Zyrtec - suukaudne lahus (1mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R06AE07
Toimeaine: tsetirisiin
Tootja: UCB Pharma Oy Finland

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim*)

Zyrtec, 1 mg/ml suukaudne lahus

Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist
 3. Kuidas ravimit Zyrtec kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Zyrtec säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

Zyrtec on allergiavastane ravim, mille toimeaineks on tsetirisiindivesinikkloriid.

Täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest on Zyrtec, 1 mg/ml suukaudne lahus, näidustatud järgmistel juhtudel:

Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist

 • hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;
 • nõgeslööbe (urtikaaria) sümptomite leevendamine.

Ärge kasutage ravimit Zyrtec:

 • kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min);
 • kui olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6), hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (teise ravimi sarnane toimeaine) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Zyrtec võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajadusel vähendab ta ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Tsetirisiini soovituslike annuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest kliinilisest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli (g/l), mis vastab ühele klaasile veinile). Siiski puudub ohutusteave tsetirisiini suuremate annuste ja alkoholi samaaegse kasutamise kohta. Seetõttu soovitatakse Zyrtec-ravi ajal, nagu kõikide antihistamiinsete ravimitega, alkoholi samaaegset tarvitamist vältida.

Palun küsige oma arstilt, kas te peate katkestama ravimi Zyrtec kasutamise paar päeva enne planeeritud allergiatestide tegemist. See ravim võib mõjutada allergiatestide tulemusi.

Muud ravimid ja Zyrtec

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyrtec koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta ravimi Zyrtec imendumise määra.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimi Zyrtec kasutamist tuleb rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleb ravimit manustada ainult vajadusel ja peale meditsiinilist nõustamist.

Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage ravimit Zyrtec rinnaga toitmise ajal, kuni te pole oma arstiga konsulteerinud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.

Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni pärast ravimi Zyrtec kasutamist, kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega. Ärge ületage ettenähtud annust.

Zyrtec suukaudne lahus sisaldab sorbitooli: kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Zyrtec suukaudne lahus sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E 218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E 216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See ravim ei vaja enne manustamist täiendavat lahustamist.

Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused noorukid

Soovitatav annus on 10 ml (2 mõõtlusikatäit; mis on võrdeline 10 milligrammiga) suukaudset lahust üks kord ööpäevas.

Kasutamine 6…12-aasta vanustel lastel

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Soovitatav annus on 5 ml (1 mõõtlusikatäis; mis on võrdeline 5 milligrammiga) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas.

Kasutamine 2…6-aasta vanustel lastel

Soovitatav annus on 2,5 ml (½ mõõtlusikatäit; mis on võrdeline 2,5 milligrammiga) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas.

Neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on raske neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust.

Kui teie lapsel on neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust vastavalt lapse vajadustele.

Kui teil on tunne, et ravimi Zyrtec toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Ravi kestuse määrab teie arst.

Kui te kasutate ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete võtnud ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti. Teie arst otsustab, milliseid meetmeid (vajadusel) rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suureneva intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja kusepeetus.

Kui te unustate ravimit Zyrtec kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi Zyrtec võtmise

Ravimi Zyrtec võtmise lõpetamisel võib harvadel juhtudel tekkida uuesti pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva, kuid peale nende sümptomite märkamist, peate ravimi kasutamise lõpetama ning otsekohe rääkima sellest oma arstile:

 • allergilised reaktsioonid, k.a rasked reaktsioonid ja angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis

põhjustab näo- või kõriturset).

Sellised sümptomid võivad vallanduda peale esmakordset ravimi tarvitamist või ka hiljem.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10-st)

 • Somnolentsus (unisus)
 • Pearinglus, peavalu
 • Neelupõletik, nohu (lastel)

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

 • Kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus
 • Väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 100-st)

 • Ärevus
 • Paresteesia (nahatundlikkuse häire)
 • Kõhuvalu
 • Pruuritus (nahasügelus), lööve
 • Asteenia (jõuetus), halb enesetunne

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 1000-st)

 • Allergilised reaktsioonid, mõned rasked (väga harva)
 • Depressioon, hallutsinatsioonid, ärrituvus, segasus, unetus
 • Krambid
 • Tahhükardia (südamepekslemine)
 • Maksafunktsioonihäired
 • Nõgestõbi (lööve)
 • Ödeem (turse)
 • Kehakaalu suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10 000-st)

 • Trombotsütopeenia (vereliistakute madal tase)
 • Tõmblused (tahtmatud tõmblused)
 • Minestamine, düskineesia (tahtmatud liigutused), düstoonia (ebanormaalselt pikenenud lihaskokkutõmbed), treemor, düsgeuusia (maitsemuutus)
 • Nägemise hägustumine, akommodatsioonihäired (silma kohanemishäire fokuseerimisel), okulogüratsioon (tahtele allumatu silmade pööritamine)
 • Angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõriturset), ravimlööve
 • Uriini eritumise häired (voodimärgamine, valulik ja/või takistatud urineerimine)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Suurenenud söögiisu
 • Suitsidaalne mõtlemine (enesetapuga seotud mõtted), õudusunenäod
 • Amneesia, mäluhäire
 • Vertiigo (peapööritus)
 • Kusepeetus (võimetus täielikult põit tühjendada)
 • Pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria) pärast ravi lõpetamist
 • Liigesvalu
 • Mädavilliline lööve
 • Hepatiit (maksapõletik).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage pärast kolme kuu möödumist pudeli esmasest avamisest.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyrtec sisaldab

 • Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. 10 ml (= 2 mõõtlusikatäit) sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on sorbitool (E 420), glütserool, propüleenglükool, naatriumsahhariin, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216), banaani maitseaine 54,330/A (Firmenich), naatriumatsetaat, jäääädikhape, puhastatud vesi.
 • 10 ml (= 2 mõõtlusikatäit) Zyrtec suukaudset lahust sisaldab 3,15 g glükoosekvivalenti (sorbitool).

Kuidas Zyrtec välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu ja kergelt magus, banaanimaitseline vedelik.

Pakendis 100, 150 või 200 ml pudel lahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UCB Pharma Oy Finland Bertel Jungin aukio 5 02600 Espoo

Soome

Tootjad:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itaalia

UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Ühendkuningriik Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Warsaw, Poola

Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Medfiles

Kastani 42

50410 Tartu Telefon 730 5415 Faks 730 5401

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung Belgia: Zyrtec

Küpros: Zyrtec

Taani: Zyrtec

Eesti: Zyrtec

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Soome: Zyrtec Prantsusmaa: Zyrtec

Iirimaa: Zirtek oral solution 1 mg/ml Itaalia: Zirtec 1 mg/ml soluzione orale Läti: Zyrtec

Leedu: Zyrtec Luksemburg: Zyrtec Malta: Zyrtec Holland: Zyrtec Norra: Zyrtec Poola: Zyrtec Portugal: Zyrtec

Sloveenia: Zyrtec 1 mg/ml peroralna raztopina Hispaania: Zyrtec 1 mg/ml solución oral Rootsi: Zyrlex

Ühendkuningriik: Zirtek allergy solution

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*)

Zyrtec, 1 mg/ml suukaudne lahus

Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist
 3. Kuidas ravimit Zyrtec kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Zyrtec säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

Zyrtec on allergiavastane ravim, mille toimeaineks on tsetirisiindivesinikkloriid.

Täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest on Zyrtec, 1 mg/ml suukaudne lahus, näidustatud järgmistel juhtudel:

Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist

 • hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;
 • nõgeslööbe (urtikaaria) sümptomite leevendamine.

Ärge kasutage ravimit Zyrtec:

 • kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min);
 • kui olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6), hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (teise ravimi sarnane toimeaine) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Zyrtec võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajadusel vähendab ta ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Tsetirisiini soovituslike annuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest kliinilisest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli (g/l), mis vastab ühele klaasile veinile). Siiski puudub ohutusteave tsetirisiini suuremate annuste ja alkoholi samaaegse kasutamise kohta. Seetõttu soovitatakse Zyrtec-ravi ajal, nagu kõikide antihistamiinsete ravimitega, alkoholi samaaegset tarvitamist vältida.

Palun küsige oma arstilt, kas te peate katkestama ravimi Zyrtec kasutamise paar päeva enne planeeritud allergiatestide tegemist. See ravim võib mõjutada allergiatestide tulemusi.

Muud ravimid ja Zyrtec

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyrtec koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta ravimi Zyrtec imendumise määra.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimi Zyrtec kasutamist tuleb rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleb ravimit manustada ainult vajadusel ja peale meditsiinilist nõustamist.

Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage ravimit Zyrtec rinnaga toitmise ajal, kuni te pole oma arstiga konsulteerinud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.

Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni pärast ravimi Zyrtec kasutamist, kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega. Ärge ületage ettenähtud annust.

Zyrtec suukaudne lahus sisaldab sorbitooli: kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Zyrtec suukaudne lahus sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E 218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E 216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See ravim ei vaja enne manustamist täiendavat lahustamist.

Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused noorukid

Soovitatav annus on 10 ml (2 mõõtlusikatäit; mis on võrdeline 10 milligrammiga) suukaudset lahust üks kord ööpäevas.

Kasutamine 6…12-aasta vanustel lastel

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Soovitatav annus on 5 ml (1 mõõtlusikatäis; mis on võrdeline 5 milligrammiga) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas.

Kasutamine 2…6-aasta vanustel lastel

Soovitatav annus on 2,5 ml (½ mõõtlusikatäit; mis on võrdeline 2,5 milligrammiga) suukaudset lahust kaks korda ööpäevas.

Neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on raske neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust.

Kui teie lapsel on neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust vastavalt lapse vajadustele.

Kui teil on tunne, et ravimi Zyrtec toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Pidage palun nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete võtnud ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti. Teie arst otsustab, milliseid meetmeid (vajadusel) rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suureneva intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja kusepeetus.

Kui te unustate ravimit Zyrtec kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi Zyrtec võtmise

Ravimi Zyrtec võtmise lõpetamisel võib harvadel juhtudel tekkida uuesti pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva, kuid peale nende sümptomite märkamist, peate ravimi kasutamise lõpetama ning otsekohe rääkima sellest oma arstile:

 • allergilised reaktsioonid, k.a rasked reaktsioonid ja angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis

põhjustab näo- või kõriturset).

Sellised sümptomid võivad vallanduda peale esmakordset ravimi tarvitamist või ka hiljem.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10-st)

 • Somnolentsus (unisus)
 • Pearinglus, peavalu
 • Neelupõletik, nohu (lastel)

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

 • Kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus
 • Väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 100-st)

 • Ärevus
 • Paresteesia (nahatundlikkuse häire)
 • Kõhuvalu
 • Pruuritus (nahasügelus), lööve
 • Asteenia (jõuetus), halb enesetunne

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 1000-st)

 • Allergilised reaktsioonid, mõned rasked (väga harva)
 • Depressioon, hallutsinatsioonid, ärrituvus, segasus, unetus
 • Krambid
 • Tahhükardia (südamepekslemine)
 • Maksafunktsioonihäired
 • Nõgestõbi (lööve)
 • Ödeem (turse)
 • Kehakaalu suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10 000-st)

 • Trombotsütopeenia (vereliistakute madal tase)
 • Tõmblused (tahtmatud tõmblused)
 • Minestamine, düskineesia (tahtmatud liigutused), düstoonia (ebanormaalselt pikenenud lihaskokkutõmbed), treemor, düsgeuusia (maitsemuutus)
 • Nägemise hägustumine, akommodatsioonihäired (silma kohanemishäire fokuseerimisel), okulogüratsioon (tahtele allumatu silmade pööritamine)
 • Angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõriturset), ravimlööve
 • Uriini eritumise häired (voodimärgamine, valulik ja/või takistatud urineerimine)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Suurenenud söögiisu
 • Suitsidaalne mõtlemine (enesetapuga seotud mõtted), õudusunenäod
 • Amneesia, mäluhäire
 • Vertiigo (peapööritus)
 • Kusepeetus (võimetus täielikult põit tühjendada)
 • Pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria) pärast ravi lõpetamist
 • Liigesvalu
 • Mädavilliline lööve
 • Hepatiit (maksapõletik).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage pärast kolme kuu möödumist pudeli esmasest avamisest.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyrtec sisaldab

 • Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. 10 ml (= 2 mõõtlusikatäit) sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on sorbitool (E 420), glütserool, propüleenglükool, naatriumsahhariin, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216), banaani maitseaine 54,330/A (Firmenich), naatriumatsetaat, jäääädikhape, puhastatud vesi.
 • 10 ml (= 2 mõõtlusikatäit) Zyrtec suukaudset lahust sisaldab 3,15 g glükoosekvivalenti (sorbitool).

Kuidas Zyrtec välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu ja kergelt magus, banaanimaitseline vedelik.

Pakendis 60 või 75 ml pudel lahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UCB Pharma Oy Finland Bertel Jungin aukio 5 02600 Espoo

Soome

Tootjad:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itaalia

UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Ühendkuningriik Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Warsaw, Poola

Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Medfiles

Kastani 42

50410 Tartu Telefon 730 5415 Faks 730 5401

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung Belgia: Zyrtec

Küpros: Zyrtec

Taani: Zyrtec

Eesti: Zyrtec

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim

Soome: Zyrtec Prantsusmaa: Zyrtec

Iirimaa: Zirtek oral solution 1 mg/ml Itaalia: Zirtec 1 mg/ml soluzione orale Läti: Zyrtec

Leedu: Zyrtec Luksemburg: Zyrtec Malta: Zyrtec Holland: Zyrtec Norra: Zyrtec Poola: Zyrtec Portugal: Zyrtec

Sloveenia: Zyrtec 1 mg/ml peroralna raztopina Hispaania: Zyrtec 1 mg/ml solución oral Rootsi: Zyrlex

Ühendkuningriik: Zirtek allergy solution

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

* selgitus – 100 ml, 150 ml ja 200 ml pudel – retseptiravim 60 ml ja 75 ml pudel - käsimüügiravim