Adenosin life medical - süste-/infusioonilahus (5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01EB10
Toimeaine: adenosiin
Tootja: Life Medical Sweden AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Adenosin Life Medical, 5 mg/ml, süste-või infusioonilahus

Adenosiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Adenosin Life Medical ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Adenosin Life Medical’i kasutamist
 3. Kuidas Adenosin Life Medical’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Adenosin Life Medical’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Adenosin Life Medical ja milleks seda kasutatakse

Adenosin Life Medical on rütmihäirete vastane ravim. Seda kasutatakse ebanormaalse südamerütmi diagnoosimiseks ja raviks. Seda kasutatakse ka diagnostilise vahendina südame veresoonte laiendamiseks stress-testi puhul (südame pildistamisel).

Mida on vaja teada enne Adenosin Life Medical’i kasutamist

Teile manustatakse Adenosin Life Medical kas süstena või infusioonina (tilgutis). Enne Adenosin Life Medical’i manustamist küsib teie arst teilt mõned küsimused teie eelneva haigusloo kohta.

Ärge kasutage Adenosin Life Medical’i:

 • kui te olete ülitundlik (allergiline) adenosiini või mannitooli suhtes;
 • kui teil on esinenud tõsiseid südamehäireid;
 • kui teil esineb vahelduvalt südame kiire ja aeglane rütm, mis ei ole südamestimulaatoriga kontrollitud;
 • kui teil on madal vererõhk;
 • kui te olete kunagi tundnud lämmatavat valu rindkere keskosas;
 • kui teil on esinenud südamepuudulikkus.

Ärge kasutage Adenosin Life Medical infusiooni

 • kui teil on suurenenud koljusisene rõhk;
 • kui teil on vähenenud veremaht (hüpovoleemia);
 • kui te kasutate dipüridamooli (seda kasutatakse verehüüvete tekke ärahoidmiseks).

Teatage oma arstile, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Oma toime tõttu võib see ravim mõjutada teie südame funktsiooni. Teie arst jälgib toimet teie südamele kogu ravi vältel selle ravimiga.

Teatage oma arstile

 • kui teile on siirdatud süda, kuna te võite olla tundlikum selle ravimi suhtes;
 • kui teil on olnud ükskõik milliseid südame probleeme, kaasa arvatud südameatakk;
 • kui teil esineb hingeldus, vilistav hingamine või mõni kopsuhaigus;
 • kui te võtate teofülliini (kasutatakse astma või bronhiidi korral);
 • kui te kasutate ükskõik millist teist südame rütmi mõjutavat ravimit.

Muud ravimid ja Adenosin Life Medical

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Adenosin Life Medical koos toidu ja joogiga

Teatage oma arstile, kui te olete tarvitanud kofeiini sisaldavaid toite või jooke viimase 12 tunni jooksul.

Rasedus ja imetamine

Teavitage oma arsti, kui te arvate, et võite olla rase. Teave Adenosin Life Medical’i kasutamise kohta raseduse ajal on piiratud.

Adenosin Life Medical’i võib kasutada rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Erilised ettevaatusabinõud ei ole nõutud.

Kuidas Adenosin Life Medical’i kasutada

Arst manustab Adenosin Life Medical’i teile otse veeni.

Kui Adenosin Life Medical’i kasutatakse diagnoosimiseks või ebanormaalse südame rütmi raviks, manustatakse seda kiire süstena ning tavalised annused on:

Täiskasvanud: esialgne annus on tavaliselt 5 mg, kui see ei toimi, manustatakse 10 mg ja siis 15 mg. Imikud, lapsed ja noorukid: annus sõltub kehakaalust ja esialgne annus on 50 mikrogrammi/kg kehakaalu kohta.

Kui Adenosin Life Medical’i kasutatakse diagnostilise vahendina (stress-test), manustatakse seda infusioonina (tilguti) ja tavaline infusioonikiirus on 140 mikrogrammi/kg/min 4...6 minuti jooksul.

Teie südame löögisagedust jälgitakse kogu Adenosin Life Medical’i manustamise ajal. Kui teile tundub, et Adenosin Life Medical’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimetest on kerged ja mööduvad kiiresti.

Kui Adenosin Life Medical’i manustatakse süstena, mööduvad sümptomid tavaliselt 30 sekundi jooksul.

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st): hingamisraskused, nahaõhetus, ebamugavustunne rinnus, peavalu, pearinglus, rindkere valu, kiire südamerütm, iiveldus, ebatavaline pakitsustunne.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st): suurenenud higistamine, südamepekslemine (tajutavad südamelöögid), madal vererõhk, metallimaitse suus, survetunne kubemes, suurenenud hingamissagedus, ärevus, ähmane nägemine.

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st): võib ägeneda bronhiaalastma ja tekkida südame funktsiooni muutused.

Kui ravimit manustatakse veenisisese infusioonina, esineb kõrvaltoimeid sagedamini, kuid nad on ikkagi kerged ja mööduvad mõne minuti jooksul. Kõrvaltoimete teket võib vähendada, kombineerides infusiooni madala intensiivsusega kehaliste harjutustega.

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st): peavalu, valu rinnus ja lõuas, pearinglus, nahaõhetus, südame rütmi muutused, nagu nt vahelejäänud või liigsed südamelöögid, ebaregulaarne või aeglane südamerütm, iiveldus, kõhuvalu, hingamisraskused.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st): südamepekslemine (tajutavad südamelöögid), madal vererõhk, suurenenud hingamissagedus.

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st): bronhospasm, isegi patsientidel, kes ei põe bronhiaalastmat või obstruktiivset kopsuhaigust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Adenosin Life Medical’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Kõik avamise järgselt koheselt kasutamata jäänud ravimikogused tuleb hävitada.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Adenosin Life Medical sisaldab

 • Toimeaine on adenosiin, 5 mg/ml.
 • Abiained on mannitool 50 mg/ml ja süstevesi.

Kuidas Adenosin Life Medical välja näeb ja pakendi sisu

Adenosin Life Medical on adenosiini süste- või infusioonilahus (tilguti).

See on läbipaistev ja värvitu lahus, mida tarnitakse klaasviaalides (10 või 50 ml) või klaasampullides (2 ml).

Pakendi suurused: 10x2 ml, 1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Life Medical Sweden AB

Brahegatan 29

114SE- 37 Stockholm

Rootsi

Tootja:

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

Formvägen 5 B

Box 3076

SE-903 03 UMEÅ

Rootsi

See infoleht ei sisalda kogu informatsiooni teie ravimi kohta. Kui teil tekib millegi suhtes kahtlusi, pöörduge palun oma arsti poole.

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2015.