Zyvoxid - infusioonilahus (2mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01XX08
Toimeaine: linesoliid
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zyvoxid, 2mg/ml infusioonilahus

Linezolidum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zyvoxid ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zyvoxidi kasutamist
 3. Kuidas Zyvoxidi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Zyvoxidi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zyvoxid ja milleks seda kasutatakse

Zyvoxid on oksasolidinoonide rühma kuuluv antibiootikum, mis peatab teatud infektsioone põhjustavate bakterite (pisikute) kasvu. Seda kasutatakse kopsupõletiku ja mõnede nahal või naha all olevate nakkuste raviks. Teie arst ütleb, kas Zyvoxid sobib teie nakkuse raviks.

Mida on vaja teada enne Zyvoxidi kasutamist

Ärge kasutage Zyvoxidi:

kui olete linesoliidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te võtate või olete viimase 2 nädala jooksul võtnud ravimeid, mida tuntakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoritena ( MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks;

kui te imetate last, sest Zyvoxid eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zyvoxidi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Zyvoxid ei pruugi teile sobida, kui te vastate mõnele järgmistest küsimustest „jah“. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile, sest ta peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku või otsustama, kas mõni teine raviviis on teile sobivam.

Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel, kas alljärgnevast kehtib midagi teie kohta.

Kas teil on kõrge vererõhk (ükskõik, kas te võtate selle vastu ravimeid või mitte)?

Kas teil on diagnoositud kilpnäärme ületalitlus?

Kas teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) või kartsinoidsündroom (põhjustatud hormoonisüsteemi kasvajast, sümptomiteks on kõhulahtisus, naha õhetus, hingeldamine)?

Kas teil on maniakaalne depressioon, skisoafektiivne häire, vaimne segadus või muud psüühilised probleemid?

Enne Zyvoxidi kasutamist pidage nõu oma arstiga

kui teil tekivad kergesti verevalumid ja verejooksud;

kui te olete aneemiline (punaste vereliblede väike hulk veres);

kui te nakatute kergesti;

kui teil on esinenud krampe;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid, eriti kui saate dialüüsi;

kui teil on kõhulahtisus.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

tundlikkuse kadu kätest või jalgadest või kihelus- või torkimistunne kätes või jalgades;

antibiootikumide, sealhulgas Zyvoxidi kasutamise ajal või pärast seda võib teil tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub tõsiseks või püsib või te märkate väljaheites verd või lima, lõpetage kohe Zyvoxidi kasutamine ja pidage nõu arstiga. Sellises olukorras ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad sooletegevust;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine.

Muud ravimid ja Zyvoxid

Zyvoxidil võib mõnikord olla koostoimeid mõnede teiste ravimitega ja ta võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu vererõhu, kehatemperatuuri või südame löögisageduse muutused.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda teist ravimit.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete viimase 2 nädala jooksul kasutanud järgmisi ravimeid, sest Zyvoxidi ei tohi kasutada, kui te juba kasutate neid ravimeid või olete neid hiljuti kasutanud (vaadake ka lõik 2 ülalpool „Ärge kasutage Zyvoxidi“).

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate allpool loetletud ravimeid. Teie arst võib siiski määrata teile Zyvoxidi, kuid peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku. Teise võimalusena võib teie arst otsustada, et mõni muu raviviis on teie jaoks parem.

Ninakinnisust leevendavad külmetuse või gripiravimid, mis sisaldavad pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini;

mõned astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;

teatud antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRI-dena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Neid on palju, sealhulgas amitriptüliin, tsitalopraam, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;

migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;

äkiliste, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);

vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;

mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin;

ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon;

vere hüübimist vältivad ravimid, nagu varfariin; rifampitsiin (antibiootikum).

Zyvoxid koos toidu, joogi ja alkoholiga

Zyvoxidi võib kasutada enne sööki, söögi ajal või pärast seda.

Vältige laagerdunud juustu, pärmiekstrakti ja sojaoaekstrakti (nt sojakastme) suurte koguste söömist ning alkoholi, eriti vaadiõlut ja veini. Seda seetõttu, et Zyvoxid võib reageerida türamiiniks nimetatava ainega ja tõsta teie vererõhku. Türamiini esineb looduslikult mõnedes toiduainetes.

Kui teil tekib pärast söömist või joomist tuikav peavalu, võtke kohe ühendust arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Zyvoxidi toime rasedatele ei ole teada. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda soovitanud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi Zyvoxidi kasutamise ajal last rinnaga toita, sest see eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zyvoxid võib põhjustada pearinglust või probleeme nägemisega. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega töötage masinatega. Pidage meeles, et haigus võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Zyvoxidi infusioonilahus sisaldab Glükoosi

1 ml Zyvoxidi lahust sisaldab 45,7 mg glükoosi (13,7 g glükoosi ühes kotikeses). Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete suhkruhaige.

Naatriumi

1 ml Zyvoxidi lahust sisaldab 0,38 mg naatriumi (114 mg naatriumi ühes kotikeses). Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete väikese soolasisaldusega dieedil.

Kuidas Zyvoxidi kasutada

Täiskasvanud

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Seda ravimit manustab teile arst või tervishoiutöötaja tilgana (veeniinfusioonina). Soovitatav annus täiskasvanutele (18-aastased ja vanemad) on 300 ml (600 mg linesoliidi) kaks korda ööpäevas, manustatuna otse vereringesse (intravenoosselt) 30...120-minutilise tilgana.

Kui te saate neerudialüüsi, tuleb teile anda Zyvoxidi pärast dialüüsravi.

Ravikuur kestab tavaliselt 10…14 päeva, kuid võib kesta kuni 28 päeva. Selle ravimi ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks tehtud pikema kui 28-päevase raviperioodi jooksul. Teie arst otsustab, kui kaua teid tuleb ravida.

Zyvoxidi kasutamise ajal teeb arst teile regulaarselt vereanalüüse, et jälgida teie vererakkude arvu.

Kui te saate Zyvoxidi üle 28 päeva, peab arst kontrollima teie nägemist.

Lapsed ja noorukid

Zyvoxidi ei kasutata tavaliselt laste ja noorukite (alla 18-aastased) raviks.

Kui te kasutate Zyvoxidi rohkem kui ette nähtud

Kui tunnete muret, et teile on antud liiga palju Zyvoxidi, rääkige sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele.

Kui te unustate Zyvoxidi kasutada

Seda ravimit manustatakse teile tähelepaneliku jälgimise all, seega on annuse vahelejäämine väga ebatõenäoline. Kui te arvate, et teil on ravimi annus jäänud saamata, rääkige kohe arstile või meditsiiniõele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui unustatud annus jäi kasutamata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate ravi ajal Zyvoxidiga mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma arsti, meditsiiniõde või apteekrit:

Zyvoxidi tõsised kõrvaltoimed (esinemissagedus sulgudes):

tõsised nahareaktsioonid (sagedus teadmata), turse, eriti näo- ja kaelapiirkonnas (sagedus teadmata), vilistav hingamine ja/või hingamisraskus (sagedus teadmata). See võib olla allergilise reaktsiooni tundemärk ja vajalikuks võib osutuda Zyvoxidi kasutamise lõpetamine. Nahareaktsioonid, nagu punetav valulik nahk ja ketendus (dermatiit) (aeg-ajalt), nahalööve (sage), sügelus (sage).

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine (aeg-ajalt), värvinägemise muutused (sagedus teadmata), probleemid pisiasjade nägemisega (sagedus teadmata), vaatevälja ahenemine (harv).

raske kõhulahtisus vere ja/või limaga väljaheites (antibiootikumidega seotud jämesoolepõletik, sealhulgas pseudomembranoosne jämesoolepõletik), mis võib harvadel juhtudel areneda eluohtlikeks tüsistusteks (harv).

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine (sagedus teadmata);

Zyvoxidi kasutamisel on kirjeldatud krampe või langetõvehoogusid (aeg-ajalt). Rääkige oma arstile, kui teil esineb erutust, segasust, deliiriumi, rigiidsust, värisemist, koordinatsioonihäireid ja krampe, kui te võtate samal ajal ka SSRI-dena tuntud antidepressante (sagedus teadmata) (vt lõik 2).

seletamatud veritsused või verevalumid, mis võivad olla põhjustatud mõnede vererakkude arvu muutusest, mis võib mõjutada vere hüübivust või viia aneemia tekkeni (sage).

mõnede vererakkude arvu muutused, mis võivad mõjutada nakkuste vastu võitlemise võimet (sage), infektsiooni nähtudeks võivad olla: palavik (sage), valus kurk (aeg-ajalt), suu haavandid (aeg-ajalt) ja väsimus (aeg-ajalt).

kõhunäärmepõletik (aeg-ajalt).

krambid (aeg-ajalt).

transitoorsed isheemilised hood (mööduv aju verevoolu häire, mis põhjustab selliseid lühiajalisi süptomeid nagu nägemiskaotus, jala ja käe nõrkus, segane kõne, teadvuse kaotus) (aeg-ajalt).

helin kõrvus (tinnitus) (aeg-ajalt).

Patsiendid, kellele on antud Zyvoxidi üle 28 päeva, on kirjeldanud tuimust, surinat või nägemise hägustumist. Kui teil esineb nägemisraskusi, võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Teised kõrvaltoimed on järgmised:

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

seennakkused, eriti tupe või suu soor;

peavalu;

metallimaitse suus;

kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine;

mõnede vereanalüüside, sealhulgas neeru- ja maksatalitlust või veresuhkru sisaldust mõõtvate analüüside tulemuste muutused;

unehäired;

vererõhu tõus;

aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine);

pearinglus;

paikne või üldine kõhuvalu;

kõhukinnisus;

seedehäired;

paikne valu.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

tupe või suguelundite piirkonna põletik naistel;

torkimis- või tuimustunne;

paistes, valulik või muutunud värvusega keel;

valu infusiooni manustamise kohal ja selle ümber;

veenipõletik (sealhulgas infusiooni manustamise kohal);

vajadus sagedamini urineerida;

külmavärinad;

janutunne;

liighigistamine;

vere valkude, soolade või ensüümide muutused, mis mõõdavad neeru- või maksatalitlust;

hüponatreemia (vere madal naatriumi sisaldus);

neerupuudulikkus;

trombotsüütide vähenemine;

kõhupuhitus;

süstekoha valu;

kreatiniini sisalduse suurenemine;

kõhuvalu;

südame löögisageduse muutused (nt löögisageduse suurenemine).

Harv: võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st):

pindmine hamba värvuse muutus, mis on professionaalse hambapuhastusega eemaldatav (hambakatu käsitsi eemaldamine).

Veel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (esinemissagedus teadmata – ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

alopeetsia (juuste kaotus);

vererakkude arvu vähenemine;

nõrkus ja/või sensoorsed muutused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zyvoxidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist:

Kui pakendi avamise meetod ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyvoxid sisaldab

 • Toimeaine on linesoliid. 1 ml sisaldab 2 mg linesoliidi. Üks 300 ml infusioonikott sisaldab 600 mg linesoliidi.
 • Teised koostisosad on glükoosmonohüdraat (suhkru tüüp, vt lõik 2), naatriumtsitraat (E331, vt lõik 2), veevaba sidrunhape (E330, vt lõik 2), vesinikkloriidhape (E507), naatriumhüdroksiid (E524) ja süstevesi.

Kuidas Zyvoxid välja näeb ja pakendi sisu

Ühekordseks kasutamiseks ette nähtud kasutusvalmis, lateksivabad, mitmekihilised, polüolefiinkilest infusioonikotid (Excel või Freeflex), mis on suletud fooliumlaminaadist välispakendisse. Infusioonikott 300 ml lahust; pakitud karpi. Iga karp sisaldab 10 infusioonikotti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80

NO-1788 Halden

Norra

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Zyvoxid, 2 mg/ml infusioonilahus

Linesoliid

TÄHTIS! Tutvuge enne väljakirjutamist ravimi omaduste kokkuvõttega.

Linesoliid ei ole aktiivne gramnegatiivsete patogeenide tekitatud infektsioonide vastu. Spetsiifilist gramnegatiivsete bakterite vastast ravi tuleb alustada samal ajal, kui ko-infektsioon gramnegatiivse patogeeniga dokumenteeritakse või seda kahtlustatakse.

Kirjeldus

Ühekordseks kasutamiseks ette nähtud kasutusvalmis, lateksivabad, mitmekihilised, polüolefiinkilest infusioonikotid (Excel või Freeflex), mis on suletud fooliumlaminaadist välispakendisse. Kott sisaldab 300 ml lahust ja on pakendatud karpi. Iga karp sisaldab 10 infusioonikotti.

Zyvoxid 2 mg/ml infusioonilahus sisaldab 2 mg/ml linesoliidi isotoonilises, selges, värvitus kuni kollases lahuses. Abiained on glükoosmonohüdraat, naatriumtsitraat (E331), veevaba sidrunhape (E330), vesinikkloriidhape (E507), naatriumhüdroksiid (E524), süstevesi.

Annustamine ja manustamisviis

Linesoliidi manustamist võib alustada vaid haiglatingimustes ja pärast vastava eriala spetsialistiga (nt mikrobioloogiga või infektsionistiga) konsulteerimist.

Patsiendid, kes alustavad ravi parenteraalse ravimvormiga, võib hiljem üle viia suukaudsele ravimvormile, kui see on kliiniliselt näidustatud. Sel juhul ei vaja annus kohaldamist, kuna linesoliidi biosaadavus peroraalsel manustamisel on ligikaudu 100%.

Infusioonilahus tuleb manustada 30…120 minuti jooksul.

Soovitatav linesoliidi annus tuleb manustada intravenoosselt (I.V.) kaks korda ööpäevas.

Täiskasvanutele soovitatavad annused ja ravi kestus

Ravikuuri kestus sõltub haiguse tekitajast, infektsioonikohast ja -raskusest ning patsiendi kliinilisest vastusest.

Järgnevad soovitused ravi kestuse suhtes kajastavad kliiniliste ravimuuringute andmeid. Mõnede infektsioonide korral võib osutuda võimalikuks ka lühem ravikuur, kuid selle kohta puuduvad kliiniliste uuringute andmed.

Maksimaalne ravi kestus on 28 päeva. Linesoliidi ohutust ja tõhusust ei ole üle 28 päeva kestva ravi korral veel kindlaks tehtud.

Infektsioonide korral, millega kaasneb baktereemia, pole vajalik soovitatavat raviannust ja -kestust muuta. Soovitatavad annused on infusioonilahuse ja tablettide puhul samasugused.

Infektsioonid

Annustamine ja

Ravi kestus

 

manustamisviis kaks korda

 

 

ööpäevas manustamiseks

 

Nosokomiaalne pneumoonia

600 mg kaks korda ööpäevas

10...14 järjestikust päeva

Keskkonnatekkene

 

 

pneumoonia

 

 

Tüsistunud naha ja pehmete

600 mg kaks korda ööpäevas

 

kudede infektsioonid

 

 

Lapsed: Linesoliidi ohutus ja efektiivsus lastel (<18-aastastel) ei ole veel tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed on kirjeldatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, kuid soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Eakad: Annus ei vaja kohandamist.

Neerukahjustus: Annus ei vaja kohandamist.

Raskekujuline neerukahjustus (CLCR < 30 ml/min): Annust ei ole vaja muuta. Siiski on leitud, et linesoliidi kahe esmase metaboliidi hulk organismis tõuseb raskekujulise neerupuudulikkuse korral oluliselt (kuni 10-kordselt) ja selle kliinilist tähendust ei ole veel kindlaks tehtud. Seetõttu tuleb raskekujulise neerupuudulikkusega patsientidel linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski.

3-tunnise hemodialüüsi vältel eemaldatakse ligikaudu 30% Zyvoxidi annusest, seega tuleb vastava ravi näidustusel manustada linesoliidi pärast hemodialüüsi.

Hemodialüüsi korral eemaldatakse linesoliidi primaarsed metaboliidid organismist mõningal määral, kuid nende tase jääb siiski märkimisväärselt kõrgemaks kui normaalse neerufunktsiooniga või kerge- kuni keskmisekujulise neerupuudulikkusega patsientidel. Seetõttu tuleb raskekujulise neerupuudulikkusega patsientidel, kellele teostatakse hemodialüüsi, linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski.

Tänini puuduvad kogemused linesoliidi kasutamisest patsientidel, kellel teostatakse pidevat ambulatoorset peritoneaaldialüüsi (CAPD) või mõnd muud alternatiivset neerupuudulikkuse ravimeetodit (muu kui hemodialüüs).

Maksakahjustus: Kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsiendid (Child-Pugh’ klass A või B): annus ei vaja kohandamist.

Raske maksakahjustus (Child-Pugh’ klass C): Et linesoliid metaboliseeritakse mitteensümaatilise protsessi käigus, ei arvata, et maksafunktsiooni kahjustus muudaks oluliselt selle metabolismi. Seetõttu ei soovitata annust kohandada. Kuna kliinilised kogemused on piiratud, siis on soovitav linesoliidi kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus linesoliidi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Linesoliidi ei tohi kasutada patsiendid, kes tarvitavad monoaminooksüdaas A või B inhibiitoreid (nt fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid) või on nimetatud ravimeid tarvitanud viimase 2 nädala jooksul.

Linesoliidi ei tohi manustada järgmiste kliiniliste seisunditega või järgmisi kaasuvaid ravimeid kasutavatele patsientidele, välja arvatud juhul, kui on olemas võimalused hoolikaks jälgimiseks ja vererõhu mõõtmiseks:

 1. antidepressante, serotoniin 5-HT retseptori agoniste (trüptaanid), otsese- ja kaudse sümpatomimeetilise toimega aineid (sh adrenergilised bronhodilataatorid, pseudoefedriin ja fenüülpropanoolamiin), vasopressiivseid ained (nt adrenaliin/epinefriin, noradrenaliin/norepinefriin), dopaminergilised ained (nt dopamiin, dobutamiin), petidiin või buspiroon.
 • patsiendid, kellel on ravile allumatu hüpertensioon, feokromotsüstoom, kartsinoid, türeotoksikoos, bipolaarne depressioon, skisoafektiivne häire, äge segasusseisund;
 • patsiendid, kes võtavad järgmisi ravimeid: Serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, tritsüklilisi

Imetamine tuleb lõpetada enne ravimi manustamist ja sellest kogu ravi vältel hoiduda (vt SPC lõik 4.6).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Müelosupressioon

Linesoliidi kasutamisel on esinenud müelosupressiooni (ka aneemia, leukopeenia, pantsütopeenia ja trombotsütopeenia). Teadaolevatel juhtudel on pärast linesoliidravi lõpetamist hematoloogilised näitajad saavutanud ravimi manustamise eelse taseme. Taolise toime ilmnemine näib olevat seotud ravi kestusega. Eakatel linesoliidiga ravitavatel patsientidel võib olla nooremate patsientidega võrreldes suurem risk vere düskraasiate tekkeks. Trombotsütopeenia võib sagedamini ilmneda raskekujulise neerupuudulikkusega haigetel, seoses dialüüsiga või ka ilma. Seetõttu tuleb trombotsüütide arvu jälgida patsientidel, kellel esineb eelnevalt aneemia, granulotsütopeenia või trombotsütopeenia; kes saavad kaasnevat ravi, mis võib langetada vere hemoglobiini taset, vähendada trombotsüütide arvu või omada kõrvaltoimena mõju vererakkude hulgale või funktsioonile; samuti ka patsientidel, kellel on raskekujuline neerupuudulikkus ja kes kasutavad linesoliidi enam kui 10…14 päeva. Taolistele haigetele tohib linesoliidi manustada ainult juhul, kui on võimalik hemoglobiini taseme, vererakkude ja trombotsüütide hulga pidev jälgimine.

Kui linesoliidravi ajal ilmneb märkimisväärne müelosupressioon, tuleb ravikuur katkestada, va juhul, kui jätkamist peetakse absoluutselt vajalikuks. Ravi jätkamise korral tuleb kohaldada patsiendi vereseisundi intensiivset jälgimist ja muid vajalikke meetmeid.

Samuti on soovitatav iganädalaselt jälgida patsiendi täielikku verepilti (sh Hgb, trombotsüüdid, leukotsüütide koguhulk ja erivormid) ja võrrelda seda algnäitudega.

Ravimi tasuta kasutamise (compassionate use) uuringutes täheldati tõsise aneemia suuremat esinemissagedust patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus. Nendel patsientidel oli sagedamini vaja teha vereülekannet. Vereülekannet vajavatest aneemiajuhtudest on teatatud ka turuletulekujärgselt, kusjuures sagedamini esines see patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus.

 1. Turuletulekujärgselt on teatatud sideroblastilise aneemia juhtudest. Enamik patsientidest, kelle kohta oli teada aneemia tekke aeg, olid linesoliidi kasutanud enam kui 28 päeva vältel. Enamik patsientidest paranes aneemiast täielikult või osaliselt pärast ravi lõpetamist linesoliidiga koos samaaegse aneemia raviga või ilma.

Suremuse erinevus veenikateetriga seotud grampositiivsete bakterite poolt põhjustatud vereringeinfektsioonidega patsientide kliinilises uuringus

Avatud uuringus täheldati raskete, kateetriga seotud intravaskulaarsete infektsioonidega ja linesoliidravi saavate patsientide suurenenud suremust võrreldes patsientidega, kellele manustati vankomütsiini/dikloksatsilliini/oksatsilliini [78/363 (21,5%) vs 58/363 (16,0%)]. Peamiseks suremust mõjutavaks teguriks oli grampositiivse infektsiooni raskusaste enne ravi algust. Ainult grampositiivse tekitaja poolt põhjustatud infektsioonide puhul (šansside suhe 0,96; 95%; usaldusintervall 0,58…1,59) olid suremusmäärad sarnased, kuid osutusid linesoliidi manustavate patsientide hulgas märkimisväärselt suuremateks (p=0,0162) teiste patogeenide puhul või juhul, kui patogeene algselt ei olnudki (šansside suhe 2,48; 95% usaldusintervall 1,38…4,46). Suurim erinevus esines ravi ajal ja 7 päeva jooksul pärast ravi katkestamist uuritava ravimiga. Uuringu käigus tekkis linesoliidi saavate patsientide hulgas rohkem gramnegatiivseid infektsioone ja sagenes surm gramnegatiivsete ning segainfektsioonide tagajärjel. Linesoliidi võib seega kasutada ainult juhul, kui tüsistustega kulgevate naha- ja pehmete kudede infektsioonidega patsientidel on teada või kahtlustatakse samaaegset gramnegatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud infektsiooni ja ainult siis, kui alternatiivseid ravivõimalusi ei ole (vt lõik 4.1). Viimasel juhul peab samaaegselt rakendama ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastast ravi.

Antibiootikumraviga seotud kõhulahtisus ja koliit

Peaaegu kõigi antibiootikumide, sealhulgas ka linesoliidi kasutamisel on täheldatud antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust ja koliiti, sealhulgas ka pseudomembranoosset koliiti ja Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisust, kusjuures nende raskusaste on kõikunud kergest kõhulahtisusest kuni surmaga lõppenud koliidi juhtudeni. Seetõttu tuleb haigete puhul, kellel tekib ravi ajal või pärast ravi linesoliidiga tõsine kõhulahtisus, arvestada eelpool nimetatud haigusseisundite võimalusega. Kui haigel kahtlustatakse antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust või koliiti või kui see leiab kinnitust, tuleb ravi antibakteriaalse ravimiga, sealhulgas ka linesoliidiga lõpetada ning alustada vastavate

ravivõtetega. Seedetrakti peristaltikat pärssivate ravimite kasutamine on sellises olukorras vastunäidustatud.

Laktaatatsidoos

Linesoliidi kasutamisel on teatatud laktaatatsidoosi juhtudest. Patsientide puhul, kellel tekivad metaboolse atsidoosi nähud või sümptomid, nagu püsiv iiveldus ja korduv oksendamine, kõhuvalu, vere väike bikarbonaatide sisaldus või hüperventilatsioon, tuleb kohe võtta kasutusele vastavad ravimeetmed.

Laktaatatsidoosi tekkimisel tuleb kaaluda linesoliidravi jätkamisest oodatava kasu ja atsidoosiga seotud võimalike ohtude vahekorda.

Mitokondrite talitlushäire

Linesoliid inhibeerib valkude sünteesi mitokondrites. Antud inhibeerimise tulemusel võivad tekkida sellised kõrvaltoimed nagu laktaatatsidoos, aneemia ja neuropaatia (nägemisnärvi ja perifeerne neuropaatia). Nimetatud kõrvaltoimeid täheldati sagedamini patsientidel, kes olid linesoliidi kasutanud enam kui 28 päeva vältel.

Serotoniini sündroom

Linesoliidi kasutamisel samal ajal koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegne kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3), välja arvatud juhtudel, kui seda peetakse hädavajalikuks. Samaaegsel kasutamisel tuleb patsiente hoolikalt jälgida serotoniinisündroomi nähtude ja sümptomite suhtes, nagu kognitiivne düsfunktsioon, hüperpüreksia, hüperrefleksia ja koordinatsioonihäired. Serotoniinisündroomi nähtude või sümptomite tekkimisel tuleb ühe või mõlema ravimi kasutamine lõpetada, samuti tuleb arvestada võõrutusnähtude tekkevõimalusega serotonergilise ravi lõpetamisel.

Perifeerne ja nägemisnärvi neuropaatia

Zyvoxidiga ravitud patsientidel on teatatud perifeersest neuropaatiast ja nägemisnärvi neuropaatiast ning neuriidist, mis mõnedel juhtudel on progresseerunud kuni nägemise kaotuseni. Nimetatud teated pärinevad eelkõige patsientidelt, keda on linesoliidiga ravitud kauem kui maksimaalne soovitatav 28- päevane raviperiood.

Kõiki patsiente tuleb informeerida, et nad teataksid kohe nägemise halvenemise sümptomitest, nagu nägemisteravuse või värvide nägemise muutused, ähmane nägemine või nägemisvälja defektid. Selliste kaebustega patsiendid vajavad kohest tähelepanu ja vajaduse korral suunamist silmaarstile. Kui patsiendid kasutavad Zyvoxidi kauem, kui on soovitatav 28-päevane raviperiood, tuleb nende nägemisfunktsiooni regulaarselt hinnata.

Perifeerse või nägemisnärvi neuropaatia tekkimisel tuleb kaaluda Zyvoxid ravi jätkamisest oodatava kasu ja neuropaatiaga seotud võimalike riskide vahekorda.

Neuropaatia tekkerisk võib olla suurem patsientidel, kellel kasutatakse linesoliidi koos mükobakterite vastaste tuberkuloosiravimitega või kes on neid ravimeid hiljuti kasutanud.

Krambid

Zyvoxidiga ravitud patsientidel on teatatud krampidest. Enamikul juhtudest on need esinenud patsientidel, kellel on anamneesis krambid või vastavad riskitegurid. Patsientidele tuleb öelda, et nad teavitaksid oma arsti, kui neil on esinenud krampe.

Monoaminooksüdaasi inhibiitor

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitor, kuid antibakteriaalses ravis kasutatavad annused ei avalda antidepressiivset efekti. Piiratud andmeid on ravimi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel võib esineda MAO inhibeerimise seisund ja/või kaasub ravi MAO inhibiitoritega. Seetõttu tuleb linesoliidi kasutada ainult juhul, kui on võimalikud täpsemad uuringud ja jälgimine.

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Patsiendid peavad vältima türamiinirikka toidu suurte koguste söömist.

Superinfektsioon

Linesoliidravi mõju normaalsele mikrofloorale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud.

Antibiootikumide kasutamine võib mõningatel juhtudel põhjustada mittetundlike mikroobide vohamise. Nii näiteks täheldati kliinilistes uuringutes ligikaudu 3% patsientidest, kes said linesoliidi soovitatavaid annuseid, raviga seotud kandidiaasi. Kui ravi ajal tekib superinfektsioon, tuleb kasutusele võtta vastavad ravimeetmed.

Patsientide eripopulatsioonid

Linesoliidi kasutamisel raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb olla eriti ettevaatlik ja seda võib teha üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Raske maksapuudulikkusega patsientidel võib linesoliidi kasutada üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Viljakuse vähenemine

Täiskasvanud isasrottidel mõjutas linesoliid pöörduvalt fertiilsust ning põhjustas sperma arenguhäireid annuses, mis on võrreldav inimeste annustega. Linesoliidi toime meeste reproduktiivsele süsteemile on teadmata.

Kliinilised uuringud

Linesoliidi ohutus ja efektiivsus enam kui 28-päevase kasutamisperioodi korral ei ole tõestatud.

Kontrollitud kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kellel oli tegemist diabeetiliste jalakahjustuste, lamatiste või isheemiliste kahjustuste, raskete põletuste või gangreeniga. Seetõttu on linesoliidi kasutamise kogemus antud seisundite ravis piiratud.

Abiained

1 ml infusioonilahust sisaldab 45,7 mg (so 13,7 g/300 ml) glükoosi. Seda tuleb arvesse võtta patsientidel, kellel on diagnoositud suhkurtõbi või mõne muu seisundiga seotud glükoosi talumatus. 1 ml lahust sisaldab samuti 0,38 mg (114 mg/300 ml) naatriumi. Naatriumi sisaldust tuleb arvestada kontrollitud naatriumidieedil olevatel patsientidel.

Koostoimed

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi inhibiitor. Andmed ravimi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel teostatakse kaasnevat ravi ainetega, mis võivad põhjustada MAO inhibeerimise, on piiratud. Seetõttu tuleb taolistel patsientidel linesoliidi kasutada ainult juhul, kui on võimalikud täpsemad uuringud ja jälgimine.

Võimalikud koostoimed, mis tõstavad vererõhku

Normaalse vererõhuga tervetel vabatahtlikel teostatud uuringud on näidanud, et linesoliid suurendab pseudoefedriini ja fenüülpropanoolamiinhüdrokloriidi poolt indutseeritud vererõhu tõusu. Süstoolne vererõhk tõusis platseebo manustamisel 8…11 mmHg, pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini manustamisel 14…18 mmHg, linesoliidi manustamisel 11…15 mmHg võrra. Linesoliidi koosmanustamisel pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiiniga tõusis süstoolne rõhk aga 30…40 mmHg võrra. Hüpertensiivsete patsientidega pole sarnaseid uuringuid teostatud. Seega tuleb vasopressiivse toimega ravimite, ka dopamiinergiliste ainete koosmanustamisel linesoliidiga nende soovitatav annus välja tiitrida.

Võimalikud serotonergilised koostoimed

Tervetel vabatahtlikel uuriti võimalikke koostoimeid dekstrometorfaaniga. Isikutele manustati dekstrometorfaani (kaks 20 mg annust neljatunnise vahega) koos linesoliidiga või ilma.

Tervetel vabatahtlikel ei ole leitud linesoliidi ja dekstrometorfaani samaaegsel kasutamisel serotoniini- sündroomi tunnuseid (segasusseisund, deliirium, rahutus, treemor, punetus, diaforees, hüperpüreksia).

Turuletulekujärgne kogemus: on teatatud ühest patsiendist, kellel tekkis linesoliidi ja dekstrometorfaani kooskasutamisel serotoniinisündroomi taoline toime, mis aga lahenes, kui mõlema ravimi kasutamine katkestati.

Linesoliidi kliinilisel kasutamisel koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegne kasutamine vastunäidustatud. Patsientide jälgimist, kelle huvides linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegset kasutamist peetakse hädavajalikuks, on kirjeldatud lõigus „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“.

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Isikutel, kes said linesoliidi ja vähem kui 100 mg türamiini koos linesoliidiga, ei tekkinud märkimisväärset vererõhu tõusu. Soovituslikult tuleks vältida suure türamiinisisaldusega toiduainete ja jookide ohtrat kasutamist (nt laagerdunud juust, pärmiekstraktid, mittedestilleeritud alkohoolsed joogid, sojakaste jt fermenteeritud tooted sojaubadest).

Tsütokroom P450 poolt metaboliseeritavad ravimid

Linesoliidi ei metaboliseerita tsütokroom P450 (CYP) ensüümsüsteemi vahendusel tuvastataval määral ja ta ei inhibeeri inimese kliiniliselt oluliste CYP- isovormide (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) aktiivsust. Linesoliid ei indutseeri P450 isoensüüme ka rottidel. Seetõttu ei tekita linesoliid CYP450 poolt indutseeritud koostoimeid teiste ravimitega.

Rifampitsiin

Rifampitsiini mõju linesoliidi farmakokineetikale uuriti 16 tervel täiskasvanul meessoost vabatahtlikul, kellele manustati 2,5 päeva vältel linesoliidi annuses 600 mg kaks korda ööpäevas koos rifampitsiiniga või ilma annuses 600 mg üks kord ööpäevas. Rifampitsiini manustati 8 päeva vältel. Rifampitsiin vähendas linesoliidi keskmist -iMAXC ja AUC-d vastavalt 21% [90% usalduspiirid: 15; 27] ja 32% [90% usalduspiirid: 27; 37]. Selle koostoime tekkepõhjus ja kliiniline tähendus ei ole selged.

Varfariin

Kui püsikontsentratsiooni tingimustes lisati linesoliidile varfariin, langes maksimaalne INR keskmiselt 10%, AUC INR vähenes koosmanustamisel 5%. Ei ole piisavalt andmeid nende patsientide kohta, kes on saanud linesoliidi ja varfariini koos, et hinnata nende andmete kliinilist tähendust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Andmed linesoliidi kasutamisest raseduse ajal on piiratud. Loomkatsetes on ilmnenud toksiline toime reproduktiivsusele. Sarnane risk esineb ka inimestel.

Zyvoxidi tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui oodatav kasu patsiendile ületab võimaliku ohu.

Imetamine

Loomkatsed on näidanud, et linesoliid ja tema metaboliidid võivad erituda rinnapiima. Seetõttu tuleb enne ravi alustamist ja selle ajal rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Loomkatsetes on linesoliid põhjustanud fertiilsuse vähenemist.

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente tuleb hoiatada uimasuse ja nägemise halvenemise sümptomite suhtes, mis võivad Zyvoxid’i ravi ajal tekkida. Neil tuleb soovitada mõne nimetatud sümptomi esinemise korral mitte juhtida autot ega kasutada masinaid.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis on loetletud kõigis kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid enam kui 2000 täiskasvanud patsienti ja milles linesoliidi kasutati soovitavates annustes kuni 28 päeva vältel, täheldatud kõrvaltoimed koos sagedustega. Kõige sagedamini oli teatatud diarröast (8,4%), peavalust (6,5%), iiveldusest (6,3%) ja oksendamisest (4,0%).

Ravi katkestamist nõudnud kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid peavalu, diarröa, iiveldus ja oksendamine. Kõrvaltoimete tõttu katkestas ravi 3% patsientidest.

Ravimi turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimed on tabelis esitatud esinemissageduse kategooria alla “teadmata”, sest olemasolevate andmete alusel ei ole võimalik nende tegelikku esinemissagedust hinnata.

Alljärgnevaid kõrvaltoimeid linesoliidiga on täheldatud ja teatatud järgneva esinemissagedusega: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata sagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja

Sage

Kandidiaas, suu kandidiaas, tupe kandidiaas,

infestatsioonid

 

seeninfektsioonid

 

Aeg-ajalt

Vaginiit

 

Harv

Antibiootikumidest tingitud koliit,

 

 

pseudomembranoosne koliit*

Vere ja lümfisüsteemi

Sage

Aneemia*†

häired

Aeg-ajalt

Leukopeenia*, neutropeenia, trombotsütopeenia*,

 

 

eosinofiilia

 

Harv

Pantsütopeenia*

 

Teadmata

Müelosupressioon*, sideroblastiline aneemia*

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Anafülaksia

Ainevahetus- ja

Aeg-ajalt

Hüponatreemia

toitumishäired

Teadmata

Laktaatatsidoos*

Psühhiaatrilised häired

Sage

Unetus

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, maitsetundlikkuse häired (metalli maitse

 

 

suus), pearinglus

 

Aeg-ajalt

Krambid*, hüpesteesia, paresteesia

 

Teadmata

Serotoniinisündroom**, perifeerne neuropaatia*

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Nägemise hägustumine*

 

Harv

Nägemisvälja defekti muutus*

 

Teadmata

Nägemisnärvi neuropaatia*, nägemisnärvi neuriit*,

 

 

nägemise kaotus*, nägemisteravuse muutus*,

 

 

värvinägemise muutus*

Kõrva ja labürindi

Aeg-ajalt

Tinnitus

kahjustused

 

 

Südame häired

Aeg-ajalt

Arütmia (tahhükardia)

 

 

 

Vaskulaarsed häired

Sage

Hüpertensioon

 

Aeg-ajalt

Transitoorne isheemiline atakk, flebiit, tromboflebiit

 

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, lokaliseeritud või

 

 

üldine kõhuvalu, kõhukinnisus, düspepsia

 

Aeg-ajalt

Pankreatiit, gastriit, kõhupuhitus, suukuivus, glossiit,

 

 

vedel väljaheide, stomatiit, keele värvuse muutus või

 

 

muud häired

 

Harv

Hammaste pindmine värvimuutus

 

 

 

Maksa ja sapiteede

Sage

Kõrvalekalded maksafunktsiooni testide tulemustes,

häired

 

aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), alaniini

 

 

aminotransferaasi (ALAT) või alkaalse fosfataasi

 

 

aktiivsuse suurenemine

 

Aeg-ajalt

Üldbilirubiini sisalduse suurenemine

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Nahasügelus, nahalööve

kahjustused

Aeg-ajalt

Urtikaaria, dermatiit, diaforees

 

Teadmata

Villilised nahalööbed nagu näiteks Stevensi-Johnsoni

 

 

sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs,

 

 

angioödeem, alopeetsia

Neerude ja kuseteede

Sage

Jääklämmastiku sisalduse suurenemine

häired

Aeg-ajalt

Neerupuudulikkus, kreatiniinisisalduse suurenemine,

 

 

polüuuria

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi

Aeg-ajalt

Vulvovaginaalsed häired

ja rinnanäärme häired

 

 

Üldised häired ja

Sage

Palavik, lokaalne valu

manustamiskoha

Aeg-ajalt

Külmavärinad, väsimus, süstekoha valu, suurenenud

reaktsioonid

 

janutunne

Uuringud

Sage

Keemilised

 

 

Laktaatdehüdrogenaasi (LDH), kreatiniinkinaasi,

 

 

lipaasi, amülaasi või vere glükoosi sisalduse

 

 

suurenemine täiskõhu tingimustes.

 

 

Üldvalgu, albumiini, naatriumi või kaltsiumi sisalduse

 

 

vähenemine.

 

 

Kaaliumi või bikarbonaatide sisalduse suurenemine

 

 

või vähenemine.

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Neutrofiilide või eosinofiilide sisalduse suurenemine.

 

 

Hemoglobiini, hematokriti või erütrotsüütide hulga

 

 

vähenemine.

 

 

Trombotsüütide või leukotsüütide hulga suurenemine

 

 

või vähenemine.

 

Aeg-ajalt

Keemilised

 

 

Naatriumi või kaltsiumi sisalduse suurenemine.

 

 

Glükoosi sisalduse vähenemine täiskõhu tingimustes.

 

 

Kloriidide sisalduse suurenemine või vähenemine

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Retikulotsüütide arvu suurenemine.

 

 

Neutrofiilide arvu vähenemine.

* Vt lõik Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel ** Vt lõigud Vastunäidustused ja Näidustused

† Vt altpoolt

Tõsisteks tuleb lugeda järgmisi isoleeritud kõrvaltoimeid: lokaliseeritud kõhuvalu, transitoorne isheemiline atakk, hüpertensioon, pankreatiit ja neerupuudulikkus.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes, kus linesoliidi manustati kuni 28 päeva, täheldati aneemiat vähem kui 2,0% patsientidest. Ravimi tasuta kasutamise programmis eluohtlike nakkuste ja kaasuvate haigustega patsientidele, tekkis aneemia 2,5% (33/1326) patsiendil, kes said linesoliidi ≤28 päeva, patsientidel, keda raviti >28 päeva, oli see 12,3% (53/430). Vereülekannet vajava ravimiga seotud tõsise aneemia juhte esines patsientidel, keda raviti ≤28 päeva, 9% (3/33), kuid patsientidel, keda raviti >28 päeva, oli juhtusid 15% (8/53).

Lapsed

Enam kui 500 lapsel (vastsündinutest kuni 17. eluaastani) läbi viidud kliiniliste uuringute ohutusandmed näitavad, et linesoliidi ohutusprofiil lastel ei erine täiskasvanute omast.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Spetsiifilist antidooti pole teada.

Teatatud ei ole ühestki üleannustamisjuhust. Siiski tuleb silmas pidada järgnevat:

soovitatav on toetav ravi koos glomerulaarse filtratsiooni säilitamisega; 3 tunnise hemodialüüsi jooksul eemaldatakse u 30% linesoliidist, kuid puuduvad andmed peritoneaaldialüüsi ja hemoperfusiooni kohta.

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Eemaldage välispakend ainult siis, kui olete valmis ravimit manustama. Seejärel veenduge koti tugeva pigistamise teel, et väikseid lekkekohti ei ole. Kui kott lekib, ärge kasutage seda, sest steriilsus võib olla kahjustatud. Lahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida ja kasutada võib ainult selget osakesteta lahust. Ärge kasutage neid kotte järjestikuseks ühendamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Osaliselt kasutatud kotte ei tohi uuesti ühendada.

Zyvoxidi infusioonilahus sobib järgmiste lahustega: 5% glükoosi intravenoosne infusioon, 0,9% naatriumkloriidi intravenoosne infusioon, Ringeri laktaadi süstelahus (Hartmanni süstelahus).

Sobimatus

Sellesse lahusesse ei tohi aineid lisada. Kui linesoliidi tuleb manustada koos teiste ravimitega, tuleb iga ravimit anda eraldi selle kasutusjuhendi kohaselt. Kui ühte veeni tuleb kasutada mitme ravimi järjestikuseks infusiooniks, tuleb seda enne ja pärast linesoliidi manustamist sobiva infusioonilahusega loputada.

Teadaolevalt ei sobi Zyvoxidi infusioonilahus füüsikaliselt järgmiste ühenditega: amfoteritsiin B, kloorpromasiinvesinikkloriid, diasepaam, pentamidiinisetionaat, erütromütsiinlaktobionaat, fenütoiinnaatrium ja sulfametoksasool/trimetoprim. Lisaks on see keemiliselt sobimatu tseftriaksoonnaatriumiga.

Kõlblikkusaeg

Avamata kujul 3 aastat.

Pärast esmast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.