Zinnat - suukaudse suspensiooni graanulid (25mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01DC02
Toimeaine: tsefuroksiim
Tootja: Glaxo Group Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zinnat, 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid

Tsefuroksiimaksetiil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zinnat ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zinnat’i võtmist
 3. Kuidas Zinnat’it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Zinnat’it säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Zinnat ja milleks seda kasutatakse

Zinnat on antibiootikum, mida kasutatakse täiskasvanutel ja lastel. See tapab infektsioone põhjustavad bakterid. Zinnat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsefalosporiinideks.

Zinnat’it kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

neelupõletik

ninakõrvalkoobaste põletik

keskkõrvapõletik

kopsu- või hingamisteede põletik

kuseteede põletikud

naha ja pehmete kudede põletikud.

Zinnat’it kasutatakse ka:

puukborrelioosi raviks (see on puukide poolt levitatav nakkus).

Teie arst võib kontrollida, millist tüüpi bakterid teie infektsiooni põhjustavad ja jälgida, kas bakterid on Zinnat'ile ravi ajal tundlikud.

Mida on vaja teada enne Zinnat’i võtmist

Ärge võtke Zinnat’it:

kui olete tsefuroksiimaksetiili või mõne tsefalosporiinantibiootikumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on kunagi tekkinud raske allergiline (ülitundlikkus-) reaktsioon mõnda muud tüüpi beetalaktaamantibiootikumi (penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes.

Kui arvate, et see kehtib teie kohta, siis ärge võtke Zinnat’it enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zinnat’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Zinnat’it ei ole soovitatav kasutada alla 3 kuu vanustel lastel, sest selles vanuserühmas on ravimi ohutus ja tõhusus teadmata.

Zinnat’i võtmise ajal peate tähelepanu pöörama teatud sümptomitele, nagu allergilised reaktsioonid, seennakkused (nt Candida) ja tõsine kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit). See vähendab võimalike probleemide riski. Vt „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“ lõigus 4.

Kui te vajate vereanalüüsi

Zinnat võib mõjutada veresuhkru mõõtmise tulemusi ja Coombsi testiks nimetatud analüüsi. Kui vajate vereanalüüsi:

Teavitage vereproovi võtvat isikut sellest, et saate ravi Zinnat’iga.

Muud ravimid ja Zinnat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zinnat’i toimet võivad mõjutada ravimid, mida kasutatakse maohappesuse vähendamiseks (nt antatsiidid, mida kasutatakse kõrvetiste raviks).

Probenetsiid

Suukaudsed antikoagulandid

Kui te võtate mõnda sellist ravimit, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Rasestumisvastased tabletid

Zinnat võib vähendada rasestumisvastaste tablettide tõhusust. Kui te kasutate Zinnat’i võtmise ajal rasestumisvastaseid tablette, peate lisaks kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit (nt kondoomi). Pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zinnat võib põhjustada pearinglust ja muid tähelepanuvõimet vähendavaid kõrvaltoimeid.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi.

Tähtis informatsioon mõnede Zinnat’i koostisainete kohta

Zinnat’i suspensioon sisaldab suhkrut (sahharoos). Sellega tuleb arvestada juhul, kui olete diabeetik. Zinnat’i suspensioon sisaldab ka aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Kui teil on aspartaami talumatus või fenüülketonuuriaks nimetatud haigus:

Küsige nõu oma arstilt, kas Zinnat on teile sobiv ravim.

Kuidas Zinnat’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke Zinnat’it pärast sööki. See aitab muuta ravi tõhusamaks.

Enne kasutamist loksutage pudelit.

Zinnat’i suspensiooni võib lahjendada külma mahlajoogi või piimajoogiga. Pärast lahjendamist tuleb ravim sisse võtta kohe.

Ärge segage Zinnat’it kuuma joogiga.

Zinnat’i suspensiooni valmistamise samm-sammulised juhised: vt „Ravimi manustamiskõlblikuks muutmise juhised“ infolehe lõpus.

Soovitatav annus

Täiskasvanud

Zinnat’i soovitatav annus on 250...500 mg kaks korda ööpäevas sõltuvalt infektsiooni raskusest ja tüübist.

Lapsed

Zinnat’i soovitatav annus on 10 mg/kg (maksimaalselt 125 mg) kuni 15 mg/kg (maksimaalselt 250 mg) kaks korda ööpäevas sõltuvalt:

infektsiooni raskusest ja tüübist.

lapse kehakaalust ja vanusest, kuni maksimaalselt 500 mg ööpäevas.

Zinnat’it ei soovitata kasutada alla 3 kuu vanustel lastel, sest selles vanuserühmas on ravimi ohutus ja tõhusus teadmata.

Sõltuvalt haigusest või teie või teie lapse reageerimisest ravile, võidakse algannust muuta, samuti võib vajalikuks osutuda rohkem kui üks ravikuur.

Neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on probleeme neerudega, võib arst muuta ravimi annust.

Rääkige oma arstiga, kui see kehtib teie kohta.

Kui te võtate Zinnat’it rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Zinnat’it, võivad tekkida närvisüsteemi häired, eriti võib suureneda tõenäosus krampide tekkeks.

Ärge viivitage. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimalusel näidake neile Zinnat’i pakendit.

Kui te unustate Zinnat’it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Zinnat’i võtmise

Ärge lõpetage Zinnat’i võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Tähtis on Zinnat’i ravikuur lõpuni võtta. Ärge lõpetage ravi, kui arst ei ole seda soovitanud – isegi kui te ennast paremini tunnete. Kui te ei võta ravikuuri lõpuni, võib infektsioon tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Väikesel arvul Zinnat’it võtvatel patsientidel tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt raskekujuline nahareaktsioon. Nende reaktsioonide sümptomid on järgmised:

 • raske allergiline reaktsioon. Nähtudeks on ümbritsevast nahapinnast kõrgem sügelev lööve, turse, mõnikord näo või suu turse, mis põhjustab hingamisraskust.
 • nahalööve, mis võib olla villiline ja näeb välja nagu väikesed märklauad (keskel tume täpp, mida ümbritseb kahvatum ala, mida omakorda ümbritseb piki äärt tume ring).
 • laialdane lööve villide ja naha irdumisega (need võivad olla StevensiJohnsoni sündroomi või toksilise epidermaalnekrolüüsi nähud).

Teised seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata Zinnat'i võtmise ajal:

 • seennakkused. Ravimid nagu Zinnat võivad põhjustada pärmseente (Candida) vohamist organismis, mis võib viia seennakkuste (nt soori) avaldumiseni. See kõrvaltoime tekib suurema tõenäosusega Zinnat’i pikaajalisel kasutamisel.
 • raskekujuline kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit). Ravimid nagu Zinnat võivad põhjustada jämesoolepõletikku, mille nähtudeks on raskekujuline kõhulahtisus, tavaliselt koos vere ja limaeritusega, kõhuvalu, palavik.
 • JarischHerxheimeri reaktsioon. Zinnat’i puukborrelioosi raviks kasutamise ajal võivad mõnel patsiendil tekkida palavik, külmavärinad, peavalu, lihasvalu ja nahalööve. Seda nimetatakse JarichHerxheimeri reaktsiooniks. Sümptomid kestavad tavaliselt mõnest tunnist ühe päevani.

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust oma arsti või meditsiiniõega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest:

seennakkused (nt Candida)

peavalu

pearinglus

kõhulahtisus

iiveldus

kõhuvalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

teatud tüüpi valgete vereliblede arvu suurenemine (eosinofiilia)

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast:

oksendamine

nahalööbed.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

vereliistakute (need on rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu langus

valgete vereliblede arvu langus

positiivne Coombsi test.

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on tekkinud väga väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

raskekujuline kõhulahtisus (pseudomembranoosne koliit)

allergilised reaktsioonid

nahareaktsioonid (sh raskekujulised)

palavik

naha või silmavalgete kollasus

maksapõletik (hepatiit).

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

punaste vereliblede liiga kiire lagunemine (hemolüütiline aneemia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zinnat’it säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Graanulitest valmistatud suspensiooni tuleb hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Võib säilitada külmkapis kuni 10 päeva.

Ärge kasutage Zinnat suspensiooni kui sellel on näha riknemise märke.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zinnat sisaldab

 • Toimeaine on tsefuroksiim.

Suspensioon sisaldab 25 mg/ ml tsefuroksiimi (tsefuroksiimaksetiilina).

 • Abiained on

aspartaam (E951), ksantaankummi, kaalium-atsesulfaam, povidoon (K30), steariinhape, sahharoos, puuviljamaitseaine

Lisainfot mõnede Zinnat suspensiooni koostisosade kohta vt lõigust 2.

Kuidas Zinnat välja näeb ja pakendi sisu

Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid on valged või kergelt kollakat värvi. Valmis suspensioon on valge või kergelt kollakas.

Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid on saadaval 50 ml või 100 ml klaasist pudelis. Pakendile on juurde lisatud mõõtekork (37 ml) ja mõõtelusikas (5 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd. 980 Great West Road Brentford

Middlesex TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootjad

Glaxo Operations UK Ltd. Harmire Road

Barnard Castle Co.

DL 128 DT Durham Ühendkuningriik

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Grunwaldzka Str. 189

60-322 Poznan

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Telefon: +372 6676 900

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Holland, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Ühendkuningriik – Zinnat

Itaalia - Oraxim

Portugal – Zipos

Portugal – Zoref

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ravimi manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Suspensiooni valmistamise juhised