Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Addamel n - infusioonilahuse kontsentraat

ATC Kood: B05XA80
Toimeaine: elektrolüüdid
Tootja: FRESENIUS KABI AB

Artikli sisukord

ADDAMEL N
infusioonilahuse kontsentraat


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Järgnev informatsioon on mõeldud peamiselt meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

ADDAMEL N, infusioonilahuse kontsentraat

Manustatakse infusioonilahusele lisatult

Koostis

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab: 5,33 µg kroomkloriidi 6HO, 0,34 mg vaskkloriidi 2HO, 0,54 mg raudkloriidi 6HO, 99,0 µg mangaankloriidi 4HO, 4,85 µg naatriummolübdaati 2HO, 6,90 µg veevaba naatriumseleniiti, 1,36 mg tsinkkloriidi, 16,6 µg kaaliumjodiidi, 0,21 mg naatriumfluoriidi, 300 mg ksülitooli, soolhapet kuni pH väärtuseni 2,5 ning süstevett kuni 1 ml-ni.

Omadused

Addamel N on peaaegu värvitu lahus, mis sisaldab mikroelemente infusioonilahusele lisamiseks. Mikroelementide sisaldus 1 ml Addamel N kontsentraadis on järgmine: 0,02 µmol Cr3+, 2 µmol Cu2+, 2 µmol Fe3+, 0,5 µmol Mn2+, 0,02 µmol MoO2-, 0,04 µmol SeO2-, 10 µmol Zn2+, 5 µmol F- ja 0,1 µmol I-.

Ühes ampullis sisalduv Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, F ja I kogus katab mikroelementide põhivajaduse täiskasvanud patsientidel, kellel mikroelementide tase on normis või mõõdukalt suurenenud.

Lahuse osmolaalsus on umbes 3100 mosm/kg vee kohta; pH on 2,5.

Näidustused

Addamel N on näidustatud mikroelementide põhivajaduse tagamiseks täiendavalt parenteraalsele toitmisele patsientidel, kellel mikroelementide tase on normis või mõõdukalt vähenenud.

Vastunäidustused

Sapiteede täielik obstruktsioon.

Hoiatused

Addamel N’i tuleb ettevaatusega kasutada sapierituse ja/või neerufunktsiooni häiretega patsientidel, kuna neil võib mineraalainete eritumine märkimisväärselt vähenenud olla.

Ettevaatus on vajalik ka Addamel N’i kasutamisel patsientidel, kellel esineb maksafunktsiooni häiretele (eriti kolestaasile) viitavaid biokeemilisi või kliinilisi sümptomeid.

Kui ravi kestab üle 4 nädala, tuleb määrata mangaani taset seerumis.

Rasedus

Addamel N’i toimet katseloomade viljakusele ei ole uuritud, samuti ei ole teostatud kliinilisi uuringuid rasedatel. Rasedatel on mikroelementide vajadus sama või pisut suurem kui mitterasedatel naistel. Addamel N’i manustamisel raseduse ajal ei ole põhjust eeldada kahjulike toimete tekkimist.

Annustamine ja kasutamisjuhend

Addamel N’i võib manustada ainult lahjendatud kujul.

Normaalse või mõõdukalt suurenenud mikroelementide vajadusega täiskasvanul on Addamel N’i soovitatavaks ööpäevaseks annuseks 10 ml (1 ampull).

Kõrvaltoimed

Addamel N’is sisalduvate mikroelementide manustamisega seoses ei ole kõrvaltoimeid esinenud.

Addamel N’i sisaldava glükoosilahuse infundeerimisel on esinenud superfitsiaalset tromboflebiiti. Kas selle nähtuse ilmnemisega on seotud ka mikroelementide infusioon, on ebaselge.

Joodi pindmisel manustamisel võib tekkida allergiline reaktsioon. Joodi intravenoossel soovitatud annustes manustamisel ei ole kõrvaltoimeid kirjeldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Sobivus teiste preparaatidega

1000 ml-le Vamin Glucose, Vamin 14 Electrolyte-Free või Vamin 18 Electrolyte-Free lahusele ja 50...500 mg/ml kontsentratsiooniga glükoosilahusele võib lisada kuni 20 ml Addamel N’i.

Segud teiste ravimpreparaatidega tuleb valmistada aseptilistes tingimustes. Mikrobiaalse saastumise vältimiseks tuleb kõik infusioonilahused kasutada ära 24 tunni jooksul alates segu valmistamisest. Kokkusobimatuse vältimiseks tuleks segamist teiste ravimitega vältida.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg

Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte lasta külmuda.

Pakend

10 ml infusioonilahuse kontsentraati polüpropüleenampullis, 20 ampulli pakendis.

Tootja

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norra

Müügiloa hoidja

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Rootsi

Müügiloa hoidja esindaja Eestis

KBM Pharma OÜ Tähtvere 4 51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2014


1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADDAMEL N, infusioonilahuse kontsentraat

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml ADDAMEL N infusioonilahuse kontsentraati sisaldab:

Toimeaine

Kogus

Kroomkloriid 6 H0

5,33 µg

Vaskkloriid 2 H0

0,34 mg

Raudkloriid 6 H0

0,54 mg

Mangaankloriid 4 H0

99,0 µg

Kaaliumjodiid

16,6 µg

Naatriumfluoriid

0,21 mg

Naatriummolübdaat 2 HO

4,85 µg

Veevaba naatriumseleniit

6,90 µg

Tsinkkloriid

1,36 mg

Mikroelementide sisaldus 1 ml ADDAMEL N infusioonilahuse kontsentraadis on järgmine:

Cr

0,02 µmol

Cu

2 µmol

Fe

2 µmol

Mn

0,5 µmol

I

0,1 µmol

F

5 µmol

Mo

0,02 µmol

Se

0,04 µmol

Zn

10 µmol

Naatriumi ja kaaliumi sisaldus on järgmine:

Naatrium

118 µg

5,12 µmol

Kaalium

3,9 µg

0,1 µmol

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat

Selge, peaaegu värvitu lahus

-Osmolaalsus: ca 3100 mosm/kg vee kohta

-pH: 2,5

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

ADDAMEL N on näidustatud mikroelementide põhivajaduse tagamiseks täiendavalt parenteraalsele toitmisele patsientidel, kellel mikroelementide tase on normis või mõõdukalt vähenenud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Normaalse või mõõdukalt suurenenud mikroelementide vajadusega täiskasvanul on ADDAMEL N’i soovitatavaks ööpäevaseks annuseks 10 ml (üks ampull).

Lastel kehakaaluga 15 kg või rohkem on soovitatav annus 0,1 ml ADDAMEL N’i 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas.

Manustamisviis

ADDAMEL N’i ei tohi manustada lahjendamata kujul.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Totaalne sapiteede obstruktsioon.

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

ADDAMEL N’i tuleb ettevaatusega kasutada sapieritus- ja/või neerufunktsiooni häiretega patsientidel, kellel võib mineraalainete eritumine olla märkimisväärselt langenud.

Ettevaatus on vajalik ka ADDAMEL N’i kasutamisel patsientidel, kellel esineb maksafunktsiooni häiretele (eriti kolestaasile) viitavaid biokeemilisi või kliinilisi sümptomeid.

Kui ravi kestab üle 4 nädala, tuleb määrata mangaani taset seerumis.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ADDAMEL N’i toimet katseloomade viljakusele ei ole uuritud, samuti ei ole teostatud kliinilisi uuringuid rasedatel. Rasedatel on mikroelementide vajadus pisut suurem kui mitterasedatel naistel.

ADDAMEL N’i manustamisel raseduse ajal ei ole põhjust eeldada kahjulike toimete tekkimist.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

ADDAMEL N ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

ADDAMEL N’is sisalduvate mikroelementide manustamisega seoses ei ole kõrvaltoimeid esinenud.

ADDAMEL N’i sisaldava glükoosilahuse infundeerimisel on esinenud superfitsiaalset tromboflebiiti. Pole selge, kas selle nähtuse ilmnemisega on seotud ka mikroelementide infusioon.

Joodi pindmisel manustamisel võib tekkida allergiline reaktsioon. Joodi intravenoossel soovitatud annustes manustamisel ei ole kõrvaltoimeid kirjeldatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Neerufunktsiooni või sapieritushäirete korral esineb suurem oht mikroelementide kumuleerumiseks organismis.

Raua kroonilisel üleannustamisel esineb hemosideroosi kujunemise oht, harvadel ja rasketel juhtudel võib seda ravida aadrilaskmisega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Elektrolüütide lahused, ATC-kood: B05XA80

ADDAMEL N on mikroelementide segu, mille kogused vastavad tavapärase toiduga saadavatele kogustele ja millel ei tohiks esineda teisi farmakodünaamilisi toimeid kui patsiendi toitumuse säilitamine või taastamine.

5.2Farmakokineetilised omadused

Intravenoosselt ADDAMEL N koosseisus manustatud mikroelementide farmakokineetika ei erine toiduga organismi jõudnud mikroelementide farmakokineetikast. Erinevad koed omastavad mikroelemente erinevates kogustes, sõltudes konkreetse koe vajadusest mikroelementide reservi säilitada või seda taastada.

Vask ja mangaan erituvad tavalises olukorras sapiga, seleen, tsink ja kroom erituvad valdavalt uriiniga (eriti parenteraalsel toitmisel olevatel patsientidel).

Molübdeen eritub peamiselt uriiniga, kuid väike kogus eritub ka sapiga.

Rauda eritub väikestes kogustes sooleseina rakkude pindmise kihi ja nende rakkude deskvamatsiooni tagajärjel. Premenopausis naised kaotavad menstruatsiooni käigus iga kuu 30...150 mg rauda. Igasuguse verejooksuga kaasneb rauakaotus.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Preparaadi ohutuse hindamine baseerub peamiselt kliinilisel kogemusel ja kirjanduse andmetel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Ksülitool

Vesinikkloriidhape 1 M (pH kohandamiseks)

Süstevesi

6.2Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis ravimi kõlblikkusaeg

3 aastat

Kõlblikkusaeg pärast kokkusegamist

Ravimi keemiline ja füüsikaline stabiilsus pärast lahjendamist on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C. Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb ravim ära kasutada otsekohe. Kui seda ei kasutata otsekohe, on kasutuseelsed säilitusajad ja -tingimused kasutaja vastutusel ning ei tohi tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul kui segamine toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Ampull: polüpropüleen

Pakendi suurus: 20 x 10 ml

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

ADDAMEL N’i ei tohi manustada lahjendamata kujul.

Kokkusobivus

Segud teiste ravimpreparaatidega tuleb valmistada aseptilistes tingimustes.

1000 ml-le Vamin Glucose, Vamin 14 Electrolyte-Free või Vamin 18 Electrolyte-Free lahusele ja 50...500 mg/ml kontsentratsiooniga glükoosilahusele võib lisada kuni 20 ml ADDAMEL N’i.

Stabiilsus

Mikrobiaalse saastumise vältimiseks tuleb kõik infusioonilahuste segud kasutada ära 24 tunni jooksul alates segu valmistamisest. Avatud pudelitesse/viaalidesse/ampullidesse jäänud jäägid tuleb ära visata, neid ei tohi säilitada hilisema kasutamise eesmärgil.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi AB

S-751 74 Uppsala

Rootsi

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

6.02.2004/27.01.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014