Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alminox - närimistabl 500mg 100mg n20; n100 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02AD82
Toimeaine: Aluminium aminoacetate Magnesium oxide
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alminox, 100/500 mg närimistabletid

Magneesiumoksiid/Alumiiniumaminoatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Alminox ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Alminox-i võtmist

3.Kuidas Alminox-i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Alminox-i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Alminox ja milleks seda kasutatakse

Alminox kuulub antatsiidide gruppi ja on maohapet neutraliseeriv ravim.

Alminox on näidustatud gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja mao-söögitoru tagasivoolusümptomid) raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 15-ndast eluaastast.

2. Mida on vaja teada enne Alminox-i võtmist

Ärge kasutage Alminox-i:

-Kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Kui teil on neerupuudulikkus.

-Kui teil on osteoporoos ehk luuhõrenemine.

-Kui teil on osteomalaatsia ehk luupehmumus.

Magneesiumi ja alumiiniumi sisaldavaid antatsiide tuleb kasutada ettevaatusega neeruhaigusega patsientidel, sest neil võib seerumi alumiiniumi ja magneesiumi sisalduse suurenemise tõttu tekkida mürgistus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-Kui te kasutate järgnevaid ravimeid: kaltsitriool, tetratsükliin, kinoloonid, asitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, penitsillamiin, sotalool, klorokiin, mükofenool.

Antatsiidide kasutamisel koos MSPVA-dega (mittesteroidsed põletikuvastased ained) tuleb olla ettevaatlik, sest antatsiidid võivad maskeerida MSPVA-de poolt põhjustatud seedetrakti kahjustuse (mao või kaksteistsõrmiksoole haavand) sümptome.

Enne Alminox-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Alminox

Antatsiidid, sealhulgas ka magneesiumi ja alumiiniumi soolad mõjutavad erinevate mehhanismide kaudu (mao pH ja tühjenemise muutmine, mitteimenduvate komplekside moodustamine) paljude ravimite ja ainete imendumist, nagu näiteks fosfaadid, digoksiin, mõned beeta-blokaatorid, proteaasi inhibiitroid (retroviiruste vastased ravimid), asoolid ja kinoloonid. Antatsiidid, mis muudavad uriini pH-d, mõjutavad nõrgalt aluseliste või happeliste ravimite renaalset

kliirensit. Võimalike kõrvaltoimete vältimiseks on antatsiide ja muid ravimeid soovitatav manustada 2...3 tunnise ajalise intervalliga.

Alminox vähendab järgmiste ravimite toimet:

-tetratsükliin (antibiootikum)

-disulfiraam (alkoholismi ravim)

-digoksiin (südameravim)

-isoniasiid (tuberkuloosiravim)

-ketokonasool (seenhaiguse ravim)

-rauapreparaadid

-kaltsitriool (vitamiin)

-sotalool (südameravim)

-asitromütsiin (antibiootikum)

-kinoloonid (antibiootikum)

-penitsillamiin (antibiootikum)

-allopurinool (podagra vastane ravim)

-aspiriin (vere vedeldaja)

-liitium (psühhoosi ravim)

-klorokiin (malaaria ja reuma ravim)

-mükofenolaatmofetiil (immunosupressant)

Alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavate antatsiidide samaaegne kasutamine koos kaltsitriooliga võib viia hüpermagneseemiale (magneesiumi rohkus veres).

Alminox vähendab järgmiste ravimite eritumist ja tõstab mürgistuse riski:

-flekainiid (südame ravim)

-amfetamiin

Neerupuudulikkusega patsientidel võib C-vitamiiniga koos manustamisel tõusta alumiiniumi tase organismis ja tekib risk entsefalopaatia (aju haigestumus) tekkeks.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Alminox koos toidu ja joogiga

Suure koguse kaltsiumi tarvitamine (piimas) koos alumiiniumaminoatsetaadiga võib põhjustada kõrgeid kaltsiumi kontsentratsioone (piima-leelise sündroom).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Alminox tablette võib raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada. Suure hulga raseduste andmed ei ole näidanud kahjulikke toimeid emale ega lootele/vastsündinule.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alminox tabletid ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

3. Kuidas Alminox-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 15-aastased noorukid:

Kõrvetiste ja gastroösofageaalse reflukshaiguse korral 1…3 närimistabletti vastavalt vajadusele. Tabletid tuleb enne alla neelamist peeneks närida, et saavutada optimaalne toime.

Eakad ja maksapuudulikkusega patsiendid

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Alumiiniumaminoatsetaadi kasutamine neerupuudulikkusega patsientidel võib viia kõrgenenud alumiiniumi ja magneesiumi tasemeni, mille tulemuseks võib olla mürgistus (sümptomiteks on näiteks krambid, müokloonus, segasusseisund ja kooma). Alumiiniumaminoatsetaati ei tohi manustada raske neerupuudulikkusega patsientidele.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Alumiiniumaminoatsetaati ei soovitata kasutada alla 15-aastastel lastel ilma arsti ettekirjutuseta.

Kui te võtate Alminox-i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne üleannustamine ei põhjusta tavaliselt toksilisuse nähte.

Sümptomid

Üleannustamise sümptomid tekivad peamiselt hüpermagneseemia (magneesiumi rohkus veres) ja hüperalumineemia (alumiiniumi rohkus veres) tõttu ja võivad ilmneda neerupuudulikkuse, ravimi pikaaegse väärkasutuse või ülisuurte annuste võtmisel ning võivad viia hingamise pärssumisele, ajutalitluse häiretele nagu dementsus, isiksuse muutused, krambid, müokloonus (jäsemete korduvad kiired tõmblused), segasus, letargia (sügavat und meenutav pikka aega kestev teadvusehäire), nõrkus, hüperrefleksia (reflekside elavnemine) ja kooma. Muud sümptomid on veel iiveldus, oksendamine ja näo punetamine.

Ravi

Üleannustamise ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):

Kõhukinnisus, kõhulahtisus.

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st):

Soolesulgus (ülisuurte annuste kasutamisel).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Alminox-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära neid ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alminox sisaldab

-Toimeained on alumiiniumaminoatsetaat ja magneesiumoksiid. Üks närimistablett sisaldab 500 mg veevaba alumiiniumaminoatsetaati ja 100 mg magneesiumoksiidi.

-Teised abiained on sahhariinnaatrium, piparmündi eeterlik õli, veevaba kolloidne räni, polüvidoon, magneesiumstearaat, talk, mannitool.

Kuidas Alminox välja näeb ja pakendi sisu

Valge närimistablett, ilma poolitusjooneta. 20 või 100 tabletti klaaspurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013