Amlodipine medochemie - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amlodipine Medochemie, 5 mg tabletid

Amlodipine Medochemie, 10 mg tabletid

Amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Amlodipine Medochemie ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amlodipine Medochemie võtmist
 3. Kuidas Amlodipine Medochemie’d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Amlodipine Medochemie’d säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Amlodipine Medochemie ja milleks seda kasutatakse

Amlodipine Medochemie kuulub kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma. Amlodipine Medochemie’t kasutatakse:

 • kõrge vererõhu raviks;
 • südamelihase pärgarterite ahenemisest põhjustatud valu korral rinnus (rinnaangiin e stenokardia)

või harvematel juhtudel südamelihase pärgarterite kokkutõmbumisest tekkinud valu korral (vasospastiline stenokardia).

Kui teil on kõrge vererõhk, siis Amlodipine Medochemie lõõgastab veresooni ja selle tulemusel saab veri neis kergemini edasi liikuda.

Kui teil on stenokardia, siis Amlodipine Medochemie parandab südamelihase verevarustust, mille tulemusel saab südamelihas enam hapnikku ja sellega hoitakse ära rindkerevalu teke. Amlodipine Medochemie ei leevenda stenokardilist rindkerevalu koheselt.

Mida on vaja teada enne Amlodipine Medochemie võtmist

Ärge võtke Amlodipine Medochemie’d

 • kui olete amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on väga madal vererõhk.
 • šokiseisundis.
 • kui teil on hemodünaamiliselt ebastabiilne südamepuudulikkus pärast ägedat südamelihaseinfarkti.
 • kui teil on aordi kitsenemine (aordi stenoos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amlodipine Medochemie võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui:

 • teil on südamepuudulikkus
 • teil on maksafunktsiooni häire
 • te käite dialüüsravis
 • te olete eakas ja vajalik on annuse suurendamine.

Lapsed ja noorukid

Amlodipine Medochemie’d ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ebapiisava kogemuse tõttu.

Muud ravimid ja Amlodipine Medochemie

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Öelge alati oma arstile või apteekrile, kui te võtate või saate mõnda järgnevatest ravimitest lisaks Amlodipine Medochemie’le:

 • ketokonasool, itrakonasool (seeninfektsioonide vastu) või ritonaviir (AIDS’i ravim), kuna need ravimid võivad suurendada amlodipiini kontsentratsiooni.
 • loodusravimid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum), kuna amlodipiini kontsentratsioon võib väheneda.
 • teised vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid, kuna amlodipiin võib tugevdada nende toimet.
 • takroliimus (kasutatakse teie organismi immuunvastuse kontrollimiseks, et võimaldada teie organismil siirdatud organit omaks võtta).
 • klaritromütsiin (bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks).

Amlodipine Medochemie võib mõjutada teiste ravimite toimet või vastupidi, sellised ravimid on nt:

 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid)

Amlodipine Medochemie koos toidu ja joogiga

Amlodipine Medochemie’t võib võtta koos toidu ja joogiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Võtke Amlodipine Medochemie’t ainult vastavalt arsti juhistele.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist, rääkige sellest kindlasti arstile, enne kui hakkate võtma Amlodipine Medochemie’d.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amlodipine Medochemie kasutamine võib anda kõrvaltoimeid, nagu nt pearinglus, peavalu, väsimus või iiveldus, mis rohkemal või vähemal määral võivad mõjutada masinate käsitsemise ja autojuhtimise võimet.

Kuidas Amlodipine Medochemie’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on 5 mg üks kord päevas. Vajadusel võib teie arst seda suurendada annuseni 10 mg üks kord päevas.

Eakad

Annust tuleb kohandada. Järgige arsti juhiseid. Igasugune annuse suurendamine nõuab ettevaatust.

Maksafunktsioonihäirega patsiendid

Annust tuleb vähendada. Järgige arsti juhiseid.

Tablett tuleb sisse võtta koos klaasitäie veega.

10 mg tableti poolitamine: hoidke tabletti mõlema käega, nii et poolitusjoon jääb pöidlast eemale. Suruge tabletile õrnalt peale, et seda kaheks murda.

Kui teil on tunne, et Amlodipine Medochemie toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Amlodipine Medochemie’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate juhuslikult liiga palju tablette, võivad ilmneda järgmised sümptomid: tugev pearinglus ja/või uimasus, hingamisraskus, sage urineerimine.

Võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Kui te unustate Amlodipine Medochemie’d võtta

Kui olete unustanud tableti võtta, võite seda teha veel kuni 12 tundi pärast õiget aega. Kui aega on kulunud üle 12 tunni, peaksite selle tabletikorra vahele jätma ja võtma järgmise tableti tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodipine Medochemie võtmise

Ravi võib muuta või lõpetada ainult arstiga konsulteerides.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib pärast selle ravimi võtmist mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid..
 • Valu rindkeres või kahtlustatav südameatakk.
 • Silmavalgete või naha kollasus (ikterus).
 • Seletamatu palavik, gripilaadsed sümptomid, nt kurguvalu. Need võivad olla vere valgeliblede vähesuse tunnuseks (leukopeenia).
 • Suurenenud kalduvus sinikate või ninaverejooksu tekkeks. Need võivad olla vereliistakute vähenenud arvu tunnuseks (trombotsütopeenia).

Kui ilmneb mõni neist kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Muud kõrvaltoimed:

Sage (võivad esineda kuni ühel patsiendil10st):

peavalu (eriti ravi alguses), unisus, pearinglus, iiveldus, kõhuvalud, näo punetus koos kuumatundega, pahkluude turse ja üldised tursed (ödeemid) ning nõrkus (väsimus).

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel patsiendil 100st):

rinnanäärmete turse meestel, seedehäired, suukuivus, torkimistunne nahal, naha puutetundlikkuse langus (hüpesteesia), suurenenud higistamine, nägemishäired, tinnitus (helin kõrvus), unetus, meeleolu muutused (sh ärevus), depressioon, värinad, minestamine, ebatavaline südamepekslemine (palpitatsioonid), valu.

Madal vererõhk, hingeldamine, vesine nina, oksendamine, kõhulahtisus, maitsetundlikkuse muutused, kõhukinnisus, nahalööve, sügelus, juuste väljalangemine, nahavärvuse muutus, punased täpid naha all (purpura), krambid, seljavalu, lihas- ja liigesevalu, suurenenud urineerimisvajadus (sagenenud urineerimispakitsus), öise uriinihulga ebatavaline suurenemine, suurenenud urineerimissagedus, impotentsus, kehakaalu suurenemine või vähenemine, üldine halb enesetunne.

Harv (võivad esineda kuni ühel patsiendil1000st): segasus.

Väga harv (võivad esineda kuni ühel patsiendil 10000st):

kõrge veresuhkru tase, närvitundlikkuse häired (perifeerne neuropaatia), suurenenud lihaspinge, köha, kõhunäärme- maksa või maolimaskestade põletik, maksaensüümide aktiivsuse tõus veres, igemete turse, veresoonte põletik, ebatavaline või ebaregulaarne südamerütm, naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

värisemine, jäik kehaasend, maski-taoline nägu, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine, tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amlodipine Medochemie’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amlodipine Medochemie sisaldab

 • Toimeaine on amlodipiin. Üks tablett sisaldab kas 5 mg või 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina).
 • Abiained on mikrokristalliline tselluloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Amlodipine Medochemie välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged ja ümmargused. 10 mg tablettidel on ühel küljel poolitusjoon ja tabletti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleous str., 3011 Limassol, Küpros tel: +357 25 867600

faks: +357 25 560863

Tootja

Medochemie Ltd., Central Factory, 1-10 Constantinoupoleous str., 3011 Limassol, Küpros tel: +357 25 867600

faks: +357 25 560863

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Taani: Amlodipin Medochemie

Bulgaaria, Slovakkia: Accel

Tšehhi Vabariik, Küpros: Afiten

Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia: Amlodipine Medochemie

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Netdoktor, Seebi 3, 11316 Tallinn, tel: 56480207

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.