Zyvoxid - õhukese polümeerikattega tablett (600mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01XX08
Toimeaine: linesoliid
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zyvoxid, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Linezolidum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

 1. Mis ravim on Zyvoxid ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zyvoxidi võtmist
 3. Kuidas Zyvoxidi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Zyvoxidi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zyvoxid ja milleks seda kasutatakse

Zyvoxid on oksasolidinoonide rühma kuuluv antibiootikum, mis peatab teatud infektsioone põhjustavate bakterite (pisikute) kasvu. Seda kasutatakse kopsupõletiku ja mõnede nahal või naha all olevate nakkuste raviks. Teie arst ütleb, kas Zyvoxid sobib teie nakkuse raviks.

Mida on vaja teada enne Zyvoxidi võtmist

Ärge võtke Zyvoxidi:

kui olete linesoliidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te võtate või olete viimase 2 nädala jooksul võtnud ravimeid, mida tuntakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoritena ( MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks;

kui te imetate last, sest Zyvoxid eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zyvoxidi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Zyvoxid ei pruugi teile sobida, kui te vastate mõnele järgmistest küsimustest „jah“. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile, sest ta peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku või otsustama, kas mõni teine raviviis on teile sobivam.

Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel, kas alljärgnevast kehtib midagi teie kohta.

Kas teil on kõrge vererõhk (ükskõik kas te võtate selle vastu ravimeid või mitte)?

Kas teil on diagnoositud kilpnäärme ületalitlus?

Kas teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) või kartsinoidsündroom (põhjustatud hormoonisüsteemi kasvajast, sümptomiteks on kõhulahtisus, naha õhetus, hingeldamine)?

Kas teil on maniakaalne depressioon, skisoafektiivne häire, vaimne segadus või muud psüühilised probleemid?

Kas te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest?

 • ninakinnisust leevendavad külmetuse või gripiravimid, mis sisaldavad pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini;
 • astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;
 • antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRIdena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), näiteks amitriptüliin, tsitalopraam, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;
 • migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;
 • äkiliste, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);
 • vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;
 • mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin;
 • ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon;
 • antibiootikum nimega rifampitsiin.

Enne Zyvoxidi kasutamist pidage nõu oma arstiga

kui teil tekivad kergesti verevalumid ja verejooksud;

kui te olete aneemiline (punaste vereliblede väike hulk veres);

kui te nakatute kergesti;

kui teil on esinenud krampe;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid, eriti kui saate dialüüsi;

kui teil on kõhulahtisus.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

tundlikkuse kadu kätest või jalgadest või kihelus- või torkimistunne kätes või jalgades;

antibiootikumide, sealhulgas Zyvoxidi võtmise ajal või pärast seda võib teil tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub tõsiseks või püsib või te märkate väljaheites verd või lima, lõpetage kohe Zyvoxidi kasutamine ja pidage nõu arstiga. Sellises olukorras ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad sooletegevust;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine.

Muud ravimid ja Zyvoxid

Zyvoxidil võib mõnikord olla koostoimeid mõnede teiste ravimitega ja ta võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu vererõhu, kehatemperatuuri või südame löögisageduse muutused.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete viimase 2 nädala jooksul kasutanud järgmisi ravimeid, sest Zyvoxidi ei tohi võtta, kui te juba kasutate neid ravimeid või olete neid hiljuti kasutanud (vaadake ka lõik 2 ülalpool „Ärge kasutage Zyvoxidi“).

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate allpool loetletud ravimeid. Teie arst võib siiski määrata teile Zyvoxidi, kuid peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku. Teise võimalusena võib teie arst otsustada, et mõni muu raviviis on teie jaoks parem.

Ninakinnisust leevendavad külmetuse või gripiravimid, mis sisaldavad pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini;

mõned astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;

teatud antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRI-dena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Neid on palju, sealhulgas amitriptüliin, tsitalopraam, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;

migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;

äkiliste, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);

vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;

mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin;

ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon;

vere hüübimist vältivad ravimid, nagu varfariin.

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyvoxid koos toidu, joogi ja alkoholiga

Te võite Zyvoxidi võtta enne sööki, söögi ajal või pärast seda.

Vältige laagerdunud juustu, pärmiekstrakti ja sojaoaekstrakti (nt sojakastme) suurte koguste söömist ning alkoholi, eriti vaadiõlut ja veini. Seda seetõttu, et Zyvoxid võib reageerida türamiiniks nimetatava ainega ja tõsta teie vererõhku. Türamiini esineb looduslikult mõnedes toiduainetes.

Kui teil tekib pärast söömist või joomist tuikav peavalu, võtke kohe ühendust arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Zyvoxidi toime rasedatele ei ole teada. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda soovitanud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi Zyvoxidi kasutamise ajal last rinnaga toita, sest see eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zyvoxid võib põhjustada pearinglust või probleeme nägemisega. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega töötage masinatega. Pidage meeles, et haigus võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Kuidas Zyvoxidi võtta

Täiskasvanud

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Soovitatav annus on üks õhukese polümeerikattega tablett (600 mg) kaks korda ööpäevas (iga 12 tunni järel). Neelake õhukese polümeerikattega tablett alla tervelt koos vähese veega.

Kui te saate neerudialüüsi, tuleb teile pärast dialüüsi anda Zyvoxidi.

Ravikuur kestab tavaliselt 10…14 päeva, kuid võib kesta kuni 28 päeva. Selle ravimi ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks tehtud pikema kui 28-päevase raviperioodi jooksul. Teie arst otsustab, kui kaua teid tuleb ravida.

Zyvoxidi võtmise ajal teeb arst teile regulaarselt vereanalüüse, et jälgida teie vererakkude arvu.

Kui te võtate Zyvoxidi üle 28 päeva, peab arst kontrollima teie nägemist.

Lapsed ja noorukid

Zyvoxidi ei kasutata tavaliselt laste ja noorukite (alla 18-aastased) raviks.

Kui te kasutate Zyvoxidi rohkem kui ette nähtud

Rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Zyvoxidi kasutada

Võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub. Jätkake õhukese polümeerikattega tablettide võtmist iga 12 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui õhukese polümeerikattega tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või soovite ravi lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate ravi ajal Zyvoxidiga mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma arsti, meditsiiniõde või apteekrit:

nahareaktsioonid, nagu punetav valulik nahk ja ketendus (dermatiit), nahalööve, sügelus või turse, eriti näo- ja kaelapiirkonnas. See võib olla allergilise reaktsiooni tundemärk ja vajalikuks võib osutuda Zyvoxidi võtmise lõpetamine;

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

raske kõhulahtisus vere ja/või limaga väljaheites (antibiootikumidega seotud jämesoolepõletik, sealhulgas pseudomembranoosne jämesoolepõletik), mis võib harvadel juhtudel areneda eluohtlikeks tüsistusteks;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine;

Zyvoxidi kasutamisel on kirjeldatud krampe või langetõvehoogusid. Rääkige oma arstile, kui teil esineb erutust, segasust, deliiriumi, rigiidsust, värisemist, koordinatsioonihäireid ja krampe, kui te võtate samal ajal ka SSRI-dena tuntud antidepressante (vt lõik 2).

Patsiendid, kellele on antud Zyvoxidi üle 28 päeva, on kirjeldanud tuimust, surinat või nägemise hägustumist. Kui teil esineb nägemisraskusi, võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Teised kõrvaltoimed on järgmised:

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

seennakkused, eriti tupe või suu soor;

peavalu;

metallimaitse suus;

kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine;

mõnede vereanalüüside, sealhulgas neeru- ja maksatalitlust või veresuhkru sisaldust mõõtvate analüüside tulemuste muutused;

seletamatud verejooksud või verevalumid, mis võivad tekkida mõnede vererakkude arvu muutuste tõttu ja see võib mõjutada verehüübivust või põhjustada aneemiat;

unehäired;

vererõhu tõus;

aneemia (punaste vereliblede vähenemine);

mõnede vererakkude arvu muutused, mis võivad mõjutada nakkuste vastu võitlemise võimet;

nahalööve;

nahasügelemine;

pearinglus;

paikne või üldine kõhuvalu;

kõhukinnisus;

seedehäired;

paikne valu;

palavik.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

tupe või suguelundite piirkonna põletik naistel;

torkimis- või tuimustunne;

hägustunud nägemine;

helin kõrvades (tinnitus);

veenipõletik;

suukuivus või valulikkus; paistes, valulik või muutunud värvusega keel;

valu infusiooni manustamise kohal ja selle ümber;

veenipõletik (sealhulgas infusiooni manustamise kohal);

vajadus sagedamini urineerida;

külmavärinad;

väsimus- või janutunne;

kõhunäärmepõletik,

liighigistamine;

vere valkude, soolade või ensüümide muutused, mis mõõdavad neeru- või maksatalitlust;

krambid;

hüponatreemia (vere madal naatriumisisaldus);

neerupuudulikkus;

trombotsüütide vähenemine;

kõhupuhitus;

transitoorsed isheemilised hood (mööduvad aju verevooluhäired, mis põhjustavad lühiajalisi sümptomeid, nagu nägemiskaotus, jala ja käe nõrkus, ebaselge kõne ning teadvusekaotus);

süstekoha valu;

nahapõletik;

kreatiniinisisalduse suurenemine;

kõhuvalu;

südame löögisageduse muutused (nt löögisageduse suurenemine).

Harva: võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st

piiratud nägemisväli;

pindmine hamba värvuse muutus, mis on professionaalse hambapuhastusega eemaldatav (hambakatu käsitsi eemaldamine).

Veel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (esinemissagedus teadmata):

serotoniini sündroom (sümptomite hulka kuuluvad kiire südametöö, segasus, ebatavaline higistamine, hallutsinatsioonid, tahtmatud liigutused, külmavärinad ja treemor);

laktatsidoos (sümptomite seas on korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, liiga kiire hingamine);

rasked nahahäired;

sideroblastiline aneemia (aneemia tüüp (madal punaste vereliblede arv)

alopeetsia (juuste kaotus);

värvinägemise muutused või probleemid detailide nägemisega;

vererakkude arvu vähenemine;

nõrkus ja/või sensoorsed muutused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zyvoxidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyvoxid sisaldab

- Toimeaine on linesoliid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 600 mg linesoliidi. Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos (E460), maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, hüdroksüpropüültselluloos (E463), magneesiumstearaat (E572).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400 ja karnaubavaha (E903). Tint sisaldab punast raudoksiidi (E172).

Kuidas Zyvoxid välja näeb ja pakendi sisu

Polüvinüülkloriid (PVC)-fooliumist blister, mis sisaldab 10 tabletti; pakitud karpi. Iga karp sisaldab 10 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootjad

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

või

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

D-79090 Freiburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.