Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Atilen 20mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Atilen 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Atilen 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Atilen 40 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Atilen ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Atilen"i võtmist
3.
Kuidas Atilen"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Atilen"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ATILEN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Atilen on vere lipiidide sisaldust langetav ravim. Atilen"i kasutatakse täiendavalt dieedile lipiidide,
näiteks kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse vähendamiseks veres, kui rasvavaene toit ja muu ravi,
näiteks füüsiline koormus ja elustiili muutus üksi ei ole selles osas tulemusi andnud. Atilen"i
kasutatakse ka täiendavalt teiste lipiidide taset langetavate ravimitega.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATILEN"I VÕTMIST

Ärge võtke Atilen"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) atorvastatiini või Atilen"i mõne koostisosa suhtes.
-
kui teil on ülitundlikkus (allergia) tekkinud seoses sarnaste lipiidide sisaldust langetavate
ravimite kasutamisega.
-
kui teil on maksahaigus.
-
kui teil on lihaste haigus (müopaatia).
-
raseduse või rinnaga toitmise ajal.
-
kui te olete viljastumiseas naine, kuid te ei kasuta tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.
-
kui teil on olnud seletamatu põhjusega maksafunktsiooni kajastavate vereanalüüside
ebanormaalseid tulemusi.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atilen
-
kui teil on varem olnud maksahaigusi või olete tarbinud suurtes kogustes alkoholi.
-
kui teil on neerufunktsiooni kahjustus.
-
kui teil on kilpnäärme alatalitusest (hüpotüreoidism) tekkinud ainevahetuse aeglustumine.
-
kui te olete üle 70-aastane.
-
kui teil on varem esinenud geneetilist müopaatiat.
-
kui teil on varem esinenud müopaatiat ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust langetavate
ravimitega.

1
Kui tekib seletamatu lihasvalu (müalgia), lihaskrambid, -valulikkus või -väsimus, eriti kui sellega
kaasneb halb enesetunne ja palavik, võtke otsekohe ühendust arstiga, sest võib olla vajalik Atilen"i
ravi katkestada või annust vähendada.

Enne ravi algust ja ravi ajal soovib teie arst tõenäoliselt määrata teie kolesteroolisisaldust, vere
seisundit ja kontrollida maksafunktsiooni.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada Atilen"i
toimet ja Atilen võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Olge ettevaatlik, kui Atilen"i kasutatakse samaaegselt koos järgmiste ravimitega, sest müopaatia risk
on suurenenud, harvadel juhtudel võib see olla tõsine ja põhjustada neerukahjustust:
-
tsüklosporiin (immunosupressant)
-
mõned antibiootikumid (erütromütsiin, klaritromütsiin)
-
mõned seentevastased ravimid (itrakonasool, ketokonasool)
-
nefasodoon (antidepressant)
-
niatsiin (kolesteroolisisaldust langetav aine)
-
fibraadid (kolesteroolisisaldust langetavad ained)
-
HIV-proteaasi inhibiitorid

Öelge oma arstile, kui te võtate varfariini (antikoagulant), digoksiini (antiarütmikum), suukaudseid
rasestumisvastseid ravimeid (mis sisaldavad noretisterooni ja/või etinüülöstradiooli), kolestipooli
(kolesteroolisisaldust langetav aine) või antatsiide (mis sisaldavad magneesium- ja
alumiiniumhüdroksiidi), sest nende ravimite toime võib suureneda.

Atilen"i võtmine koos toidu ja joogiga
Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.
Ärge jooge ravi ajal Atilen"iga palju greibimahla, sest greibimahl võib mõjutada Atilen"i toimet.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Ärge võtke Atilen"i raseduse ajal. Viljakas eas naised peavad Atilen"i ravi ajal kasutama
usaldusväärset rasestumisvastast meetodit. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
Imetamine
Ärge võtke Atilen"i, kui te toidate last rinnaga. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Atilen ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


3.
KUIDAS ATILEN"I VÕTTA

Võtke Atilen"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Atilen"i võetakse üks kord ööpäevas. Ravimit võib võtta ükskõik mis ajal päeva jooksul koos toiduga
või ilma. Pidage meeles, et te peate ravi ajal Atilen"iga jätkama ka eridieediga ja muutustega elustiilis.

Algannus sõltub kolesterooli tasemest ja ravi eesmärkidest. Tavaline algannus on 10 mg ööpäevas.
Arsti nõuandel tohib annust muuta pärast 4 või enama nädala möödumist.
Maksimaalne annus on 80 mg üks kord ööpäevas.
Ööpäevane annus võetakse ühe annusena.

Neerufunktsiooni kahjustus:
2
Annuse kohandamine ei ole vajalik. Järgige oma arsti nõuandeid.

4...17-aastased lapsed ja noorukid:
Atilen"i kasutamine lastel peab toimuma spetsialisti järelevalve all.

Kui te võtate Atilen"i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Atilen"i rohkem kui ette nähtud, võtke ühendust arstiga, apteekriga või kutsuge kiirabi.

Kui te unustate Atilen"i võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke see sisse niipea kui see teile meenub, välja arvatud juhul kui on
juba aeg võtta järgmine annus.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Atilen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust arstiga, kui teil tekib seletamatu lihavalu (müalgia), lihaskrambid,
lihasvalulikkus või lihasväsimus, eriti kui sellega kaasneb halb enesetunne või palavik.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:
Sage (esineb 1...10 patsiendil 100-st):
kõhukinnisus, kõhugaasid, seedehäired, iiveldus, kõhulahtisus,
ülitundlikkus, unetus, peavalu, pearinglus, nahatundlikkus nagu põletustunne, torkiv tunne, sügelus
või surin, ilma näiva füüsilise põhjustajata (paresteesia, vähenenud puutetundlikkus), lööve, sügelus,
lihasvalu (müalgia), liigesvalu (artralgia), väsimus, valu rinnus, seljavalu ja perifeersed tursed.

Aeg-ajalt (esineb 1...10 patsiendil 1000-st): isu kaotus, oksendamine, verehüübivuse vähenemine
(trombotsütopeenia), juuste kadu, kiilaspäisus (alopeetsia), suurenenud või vähenenud vere
glükoosisisaldus, kõhunäärmepõletik (pankreatiit), närvisüsteemi häired (perifeerne neuropaatia),
sügelev nahalööve (nõgestõbi), mälukaotus (amneesia), helin või sumin kõrvus (tinnitus), müopaatia st
valu ja nõrkus lihastes, haiguse tunne, kehakaalu tõus, impotentsus.

Harv (esineb 1...10 patsiendil 10000-st): maksapõletik (hepatiit), kolestaatiline nahakollasus,
lihaspõletik (müosiit), lihaskrambid või -nõrkus üldise halva enesetunde ja palaviku tõttu
(rabdomüolüüs).

Väga harv (esineb vähem kui 1-l patsiendil 10000-st): raske allergiline reaktsioon (anafülaksia),
lühiajaline turse, mis võib haarata nt nägu, kaela, käsi ja jalgu (angioödeem), villiline lööve (sh
multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ATILEN"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Atilen"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
3


6. LISAINFO

Mida Atilen sisaldab
-
Toimeaine on atorvastatiin.
-
Abiained on:
tableti sisu: mannitool (E 421), mikrokristalne tselluloos, kaltsiumkarbonaat (E 170), povidoon,
(tüüp K-30), kroskarmelloosnaatrium, naatriumlaurüülsulfaat, kolloidne ränidioksiid, veevaba,
magneesiumstearaat;
tableti kate: hüpromelloos 6 cP (E 464), titaandioksiid (E 171), makrogool 6000.

Kuidas Atilen välja näeb ja pakendi sisu
10 mg: valged ümmargused kaksikkumerad 7 mm õhukese polümeerikattega tabletid.
20 mg: valged ümmargused kaksikkumerad 9 mm õhukese polümeerikattega tabletid.
40 mg: valged ovaalsed kaksikkumerad 8,2 x 17 mm õhukese polümeerikattega tabletid.

Blistrid (OPA-alumiinium-PVC/alumiinium).
Pakendis: 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10 x 20) või 500 tabletti kõikidele
tugevustele.
Plastikpurgid (HDPE) snap-on korgiga (LDPE).
Pakendis: 10, 20, 30, 50, 100, 200 tabletti kõikidele tugevustele.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Medis ehf
Reykjavíkurvegi 78
220 Hafnarfjörður
Island

Tootja
Actavis hf
Reykjavíkurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Island

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Medis ehf
Reykjavíkurvegi 78
220 Hafnarfjörður
Island
Tel: +354 550 3200
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2008.
4