Apovit b-kompleks forte - õhukese polümeerikattega tablett (15mg +60mg +15mg +30mg +15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A11EA80
Toimeaine: tiamiin +nikotiinamiid +riboflaviin +kaltsiumpantotenaat +püridoksiin
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Apovit B-kompleks Forte, õhukese polümeerikattega tabletid püridoksiinvesinikkloriid (B-vitamiin)

tiamiinvesinikkloriid (B-vitamiin) riboflaviin (B-vitamiin) nikotiinamiid (PP-vitamiin) kaltsiumpantotenaat (B5-vitamiin)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Apovit B-kompleks Forte ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Apovit B-kompleks Forte võtmist
 3. Kuidas Apovit B-kompleks Forte-t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Apovit B-kompleks Forte-t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Apovit B-kompleks Forte ja milleks seda kasutatakse

Ravimit kasutatakse B-grupi vitamiinide vaeguse vältimiseks ja raviks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Apovit B-kompleks Forte võtmist

Ärge võtke Apovit B-kompleks Forte-t:

 • kui olete tiamiinvesinikkloriidi, riboflaviini, püridoksiinvesinikkloriidi, nikotiinamiidi, kaltsiumpantotenaadi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on maksahaigus;
 • kui teil on äge mao või kaksteistsõrmikuhaavand.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on ikterus (naha ja limaskestade kollasus) või mõni maksahaigus, kaksteistsõrmikuhaavand, podagra (teatud ainevahetushaigus), suhkurtõbi või sapipõie haigus, tuleb olla ravimi kasutamisel ettevaatlik.

Ettevaatlik tuleb olla ravimi manustamisel suurtes annustes, sest võib tekkida närvisüsteemi kahjustus (perifeerne neuropaatia).

Suurtes annustes manustatud riboflaviin põhjustab uriini värvumist erekollaseks, mis võib segada teatud laboratoorseid uuringuid.

Enne Apovit B-kompleks Forte kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Apovit B-kompleks Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Levodopa (kasutatakse Parkinsoni tõve ravis) toime võib -vitamiiniB (püridoksiin) mõjul väheneda. Insuliin ja suukaudsed diabeediravimid: nikotiinamiid suurendab insuliini või suukaudsete diabeediravimite vajadust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Apovit B-kompleks Forte suuri annuseid, mis ületavad olulisel määral ööpäevaseid soovitatavaid annuseid, ei tohi raseduse ajal kasutada (v.a. selge meditsiinilise näidustuse korral).

B-vitamiinid erituvad rinnapiima. Kuna tegemist on vesilahustuvate vitamiinidega, siis võib Apovit B- kompleks Forte-t rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Apovit B-Kompleks Forte ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Apovit B-kompleks Forte sisaldab laktoosi

Tabletid sisaldavad abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Apovit B-kompleks Forte-t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annustamine:

Täiskasvanud:

Soovitatav annus on 1...3 tabletti ööpäevas sisse võtta.

B-grupi vitamiinide vaeguse ravi kestab nädalaid ja peaks kestma seni, kuni toiduga saadakse piisav kogus vitamiine.

Tabletid võetakse klaasi veega. Soovitatav on neelata tabletid tervelt, vajadusel võib neid poolitada, närida või ka purustada.

Kui teil on tunne, et Apovit B-kompleks Forte toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Apovit B-Kompleks Forte-t rohkem kui ette nähtud

Vesilahustuvate vitamiinide üleannustamisest põhjustatud mürgistusnähtude tekkimine on ebatõenäoline. Üleannustamine võib tekkida Apovit B-Kompleks Forte ülisuurte annuste pikaaegsel suukaudsel manustamisel. Sümptomitest põhjustab Apovit B-Kompleks Forte üks toimeainetest – püridoksiin - üleannustamise korral teatud närvisüsteemihaigust (sensoorne neuropaatia).

On kirjeldatud ka toimeid kesknärvisüsteemile. Vitamiinide ärajätmisel on kõikidel juhtudel järk-järgult üleannustamise nähud taandarenenud.

Muudest sümptomitest on kirjeldatud tsüstoidset makulopaatiat (silma võrkkesta haigus), sapipaisu ja maksarakkude kahjustust, mida põhjustab nikotiinamiid.

Vesilahustuvate vitamiinide suures annuses manustamine võib tekitada sõltuvust. Selle toime tekkemehhanism on teadmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st) võib esineda seedetraktihäireid nagu iiveldus, kaksteistsõrmikuhaavandi ägenemine, teatud närvisüsteemi haigus (sensoorne neuropaatia).

Harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 1000-st) võib esineda trombotsütopeeniline purpur (punatähnilisus nahal), pearinglus, vererõhu langus (imikutel), peavalu, ärrituvus, unetus ja nõrkus. Võib esineda nägemise hägustumist, iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, vere glükoosisisalduse tõusu, teatud nahahaiguste (akne, lööbed, kontakt- ja fotodermatiit) ägenemist. Harva on täheldatud rindade valulikkust ja rindade suurenemist.

Väga harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st) võib esineda maksakahjustust ja naha punetust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Apovit B-kompleks Forte-t säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Apovit B-kompleks Forte sisaldab

 • Toimeained on püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, tiamiinvesinikkloriid, kaltsiumpantotenaat ja nikotiinamiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg püridoksiinvesinikkloriidi (Bvitamiin), 15 mg riboflaviini (Bvitamiin), 15 mg tiamiinvesinikkloriidi (Bvitamiin), 30 mg kaltsiumpantotenaati (B5vitamiin) ja 60 mg nikotiinamiidi (PPvitamiin).
 • Teised abiained on laktoos, magneesiumstearaat, hüpromelloos 15, propüleenglükool ja talk. Värvained on riboflaviin (E 101), titaanoksiid (E 171).

Kuidas Apovit B-kompleks Forte välja näeb ja pakendi sisu

Kollased, kumerad tabletid. 50 tabletti pruunis klaaspurgis.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootjad

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

ja

Takeda Pharma Sp. Z. o.o. 12, Księstwa Łowickiego Str. 99-420 Łyszkowice

Poola

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015