Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alvogyl - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ALVOGYL 50 mg/g + 150 mg/g igemepasta
Lidokaiin, eugenool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma hambaarstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on ALVOGYL ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne ALVOGYL`i kasutamist
3.
Kuidas ALVOGYL`i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas ALVOGYL`i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ALVOGYL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Alvogyli kasutatakse täiendavaks raviks hambasombupõletiku (alveoliidi) korral pärast hambasombu
puhastamist.
Alvogyl sisaldab kahte toimeainet:
- Lidokaiin on lokaalanesteetikum, mis tuimestab valusa piirkonna ajutiselt.
- Eugenool on antiseptikum ja valuvaigisti, mis vähendab hambasombu valu.
Seda ravimit manustab vaid arst.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ALVOGYL`I KASUTAMIST

ALVOGYL`I ei tohi kasutada
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) lidokaiini, lokaalanesteetikumide, eugenooli või Alvogyl"i
mõne teise koostisosa suhtes.
-
kui laps on alla 12-aastane, sest Alvogyl"i ei tohi kasutada piimahammastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ALVOGYL
-
Alvogyl on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis.
-
kui teid on ravitud Alvogyl`iga, siis ärge loputage oma suud 24 tunni jooksul pärast hamba
eemaldamist väga jõuliselt.
-
Ärge neelake Alvogyl`i alla.
-
Kui te olete sportlane, siis võivad koostisaineid anda positiivseid reaktsioone dopingutestis.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma hambaarsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.

3. KUIDAS
ALVOGYL`i
KASUTADA

Alvogyl`i manustab teile hambaarst. Pärast alveoliidi diagnoosimist ja alveooli puhastamist asetab
hambaarst aseptiliselt väikese kuulikese ALVOGYL-pastat alveooli põhja.
Mitte ravida ühel visiidil korraga üle 5 hambasombu.
Hambaarst kohandab annuse vastavalt teie vanusele, kehakaalule ja tervisele.

Kui te kasutate ALVOGYL`i rohkem kui ette nähtud
Kasutamisel hambaravis tavapärastes tingimustes pole üleannustamisest tingitud kõrvaltoimeid
kirjeldatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ALVOGYL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esineb risk allergiliste reaktsioonide tekkeks.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma hambaarstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ALVOGYL`i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

On ebatõenäoline, et teie kui patsient peate seda ravimit säilitama.

Teie hambaarst ei kasuta ALVOGYL`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Teie hambaarst hoiab ALVOGYL`i temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida ALOVYL sisaldab

-
Toimeained on lidokaiin ja eugenool. 1 g igemepastat sisaldab 50 mg lidokaiini ja 150 mg
eugenooli.
-
Abiained on naatriumlaurüülsulfaat, kaltsiumkarbonaat, steriliseeritud penghawar djambi,
oliivõli, puhastatud vesi, loodusliku mündi lisand (piparmündiõli ja eukalüptiõli segu).

Kuidas ALVOGYL välja näeb ja pakendi sisu
Pruun kiuline pasta, millele on iseloomulik mündi lõhn. ALVOGYL on opaalklaasist purgis,
sisaldades 12 g igemepastat.Müügiloa hoidja ja tootja

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
PRANTSUSMAA
Tel. +33 1 49 76 70 00

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti
AS Sirowa Tallinn
Salve 2C
11612 Tallinn
Telefon: +372 6 830 700

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2009