Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aldara - Aldara toote info LISA II

ATC Kood: D06BB10
Toimeaine: imiquimod
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aldara 5% kreem

imikvimood

2. TOIMEAINETE SISALDUS

Iga kotike sisaldab 12,5 mg imikvimoodi 250 mg kreemis (5%).

100 mg kreemi sisaldab 5 mg imikvimoodi

3. ABIAINED

Abiained: isosteariinhape, bensüülalkohol, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge pehme parafiin,

polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, glütserool, metüülhüdroksübensoaat (E218),

propüülhüdroksübensoaat (E216), ksantaankummi, puhastatud vesi.

Lisateavet vt infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kreem

12 kotikest. Iga kotike sisaldab 250 mg kreemi.

24 kotikest. Iga kotike sisaldab 250 mg kreemi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Välispidiseks kasutamiseks nahale

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast kasutamist kõrvaldage kotikesse jäänud kreem.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/98/080/001

EU/1/98/080/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Ei ole kohaldatav

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aldara