Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Atram 25 - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATRAM 6,25, 6,25 mg tabletid
ATRAM 12,5, 12,5 mg tabletid

ATRAM 25, 25 mg tabletid
Karvedilool


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi
kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on ATRAM ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne ATRAM"i võtmist
3. Kuidas
ATRAM"i
võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas ATRAM"i säilitada
6. Lisainfo1.
MIS RAVIM ON ATRAM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ATRAM sisaldab toimeainena karvedilooli, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse alfa- ja beeta-
adrenoblokaatoriteks, ained, mis laiendavad veresooni (vasodilatatsioon).

ATRAM on mõeldud kõrgvererõhutõve raviks (essentsiaalne hüpertensioon), kroonilise stabiilse
stenokardia (valu ja pigistustunne rinnus) ja täiendava ravimina stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse
korral.

ATRAM on mõeldud ainult täiskasvanute raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ATRAM"I VÕTMIST

Ärge võtke ATRAM"i:
-
kui te olete ülitundlik (allergiline) karvedilooli või ATRAM"i mõne koostisosa suhtes
-
kui teil on raske südamepuudulikkus, mis nõuab südametööd toetavate ravimite veenisisest
manustamist
-
kui teil on bronhide ja kopsude krooniline põletik samaaegse bronhospasmiga
-
kui teil on bronhiaalastma
-
kui teil on raske maksapuudulikkus
-
kui teil on südamerütmi häired (II ja III astme atrioventrikulaarne blokaad)
-
kui teie pulsisagedus on väga madal (alla 50 löögi minutis) või vererõhk on väga madal (süstoolne
vererõhk alla 85 mmHg)
-
kui teil on siinussõlme nõrkuse sündroom (südamerütmi häired, mis tekivad siinussõlme valest
toimimisest, k.a siinussõlme ja kodade vahelise ülejuhte häired ­ sinuatriaalne blokaad)
-
kui teil on feokromotsütoom (teatud neerupealise kasvaja), mis ei allu ravile
-
kui teile on öeldud, et teil esineb selline seisund nagu Prinzmetal"i stenokardia
-
kui teie veri on väga happeline (metaboolne atsidoos)
-
kui teil on perifeerse arteriaalse vereringe häired
-
kui te saate samal ajal ravi veenisiseselt manustatava verapamiili või diltiaseemiga (vt ,,Võtmine
koos teiste ravimitega")
-
kui te toidate last rinnaga.

Ravimit ei tohi kasutada kardiogeense sokiga patsientidel.
Ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ATRAM:
- kui teil on suhkurtõbi, psoriaas (nahahaigus), depressioon, perifeerse vereringe häired, myasthenia
gravis (lihasnõrkus), türeotoksikoos (kilpnäärme suurenenud aktiivsus)
- kui teil on kunagi esinenud raskeid allergilisi reaktsioone või on teile allergia tõttu teostatud
desensibiliseerivat ravi
- kui teil esineb krooniline südamepuudulikkus ja madal vererõhk (süstoolne vererõhk alla 100 mmHg),
südame isheemiatõbi, veresoonte haigus ja/või neerupuudulikkus
- kirurgilise protseduuri puhul, mil on vajalik ka üldanesteesia
- kui te kasutate kontaktläätsesid. Võtke palun arvesse, et pisarate produktsioon võib väheneda.
Palun informeerige oma arsti kui mõni nimetatud seisunditest kehtib teie kohta.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
ATRAM"i toime ja teiste samaaegselt kasutatavate ravimite toimed võivad üksteist mõjutada.
ATRAM tugevdab samaaegselt kasutatavate kõrgvererõhu vastaste ravimite toimet või nende ravimite
toimet, mis eeldatavasti alandavad vererõhku kõrvaltoimena.
Kui ATRAM"i kasutatakse koos suukaudsete ravimitega, mis sisaldavad diltiaseemi või verapamiili, on
aeg-ajalt teatatud südame ülejuhtehäirete tekkest, mille tagajärjel tekivad südamerütmi häired.
Kui te peaksite võtma ATRAM"i koos mõne eelpool nimetatud ravimiga, peate te olema pidevalt
südametöö (EKG) ja vererõhu jälgimise all. Nende ravimite samaaegset intravenoosset manustamist tuleb
vältida.
ATRAM"i kasutavatel kõrge vererõhuga patsientidel, kes võtavad samal ajal lisaks ka digoksiini, võib
digoksiini sisaldus veres suureneda. Seetõttu on ravi alguses, ravikuuri ajal ja ravi lõpetamisel vajalik
digoksiini plasmasisalduse jälgimine.
ATRAM tugevdab insuliini ja diabeediravimite toimet, kusjuures veresuhkru madala sisalduse sümptomid
(peamiselt kiirenenud südamerütm) kulgevad varjatult või on nõrgema kuluga. Seetõttu on suhkurtõvega
patsientidel vajalik regulaarselt veresuhkru sisaldust kontrollida.
ATRAM"i samaaegsel manustamisel klonidiini sisaldavate ravimitega (kõrge vererõhu ravim), tuleb ravi
lõpetamisel kõigepealt lõpetada ATRAM"i manustamine ja seejärel mõned päevad hiljem klonidiini
manustamine.
Patsientidel, kes kasutavad rifampitsiini (antibiootikum), võib ATRAM"i sisaldus veres langeda ning
sellega väheneda ravitoime. Tsimetidiini (maohaavandite ravim) kasutamisel võib karvedilooli sisaldus
vereplasmas suureneda ning sellega kaasneda ATRAM"i tugevam toime.
Ettevaatus on vajalik üldanesteesia ajal (täielik tuimastus), arvestades nii karvedilooli, kui
üldanesteetikumide pärssivat toimet südamerütmile ja vererõhule.
Patsientide jälgimine on vajalik samaaegse ravi puhul reserpiini, guanetidiini, metüüldopa, guanfatsiini ja
monoaminooksüdaasi inhibiitorite (v.a MAO-B-inhibiitorid) või dihüdropüridiinidega.
ATRAM"i vererõhku langetav toime väheneb samaaegse ravi korral mittesteroidsete põletiku- ja
valuvastaste ravimite, östrogeenide ja kortikosteroidega.
ATRAM tugevdab ergotamiini ja närvi-lihasülekannet blokeerivate ravimite toimet.

ATRAM"i võtmine koos toidu ja joogiga
ATRAM"i võetakse söögi ajal koos piisava koguse vedelikuga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit ATRAM ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Korraliku arstliku järelevalve all oleva ravi korral ei halvenda ATRAM teadaolevalt autojuhtimise ning
masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate ATRAM"i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist
pidama nõu arstiga.


3.
KUIDAS ATRAM"I VÕTTA

Võtke ATRAM"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.
Täpse annuse määrab alati arst ning patsient peab annuse suurendamise ajal käima pidevalt kontrollis oma
raviarsti juures.

Kõrgvererõhu ravi.
Soovitatav on võtta ravimit üks kord päevas.
Täiskasvanud patsiendid
ATRAM"i soovitatav annus ravi alguses kahel esimesel ravipäeval on 12,5 mg üks kord päevas. Seejärel
minnakse üle annusele 25 mg üks kord päevas. Vajadusel võib annust suurendada vähemalt kahenädalaste
intervallidega kuni soovitatud maksimaalse annuseni 50 mg, manustatuna ühe korraga või jagatuna kaheks
annustamiskorraks.
Eakad patsiendid
Ravi alustamisel on soovitatav algannus 12,5 mg üks kord päevas, mis paljudele patsientidele on osutunud
piisavaks annuseks. Kui ravivastus ei ole piisav, võib annust järk-järgult suurendada kahenädalaste
intervallidega kuni vajaliku maksimaalse ööpäevase annuseni.

Stenokardia ravi
Täiskasvanud
Ravi alustamisel on soovitatav algannus 12,5 mg, võetuna esimesel kahel päeval kaks korda päevas.
Seejärel suurendatakse annust 25 mg-ni, võetuna kaks korda päevas. Vajadusel suurendatakse annust
kahenädalaste intervallidega kuni maksimaalse ööpäevase annuseni 100 mg, võetuna kahe annusena.
Eakatel tuleb soovitatud maksimaalset ööpäevast annust 50 mg võtta kaheks manustamiskorraks jagatuna.

Südamepuudulikkuse ravi
Täiskasvanud patsiendid
ATRAM"i soovituslik annus ravi alustamiseks on 3,125 mg kaks korda päevas kahe nädala jooksul. Kui
seda annust talutakse hästi, võib annust teatud intervallidega - mis ei tohi olla lühemad kui 2 nädalat -
suurendada annuseni 6,25 mg kaks korda päevas, seejärel 12,5 mg kaks korda päevas ning lõpuks 25 mg
võetuna 2 korda päevas. Annust võib suurendada kuni patsiendi poolt talutava maksimaalse annuseni.
Maksimaalne ööpäevane annus raske südamepuudulikkuse ja kerge ning mõõduka südamepuudulikkusega
patsientidel kehakaaluga alla 85 kg on 25 mg kaks korda päevas. Kerge ning mõõduka
südamepuudulikkusega patsientidele kehakaaluga üle 85 kg on annus 50 mg kaks korda päevas.
Enne annuse igakordset suurendamist peate te käima arsti juures kontrollis. Juhul, kui esineb
südamepuudulikkuse sümptomite halvenemine või vedelikupeetus organismis (tursed), tuleb diureetikumi
(need on ravimid, mis suurendavad uriini tootmist ja eritumist) annust vastavalt arsti soovitusele
suurendada või ATRAM"i manustamine ajutiselt katkestada.
Kui ravi ATRAM"iga katkestatakse pikemaks perioodiks kui 2 nädalat, on soovitatav alustada uuesti
annusega 3,125 mg kaks korda päevas ning seejärel suurendada seda järk-järgult ülaltoodud skeemi järgi.
Täpsed juhised annab teile arst.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt, koos piisava koguse vedelikuga.

Kui teil on tunne, et ATRAM"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate ATRAM"i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisel ATRAM"iga võib tekkida märkimisväärne vererõhu langus, pulsi aeglustumine,
südamepuudulikkus ja isegi kardiogeenne sokk ning südameseiskus. Teatatud on ka hingamisraskusest
(apnoe), oksendamisest, teadvusehäiretest ja krampidest.
Kui teie ise või keegi teine on kogemata manustanud karvedilooli üleannuse, siis minge otsekohe lähima
haigla erakorralise meditsiini osakonda või võtke ühendust arstiga.

Kui te unustate ATRAM"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke unustatud tablett niipea, kui
see teile meenub. Kui on juba aeg võtta järgmine tablett, jätke eelmine annus vahele ja võtke tablett oma
tavalisel ajal.

Kui te lõpetate ATRAM"i võtmise
Ravi ATRAM"iga on pikaajaline. Ärge lõpetage ravi ilma arstiga nõu pidamata. Ravi lõpetamine peab
toimuma järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ATRAM põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Karvedilooli (ATRAM"i toimeaine) kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid (vastavalt
esinemissagedusele):
Väga sage (võib esineda enam kui 1-l patsiendil 10-st): pearinglus ravi alguses**
Sage (võib esineda 1...10-l patsiendil 100-st): kehakaalu suurenemine, aeglane südamerütm, vedelike
kogunemine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, veresuhkru sisalduse suurenemine (eriti diabeetikutel), vere
kolesteroolisisalduse suurenemine, vererõhu langus, tursed, ninakinnisus, vähenenud pisaratootmine, valu
jäsemetes, ravi alguses võivad esineda peavalu ja väsimus.
Aeg-ajalt (võib esineda 1...10-l patsiendil 1000-st): südame puudulikkus, ajutisest hapnikupuudusest
tingitud lühiajaline teadvusekaotus*, nägemishäired**, hingamispuudulikkus vastava eelsoodumusega
patsientidel, kõhukinnisus, oksendamine**, suukuivus, urineerimishäired, naha allergilised reaktsioonid
(nahalööve, nõgeslööve, sügelus), impotentsus, unetus, masendus.
Harv (võib esineda 1..10-l patsiendil 10000-st): trombotsüütide** ja/või vere valgeliblede arvu
vähenemine, neerupuudulikkus, muutused laboratoorsetes näitajates.
* see kõrvaltoime esineb kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel harva.
** see kõrvaltoime esineb kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel sageli.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS
ATRAM"I
SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ATRAM"i pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kuupäev näitab kõlblikkusaja
kuu viimast kuupäeva.

Hoida originaalpakendis, temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida ATRAM sisaldab

- Toimeaine on karvedilool. Üks tablett sisaldab 6,25 mg, 12,5 mg või 25 mg karvedilooli.
- Abiained on sahharoos, povidoon 30, laktoosmonohüdraat, veevaba kolloidne ränidioksiid,
kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, kollane raudoksiid; punane raudoksiid (ATRAM 12,5 ja
ATRAM 25).

Kuidas ATRAM välja näeb ja pakendi sisu

ATRAM 6,25: kollased kergelt täpilised tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja sissepressitud ,,6" teisel
poolel;
ATRAM 12,5: ookerkollased tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja sissepressitud ,,12" teisel poolel;
ATRAM 25: ookerkollased tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja sissepressitud ,,25" teisel poolel.

Pakendi suurused:
ATRAM 6,25 ja ATRAM 12,5: 15 ja 30 tabletti
ATRAM 25: 30 või 90 tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

ZENTIVA, a.s.,
U kabelovny 130
102 37 Prague 10
Tsehhi Vabariik


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Zentiva International a.s. Eesti Filiaal
Soola 8,
Tartu 51013
Tel. 3727 371 544
Faks. 7 371 545

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2008