Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Albumin octapharma - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Albumin Octapharma 50 mg/ml infusioonilahus
Albumin Octapharma 200 mg/ml infusioonilahus
Inimalbumiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Albumin Octapharma ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Albumin Octapharma kasutamist
3.
Kuidas Albumin Octapharma"t kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Albumin Octapharma"t säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ALBUMIN OCTAPHARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravim kuulub ravimgruppi plasmaasendajad ja plasma valgufraktsioonid.
Ravimit manustatakse tilkinfusioonina veeni ringleva vere mahu taastamiseks ja säilitamiseks
patsientidele, kelle vere maht on puudulik.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALBUMIN OCTAPHARMA KASUTAMIST

Ärge kasutage ravimit Albumin Octapharma
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) albumiinipreparaatide või Albumin Octapharma mõne
koostisosa suhtes.

Kui teil tekib allergiline reaktsioon albumiini suhtes, peatab arst infusiooni ja soovitab alternatiivset
ravi.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Albumin Octapharma
-
kui vere mahu suurenemine võib osutuda ohtlikuks, nt kui teil on teatud südamehaigus, kõrge
vererõhk, vedelik kopsus, hüübimishäired, erütrotsüütide madal näitaja või uriinierituse
puudumine.
-
kui tekivad vere mahu suurenemise ilmingud (peavalu, hingamishäired, kaelaveeni rõhu tõus)
või kõrgenenud vererõhk. Manustamine tuleb otsekohe peatada.

Ravimit võib manustada enneaegsetele vastsündinutele ja dialüüsipatsientidele.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Praeguseks ei teata koostoimeid inimalbumiini ja teiste ravimite vahel. Albumin Octapharma 50
mg/ml või 200 mg/ml infusioonilahust ei tohi segada teiste ravimite, täisvere või erütrotsüütide
kontsentraadiga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Albumiin on inimvere normaalne koostisosa. Ravimi manustamisel rasedatele ja imetamisperioodil ei
ole täheldatud kahjulikke toimeid. Rasedate veremahu reguleerimine nõuab erilist tähelepanu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et albumiin mõjutaks auto juhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Albumin Octapharma koostisainete suhtes
Ravim sisaldab naatriumi ja kaaliumi ning võib olla kahjulik patsientidele, kes peavad piirama
naatriumi ja kaaliumi tarbimist. Informeerige oma arsti, kui see kehtib ka teie kohta.


3.
KUIDAS ALBUMIN OCTAPHARMA"t KASUTADA

Kasutage Albumin Octapharma"t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Albumin Octapharma 50 mg/ml või 200 mg/ml on kasutusvalmis infusioonilahus veeni
manustamiseks. Annustamine ja manustamiskiirus sõltuvad teie seisundist. Arst otsustab, milline
raviskeem on teile parim.

Kui te kasutate Albumin Octapharma"t rohkem kui ette nähtud
Kui annus või manustamiskiirus on liiga suur, võib tulemuseks olla peavalu, kõrge vererõhk ja raskus
hingamisel. Manustamine tuleb otsekohe peatada ja arst otsustab muude meetmete rakendamise
vajalikkuse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Albumin Octapharma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed pärast inimalbumiini manustamist tekivad harva ja tavaliselt kaovad manustamise
kiiruse vähendamisel või manustamise katkestamisel.

Harvad kõrvaltoimed (esinemissagedus enam kui 1 patsiendil 10000 kohta kuni 1 patsiendil 1000
kohta): madal vererõhk või allergiline reaktsioon.

Väga harvad kõrvaltoimed (esinemissagedus vähem kui 1 patsiendil 10000 kohta): sokk
ülitundlikkusreaktsiooni tulemusel, segasusseisund, peavalu, südame löögisageduse aeglustumine või
kiirenemine, vererõhu tõus, temperatuuri tundlikkus, hingeldus, iiveldus, heinapalavik, silma-, nina-
või suuümbruse turse, suurenenud higistamine, palavik, külmavärinad.

Inimese verest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisel ei ole võimalik täielikult välistada
nende kaudu edasikanduvate haigustekitajate ülekandumist. See kehtib nii tuntud kui ka tundmatute
haigustekitajate kohta.

Haigustekitajate ülekandmise riski vähendamiseks selekteeritakse doonoreid ja vereannetusi sobivate
meetodite abil, kogutud vereplasmat analüüsitakse ning rakendatakse eemaldamis- ja/või
inaktivatsioonimeetodeid tootmisprotsessi käigus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ALBUMIN OCTAPHARMA"t SÄILITADA


Hoida ja transportida temperatuuril 2°C... 25°C.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Enne kasutamist tuleb ravim soojendada toa- või kehatemperatuurini.

Lahus peab olema läbipaistev või kergelt opalestseeruv. Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada.
Avatud pudeli sisu tuleb kasutada koheselt. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada vastavalt
kohalikele seadustele.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Albumin Octapharma sisaldab

Albumin Octapharma 50 mg/ml infusioonilahus
-
Toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga 50 mg/ml.
-
Abiained on naatrium, kaalium, N-atsetüül-DL-trüptofaan, kaprüülhape, alumiinium, süstevesi.
Albumin Octapharma 200 mg/ml infusioonilahus
-
Toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga 200 mg/ml.
-
Abiained on naatrium, kaalium, N-atsetüül-DL-trüptofaan, kaprüülhape, alumiinium, süstevesi.

Kuidas Albumin Octapharma välja näeb ja pakendi sisu

Lahus on läbipaistev või kergelt opalestseeruv.
Albumin Octapharma 50 mg/ml infusioonilahus on saadaval 100 ml ja 250 ml infusioonipudelites.
Albumin Octapharma 200 mg/ml infusioonilahus on saadaval 50 ml ja 100 ml infusioonipudelites.

Müügiloa hoidja
Octapharma AB, S-11275 Stockholm, Rootsi

Tootjad
Octapharma Pharmazeutika, Produktionges. m. b. H., Oberlaaer Strasse 235,
A-1100 Viin, Austria
ja
Octapharma S.A.S., 70-72 rue du Maréchal Foch, BP33, 67380 Lingolsheim, Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti
Tel: 6600945
Faks: 6600946


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2008