kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:
·
epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin);
·
tuberkuloos (nt rifampitsiin);
·
HI-viirus (nt ritonaviir, nevirapiin) või teised infektsioonivastased ravimid (antibiootikumid, nt
griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliinid);
·
kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (bosentaan);
·
taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).
Aliane võib mõjutada teiste ravimite toimet näiteks:
·
tsüklosporiini sisaldavad ravimid;
·
antiepileptiline ravim lamotrigiin (see võib viia krambihoogude esinemissageduse tõusuni).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüse, siis teavitage oma arsti või laboripersonali, et te kasutate ,,pille", sest
suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi.

Rasedus
Kui te olete rase, ei tohi te Aliane"t võtta. Kui te rasestute Aliane kasutamise ajal, lõpetage tablettide
võtmine ning pöörduge koheselt oma arsti poole.
Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine
Reeglina ei ole Aliane"t imetamise ajal soovitatav kasutada. Kui te soovite ,,pille" võtta, pidage enne nõu
oma arstiga.
Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puudub info, mis vihjaks, et Aliane mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Aliane koostisainete suhtes
Aliane sisaldab laktoosi.
Kui teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, pöörduge enne Aliane kasutamist kindlasti oma arsti poole.


3. KUIDAS
ALIANE"T
KASUTADA

Võtke iga päev üks Aliane tablett, vajadusel koos vähese veega. Tablette võib võtta nii koos toiduga kui
ilma, kuid seda peab tegema iga päev enam-vähem samal ajal.

Aliane pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, mil tablett
tuleb manustada. Näiteks kui alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille juurde on märgitud ,,K". Järgige
noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on ära võetud.
Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama
menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast viimase Aliane tableti võtmist.
Uue Aliane pakendiga tehke algust kaheksandal päeval pärast viimase Aliane tableti võtmist (so pärast 7-
päevast tabletivaba perioodi), isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit
iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kui te kasutate Aliane"t vastavalt sellele juhendile, olete raseduse vastu kaitstud ka nendel seitsmel
päeval, mil te tablette ei võta.

Millal võite alustada esimese pakendiga
· Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit
Alustage Aliane võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Kui te alustate Aliane
kasutamist menstruatsiooni esimesel päeval, siis olete te koheselt raseduse eest kaitstud. Te võite alustada
tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks
täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoomi).

· Kui lähete üle kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt vahendilt, kombineeritud
rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt
Eelistatavalt tuleb Aliane kasutamist alustada eelnevalt kasutatud ,,pillide" viimase toimeainet sisaldava
tableti võtmisele, kuid hiljemalt tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast eelnevalt kasutatud
,,pillide" viimase toimeainet mittesisaldava tableti võtmist).
Kui te lähete üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.

· Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldavad ,,pillid",
süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene süsteem)
Ainult progestageeni sisaldavatelt ,,pillidelt" võite Aliane"le üle minna suvalisel päeval (implantaadilt või
emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama
järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimese seitsme päeva jooksul kasutama lisaks
mõnda rasestumisvastast vahendit (nt kondoomi).

· Pärast aborti
Järgige oma arsti juhiseid.

· Pärast sünnitust
Aliane kasutamist võite alustada 21...28 päeva pärast sünnitust. Kui te alustate pärast 28-ndat päeva, peate
esimese seitsme päeva jooksul kasutama ka mittehormonaalset rasestumisvastast lisameetodit (nt kondoomi).
Kui pärast sünnitust olite te enne Aliane (uuesti) kasutamise alustamist seksuaalvahekorras, tuleb välistada
raseduse võimalus või oodata ära järgmine menstruatsioon.

Juhul kui te ei ole kindel, millal Aliane tablettide võtmist alustada, küsige nõu oma arstilt.

· Kui te toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust (uuesti) Aliane"t kasutama hakata
Lugege lõiku ,,Imetamine".

Kui te võtate Aliane"t rohkem kui ette nähtud
Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kõrvaltoimetest.
Üleannustamise korral võivad esineda iiveldus ning oksendamine, noortel tüdrukutel ka tupekaudne
vereeritus.
Kui te võtsite liiga palju Aliane tablette või kui te avastate, et Aliane"t on sisse võtnud laps, pöörduge nõu
saamiseks oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Aliane"t võtta
· Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud.
Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
· Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane kaitse väheneda.
Mida rohkem tablette on võtmata jäänud, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis,
kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige järgnevaid reegleid (vt ka
allpool toodud diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.
1 tablett jäi võtmata 1. nädalal

Võtke võtmatajäänud tablett niipea kui see teile meenub (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage lisaks
täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).
Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras või kui te unustasite alustada uue
pakendiga pärast tabletivaba perioodi, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge koheselt arsti poole.
1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke võtmatajäänud tablett niipea kui see teile meenub, (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset
võtmist) ning jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud
ja muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.
1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest:
1. Võtke võtmatajäänud tablett niipea kui see teile meenub (isegi kui see tähendab kahe tableti
samaaegset võtmist) ning jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Alustage järgmise
pakendiga kohe kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil
ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib
tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurdeveritsust.
2. Te võite ka lõpetada tablettide võtmise käesolevast pakendist ning teha kohe 7-päevase tabletivaba
perioodi (arvestades juurde ka päeva, mil tablett jäi võtmata). Kui te soovite alustada uue
pakendiga oma tavapärasel fikseeritud nädalapäeval, pidage vähem kui 7-päevane paus.

Kui te järgite ükskõik kumba ülaltoodud soovitustest, olete te raseduse eest kaitstud.

· Kui unustasite tableti võtta ning seejärel ei tekkinud teil tabletivabal perioodil menstruatsioonilaadset
vereeritust, võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist, võtke ühendust oma arstiga.


Unustatud rohkem
Pöörduge arsti poole
kui üks tablett tsükli
ajal
jah
Te olite nädal enne tableti unustamist
1. nädal
vahekorras
ei
· Võtke unustatud tablett
· Kasutage järgnevad 7 päeva
lisakaitsevahendit ja
· Kasutage pakend lõpuni
Ununes ainult 1
tablett (rohkem kui
2. nädal
· Võtke unustatud tablett ja
12 tundi)
· Kasutage pakend lõpuni
· Võtke unustatud tablett ja
· Kasutage pakend lõpuni
· Ärge jätke tabletivaba
perioodi kahe pakendi vahele
· Jätkake järgmise pakendiga
3. nädal
või
· Käesolevast pakendist ärge
enam tablette võtke
· Tehke tabletivaba vahe (mitte
rohkem kui 7 päeva k.a
võtmata jäänud tablett)
· Jätkake uue pakendiga

Mida teha oksendamise või tõsise kõhulahtisuse puhul
Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist või kui teil on äge kõhulahtisus, võivad Aliane"s
sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. See olukord on sarnane tableti võtmatajätmisega.
Oksendamise või kõhulahtisuse korral võtke uus tablett varupakendist niipea kui võimalik (soovitatavalt
mitte hiljem kui 12 tundi pärast tavapärast tableti võtmise aega). Kui see pole võimalik või kui te võtate
tableti hiljem kui 12 tunni möödudes, tuleb teil järgida nõuandeid, mis antud lõigus "Kui te unustate
Aliane võtta".

Mida peate teadma menstruatsiooni edasilükkamise kohta
Isegi kui see ei ole soovitatav, on menstruatsiooni edasilükkamine võimalik, kui te alustate järgmise
Aliane pakendiga kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpetanud (ilma tabletivaba perioodita). Te võite
selle pakendiga jätkata seni kuni pakend saab tühjaks. Teisest pakendist tablettide kasutamise ajal võib teil
esineda määrimist või läbimurdeveritsust. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba
perioodi.

Küsige oma arsti käest nõu enne kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.

Mida peate teadma menstruatsiooni alguspäeva muutmise kohta
Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus tabletivaba
perioodi ajal. Kui te peate seda päeva muutma, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage) tabletivaba
perioodi. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi
algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt.
Kui te jätate oma tabletivaba intervalli väga lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte
tekkida. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeveritsust.

Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige nõu oma arstilt.

Kui soovite Aliane kasutamise lõpetada
Te võite Aliane kasutamise lõpetada ükskõik millal soovite. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma
arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pöörduge oma arsti või apteekri poole.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Aliane põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei esine.
· Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel inimesel 100-st, kuid vähem kui ühel inimesel
10-st):
meeleolu kõikumine, peavalu, kõhuvalu, akne, rindade valulikkus, rindade suurenemine, valulikud või
ebaregulaarsed menstruatsioonid, kehakaalu tõus.

· Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb enam kui ühel inimesel 1000-st, kuid vähem kui ühel
inimesel 100-st):
kandidoos (seeninfektsioon), ohatis (herpes simplex), allergilised reaktsioonid, mis võivad mõnedel
juhtudel olla tõsised (angioödeem) koos naha ja/või limaskestade tursega, söögiisu tõus, depressioon,
närvilisus, unehäire, sugutungi vähenemine, torkimise tunne, peapööritus, nägemisprobleemid,
südame rütmihäired või ebatavaliselt kiire südame löögisagedus, jala või kopsu veresoonte tromboos,
kõrge vererõhk, migreen, veenikomud, kurguvalu, kõhu ja/või soole põletik, iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus, kõhukinnisus, juuste väljalangemine (alopeetsia), nahasügelus, lööbed, naha kuivus,
seborroiline dermatiit, kaelavalu, jäsemete valu, lihaskrambid, põiepõletik, tükk rinnas (hea- või
pahaloomuline), piimavoolus (galaktorröa), munasarja tsüstid, kuumahood, menstruatsiooni
puudumine, vererohke menstruatsioon, tupeeritis, tupe kuivus, alakõhu (vaagna) valu, kahtlane äie
emakakaelast (Pap-test), vedelikupeetus, energiapuudus, janu, suurenenud higistamine, kehakaalu
langus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS
ALIANE"T
SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Aliane"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Aliane sisaldab
· Toimeained on etünüülöstradiool (betadeksklatraadina) ja drospirenoon. Iga tablett sisaldab 0,02 mg
etünüülöstradiooli (betadeksklatraadina) ja 3 mg drospirenooni.
· Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat (E470b), hüpromelloos (E464),
talk (E553b), titaandioksiid (E171) ja raudoksiidi punane pigment (E172).

Kuidas Aliane välja näeb ja pakendi sisu
· Aliane tabletid on õhukese polümeerikattega tabletid. Tabletid on heleroosad, ümmargused,
kaksikkumerad ning nende ühel küljel on korrapärases kuusnurgas märgistus "DS".
· Aliane on saadaval 1, 3, 6 ja 13 blistrit sisaldavates pakendites. Igas blistris on 21 tabletti.

Müügiloa hoidja:
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Tootjad:

Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

või

Schering GmbH & Co Produktions KG
Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
· Austria, Tsehhi, Eesti, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Slovakkia: Aliane
· Belgia, Küpros, Taani, Soome, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Norra, Sloveenia, Hispaania, Rootsi,
Saksamaa: Liofora
· Prantsusmaa, Holland: Belanette
· Ungari: Yasminelle


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2009