Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Altiazem rr - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
­ Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
­ Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
­ Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on ALTIAZEM RR ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ALTIAZEM RR võtmist
3. Kuidas ALTIAZEM RR võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. ALTIAZEM RR säilitamine
6. Lisainfo

ALTIAZEM RR, 180mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Diltiazemum

­
Toimeaine on diltiaseemvesinikkloriid. Üks kapsel sisaldab diltiaseemresinaati, mis
vastab 180mg diltiaseemvesinikkloriidile
­
Abiained on erütrosiin (E127), kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171),
zelatiin.

Müügiloa
hoidja:


Istituto
Luso
Farmaco
d"Italia
S.p.A.

Via Walter Tobagi 8
20068 Peschiera Borromeo
Milan - Itaalia

Tootja:

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berliin
Saksamaa


1. MIS RAVIM ON ALTIAZEM RR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Altiazem RR sisaldab toimeainena diltiaseemvesinikkloriidi, toimeainet pikaaegselt
vabastavas kapslis. Zelatiinkapslid on oranzi värvi, sisaldades kollakaspruune graanuleid.
Diltiaseem kuulub kaltsiumikanalite blokaatorite hulka, mida kasutatakse kõrge vererõhu
alandamiseks ja/või stabiilse stenokardia korral.

Pakendis on 20 kapslit.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALTIAZEM RR VÕTMIST

Ärge võtke ALTIAZEM RR"i:
- kui te olete ülitundlik diltiaseemi või ALTIAZEM RR mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on arteriaalne hüpotensioon (madal vererõhk) (süstoolne rõhk alla 90 mmHg)
- kui teil on teatud südamehaigused (südame paispuudulikkus; siinussõlme nõrkuse
sündroom; kui esinevad südame juhtehäired (II või III astme sinuatriaalne või
atrioventrikulaarne blokaad);
- kui teil on bradükardia ehk aeglane südamerütm (südame löögisagedus alla 55 löögi
minutis)
- kui te olete rase või toidate last rinnaga

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ALTIAZEM RR:
Maksa- ja/või neerukahjustusega patsientidel tuleb ALTIAZEM RR ravi ajal nimetatud kahe
organi funktsiooni korrapäraselt jälgida.
Eakatele ja bradükardiaga (aeglase südamerütmiga) patsientidele määratakse esialgne annus
ettevaatusega.
Südamepuudulikkuse ja I astme atrioventrikulaarse blokaadiga patsientide puhul tuleb ravimit
kasutada ettevaatlikult.
Kui ALTIAZEM RR`i kasutaval patsiendil on vajalik üldanesteesiaga operatsioon, tuleb
anestesioloogi selle ravimi kasutamisest ka informeerida.

Rasedus ja imetamine:
Raseduse ajal või kui toidate last rinnaga ei tohi Altiazem RR"i kasutada.

Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
ALTIAZEM RR ja hüpertensioonivastaste ainete samaaegne manustamine võib võimendada
vererõhku langetavat toimet.
Samaaegne ravi trinitriini või pikatoimeliste nitraatidega ei ole vastunäidustatud.
ALTIAZEM RR kombinatsioon nitraatidega võib tugevdada nende toimet.
ALTIAZEM RR pärsib südame juhtesüsteemi, eriti atrioventrikulaarsel tasandil. Seetõttu võib
ALTIAZEM RR samaaegne manustamine südame funktsiooni ja/või juhtivust vähendavate
ravimitega seda toimet tugevdada. Nimetatud summeeruvale toimele tuleb pöörata erilist
tähelepanu.
Tsüklosporiini, karbamasepiini ja teofülliini plasmakontsentratsioon võib suureneda, kui neid
kasutada diltiaseemiga samal ajal.
H2-retseptorite blokaatorid (tsimetidiin ja ranitidiin) võivad põhjustada diltiaseemi
plasmataseme suurenemist.
ALTIAZEM RR manustamisel koos trombivastaste ainetega, diureetikumidega ega
suukaudsete diabeedivastaste ainetega pole kokkusobimatust täheldatud.


3. KUIDAS ALTIAZEM RR"i VÕTTA

Võtke ALTIAZEM RR alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on südame isheemiatõve ja arteriaalse
hüpertensiooni (kõrge vererõhu) korral: üks kapsel 1 kord päevas (iga 12 tunni järel).
Kui teil on tunne, et ALTIAZEM RR toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest
arstile.

Kui te unustate ALTIAZEM RR võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te võtate ALTIAZEM RR rohkem kui ette nähtud:
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.
Üleannustamise korral võivad esineda südamerütmi aeglustumine ja arteriaalse vererõhu
langus. Soovitatakse manustada antidooti (atropiini, adrenaliini, dopamiini,
kaltsiumglükonaati) ning rakendada sümptomaatilist ravi. Raske bradükardia korral võib
kasutada elektrostimulatsiooni.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ALTIAZEM RR põhjustada kõrvaltoimeid. Kõige sagedamini
esinevad kõrvaltoimed on asteenia (nõrkus), uimasus, peapööritus, peavalu, näopunetus,
jalgade tursed, unetus, südamepekslemine, peapööritus, seedetrakti häired (iiveldus,
seedehäired, valu ülakõhus, suukuivus, kõhukinnisus ja kõhulahtisus).

Veresoonte laienemisega seotud sümptomid (tursed), sõltuvad kasutatud ravimi kogusest ja
esinevad sagedamini eakatel patsientidel.

Harvemini esinevatest kõrvaltoimetest, mis on tavaliselt mööduvad kuid tingivad vahel ravi
katkestamise võib esineda nahalöövet sügelusega või ilma selleta ning sellele võib kaasneda
palavik.

Harva on kirjeldatud kerget maksaensüümide tõusu (SGOT, SGPT jne), üksikjuhtudel
maksapõletikku.

Südamerütmi liigsel aeglustumisel (bradükardia tekkimisel), nahalööbe või tursete tekkimisel
(jalgadele) tuleb ravi katkestada.
Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.
Kui täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. ALTIAZEM RR SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29
Tallinn 10612
Eesti
Tel: 667 5001

Infoleht on viimati kaasajastatud: märtsis 2005
Infoleht on viimati kooskõlastatud: märts 2006