Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alvogyl - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ALVOGYL, 50 mg/g + 150 mg/g igemepasta


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g igemepastat sisaldab 50 mg lidokaiini ja 150 mg eugenooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Pasta (hambaravis kasutamiseks).
Purgis on 12 g pruuni kiulist pastat, millel on iseloomulik mündi lõhn.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Täiendav ravi alveoliidi korral pärast hambasombu puhastamist.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis.
Gingivaalne.
Pärast alveoliidi diagnoosimist ja alveooli puhastamist asetada aseptiliselt väike kuulike ALVOGYL-
igemepastat alveooli põhja.

Mitte ravida ühel visiidil korraga üle 5 hambasombu.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus lidokaiini või teiste lokaalanesteetikumide, eugenooli või preparaadi ükskõik millise
abiaine suhtes.
Mitte kasutada piimahammastel (alla 12-aastastel lastel).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud ravimi kasutamisel

ALVOGYL on mitteresorbeeruv, seetõttu ei tohi alveooli pealt kinni õmmelda.
Patsienti tuleb informeerida, et ta ei loputaks oma suud 24 tunni jooksul pärast hamba eemaldamist
väga jõuliselt.

Mitte alla neelata.

Sportlasi tuleb hoiatada, et ravim sisaldab aktiivseid koostisaineid, mis võivad anda positiivseid
reaktsioone dopingutestis.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6 Rasedus ja imetamine

Andmed puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired: risk allergiliste reaktsioonide tekkeks.

4.9 Üleannustamine

Kasutamisel hambaravis tavapärastes tingimustes pole üleannustamisest tingitud kõrvaltoimeid
kirjeldatud.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: stomatoloogilised preparaadid ­ teised ained lokaalseks raviks.
ATC-kood: A01AD11

Lidokaiin: lokaalanesteetikum.
Eugenool: antiseptikum ja valuvaigisti.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Anesteetiline toime kestab mõne tunni, seejärel elimineerub ravim järk-järgult ise patsiendi keele
liigutuste toimel.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumlaurüülsulfaat
Kaltsiumkarbonaat

Steriliseeritud Penghawar djambi


Oliivõli

Puhastatud vesi
Loodusliku mündi lisand (piparmündiõli ja eukalüptiõli segu)

6.2 Sobimatus

Puuduvad.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

12 g igemepastat purgis.
17,7 ml opaalklaasist (III tüüpi) purk täidetud 15 ml-ni ja suletud madala tihedusega polüetüleenist
korgiga.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
PRANTSUSMAA
Tel. +33 1 49 76 70 00


8. MÜÜGILOA NUMBER

441904


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

26.03.2004/17.04.2009


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2009