Zofistar hct - õhukese polümeerikattega tablett (30mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BA15
Toimeaine: zofenopriil +hüdroklorotiasiid
Tootja: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zofistar HCT, 30 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kaltsiumzofenopriil, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zofistar HCT ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zofistar HCT kasutamist
 3. Kuidas Zofistar HCT’d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Zofistar HCT’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zofistar HCT ja milleks seda kasutatakse

Zofistar HCT sisaldab toimeainetena 30 mg kaltsiumzofenopriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Kaltsiumzofenopriil on kardiovaskulaarne ravim, mis kuulub vererõhku langetavate ravimite, s.o angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite rühma.

Hüdroklorotiasiid on diureetikum, mis suurendab toodetava uriini hulka.

Zofistar HCT’d kasutatakse kerge kuni mõõduka vererõhu tõusu (hüpertensioon) ravis, kui ainult zofenopriili kasutamine ei ole vererõhu langetamiseks piisav.

Mida on vaja teada enne Zofistar HCT kasutamist

Ärge kasutage Zofistar HCT’d:

kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (ka raseduse varasemas staadiumis on soovitatav vältida Zofistar HCT kasutamist, vt raseduse lõik);

kui olete kaltsiumzofenopriili või hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui olete mõne sulfoonamiidilaadse ühendi (nagu hüdroklorotiasiid, mis on sulfoonamiidilaadne ravim) suhtes allergiline;

kui teil on olnud eelnevalt allergilisi reaktsioone AKE inhibiitorite, nagu kaptopriili või enalapriili kasutamise korral;

kui teil on eelnevalt esinenud seoses AKE inhibiitorite kasutamisega näo, nina ja kurgu tõsist turset ning sügelust (angioneurootiline ödeem) või kui teil esineb pärilik/idiopaatiline angioneurootiline ödeem (naha, kudede, seedetrakti ja teiste organite kiiret tüüpi turse);

kui teil esineb raske maksa- või neeruprobleem;

kui teil esineb neeruarterite ahenemine;

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zofistar HCT kasutamist pidage nõu oma arstiga. Rääkige oma arstile:

kui teil on neeru- või maksaprobleem;

kui teil on neeruprobleemist või neeruarteri ahenemisest tingitud kõrge vererõhk (renovaskulaarne hüpertensioon);

kui teile on hiljuti siirdatud neer;

kui teile tehakse dialüüsi;

kui teile tehakse LDL-afereesi (neerudialüüsiga sarnane protseduur, mis puhastab verd kolesteroolist);

kui teil on liigne aldosteroonitaseme tõus veres (primaarne aldosteronism);

kui teil esineb südameklapi kitsenemine (aordi stenoos) või südameseina paksenemine

(hüpertroofiline kardiomüopaatia);

kui teil esineb või on esinenud psoriaasi (nahahaigus, mida iseloomustavad ketendavad roosad laigud);

kui teile tehakse putukanõelamise vastu desensibiliseerivat ravi („allergiasüstid“);

kui teil on erütematoosluupus (immuunsüsteemi, s.o keha kaitsemehhanismide häire);

kui teil on veres madal kaaliumisisaldus, eriti kui teil esineb QT saki pikenemise sündroom (kõrvalekalle EKG-s) või kui te kasutate digitaalise preparaate (südamefunktsiooni toetamiseks);

kui teil on diabeet;

kui teil on stenokardia või aju mõjutavad häired, sest madal vererõhk võib viia südameataki või insuldi tekkimiseni;

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 • angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen;

kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest, mida kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks, suureneb angioödeemi (kiiresti tekkiv nahaaluse koe turse, nt kõri piirkonnas) oht:

 • siroliimus, everoliimus ja teised mTOR inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge kasutage Zofistar HCT’d“.

Zofistar HCT’s olev hüdroklorotiasiid võib muuta teie naha päikese- või kunstliku UV-kiirguse suhtes ülitundlikuks. Kui teil tekib lööve, sügelus või naha tundlikkus ravi ajal, lõpetage Zofistar HCT kasutamine ja pidage nõu oma arstiga (vt ka lõik 4).

Dopingutest: Zofistar HCT võib anda positiivse tulemuse dopingutestis.

Teie vererõhk võib Zofistar HCT kasutamisel langeda liiga madalale, eriti pärast esimese annuse võtmist (see on enam tõenäoline, kui te kasutate diureetikume, teil esineb vedelikupuudus või olete väikese soolasisaldusega dieedil või kui te oksendate või esineb kõhulahtisus). Kui selline asi juhtub, rääkige sellest kohe oma arstile ja heitke seliliasendisse (vt ka lõik 4).

Kui teil on planeeritud operatsioon, siis rääkige anestesioloogile Zofistar HCT võtmisest enne anesteesia tegemist. See aitab tal protseduuri ajal teie vererõhku ja südame tööd kontrollida.

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate end olevat rase (või kavatsete rasestuda). Zofistar HCT kasutamine ei ole soovitav raseduse alguses ja seda ei tohi manustada pärast kolmandat raseduskuud, sest võib põhjustada lootele tõsist kahju, kui manustada ravimit selles faasis (vt raseduse lõik).

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest see ei ole ilmselt ohutu.

Muud ravimid ja Zofistar HCT

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige öelge oma arstile, kui te kasutate:

 • ravimeid, mis tõstavad vere kaaliumitaset (näit trimetoprim, kaaliumi toidulisandid, kaaliumi säästvad diureetikumid, nagu spironolaktoon, triamtereen, amiloriid), kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või teisi ravimeid, mis võivad suurendada organismis kaaliumitaset (nagu hepariin ja kotrimoksasool, tuntud ka kui trimetoprim/sulfametoksasool);
 • teisi ravimeid, mis mõjutavad vere keemilist koostist (adrenokortikotroopne hormoon, AKTH, mida kasutatakse mõnede kehaomaste hormoonide tootmise stimuleerimiseks, amfoteritsiin B süstid, karbenoloksoon, stimuleerivad lahtistid);
 • liitiumi (kasutatakse meeleoluhäirete ravis);
 • anesteetikume;
 • narkootilisi ravimeid (nagu morfiin);
 • antipsühhootilisi ravimeid (kasutatakse skisofreenia ja teiste selliste haiguste ravis);
 • tritsüklilisi antidepressante, nt amitriptülliin ja klomipramiin;
 • teisi vererõhuravimeid ja vasodilataatoreid (sealhulgas beetablokaatorid, alfablokaatorid ja diureetikumid, nagu hüdroklorotiasiid, furosemiid, torasemiid);

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid: Kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge kasutage Zofistar HCT’d“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);

 • nitroglütseriini ja teisi nitraate rinnavalude korral (stenokardia);
 • antatsiide, sealhulgas tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja maohaavandite ravis);
 • tsüklosporiini (kasutatakse pärast organsiirdamist) ja teisi immunosupressiivseid ravimeid (ravimid, mis suruvad maha keha immuunvastuseid);
 • podagra ravimeid (näit probenetsiid, sulfiinpürasoon ja allopurinool);
 • insuliini või suukaudseid diabeedivastaseid ravimeid;
 • tsüklostaatilisi ravimeid (kasutatakse vähi või selliste haiguste ravis, mis mõjutavad keha immuunvastuseid);
 • kortikosteroide (tugevad põletikuvastased ravimid);
 • prokaiinamiidi (kasutatakse ebakorrapärase südamerütmi kontrollimiseks);
 • mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVAd, nagu aspiriin või ibuprofeen);
 • sümpatomimeetilisi ravimeid (ravimid, mis toimivad närvisüsteemile, sealhulgas mõned astma või heinanohu ravimid ja katehhoolamiinid, näit adrenaliin);
 • kaltsiumisooli;
 • digitaalise preparaate (kasutatakse südamefunktsiooni toetamiseks);
 • kolestüramiini ja kolestipoolvaike (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks);
 • ravimeid, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks (näit tubokurariin);
 • amantadiini (viirustevastane aine);
 • ravimeid, mida enamasti kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus ja teised mTOR inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid). Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Zofistar HCT koos toidu, joogi ja alkoholiga

Zofistar HCT’d võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga, kuid alati koos veega.

Alkohol suurendab Zofistar HCT hüpotensiivset (vererõhku langetavat) efekti; küsige nõu oma arstilt edasise alkoholi tarvitamise kohta ravi ajal.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Teie arst soovitab tavaliselt teil lõpetada Zofistar HCT kasutamise enne rasestumist või niipea, kui olete rasedusest teadlik, ja soovitab teil tarvitada teisi ravimeid selle asemel.

Zofistar HCT kasutamine ei ole soovitatav raseduse alguses ja seda ei tohi manustada pärast kolmandat raseduskuud, sest see võib kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud põhjustada lootele tõsist kahju.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha. Zofistar HCT’d ei soovitata imetavatel emadel kasutada ja teie arst võib teile valida teise ravi, kui te soovite last imetada, eriti kui laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim võib põhjustada pearinglust või väsimust. Kui selline asi ilmneb, ärge juhtige autot või töötage masinatega.

Zofistar HCT sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi. Kui teil esineb teatud suhkrute talumatus, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kuidas Zofistar HCT’d kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Soovitatav Zofistar HCT annus on 1 tablett ööpäevas.

Zofistar HCT’d võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga. Tabletti on kõige parem võtta koos veega. Tabletil on poolitusjoon ainult tableti poolitamiseks juhul, kui teil on raske neelata seda tervikuna.

Kui te olete üle 65 aasta vana ja kui teil esineb neerufunktsiooni häireid, ei pruugi Zofistar HCT teile sobida (vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Selle ravimi kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Kui te võtate Zofistar HCT’d rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtate liiga palju tablette, siis võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga (võtke võimaluse korral kaasa järelejäänud tabletid, ravimikarp või pakendi infoleht). Üleannustamise sagedamad sümptomid on madal vererõhk, millega kaasneb minestus (hüpotensioon), väga aeglane südamerütm (bradükardia), muutused vere koostises (elektrolüüdid), neerufunktsiooni häire, liigne urineerimine ja sellest tulenev dehüdratatsioon, iiveldus ja unisus, lihasspasmid, südamerütmi häired (eriti kui kasutate ka digitaalise preparaate või ravimeid südame rütmihäirete vastu).

Kui te unustate Zofistar HCT' võtta

Kui te unustate ravimiannuse võtta, võtke järgmine annus niipea kui võimalik. Kui on aga juba peaaegu uue annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele ning võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zofistar HCT võtmise

Enne ravi lõpetamist Zofistar HCT’ga pidage alati nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud Zofistar HCT kliinilistes uuringutes .

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

pearinglus;

peavalu;

köha.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

infektsioonid;

bronhiit;

kurguvalu;

kolesterooli ja/või teiste lipiidide taseme tõus veres, veresuhkru-, kaaliumi-, kusihappe-, kreatiniini- ja maksaensüümide sisalduse suurenemine;

vere kaaliumisisalduse langus;

unetus;

unisus, minestus, lihaspinge (hüpertoonia);

stenokardia, südameatakk, kodade virvendus, südamepekslemine;

nahaõhetus, madal vererõhk, kõrge vererõhk;

iiveldus, seedehäired, gastriit, igemepõletik, suukuivus, kõhuvalu;

kiire algusega paistetus, eriti huulte, põskede, silmalaugude, keele, suulae, häälepaelte (kõri) turse, millega võib kaasneda ootamatu hingamise raskenemine (angioneurootiline ödeem). Kui teil tekib mis tahes nimetatud nähtudest, tähendab see seda, et teil on tõsine allergia Zofistar HCT suhtes. Te võite vajada kohest meditsiinilist abi või haiglaravi;

nahahaigus, mida iseloomustavad ketendavad roosad laigud (psoriaas), akne, nahakuivus, sügelus, nõgestõbi;

seljavalu;

suurenenud uriini hulk (polüuuria);

üldine nõrkus (asteenia), gripilaadsed sümptomid, perifeerne paistetus (tavaliselt pahkluude piirkonnas);

impotentsus.

Järgnevatest kõrvaltoimetest ei ole Zofistar HCT kliinilistes uuringutes teatatud, kuid nendest on teatatud kaltsiumzofenopriili ja/või teiste AKE inhibiitoritega, seega võivad nad tekkida ka Zofistar HCT kasutamisel:

väsimus (kurnatus). Tõsine vererõhu langus ravi algul või annuse suurendamisel, millega kaasneb pearinglus, nägemise langus, minestus, vererõhu langus püsti tõusmisel;

valu rinnas, lihasvalu ja/või krambid;

teadvuse häirumine, ootamatu pearinglus, ootamatu nägemise häirumine või nõrkus ja/või puutetundlikkuse langus ühel kehapoolel (mööduv isheemiline atakk või insult);

vähenenud neerufunktsioon, muutused päevases uriinikoguses, valkude esinemine uriinis (proteinuuria);

oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus;

allergiline nahareaktsioon naha koorumise, punetuse, lõtvumise ja villide tekkega (toksiline epidermaalne nekrolüüs), psoriaasi ägenemine, juuste väljalangemine (alopeetsia);

suurenenud higistamine;

meeleolu muutused, depressioon, unehäired;

muutused naha tundlikkuses, nagu põletus-, kihelus- või pakitsustunne (paresteesia);

tasakaaluhäired, segasus, kohin kõrvus (tinnitus), maitsehäired, ähmane nägemine;

hingamisraskused, hingamisteede ahenemine (bronhospasm), sinusiit, nohu (riniit), keele põletik (glossiit);

naha kollasus (kollatõbi), maksa- või kõhunäärmepõletik (hepatiit, pankreatiit), soolte ummistus (iileus);

muutused vereanalüüsides, nt punaliblede, valgeliblede või trombotsüütide hulga või kõikide vererakkude hulga vähenemine (pantsütopeenia): võtke ühendust oma arstiga kui teil tekivad kergesti verevalumid või tekib seletamatu kurguvalu või palavik;

bilirubiini ja kusihappe sisalduse suurenemine veres;

aneemia punaliblede lagunemisest (hemolüütiline aneemia), mis võib tekkida, kui teil esineb G6PD (glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas) defitsiit.

Järgnevatest kõrvaltoimetest ei ole Zofistar HCT kliinilistes uuringutes teatatud, kuid nendest on teatatud hüdroklorotiasiidiga, seega võivad nad tekkida ka Zofistar HCT kasutamisel:

häiritud uute vererakkude teke luuüdis (luuüdi kahjustus);

palavik, kogu keha haarav allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon);

muutused kehavedelike tasakaalus (dehüdratsioon) ja vere koostises (elektrolüüdid), podagra, diabeet, metaboolne alkaloos;

apaatia, närvilisus, rahutus;

krambid, teadvuse ähmastumine, kooma, parees;

kollase nägemine (ksantopsia), lühinägelikkuse süvenemine, pisaravoolu vähenemine.

vertiigo (peapööritus);

südamerütmi häired (arütmiad), muutused elektrokardiogrammis;

verehüüvete tekkimine veenides (tromboos) ja embolism, vereringehäired (šokk);

respiratoorne distress, kopsupõletik (pneumoniit), fibrooskoe teke kopsudes (interstitsiaalne kopsuhaigus), vedeliku kogunemine kopsudes (pulmonaalne ödeem);

janu, söögiisu puudus (anoreksia), soolemotoorika puudumine (paralüütiline iileus), liigse gaasi teke maos, süljenäärmete põletik (sialoadeniit), amülaasi tõus veres (kõhunäärme ensüüm, hüperamülaseemia), sapipõiepõletik (koletsüstiit);

purpursed laigud nahal (purpur), naha ülitundlikkus päikesevalguse suhtes, lööve (eriti näol) ja/või laiguline punetus, mis võib armistuda (kutaanne erütematoosluupus), veresoontepõletik kaasneva koekärbusega (nekrootiline vaskuliit);

äge neerupuudulikkus (vähenenud uriinitootmise ja vedeliku ning jääkainete kogunemisega kehas), neerude sidekoepõletik (interstitsiaalne nefriit), suhkur uriinis.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zofistar HCT’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke tablette alati originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zofistar HCT sisaldab

 • Toimeained on 30 mg kaltsiumzofenopriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüpromelloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: Opadry Pink 02B4436 (hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 400, punane raudoksiid (E 172), makrogool 6000 (vt lõik 2 „Zofistar HCT sisaldab laktoosi“).

Kuidas Zofistar HCT välja näeb ja pakendi sisu

Zofistar HCT 30 mg/12,5 mg tabletid on pastellpunased, ümarad, kergelt kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, poolitusjoon ühel küljel. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Ravim on müügil 14, 28, 30, 50, 56, 90 või 100 tabletiga pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luksemburg.

Tootjad

A. MENARINI Manufacturing Logistics and Services Srl

Campo di Pile, L'Aquila,

Itaalia.

Menarini –Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13,

01097 – Dresden

Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 29 Tallinn 10612 Eesti

Tel: 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Zofenil Plus

Bulgaaria: Zofen Plus

Taani: Zofenil Plus

Eesti: Zofistar HCT

Soome: Zofenil Comp

Prantsusmaa: Zofenilduo

Saksamaa: Zofenil Plus

Kreeka: Zofepril-Plus

Iirimaa: Zofenil Plus

Itaalia: Zozide

Island: Zofenil Comp

Läti: Zofistar Plus

Leedu: Zofistar Plus

Luksemburg: Zofenil Plus

Norra: Zofenil Comp

Poola: Zofenil Plus

Portugal: Zofenil Plus

Rumeenia: Zomen Plus 30 mg/12.5 mg comprimate filmate

Slovakkia: Zofaril HCT

Sloveenia: Tenzopril HCT Hispaania: Zofenil Diu Holland: Zofil HCTZ Ühendkuningriik: Zozide

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.