Adenosin life medical - süste-/infusioonilahus (5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C01EB10
Toimeaine: adenosiin
Tootja: Life Medical Sweden AB

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, süste- või infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab 5 mg adenosiini. INN. Adenosinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süste- või infusioonilahus.

Läbipaistev ja värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

AV-sõlme haaratusega paroksüsmaalse supraventrikulaarse tahhükardia (PSVT) hoo katkestamine. Lühiaegse AV-blokaadi esilekutsumine enneaegset erutumist põhjustavate lisajuhteteede kindlakstegemiseks ja nende asukoha määramiseks.

Südamelihase isheemia farmakoloogiline provotseerimine müokardi radio-isotoopuuringutel (talliumi või tehneetsiumiga) patsientidel, kes ei ole füüsiliseks koormuseks võimelised või kellele see ei sobi. Ravimit võib samuti kasutada koos ehhokardiograafiaga neil juhtudel, kui teised farmakoloogilised stressained ei ole kasutatavad.

Annustamine ja manustamisviis

Intravenoosne süste: Adenosin Life Medical on ette nähtud kasutamiseks ainult erakorralise meditsiini osakondades, intensiivravi või nendega võrdsustatud üksustes, südamerütmi pideva jälgimise tingimustes. Alltoodud annustamise juhis kehtib manustamisel perifeersesse veeni. Adenosiini tuleb manustada kiire intravenoosse boolussüstena veeni või intravenoossesse ülekandesüsteemi. Kui kasutatakse intravenoosset ülekandesüsteemi, tuleb ravim süstida võimalikult proksimaalselt (veenilähedaselt) ja sellele peab järgnema kiire läbivoolutus füsioloogilise lahusega. Manustamisel perifeersesse veeni peab kasutama laia valendikuga kanüüli. Arvestades adenosiini äärmiselt lühikest eliminatsiooni poolväärtusaega, tuleb tsentraalsesse veeni manustades vähendada esialgset annust ligikaudu 50% võrra.

Intravenoosne infusioon: Uuringud tuleb läbi viia vajalike erialaste teadmistega arsti poolt tingimustes, kus erakorralise kardiaalse ravi vahendid on käepärast.

Vältimaks võimalikke boolusefekte, tuleb infusiooniks kasutada eraldi veeniteed. Vererõhku tuleb mõõta adenosiini infusiooni suhtes vastaskäel.

Annustamine. Paroksüsmaalse supraventrikulaarse tahhükardia, PSVT, ravi.

Täiskasvanud: Esialgu manustatakse 5 mg kiire intravenoosse süstena 1...2 sekundi jooksul, millele järgneb kiire läbivoolutus füsioloogilise soolalahusega (ligikaudu 5 ml). Vajadusel võib 1...2 minuti

möödudes manustada veel 10 mg (millele järgneb samuti läbivoolutus soolalahusega). Kui soovitud tulemust ikka ei saavutata, võib annust veelgi tõsta, kuni saavutatakse AV-blokaad. Ravi võib korrata kaks korda 1...2 minutiliste vahedega. Üle 15 mg annused ei ole tavaliselt vajalikud.

Imikud, lapsed ja noorukid: Ravi tuleb läbi viia eritingimustes. Adenosiini manustamise ajal peavad kardio-respiratoorse elustamise vahendid olema vajadusel otsekohe saadaval. Adenosiin on ette nähtud kasutamiseks koos EKG püsimonitooringu ja -salvestamisega. Adenosin Life Medical tuleb annustada vastavalt kehakaalule ja järjest suurenevates annustes, millele järgneb iga kord läbivoolutus soolalahusega.

Soovitatavad annused on järgmised:

  • algannus on 0,1 mg/kg kehakaalu kohta (maksimaalne annus 6 mg) boolussüstena
  • vajadusel manustada lisaannuseid 0,1 mg/kg kehakaalu kohta paroksüsmaalse

supraventrikulaarse tahhükardia peatamiseks.

Juhul, kui taastatud siinusrütm ei jää püsima, võib ravi korrata. Üle 12 mg annust tavaliselt ei soovitata.

Lühiajalise AV-blokaadi indutseerimine enneaegset erutust põhjustavate lisajuhteteede kindlakstegemiseks ja nende asukoha määramiseks.

Täiskasvanud: Individuaalne annuse tiitrimine kiirete i.v. süstetega (5 kuni 15 mg täiskasvanutel) lühiajalise (<10 sek) AV-blokaadi saavutamiseks. Ravi võib korrata 1...2 min vahedega.

Imikud, lapsed ja noorukid: Samad ettevaatusabinõud nagu PSVT raviks. Adenosin Life Medical tuleb annustada vastavalt kehakaalule ja järjest suurenevates annustes, millele järgneb iga kord läbivoolutus soolalahusega. Algannusena tuleb manustada 50 mikrogrammi/kg kehakaalu kohta. Seejärel võib iga kahe minuti järel annust 50 mikrogrammi/kg võrra kehakaalu kohta (st 100, 150, 200, 250, 300 mikrogrammi/kg kehakaalu kohta) suurendada, kuni saavutatakse pöörduv AV juhitavus. Üle 15 mg annused ei ole tavaliselt vajalikud.

Kuna alla 0,1 ml mahtusid võib olla keeruline täpselt annustada, on soovitatav alla 5 kg kaaluvatele imikutele Adenosin Life Medical kuni 2,5 mg/ml lahjendada. Adenosin Life Medical tuleks eelistatult lahjendada füsioloogilise soolalahusega (1 osa Adenosin Life Medical + 1 osa soolalahust).

Lahjendatud lahuse (2,5 mg/ml) ml arv lastele:

 

 

 

 

 

 

Keha-

 

 

Annus (mikrogrammi/kg)

 

 

 

kaal (kg)

501)

1501)

2501)

 

 

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

 

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

 

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

 

0,08

0,16

0,24

0,32

0,40

0,48

 

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

 

>5

--------------- lahjendamata lahus -----------------

 

 

 

Lahjendamata lahuse (5 mg/ml) ml arv lastele:

 

 

 

 

 

 

Keha-

 

 

Annus (mikrogrammi/kg)

 

 

 

kaal (kg)

501)

1501)

2501)

 

 

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

 

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

 

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

 

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

 

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

 

0,35

0,70

1,05

1,40

1,75

2,10

 

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

 

0,45

0,90

1,35

1,80

2,25

2,702)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,502)

3,002)

1) PSVT näidustus: algannus 100 mikrogrammi/kg ja seejärel vajadusel annust suurendada 100 mikrogrammi/kg kaupa

2) PSVT näidustus: üle 12 mg annust tavaliselt ei soovitata.

Üle 50 kg kehakaaluga laste ravimisel võib kasutada täiskasvanute annuseid.

Südame isheemia farmakoloogiline provotseerimine müokardi radio-isotoopuuringutel (talliumi või tehneetsiumiga) või ehhokardiograafial. Adenosin Life Medical manustatakse intravenoosselt perifeerse veeni kaudu. Ülekandekiirus peaks olema 140 mikrogrammi/kg/min. Skaneerimise korral manustatakse adenosiini 4...6 minuti jooksul ning vastava isotoop süstitakse pärast adenosiini infusiooni 3-ndat minutit. Tavaliselt jätkub infusioon 2 minutit pärast isotoobi süstimist. Kõrvatoimete vähendamiseks võib infusiooni kombineerida samaaegsete madala intensiivsusega kehaliste harjutustega.

Adenosin Life Medical milliliitrite arv minutis erineva kehakaalu korral:

Kehakaal, kg

ml/min

1,1

1,4

1,7

2,0

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

3,6

3,9

4,2

Kui ilmneb märgatav vererõhu langus (enam kui 25% esialgsest vererõhu väärtusest), tuleb vererõhu edasise languse vältimiseks kaaluda annuse vähendamist (soovitav on astmeline vähendamine 30 mikrogrammi/kg/min üheminutiliste intervallidega).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus adenosiini või mannitooli suhtes. Eelnevalt esinenud kõrvaltoimed adenosiini kasutamisel. II ja III astme AV-blokaad ning siinussõlme nõrkuse sündroom patsientidel, kellel puudub funktsioneeriv südamestimulaator. Raske hüpotensioon. Ebastabiilne stenokardia. Dekompenseeritud südamepuudulikkus.

Ainult infusioonide puhul: Kõrgenenud intrakraniaalne rõhk. Hüpovoleemia. Samaaegne ravi dipüridamooliga.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna adenosiin võib põhjustada märkimisväärset hüpotensiooni, tuleb seda manustada ettevaatlikult patsientidele, kelle on korrigeerimata hüpovoleemia, unearteri stenoos, vasakult paremale šunt, perikardiit, perikardi efusioon, vegetatiivse närvisüsteemi häired või karotiidstenoos koos ajuveresoonte puudulikkusega. Adenosin Life Medical tuleb manustada ettevaatlikult müokardi infarkti järgselt.

Adenosin Life Medical infusiooni tuleb ettevaatlikult kasutada ka madala astme erutusjuhtehäiretega patsientidel (esimese astme AV-blokaad, Hissi kimbu sääre blokaad), kuna infusiooni käigus võivad need seisundid ajutiselt halveneda. Kodade virvenduse/laperdusega ja by-pass erutusjuhteteega patsientidel võib anomaalse juhtetee erutusjuhtivus suureneda. Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel võib adenosiin esile kutsuda või süvendada bronhospasmi.

Rasket bradükardiat on esinenud harva. Raske bradükardia teke võib olla hoiatav märk erutustekke- ja -juhtesüsteemi häirete olemasolust. Raske bradükardia tekkimisel tuleb ravi katkestada. Raske bradükardia soodustab torsade de pointes teket pikenenud QT intervalliga patsientidel. Neile patsientidele tuleb adenosiini süstida ettevaatlikult. Siiski, seni ei ole stress-testi käigus täheldatud torsade de pointes juhte adenosiini pideva infusiooni korral. Võimalik seletus võib olla oluliselt madalama annuse manustamine ajaühikus adenosiini infusioonil stress-testi käigus, võrreldes adenosiini ravisüstega.

Südame suurenenud tundlikkust adenosiini suhtes on täheldatud patsientidel, kellele on hiljuti (viimase aasta jooksul) teostatud südamesiirdamine.

Lapsed

Luusisese manustamise efektiivsus ei ole tõestatud.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Adenosiinil esinevad koostoimed dipüridamooli, kofeiini ja teofülliiniga. Kaasuva ravi korral teofülliiniga võib olla vajalik suurema annuse manustamine AV-blokaadi esilekutsumiseks patsiendil. Kofeiin on nõrk adenosiini retseptori antagonist, mis tähendab, et kofeiini tarbimine võib individuaalselt mõjutada patsiendi adenosiini vajadust. Kofeiini sisaldavat toitu ja jooke tuleks vältida 12 tundi enne adenosiini diagnostilist kasutamist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Piiratud arvu rasedate (33, neist 3 said ravi esimesel trimestril) kohta saadud andmed ei näita adenosiini kahjulikku toimet rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Praeguseks puuduvad muud asjakohased epidemioloogilised andmed. Raseda ravimisel tuleb olla ettevaatlik, võimalusel tuleks eelistada põhjalikumalt uuritud ja ohutumaid alternatiive.

Ei ole teada, kas adenosiin eritub inimese rinnapiima. Adenosiini lühikese poolväärtusaja tõttu eeldatavat riski lapsele ei ole. Adenosiini võib seetõttu kasutada rinnaga toitmise ajal.

Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

Kõrvaltoimed

Veenisisene süste: Kõik kõrvaltoimed on kerged ja kiiresti mööduvad (tavaliselt 30 sekundi jooksul). Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on düspnoe (ligikaudu 17%), nahaõhetus (ligikaudu 17%) ja ebamugavustunne rinnus (ligikaudu 14%). Ligikaudu 50% patsientidest ei esine sümptomaatilisi kõrvaltoimeid.

 

Sage (≥1/100 kuni

Aeg-ajalt (≥1/1000

Harv (≥1/10 000 kuni

 

<1/10)

kuni <1/100)

<1/1000)

Üldised häired ja

Peavalu,

Higistamine.

 

manustamiskoha

peapööritus,

 

 

reaktsioonid

rinnavalu.

 

 

Südame häired

Nahaõhetus,

Südamepekslemine,

Märkimisväärne

 

reflektoorne

hüpotensioon.

hüpotensioon ja arütmiad,

 

tahhükardia.

 

k.a vatsakeste virvendus.

 

 

 

Ventrikulaarsed

 

 

 

ekstrasüstolid ja kodade

 

 

 

virvendus.

Seedetrakti häired

Iiveldus.

Metallimaitse suus,

 

 

 

survetunne kubeme

 

 

 

piirkonnas.

 

Respiratoorsed, rindkere

Düspnoe,

Hüperventilatsioon.

Bronhiaalastma

ja mediastiinumi häired

pigistustunne rinnus.

 

ägenemine.

Psühhiaatrilised häired

 

Agiteeritus.

 

Närvisüsteemi häired

Paresteesiad.

 

 

Silma kahjustused

 

Nägemishäired.

 

Intravenoosne infusioon:

Intravenoosse infusiooni korral esineb kõrvaltoimeid sagedamini. Siiski, enamus neist on kerged ja kiiresti mööduvad (mõne minuti jooksul). Kõige levinum kõrvaltoime on rinnavalu (ligikaudu 40%). Kõrvaltoimete vähendamiseks võib infusiooni kombineerida madala intensiivsusega kehaliste harjutustega.

 

Sage (≥1/100 kuni

Aeg-ajalt (≥1/1000

Harv (≥1/10 000 kuni

 

<1/10)

kuni <1/100)

<1/1000)

Üldised häired ja

Valu peas, rinnus ja

 

 

manustamiskoha

lõuas, peapööritus.

 

 

reaktsioonid

 

 

 

Südame häired

Nahaõhetus, AV-

Südamepekslemine,

Märkimisväärne

 

blokaad I...II, ST-

hüpotensioon, AV-

hüpotensioon ja

 

depressioon.

blokaad III.

ventrikulaarsed arütmiad,

 

 

 

k.a vatsakeste virvendus.

 

 

 

Ventrikulaarsed

 

 

 

ekstrasüstolid ja kodade

 

 

 

virvendus.

Seedetrakti häired

Iiveldus, valu

 

 

 

epigastriumis.

 

 

Respiratoorsed, rindkere

Düspnoe.

Hüperventilatsioon.

Bronhospasm.

ja mediastiinumi häired

 

 

 

Harva on bronhospasmi (sh ka raskeid juhtusid) esinenud isegi neil patsientidel, kes ei põe bronhiaalastmat ega obstruktiivset kopsuhaigust.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Adenosin Life Medical võib kasutada ainult haiglates, kus toimub hoolikas patsientide jälgimine, nii et üleannustamist selle sõna tavalises tähenduses ei toimu. Siiski, kõrvaltoimetega seotud raskeid sümptome võib ravida aminofülliiniga juhul, kui Adenosin Life Medical annuse vähendamine ei anna tulemusi. Kliinilised kogemused näitavad, et ravi aminofülliiniga on harva vajalik.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised südamesse toimivad preparaadid, ATC-kood: C01EB10

Adenosiin on endogeenne nukleosiid, mida leidub kõikides keha rakkudes. Adenosiini toimed avalduvad puriin-1-retseptorite -retseptorid)(P vahendusel. Adenosiin toimib pidurdavalt südame erutusjuhtivusele nii AV- kui siinussõlmes ning lõdvestab veresoonte silelihasrakke, eriti arterioolides. Adenosiin võib aeglustada AV-sõlme ülejuhet, mis katkestab AV-sõlme kaasava taassisestuse (reentry ) ringkäigu tahhükardia ning taastab sellega normaalse siinusrütmi supraventrikulaarse tahhükardiaga, k.a WPW(Wolff-Parkinson-White)-sündroomiga patientidel. Adenosiinravi ei pidurda erutusjuhtivust lisajuhteteedes. Intravenoosse süste korral on toime AV-sõlme ülejuhtele äärmiselt lühike (ligikaudu 30 sekundit). WPW-sündroomiga ja lisajuhteteede kaudu toimiva antedroomse erutusjuhtivusega patsientidel saavutatakse maksimaalne enneaegne erutus AV-sõlme blokeerimisel adenosiiniga.

Maksimaalse enneaegse erutuse registreerimist 12 lülitusega EKG-l võib kasutada lisajuhteteede lokaliseerimiseks. Vahelduvalt normaalse elektrokardiogrammiga patsientidel võib adenosiini manustada enneaegse erutuse kindlakstegemiseks.

Adenosiini tugev veresooni laiendav toime põhjustab südame peamiselt mitte-aterosklerootiliste veresoonte annusest sõltuvat vasodilatatsiooni. See tähendab, et adenosiini intravenoosne infusioon põhjustab kardioskleroosiga patientidel verevoolu ümberpaiknemise aterosklerootilistest soontest tervematesse veresoontesse (koronaarne „varguse“ fenomen). Samal ajal soodustab adenosiini üldine vasodilateeriv mõju südame ino- ja kronotroopse toime reflektoorset tõusu, mis viib südame töö suurenemisele.

Lapsed

Süstelahus

Puuduvad kontrollitud kliinilised uuringud paroksüsmaalse supraventrikulaarse tahhükardia konversioonist adenosiiniga lastel. Adenosiini ohutus ja efektiivsus paroksüsmaalse supraventrikulaarse tahhükardiaga lastel vanuses 0...18 aastat loetakse siiski tõestatuks laialdase kliinilise kasutuse ja kirjanduse andmetel (avatud uuringud, juhtude kirjeldused, ravijuhised).

Kirjanduse andmetel on 14 uuringus manustatud adenosiini intravenoosselt ligikaudu 450 lapspatsiendile vanuses 6 tundi...18 aastat supraventrikulaarse tahhükardia peatamiseks. Uuringud olid heterogeensed vanuse ja annustamisskeemide osas. Enamikus avaldatud uuringutest peatati supraventrikulaarne tahhükardia 72%... 100% juhtudest. Kasutatud annused olid vahemikus 37,5 mikrogrammi/kg...400 mikrogrammi/kg. Mitmetes uuringutes mainiti ravivastuse puudumist algannusega alla 100 mikrogrammi/kg.

Sõltuvalt lapse haiguse anamneesist, sümptomitest ja EKG leiust on adenosiini kasutatud stabiilse, laia QRS-kompleksiga tahhükardia ja Wolff-Parkinson-White sündroomiga lastel erialaspetsialistide järelvalve all; olemasolevad andmed ei toeta siiski lastel kasutamist. Kokku on kirjeldatud 6 adenosiinist põhjustatud arütmiajuhtu (3 kodade virvendust, 2 kodade laperdust, 1 vatsakeste virvendust) 6 lapsel vanuses 0...16 aastat, kellel oli manifesteerunud või varjatud Wolff-Parkinson White’i sündroom. 3 juhtu paranesid iseenesest ja 3 juhul vajati amiodarooni koos kardiversiooniga või ilma.

Adenosiini on kasutatud laia või kitsa kompleksiga supraventrikulaarsete tahhükardiate diagnoosimise lihtsustamiseks samas annuses, mida kasutatakse supraventrikulaarse tahhükardia raviks. Kuigi adenosiin ei taasta siinusrütmi kodade laperduse, kodade virvenduse või ventrikulaarse tahhükardia korral, aitab AV-ülejuhte aeglustamine määrata kodade aktiivsust. Olemasolevad andmed ei toeta siiski adenosiini kasutamist lastel diagnostilisel eesmärgil.

Infusioonilahus

Kirjanduse andmeil on kolm kliinilist uuringut, kus kasutati intravenooselt manustatavat adenosiini infusiooni koos radionukleiidiga müokardi perfusiooni kujutise saamisel annuses 0,14 mg/kg kehakaalu kohta/minutis 2…4 minuti jooksul lastel vanuses 1 kuu…18 aastat. Suurimas uuringus osales 47 patsienti (1 kuu…18 aasta vanused lapsed) ja teatati 87% tundlikkust (CI 52...97%) ning 95% spetsiifilisust (CI 79...99%) kardiovaskulaarse magnetresonantskujutise saamisel koos adenosiini

intravenoosse farmakoloogilise toimega annuses 0,14 mg/kg/min 3 minuti jooksul. Uuringus ei teatatud kõrvaltoimetest. Siiski on käesolevad andmed väga piiratud, et toetada adenosiini kasutamist lastel diagnostilistel eesmärkidel.

Farmakokineetilised omadused

Eksogeenselt manustatud adenosiin kaob vereringest kiiresti, peamiselt rakkude tagasihaarde, kuid ka metabolismi teel. Adenosiini elimineeritakse osaliselt veres ja endoteelirakkudes toimuva fosforüleerimise teel adenosiinmonofosfaadiks (AMP) ning edasi ADP-ks ja ATP-ks; osaliselt desamiinimise teel inosiiniks, mis omakorda metaboliseerub hüpoksantiiniks, ksantiiniks ja lõpp- produktina kusihappeks. In vitro katsetes inimverega oli adenosiini poolväärtusaeg plasmas vähem kui 10 sekundit (sõltudes osaliselt vere hematokritist), seega kõiki tavapäraseid farmakokineetilisi parameetreid ei olnud võimalik mõõta. Väike kogus adenosiini võib erituda uriiniga, kuid peamine osa eritatakse adenosiini metaboliitidena.

Prekliinilised ohutusandmed

Kuna adenosiini leidub loomulikult kõikides elusrakkudes, ei ole kartsinogeensuse uurimiseks loomkatseid tehtud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

1 ml (isotoonilises) Adenosin Life Medical lahuses sisalduvad inaktiivsed koostisained on mannitool (50 mg) ja süstevesi.

Sobimatus

Adenosin Life Medical ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõikudes 4.2 ja 6.6.

Kõlblikkusaeg

Avamata pakend: 5 aastat.

Pärast avamist või manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks ja ainult ühekordseks kasutamiseks.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml ja 50 ml:

kummikorgiga (telliskivipunane klorobutüülkummi) viaalid (läbipaistev

 

klaas, tüüp I)

1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml

2 ml:

ampullid (läbipaistev klaas, tüüp I)

10x2 ml

 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Võib olla segatud 0,9%-lise NaCl lahusega, vt lõik 4.2.

Lahust tuleb enne manustamist visuaalselt uurida läbipaistvuse ja värvimuutuste suhtes. Hägu või sademe avastamisel ei tohi lahust kasutada. Kristalliseerumise korral lahustada kristallid toatemperatuuril soojendades. Kasutamisel peab lahus olema selge.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe pärast avamist ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Life Medical Sweden AB

Brahegatan 29

SE-114 37 Stockholm

Rootsi

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.12.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 10.12.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2015