Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Accuzide - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Accuzide, 10 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Accuzide 20, 20 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Kvinapriil, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Accuzide ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Accuzide võtmist
3.
Kuidas Accuzide"t võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Accuzide"t säilitada
6. Lisainfo1.
MIS RAVIM ON ACCUZIDE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Accuizde"t kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks, kellel kvinapriili ja hüdroklorotiasiidi monoteraapia
ei anna küllaldast efekti.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACCUZIDE VÕTMIST

Ärge võtke Accuzide"t
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) kvinapriili, tiasiidide ja sulfoonamiidide (ristuva allergilise
reaktsiooni võimalus) või Accuzide mõne koostisosa suhtes.
-
kui teil on kalduvus tursete tekkeks (angioneurootiline ödeem, nt varasema AKE inhibiitorravi
tagajärjel)
-
kui teil on raske neerufunktsiooni häire (seerumi kreatiniinisisaldus üle 1,8 mg/dl või kreatiniini
kliirens alla 30 ml/min)
-
kui te saate dialüüsi
-
kui teil on neeruarteri ahenemine (ühe- või mõlemapoolne) või Neerusiirdamisejärgne seisund
-
kui teil on diagnoositud aordi- või mitraalsuistiku ahenemine, vere väljavoolutakistus vasakust
vatsakesest (hüpertroofiline kardiomüopaatia) või dekompenseeritud südamepuudulikkus
-
kui teil on primaarselt suurenenud aldosterooni sisaldus vereplasmas (primaarne
hüperaldosteronism)
-
kui teil on primaarne maksakahjustus või raske maksapuudulikkus (maksakooma ja -prekooma)
-
kui teil on rasked elektrolüütide tasakaalu häired (kaltsiumi liig e hüperkaltseemia, naatriumi ja
kaaliumi vaegus e hüponatreemia ja hüpokaleemia)
-
kui te olete rase (enne ravi alustamist tuleb välistada raseduse võimalus ning ravi ajal kasutada
tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid)
-
kui te imetate last (ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine lõpetada)

Kuna laste ravis puuduvad piisavad kogemused, ei tohi Accuzide"t nende ravis kasutada.
Üle 65-aastastel patsientidel tuleb kontrollida neerufunktsiooni ja vajadusel ravimi annust vähendada.

Madala tihedusega lipoproteiini (LDL) afereesil dekstraansulfaadiga (raske hüperkolesteroleemiaga
patsientidel) võib samaaegne ravi AKE inhibiitoriga anda eluohtlikke ülitundlikkusreaktsioone.

Mõnikord võib AKE inhibiitoritega ravitavatel patsientidel samaaegse putukamürke (mesilase või
herilase nõelamisel) desensibiliseeriva ravi käigus tekkida eluohtlikke ülitundlikkusreaktsioone, nagu
vererõhu langus, õhupuudus, oksendamine, allergiline nahareaktsioon.

Kui LDL-aferees või spetsiifiline ravi putukamürkide desensibiliseerimiseks on hädavajalikud, tuleb
ravim ajutiselt asendada mõne teise vererõhku alandava preparaadiga.

Accuzide-ravi ajal ei tohi verepuhastuse (dialüüsi või hemofiltratsiooni) teostamiseks kasutada
polüakrülonitriil-naatrium-2-metüülallüülsulfonaat-high-flux-membraane (nt AN 69), kuna esineb
raskete ülitundlikkusreaktsioonide (anafülaktiliste reaktsioonide), sealhulgas eluohtliku soki oht.
Erakorralise dialüüsi või hemofiltratsiooni vajadusel tuleb AKE inhibiitor raviskeemis asendada mõne
teise vererõhku alandava preparaadiga või kasutada teist tüüpi dialüüsimembraane. Informeerige arsti
ravist Accuzide"ga, et ta teaks seda arvestada dialüüsi läbiviimisel!

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Accuzide
-
kui teil on suurenenud valgueritus uriiniga (üle 1 g/päevas);
-
kui teil on immuunreaktsiooni häired või süsteemsed sidekoehaigused (nt erütematoosne luupus,
sklerodermia)
-
kui te saate samaaegselt süsteemset ravi preparaatidega, mis pärsivad organismi immuunvastust
(nt glükokortikoidid, kasvajatevastased ained - tsütostaatikumid, antimetaboliidid), ning
allopurinooli, prokaiinamiidi või liitiumiga
-
kui teil on diagnoositud podagra
-
kui teil esineb veremahu vähenemine (hüpovoleemia)
-
kui teil on diagnoositud südame pärgarterite ahenemine (koronaarskleroos)
-
kui teil on varjatud või väljendunud suhkurtõbi (latentne või manifestne diabeet)
-
kui teil on maksafunktsiooni häire.

Enne Accuzide-ravi alustamist tuleb kontrollida patsiendi neerude funktsiooni ning korrigeerida vee ja
elektrolüütide tasakaal.

Ravi käigus ja eriti selle alustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhu väärtusi ja/või laboratoorseid
näitajaid järgmistel juhtudel:
- neerufunktsiooni häirega patsiendid (seerumi kreatiniini kontsentratsioon kuni 1,8 mg/dl või
kreatiniini kliirens 30...60 ml/min);
- raske hüpertensiooniga patsiendid;
- eakad patsiendid (vanus üle 65 aasta).

Ülaltoodud laboratoorseid näitajaid tuleb määrata enne Accuzide-ravi alustamist ja regulaarsete
intervallide järel ravi käigus. Eriti oluline on see ravi alguses ja nn kõrge riskiga patsientidel (eakad
patsiendid, neerufunktsiooni häirega ja süsteemsete sidekoehaigustega patsiendid, varjatud või
väljendunud suhkurtõve korral, samaaegne ravi preparaatidega, mis pärsivad immuunvastust, või
tsütostaatikumide, allopurinooli, prokaiinamiidi, südameglükosiidide, glükokortikoidide, lahtistitega),
kellel tuleb vereanalüüse ning seerumi elektrolüütide, kreatiniini ja veresuhkru sisaldust määrata
lühikeste intervallidega.

Kui Accuzide-ravi käigus tekib palavik, lümfisõlmede suurenemine ja/või kõripõletik, tuleb koheselt
uurida valgevere pilti.

Ülemäärane uriinieritus, organismi vedelikuvaegus või ringleva veremahu vähenemine võib harvadel
juhtudel põhjustada krampe, pearinglust, segasust, südameveresoonkonna töö tõsiseid häireid
(kollapsit) ja ägedat neerupuudulikkust.

Accuzide"t ei tohi kasutada koos polü-akrülonitriil,naatrium-2-metüülallüülsulfonaat-high-flux-
membraanidega (nt "AN 69"), LDL-afereesil dekstraansulfaadiga või putukamürke desensibiliseeriva
ravi käigus (vt ,,Ärge võtke Accuzide"t)

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Accuzide, teiste AKE inhibiitorite või hüdroklorotiasiidi samaaegsel kasutamisel alljärgnevate
ravimitega on kirjeldatud järgmisi koostoimeid:
- Vererõhku alandavad preparaadid (diureetikumid, beeta-adrenoblokaatorid), nitropreparaadid,
veresooni laiendavad ravimid (vasodilataatorid), barbituraadid, fenotiasiinid, tritsüklilised
antidepressandid: Accuzide vererõhku alandav toime tugevneb.
- Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt salitsüülhappe derivaadid, indometatsiin): Accuzide
vererõhku alandav toime võib väheneda. Tekkida võib äge neerupuudlikkus, eriti veremahu
vähenemise korral.
- Salitsülaatide tarvitamine suurtes annustes: hüdroklorotiasiid tugevdab salitsülaatide toksilist
toimet kesknärvisüsteemile.
- Kaalium, kaaliumisäästvad diureetikumid (nt spironolaktoon, amiloriid, triamtereen) ning ravimid,
mis suurendavad kaaliumi plasmakontsentratsiooni (nt hepariin): suureneb kaaliumisisaldus
vereplasmas.
- Liitium: suureneb liitiumi plasmakontsentratsioon (vajalik regulaarne liitiumisisalduse kontroll!),
millega kaasneb liitiumi kahjuliku toime suurenemine südamele ja närvisüsteemile.
- Südameglükosiidid: toime ja kõrvaltoimed võivad tugevneda, kui kaasneb kaaliumi ja/või
magneesiumi vaegus.
- Suukaudsed diabeediravimid, insuliin: toime nõrgeneb, tingituna hüdroklorotiasiidist.
- Katehhoolamiinid (nt adrenaliin): toime nõrgeneb, tingituna hüdroklorotiasiidist.
- Kuseeritust suurendavad ravimid lingudiureetikumide rühmast (nt furosemiid), glükokortikoidid,
adrenokortikotroopne hormoon (AKTH), karbenoksoloon, amfoteritsiin B, penitsillin G,
salitsülaadid, kõhulahtistite ülemäärane tarvitamine: suureneb kaaliumi ja/või magneesiumi
kaotus, tingituna hüdroklorotiasiidist.
- Kolestüramiin või kolestipool: hüdroklorotiasiidi imendumine väheneb.
- Allopurinool, immuunsüsteemi pärssivad ravimid (tsütostaatikumid, immunosupressandid,
süsteemse toimega glükokortikoidid), prokaiinamiid: valgevereliblede arvu vähenemine
(leukopeenia).
- Kasvaja rakkude paljunemist pärssivad ravimid (tsütostaatikumid, nt tsüklofosfamiid,
fluorouratsiil, metotreksaat): tugevneb luuüdi kahjustav toime (iseloomulik on
granulotsütopeenia), tingituna hüdroklorotiasiidist.
- Tugevad valuvaigistid - opiaadid, anesteetikumid: vererõhku alandav toime tugevneb (ravi korral
Accuzide"ga tuleb sellest informeerida narkoosiarsti).
- Lihaslõõgastid (kuraare alkaloidid): lihaseid lõõgastava toime tugevnemine ja pikenemine,
tingituna hüdroklorotiasiidist (Informeerida narkoosiarsti samaaegsest ravist Accuzide ga!).
Metüüldopa: üksikjuhtudel vererakkude lagunemine (hemolüüsi teke), tingitud
hüdroklorotiasiidivastaste antikehade moodustumisest.
- Neuroleptikumid, imipramiin: kvinapriili vererõhku alandava toime tugevnemine.
-
Tetratsükliinid: tetratsükliini imendumine väheneb.

Tähelepanu!
Eelpoolnimetatud juhiseid tuleb jälgida ka ravimite lühiajalisel tarvitamisel.

Accuzide võtmine koos toidu ja joogiga
Vältima peaks keedusoola ületarbimist, kuna see vähendab Accuzide vererõhku langetavat toimet. Alkoholi
liigtarbimine tugevdab Accuzide vererõhku alandavat toimet.
Accuzide"t võib võtta sõltumata söögikordadest.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Raseduse ajal on ravi Accuzide"ga vastunäidustatud. Enne ravi alustamist AKE inhibiitoriga tuleb
raseduse võimalus välistada. Sünnitamisealised naised peavad Accuzide-ravi käigus tarvitama
usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui patsient rasestub ravi ajal, tuleb Accuzide arsti
järelevalve all asendada mõne teise vererõhku alandava ravimiga (mis ei ole AKE inhibiitor),
vähendamaks võimalikku lootekahjustuse tekkeriski, mis on eriti suur raseduse kahel viimasel
trimestril (4...9. raseduskuul).
Imetamisperioodil on Accuzide-ravi vastunäidustatud (ravi vajadusel tuleb imetamine lõpetada).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi korral Accuzide"ga on vajalik regulaarne arstlik kontroll. Sõltuvalt individuaalsest reaktsioonist
võib aktiivne osalemine liikluses ja masinatega töötamine olla häiritud, eriti ravi alguses, annuse
suurendamisel, ravi muutmisel ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel.


3.
KUIDAS ACCUZIDE"T VÕTTA

Võtke Accuzide"t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Ravi Accuzide"ga alustatakse alles pärast individuaalset annuse kohandamist kummagi toimeainega
(kvinapriili ja hüdroklorotiasiidiga). Kui on kliiniliselt näidustatud, võib kaaluda üleminekut
monoteraapialt fikseeritud ravimkoostisele.

Tähelepanu!
Kuna üleminek ainult kvinapriilravilt Accuzide"le võib põhjustada liigset vererõhu langust, eriti soola
ja/või vedeliku vaegusega patsientidel (nt oksendamise/kõhulahtisuse, eelneva diureetilise ravi
tulemusena) ning väga kõrge vererõhuga patsiente tuleb jälgida vähemalt 6 tundi.

Accuzide soovitatav algannus on 10/12,5 mg. Edaspidi võib annust vajadusel suurendada 20/12,5 mg-
ni.

Accuzide manustamine ei sõltu söögikordadest. Päevane annus võetakse sisse koos piisava koguse
vedelikuga hommikul (tablett tuleb tervelt alla neelata).

Annuse kohandamine neerupuudulikkuse korral
Accuzide"t ei tohi kasutada ravi alustamiseks neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens
<60 ml/min). Kerge neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 30...60 ml/min) alustatakse
ravi kvinapriili 5 mg annusega ja seejärel kohandatakse vajadusel annust.

Raske neerupuudulikkusega patsientidele (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on Accuzide-ravi
vastunäidustatud.

Kasutamine eakatel patsientidel
Accuzide toime eakatel (üle 65-aastased) ja noorematel täiskasvanutel on samade ööpäevaste annuste
kasutamisel sarnane ning eakatel patsientidel ei ole täheldatud kõrvaltoimete esinemissageduse
suurenemist.

Kasutamine lastel
Accuzide ohutust ja efektiivsust lastel ei ole tõestatud.

Kui teil on tunne, et Accuzide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Accuzide"t rohkem kui ette nähtud

Sõltuvalt üleannustamise raskusest võivad ilmneda järgmised sümptomid: väljendunud vererõhu
langus, südametegevuse aeglustumine, kardiovaskulaarne sokk, elektrolüütide tasakaalu häire,
neerupuudulikkus, teadvusehäired (kuni koomani).
Üleannustamise kahtluse korral pöörduda arsti poole!

Kui te unustate Accuzide"t võtta
Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke tablett niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg
juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine tablett sel ajal, nagu pidite.
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Accuzide põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Südame ja veresoonkonna häired
Ravi alguses ning soola ja vedelikuvaegusega patsientidel (tingitud nt oksendamisest, kõhulahtisusest
või varasemast diureetilisest ravist) võib tekkida väljendunud vererõhu langus. Ka Accuzide annuse
suurendamisel võib ilmneda ülemäärane vererõhu langus, millega kaasnevad pearinglus, nõrkustunne,
nägemishäired ja harva teadvusekaotus (minestus).

Hüdroklorotiasiidist tingitud kaaliumivaegus võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis ja
südame rütmihäireid.

Üksikjuhtudel võib AKE inhibiitorite kasutamisel tekkida pulsisageduse kiirenemine (tahhükardia),
südamepekslemine, valu rinnus, pigistustunne rinnus (stenokardilised vaevused), müokardiinfarkt, aju
verevarustuse mööduvad häired (transitoorsed isheemilised hood) ja ajuverevalum.

Neeru-ja kuseteede häired
Harva võib tekkida või süveneda neerupuudulikkus (üksikjuhtudel kuni ägeda neerupuudulikkuseni),
harva suurenenud valgueritus uriiniga (proteinuuria), mis kaasub halvenenud neerufunktsiooniga.

Hüdroklorotiasiidi manustamisel on üksikjuhtudel kirjeldatud neerupõletiku (mittebakteriaalse
interstitsiaalse nefriidi) teket, mis viib ägeda neerupuudulikkuseni.

Hingamissüsteemi häired
Tekkida võib kuiv ärritusköha ja bronhiit, harva õhupuudus, nina kõrvalkoobaste põletik (sinusiit),
nohu (riniit), üksikjuhtudel bronhide ahenemine sellele järgneva hingamisraskusega (bronhospasm),
keelelimaskesta põletik (glossiit), suukuivus ja janu.

Väga harva tekib äge kopsuturse soki sümptomitega, mille põhjuseks arvatakse olevat allergiline
reaktsioon hüdroklorotiasiidile.

AKE inhibiitorite kasutamisel võib vahel tekkida raskekujuline allergiline reaktsioon -
angioneurootiline turse, mis haarab kõri ja neelu piirkonna ja/või keele.

Tähelepanu! Angioneurootilise turse oht on suurem mustanahalistel patsientidel.

Seedetrakti ja maksa häired
Iiveldus, vaevused ülakõhus ja seedehäired, harva oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, isutus,
kõhunäärmepõletik (pankreatiit) ja sapipõiepõletik (koletsüstiit). Üksikjuhtudel on AKE inhibiitorravi
ajal tekkinud sapiteede sulgusest tingitud naha kollasus (kolestaatiline ikterus), maksa
funktsioonihäired, maksapõletik (hepatiit), soolesulgus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Võivad tekkida nahareaktsioonid (sh allergilised -nahalööve, nõgestõbi, sügelus), raskekujuline
nahakahjustus, mis haarab huuled, näo ja/või jäsemed.

Üksikjuhtudel kaasnevad nahanähtudega palavik, lihas- ja liigesvalu, liigesepõletik (müalgia, artralgia,
artriit), veresoonte põletik (vaskuliit) ning muutused laboratoorsetes näitajates.

Väga harvadel juhtudel on tekkinud anafülaktilised reaktsioonid, psoriaasitaolised nahamuutused,
valgustundlikkus (fotosensibilisatsioon), nahapunetus, higistamine, juuste väljalangemine (alopeetsia)
ja küünte muutused (onühholüüs). Raynaud" tõvega patsientidel on täheldatud veresoonte
ahenemisega kaasuvate nähtude süvenemist.

Hüdroklorotiasiidi suurte annuste manustamisel võib suurenenud vedelikukaotuse tagajärjel harva
tekkida tromboos ja trombemboolia - eriti vanemaealistel ja veresoonte haigustega patsientidel.

Hüdroklorotiasiidravi käigus on harva täheldatud pisaravedeliku tekke vähenemist.

Närvisüsteemi häired
Peavalu, väsimus, unisus, nõrkus, ükskõiksus, harva depressioon, pearinglus, unetus, impotentsus,
tundlikkuse häired, tasakaaluhäired, segasus, meeleolu muutused, kohin kõrvus, nägemishäired,
maitsetundlikkuse häired kuni selle pöörduva kadumiseni, mis on osaliselt tingitud vedeliku ja
elektrolüütide sisalduse tasakaalu häiretest.

Lihas-skeleti kahjustused
Harva lihaskrambid, skeletilihaste nõrkus, lihaste valulikkus, podagrahoog. Kaaliumi vaegusest
tingitult võivad ilmneda halvatusenähud.

Muutused laboratoorsetes analüüsides
Mõnikord hemoglobiini, hematokriti ja valgevereliblede (leukotsüütide) või vereliistakute
(trombotsüütide) arvu vähenemine.

Harva võivad tekkida muutused verepildis, kusjuures enam on ohustatud halvenenud
neerufunktsiooniga patsiendid, samuti patsiendid, kes põevad süsteemseid sidekoehaigusi või keda
samaaegselt ravitakse allopurinooli, prokaiinamiidi või teiste immmuunreaktsiooni pärssivate
ravimitega.

Üksikjuhtudel on tekkinud vererakkude lagunemine - hemolüüs (hemolüütiline aneemia), mida
seostatakse teatud ensüümi (G-6-PDH) vaegusega, kuid mille põhjuslik seos AKE inhibeeriva raviga
ei ole tõestatud.

Hüdroklorotiasiid (ravimi teine komponent) võib vahel põhjustada kaaliumi, kloori ja magneesiumi
vaegust, kaltsiumisisalduse tõusu vereplasmas, glükoosi suurenenud eritumist uriiniga ja
ainevahetushäirete (nt metaboolse alkaloosi) teket. Täheldatud on veresuhkru, kolesterooli,
triglütseriidide, kusihappe ja seerumi amülaasi sisalduse suurenemist.

Esineb uurea, kreatiniini ja kaaliumi plasmakontsentratsiooni suurenemist ja naatriumisisalduse
vähenemist, eriti häirunud neerufunktsiooniga patsientidel. Suurenenud võib olla valgu eritumine
uriiniga.

Üksikjuhtudel võib esineda bilirubiini plasmakontsentratsiooni ja maksaensüümide aktiivsuse
suurenemist.

Tähelepanu!
Ülaltoodud laboratoorseid näitajaid määrab teie arst teil enne ravi alustamist ja regulaarsete
intervallide järel Accuzide-ravi käigus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ACCUZIDE"T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril 15...30 ºC, valguse eest kaitsult.

Ärge kasutage Accuzide"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Accuzide sisaldab

-
Toimeained on on kvinapriil ja hüdroklorotiasiid.
Accuzide: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg kvinapriili (kvinapriilvesinikkloriidina) ja
12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
Accuzide 20: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg kvinapriili (kvinapriilvesinikkloriidina)
ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
-
Abiained on krospovidoon, laktoos, magneesiumkarbonaat, magneesiumstearaat, povidoon,
sünteetiline punane raudoksiid, sünteetiline kollane raudoksiid, titaandioksiid, puhastatud vesi ja
kandelillavaha.

Kuidas Accuzide välja näeb ja pakendi sisu
Accuzide: roosad, poolitusjoonega, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.
Accuzide 20: roosad, poolitusjoonega, kolmnurksed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega
tabletid.

30 tabletti blisterpakendis

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Ühendkuningriik

Tootja
Gödecke GmbH
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. 6 405 328


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2007