Zomig rapimelt - suus dispergeeruv tablett (2,5mg)

ATC Kood: N02CC03
Toimeaine: zolmitriptaan
Tootja: AstraZeneca UK Limited

Artikli sisukord

ZOMIG RAPIMELT
suus dispergeeruv tablett (2,5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zomig Rapimelt 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Zolmitriptaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Zomig Rapimelt ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Zomig Rapimelti kasutamist

3.Kuidas Zomig Rapimelti kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Zomig Rapimelti säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Zomig Rapimelt ja milleks seda kasutatakse

Zolmitriptaan kuulub 5HT-retseptorite agonistide ravimgruppi, mida kasutatakse migreeni raviks, kuna see avaldab toimet nendele aju piirkondadele, mis on haaratud migreenihoo ajal. Zomig Rapimelti kasutatakse migreeni raviks migreenihoo ajal. Seda ei tohi kasutada migreenihoo ärahoidmiseks.

Tablettide omadus suus dispergeeruda tähendab, et tabletid lahustuvad suus. Te ei pea Zomig Rapimelti tableti allaneelamiseks jooma vett.

2. Mida on vaja teada enne Zomig Rapimelti kasutamist

Ärge kasutage Zomig Rapimelti

kui teil on teadaolevalt ülitundlikkus zolmitriptaani või Zomig Rapimelti mõne koostisosa suhtes.

kui teil on kõrge vererõhk, mis ei allu ravile.

kui teil on isheemiatõbi, südame pärgarterite haigus (verevoolu häired südamearterites), teatud liiki valud rinnus, mida tuntakse Prinzmetali rinnaangiinina ehk stenokardiana või teil esineb südamehaiguste suurenenud tekkeoht.

kui teil on olnud ajurabandus või transitoorne isheemiline atakk (TIA) – infot selle kohta küsige oma arstilt.

kui te kasutate samaaegselt teisi Zomig Rapimeltiga sama tüüpi migreenihoo ravimeid, nagu 5HT1 retseptori agonistid või ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainega ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne tablettide võtmist rääkige oma arstile, kui:

teil on olnud südamehaigusi, nagu rinnaangiin (stenokardia), südamelihase infarkt (südameatakk), ajurabandus või hüpertensioon (kõrge vererõhk).

teile on öeldud, et teil võib olla kõrgenenud risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse.

teile on öeldud, et teil on Wolffi-Parkinsoni-White`i sündroom (südame rütmihäire).

teil on varem esinenud probleeme maksaga.

teil on fenüülketonuuria (Zomig Rapimelt tabletid sisaldavad aspartaami, mis on fenüülalaniini lähteaine).

te kasutate oma migreeni ravimiseks teisi ravimeid või kui te kasutate depressiooni ravimiseks mõeldud ravimeid (vt Kasutamine koos teiste ravimitega).

teil on esinenud ülitundlikkusreaktsioon zolmitriptaani suhtes.

Kui lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali, et kasutate Zomig Rapimelti.

Zomig Rapimelti ei soovitata kasutada alla 18-aastastel ega üle 65-aastastel isikutel.

Muud ravimid ja Zomig Rapimelt

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kindlasti rääkige oma arstile, kui te manustate mõnda järgnevatest ravimitest:

Teised migreenihoo ravimid:

ravimiga Zomig Rapimelt sama tüüpi ravimid (5HT1 agonistid/serotoniini agonistid/triptaanid). Nende ravimite ning Zomig Rapimelti manustamise vahele peab jääma vähemalt 24 tundi, samuti ei tohi neid ravimeid enne võtta, kui Zomig Rapimelti manustamisest on möödas 24 tundi;

ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainet sisaldavad ravimid (näiteks dihüdroergotamiin või metüsergiid). Nende ravimite tarvitamise järel ei tohi Zomig Rapimelti võtta 24 tunni jooksul, pärast Zomig Rapimelti kasutamist ei tohi neid ravimeid võtta 6 tunni jooksul.

Depressiooniravimid:

MAO-A inhibiitorid, näiteks moklobemiid;

ravimid, mis kuuluvad SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) rühma, näiteks fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin;

ravimid, mis kuuluvad SNRI (selektiivsed serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid) rühma, näiteks venlafaksiin, duloksetiin.

Teised ravimid:

tsimetidiin (seedehäirete või haavandtõve raviks);

kinolooni rea antibiootikumid (näiteks tsiprofloksatsiin).

Küsige oma arstilt, kui teil tekib selles osas kahtlusi.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Enne Zomig Rapimelti kasutamist öelge oma raviarstile, kui olete rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta Zomig Rapimelt teie võimet juhtida autot või töötada seadmetega. Siiski peaksite veenduma, kuidas Zomig Rapimelt teile toimib, enne kui alustate nimetatud tegevusi.

Zomig Rapimelt sisaldab fenüülalaniini

Iga Zomig Rapimelt tablett sisaldab 2,81 mg fenüülalaniini. Kui teil on fenüülketonuuria, siis palun rääkige sellest oma raviarstile enne Zomig Rapimelti kasutamist.

3. Kuidas Zomig Rapimelti kasutada

Järgige arsti ettekirjutust, millal ja kuidas võtta ravimit. Vajadusel küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Tavaline annus on üks tablett (2,5 mg) manustatuna kohe pärast migreenihoo algust.

Avage blisterpakend, nagu on näidatud pakendil (ärge suruge tablette läbi blisterpakendi). Asetage Zomig Rapimelti tablett keele peale, kus ta lahustub ja neelake süljega alla. Te ei pea Zomig Rapimelti tableti allaneelamiseks jooma vett.

Kui teil kahe tunni möödudes on ikka veel migreenihoog või see kordub 24 tunni jooksul, võtke teine tablett.

Kui need tabletid piisavalt ei aidanud, rääkige sellest oma arstile, sest ta võib soovida teie ravi muuta.

Kui te võtate Zomig Rapimelti rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite rohkem tablette, kui teie arst soovitas, võtke koheselt ühendust oma arstiga või lähima haiglaga. Ärge unustage oma ravimit enesega kaasa võtmast.

4. Kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zomig Rapimelt põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Zomig Rapimelt hästi talutav.

Väga harva (<1/10 000) on esinenud, nagu ka teiste seda tüüpi ravimite (5HT-retseptorite agonistide) puhul, rinnaangiini (stenokardia), südame pärgarterite spasmi, südamelihase infarkti, verist kõhulahtisust, seedetrakti ja põrna veresoonte spasmi ja koos sellega võimalikku soole- või põrnainfarkti.

Harvadel (>1/10 000, <1/1000) juhtudel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid: allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid sealhulgas urtikaaria ehk nõgestõbi, angioödeem (turse suu, keele või kaela piirkonnas) ja rasked allergilised reaktsioonid (anafülaksia).

Aeg-ajalt (>1/1000, <1/100) esineb järgmisi kõrvaltoimeid: südame löögisageduse tõusu, mööduvat vererõhu tõusu, uriini hulga suurenemist või urineerimise sagenemist.

Sagedased (>1/100, <1/10), kergeloomulised ja enamasti kiiresti mööduvad kõrvaltoimed on: kõhuvalu, haiglane enesetunne, oksendamine, uimasus, peavalu, unisus, kuumatunne, nõrkustunne ja suukuivus. Samuti võib esineda: raskus-, pigistus-, valu- või survetunne kurgus, kaelas, rinnas, kätes või jalgades, lihasvalu, pakitsus sõrmedes ja varvastes, neelamisraskused ja südame pekslemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Zomig Rapimelti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zomig Rapimelt sisaldab

Toimeaine on zolmitriptaan. Zomig Rapimelti suus dispergeeruv tablett sisaldab 2,5 mg zolmitriptaani.

Abiained on aspartaam E-951, tsitraathape, kolloidne ränidioksiid, krospovidoon, magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalliline tselluloos, apelsini maitseaine SN027512, naatriumvesinikkarbonaat.

Kuidas Zomig Rapimelt välja näeb ja pakendi sisu

Zomig Rapimelt 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid on valged, lamedad ja ümmargused, ühele poole on sisse pressitud ’Z’.

Zomig Rapimelt pakendid sisaldavad kas 2 või 6 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Charter Way Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

Tootja:

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park

Macclesfield Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AstraZeneca Eesti OÜ Järvevana tee 9 11314 Tallinn

Tel: 6549 600

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomig Rapimelt, 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Tablett sisaldab 2,5 mg zolmitriptaani.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Suus dispergeeruv tablett

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Ägeda migreenihoo ravi auraga ja aurata vormide korral.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Zomig Rapimelti soovitatav annus migreenihoo raviks on 2,5 mg.

Zomig Rapimelt suus dispergeeruv tablett lahustub kiiresti keelele asetatult ja neelatakse alla koos süljega. Zomig Rapimelt suus dispergeeruva tableti puhul ei ole vee joomine vajalik. Zomig Rapimelt suus dispergeeruvat tabletti on võimalik manustada migreenihoo alguses ka siis, kui vesi ei ole kättesaadav. See formulatsioon võib samuti kasulik olla patsientidele, kellel on iiveldus ja kes ei ole migreenihoo ajal võimelised jooma, samuti patsientidele, kellele ei meeldi neelata tavalist tabletti.

Kui 2,5 mg annus ei andnud piisavat leevendust, tuleb järgnevat migreenihoogu ravida 5 mg Zomig Rapimelti annusega.

Oluline sümptomaatika leevendumine peaks ilmnema 1 tunni jooksul pärast ravimi sissevõtmist.

Zomig Rapimelt on efektiivne olenemata sellest, millal annus migreenihoo jooksul sisse võeti, kuid on soovitatav, et ravimit võetakse niipea kui migreenipeavalu ilmneb.

Peavalu taastekkimisel on soovitatav 24 tunni jooksul mitte ületada annust 10 mg.

Zomig Rapimelt ei ole näidustatud migreenihoo ennetamiseks.

Kasutamine lastel (alla 12-aastased)

Zomig Rapimelti kasutamise efektiivsus ja ohutus lastel ei ole kindlaks määratud. Seetõttu ei soovitata lastel kasutada Zomig Rapimelti.

Kasutamine noorukitel (12...17-aastased)

Zomig Rapimelti kasutamisel ei ilmnenud olulist efekti platseebo kontrolliga uuringutes 12...17- aastaste noorukite seas. Seetõttu ei ole soovitata noorukitel kasutada Zomig Rapimelti.

Kasutamine üle 65-aastastel patsientidel.

Zomig Rapimelti kasutamise efektiivsus ja ohutus üle 65-aastastel patsientidel ei ole kindlaks määratud. Seetõttu ei soovitata eakatel patsientidel kasutada Zomig Rapimelti.

Maksapuudulikkuse korral

Kerge ja keskmise raskusega maksafunktsiooni häire korral on metabolism aeglustunud, kuid annuse korrigeerimine pole vajalik. Raske maksapuudulikkusega patsientidele on soovitatav maksimaalne annus ööpäevas 5 mg.

Neerupuudulikkuse korral

Neerupuudulikkuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik (vt lõik 5.2).

4.3 Vastunäidustused

Zomig Rapimelt on vastunäidustatud patsientidele, kellel on:

-ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

-ravimata hüpertensioon;

-südame isheemiatõbi;

-koronaarne vasospasm/Prinzmetali stenokardia;

-anamneesis ajuinsult või transitoorne isheemiline atakk (TIA);

Zomig Rapimelt on vastunäidustatud patsientidele, kes kasutavad samaaegselt ergotamiini, ergotamiini derivaate või teisi 5-HT-retseptori agoniste.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Zomig Rapimelti tohib kasutada ainult migreeni korral. Hoolikalt tuleb välistada kõik teised potentsiaalselt ohtlikud neuroloogilised haigused. Seni puuduvad andmed Zomig Rapimelti kasutamise kohta hemipleegilise või basilaarse migreeni korral.

Migreeniga patsientidel võib olla suurem risk haigestuda ajuveresoonkonna haigustesse.

5HT1B/1D agonistide kasutamisel on täheldatud sagedamini aju verevalandusi, subarahnoidaalsete hemorraagiate, ajuinfarkti ja teiste ajuveresoonkonna haiguste esinemist.

Ravi Zomig Rapimeltiga ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb sümptomaatiline Wolff- Parkinson-White’i (WPW) sündroom või teised südame lisajuhteteedest tingitud rütmihäired.

Väga harva võib esineda selle klassi toimeainete (5HT1B/1D agonistide) manustamisel koronaararterite vasospasm, stenokardia ja müokardiinfarkt. Südame isheemiatõve riskifaktoritega patsientidel tuleks enne ravi alustamist 5HT1B/1D agonistidega, k.a. Zomig Rapimeltiga, teostada eelnevalt vastavad kardiovaskulaarsüsteemi uuringud (vt lõik 4.3). Uuringutega pole siiski eelnevalt võimalik identifitseerida kõiki südamehaigusi ning väga harvadel juhtudel on täheldatud tõsiseid kardiaalseid intsidente ka neil patsientidel.

Nagu ka teiste 5HT1B/1D agonistide puhul, võib zolmitriptaani manustamisel esineda ebatüüpilisi aistinguid südame piirkonnas (vt lõik 4.8).

Kui ilmnevad valu rindkeres või teised südame isheemiatõvele viitavad kaebused, ei tohi zolmitriptaani manustamist jätkata enne, kui pole teostatud kardiovaskulaarsüsteemi uuringuid.

Nagu ka teiste 5HT1B/1D agonistide kasutamisel, on Zomig Rapimelti manustamisel täheldatud kerget mööduvat vererõhu tõusu nii eelnevalt diagnoositud hüpertensiooniga patsientidel kui ka neil, kellel eelnevat hüpertensiooni pole diagnoositud. Väga harva on Zomig Rapimelti manustamisest tingitud vererõhu tõus põhjustanud tõsiseid tervisehäireid.

Nagu ka teiste 5HT1B/1D agonistide kasutamisel on Zomig Rapimelti manustamisel patsientidel harva esinenud anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone.

Triptaanide, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) ja serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) kombineeritud kasutamisel on täheldatud serotoniini sündroomi teket. Serotoniini sündroom on potentsiaalselt eluohtlik seisund, millega võivad kaasneda vaimse seisundi muutused (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsus (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarsed hälbed (nt hüperrefleksia, koordinatsiooni puudumine) ja/või seedetrakti häired (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Samaaegselt ravimit Zomig Rapimelt ja SSRI või SNRI preparaati saavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida, eriti ravi alustamisel ning annuse tõstmisel (vt lõik 4.5).

Ägeda migreenihoo ravimi liigne kasutamine võib põhjustada peavalude sagenemist, mis võib nõuda ravi katkestamist.

Fenüülketonuuriaga patsiente tuleb teavitada, et Zomig Rapimelt tabletid sisaldavad fenüülalaniini (aspartaami komponenti). Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 2,81 mg fenüülalaniini.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole tõestatud, et samaaegne migreenihoogude profülaktikaks rakendatav ravi (nt β- adrenoblokaatorid, peroraalne dihüdroergotamiin, pizotifeen) mõjutaks Zomig Rapimelti efektiivsust või põhjustaks soovimatuid kõrvaltoimeid.

Zomig Rapimelti talutavust ja ravimi farmakokineetilisi parameetreid ei mõjuta migreeni ägedaks sümptomaatiliseks raviks kasutatavad teised ravimid, nagu paratsetamool, metoklopramiid ja ergotamiin. Teiste 5HT1B/1D agonistide samaaegset kasutamist koos Zomig Rapimeltiga 12 tunni jooksul tuleks vältida.

Kirjeldatud on eluohtliku sündroomi teket triptaanide, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) (nt fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin) ning serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) (nt venlafaksiin, duloksetiin) kombineeritud kasutamisel (vt lõik 4.4).

Uuringud tervetel vabatahtlikel kinnitavad, et farmakoloogiliselt ja kliiniliselt puudub zolmitriptaanil koostoime ergotamiiniga, ehkki koronaarse vasospasmi suurenenud risk on teoreetiliselt võimalik. Moklobemiidi (MAO-A spetsiifiline inhibiitor) manustamise järgselt on täheldatud zolmitriptaani AUC väärtuste kerget tõusu (26%) ja tema aktiivse metaboliidi kolmekordset AUC väärtuse tõusu. Seetõttu on patsientidel, kes kasutavad MAO-A inhibiitoreid, lubatud ööpäevaseks Zomig Rapimelti maksimaalseks annuseks 5 mg.

P450 inhibiitori, tsimetidiini manustamisel pikenes zolmitriptaani poolväärtusaeg plasmas 44% ning AUC väärtus tõusis 48%. Lisaks kahekordistusid aktiivse N -desmetüleeritud metaboliidi 18C91 poolväärtusaeg ja AUC. Tsimetidiini kasutavatele patsientidele on soovitatav maksimaalne Zomig Rapimelti annus ööpäevas 5 mg. Võttes arvesse üldist koostoimete profiili, ei ole välistatud koostoimed tsütokroom P450 isoensüüm CYP1A2 inhibiitoritega. Seetõttu on soovitatav Zomig Rapimelti ööpäevase annuse vähendamine samatüübiliste ainete nagu fluvoksamiini, antibakteriaalsete kinoloonide k.a. tsiprofloksatsiini kasutamise korral.

Fluoksetiinil puudub toime zolmitriptaani farmakokineetikasse. Serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (fluoksetiin, sertaliin, pariksetiin ja tsitalopraam) ei inhibeeri CYP1A2.

Nagu ka teiste 5HT1B/1D agonistide kasutamisel, on Zomig Rapimelti kasutamisel võimalik koostoime naistepunaga (Hypericum perforatum), mille puhul võib ilmneda kõrvaltoimete sagenemine.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Zomig Rapimelti võib manustada rasedatele ainult juhtudel, kui oodatav kasu ema tervisele ületab võimaliku riski lootele. Praeguseks ei ole teostatud uuringuid rasedatel, kuid loomkatsetes ei ole teratogeenset toimet täheldatud (vt lõik 5.3).

Imetamine

Uuringud on näidanud, et zolmitriptaan eritub loomadel piima. Selle kohta, kas zolmitriptaan eritub rinnapiima ka inimestel puuduvad andmed. Seetõttu peavad imetavad emad kasutama Zomig Rapimelti ettevaatusega.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Zomig Rapimelti kuni 20 mg annuste kasutamisel ei täheldatud olulisi muutusi psühhomotoorsete testide sooritamise tulemustes. Ravimi kasutamisest tingitud autojuhtimise ja seadmete käsitlemise võime langus on ebatõenäoline. Tuleb siiski arvestada, et ravimi manustamine võib põhjustada unisusust.

4.8 Kõrvaltoimed

Zomig Rapimelti talutakse tavaliselt hästi. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged/mõõdukad, pöörduvad ja mööduvad spontaanselt ilma lisaravita.

Võimalikud kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese nelja tunni jooksul pärast ravimi manustamist ning nende esinemissagedus ei suurene ravimi korduval manustamisel.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100); harv (≥1/10000, <1/1000); väga harv (<1/10000).

Zolmitriptaani manustamisel täheldati järgmisi kõrvaltoimeid:

Elundkond

Kõrvaltoime

Kõrvaltoime

 

esinemissagedus

 

Immuunsüsteemi häired

Harv

Anafülaksia/anafülaktoidne reaktsioon,

 

 

ülitundlikkusreaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Sage

Tundlikkushäired, pearinglus, peavalu,

 

 

hüperesteesiad, paresteesiad, unisus,

 

 

kuumatunne

Südame häired

Sage

Palpitatsioonid

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Tahhükardia

 

Väga harv

Stenokardia, koronaarne vasospasm,

 

 

müokardiinfarkt

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

Mööduv vererõhu tõus

Seedetrakti häired

Sage

Kõhuvalu, suukuivus, iiveldus,

 

 

oksendamine, neelamishäire

 

Väga harv

Verine kõhulahtisus, sooleinfarkt või

 

 

-nekroos, sooleisheemia, isheemiline

 

 

koliit, põrnainfarkt

Naha- ja nahaaluskoe

Harv

Angioödeem, urtikaaria

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Sage

Lihasnõrkus, müalgia

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede

Aeg-ajalt

Polüuuria, urineerimise sagenemine

häired

 

 

Väga harv

Urineerimise pakitsus

 

 

 

Üldised häired ja

Sage

Asteenia, raskustunne jäsemetes,

manustamiskoha

 

survetunne kurgus, kaelas, jäsemetes,

reaktsioonid

 

rinna piirkonnas

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9 Üleannustamine

Vabatahtlikud, kellele manustati ühekordse annusena peroraalselt 50 mg zolmitriptaani, tundsid unisust.

2,5 mg zolmitriptaani elimineerumise poolväärtusaeg on 3 tundi (vt lõik 5.2), seetõttu tuleb üleannustamise korral patsiente jälgida vähemalt 15 tundi või kuni sümptomite kadumiseni.

Zolmitriptaanil puudub spetsiifiline antidoot. Raskekujulise mürgistuse korral tuleb rakendada intensiivravi meetmeid: tagada hingamisteede avatus, kopsude adekvaatne oksügenisatsioon ja ventilatsioon, jälgida ja vajadusel toetada kardiovaskulaarsüsteemi talitlust.

Seni puuduvad teadmised hemodialüüsi ja peritoneaaldialüüsi mõju kohta zolmitriptaani kontsentratsioonile vereseerumis.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: migreenivastased ained, selektiivsed 5-HT1-retseptori agonistid, zolmitriptaan.

ATC-kood: N02CC03

Toimemehhanism

Prekliinilistes uuringutes on näidatud, et zolmitriptaan omab selektiivset agonistlikku aktiivsust vaskulaarsete 5HT1D- ja 5HT1B-retseptorite alamtüüpide suhtes. Zolmitriptaan omab agonistina kõrget afiinsust 5HT1B/1D-retseptorite ja kerget afiinsust 5HT1A-retseptorite suhtes. Zolmitriptaanil puudub oluline afiinsus (tulemused pärinevad seondumisuuringutest radioaktiivselt märgistatud ravimiga) või ta ei oma farmakoloogilist aktiivsust 5HT-, 5HT-, 5HT-, α-, α-- ja β- adrenergiliste, H- ja H-histamiinergiliste, muskariinergiliste, dopamiin- ja dopamiin-ergiliste retseptorite suhtes. 5HT1D paiknevad presünaptiliselt nii kolmiknärvi perifeersetes kui ka tsentraalsetes sünapsides ning prekliinilised uuringud on tõestanud, et zolmitriptaan toimib nii tsentraalsetes kui perifeersetes sünapsides.

Lapsed

Üks 696 12...17-aastast migreeni patsienti hõlmanud platseebo kontrolliga uuring ei tõestanud 2,5 mg, 5 mg ega 10 mg Zomig Rapimelti annuse paremust platseebost. Efektiivsust ei ilmnenud.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Zolmitriptaan imendub suukaudsel manustamisel kiiresti ja peaaegu täielikult (vähemalt 64% ulatuses). Põhitoimeaine keskmine absoluutne biosaadavus on ligikaudu 40%. Zolmitriptaani aktiivne metaboliit (183C91, zolmitriptaani N-desmetüleeritud metaboliit) omab samuti 5HT1B/1D-agonistlikku aktiivsust, mis osutus loomkatsetes 2 kuni 6 korda zolmitriptaani toimest tugevamaks.

Jaotumine

Zomig Rapimelt suus dispergeeruv tablett on bioekvivalentne traditsioonilise tabletiga, seda nii zolmitriptaani kui aktiivse metaboliidi (183C91) AUC ja Cmax väärtuste osas. Zomig Rapimelt suus dispergeeruva tableti manustamise järgselt saavutatakse aktiivse metaboliidi maksimaalne plasmakontsentratsioon sama ajaga, kuid aeg zolmitriptaani maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamiseks võib olla suus dispergeeruva ravimvormi korral pikenenud. Ravimvorme võrdlevas uuringus oli tavalise tableti kasutamisel aktiivse metaboliidi (183C91) tmax vahemikus 0.75 kuni 5 tundi (keskmiselt 3 tundi) ja suus dispergeeruva tableti korral 1 kuni 6 tundi (keskmiselt 3 tundi), kui zolmitriptaani väärtused olid vastavalt 0,5 kuni 3 tundi (keskmiselt 1,5 tundi) ja 0,6 kuni 5 tundi (keskmiselt 3,0 tundi). Zolmitriptaani plasmakontsentratsioon on 45 minutit pärast suus dispergeeruva tableti manustamist ühesugune.

Biotransformatsioon

Zolmitriptaan elimineeritakse organismist peamiselt metaboliseerimise teel maksas ja järgneva metaboliitide ekskretsiooni teel uriiniga. Kolm olulisemat metaboliiti on: indoolatsetüülhape (peamine metaboliit vereplasmas ja uriinis), zolmitriptaani N-oksiid- ja N-desmetüülanaloogid. N- desmetüleeritud metaboliit (183C91) on ainus aktiivne metaboliit. Metaboliidi 183C91 kontsentratsioon vereplasmas moodustab umbes poole zolmitriptaani omast ning eeldatavalt toetab Zomig Rapimelti toimet.

Eritumine

Üle 60% ühekordselt suukaudu manustatud annusest eritatakse uriiniga (peamiselt metaboliidi indoolatsetüülhappe kujul) ja 30% väljaheitega, peamiselt muutumatul kujul.

Lineaarsus

Maksapuudulikkusega haigetel läbiviidud zolmitriptaani farmakokineetilise uuringu tulemusena selgus, et maksafunktsiooni mõõduka häire korral olid AUC ja Cmax väärtused tõusnud tervete vabatahtlikega võrreldes vastavalt 94% ja 50% ning raske maksapuudulikkuse korral vastavalt 227% ja 47%. Metaboliitide, k.a. aktiivse metaboliidi plasmakontsentratsioon oli vähenenud. Metaboliit 183C91 AUC ja Cmax väärtused vähenesid keskmise maksapuudulikkuse korral 33% ja 44% ning raske maksapuudulikkuse korral vastavalt 82% ja 90%.

Zolmitriptaani plasma poolväärtusaeg tervetel vabatahtlikel oli 4,7 tundi, keskmise maksapuudulikkusega patsientidel 7,3 tundi ja 12 tundi raske maksapuudulikkuse korral. Metaboliit 183C91 väärtused olid vastavalt 5,7 tundi, 7,5 tundi ja 7,8 tundi.

Pärast ravimi intravenoosset manustamist on plasma keskmine kliirens ligikaudu 10 ml/min/kg, millest kolmandiku moodustab renaalne kliirens. Renaalne kliirens on suurem, kui ainult glomerulaarfiltratsiooni kiiruse alusel võiks eeldada, seega toimub eliminatsioon ka tubulaarsekretsiooni kaudu. Jaotusruumala intravenoossel manustamisel on 2,4 l/kg. Plasmavalkudega seondub ravim vähesel määral (ligikaudu 25%). Keskmine zolmitriptaani eliminatsiooni poolväärtusaeg on 2,5...3 tundi. Tema metaboliitide poolväärtusaeg on sarnane, mis annab alust oletada, et nende eliminatsioonikiirus on limiteeritud metaboliidi moodustumise kiiruse poolt.

Zolmitriptaani ja tema metaboliitide renaalne kliirens on keskmise ja raskekujulise neerupuudulikkuse korral langenud (7…8 korda) võrreldes tervete inimestega, kuigi ravimi ja tema aktiivsete metaboliitide AUC väärtused on ainult kergelt tõusnud (vastavalt 16% ja 35%) ning eliminatsiooni poolväärtusaeg tõusnud 1 tunni võrra (3…3,5 tunnini). Need parameetrid mahuvad tervetel vabatahtlikel mõõdetud parameetrite kõikumispiiridesse.

Uuringus väikese grupi tervete inimestega ei täheldatud farmakokineetilisi koostoimeid ergotamiiniga. Zomig-tablettide ja ergotamiini/kofeiini koos-manustamine on hästi talutav ega põhjusta kõrvaltoimete sagenemist ja vererõhu kõrgenemist, sarnanedes Zomig Rapimelti monoteraapia rakendamisega (vt 4.5 hoiatus ergotamiini kasutamisel).

Rifampitsiini kasutamisel ei ole täheldatud olulisi muutusi zolmitriptaani või tema aktiivsete metaboliitide ainevahetuses.

Selegiliin, mis on MAO-B inhibiitor ja fluoksetiin, mis on serotoniini tagasihaarde selektiivne inhibiitor, ei mõjuta zolmitriptaani farmakokineetilisi parameetreid (vt 4.4 hoiatus SSRI-de samaaegsel kasutamisel).

Zolmitriptaani farmakokineetilised parameetrid olid tervetel vanemaealistel patsientidel ja tervetel noorematel patsientidel sarnased.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ravimi ohutuse uuringutes ei ilmnenud Zomig Rapimelti maksimaalselt talutavates annustes vastavalt 1200 mg/kg/päevas inimestel (AUC 650 µg/ml/h: ligikaudu 3700xAUC inimese soovituslikust päevasest annusest 15 mg päevas) ja 30 mg/kg/ päevas (AUC 4.9 µg/ml/h ligikaudu 30x AUC inimese soovituslikust päevasest annusest 15 mg päevas) rottidel ja küülikutel teratogeensuse ilminguid.

Viie genotoksilise uuringu tulemuste põhjal järeldati, et Zomig Rapimelt ei põhjusta geneetilist ohtu inimestel.

Uuringud rottidel ja hiirtel suurimate uuringutes kasutatud annustega ei osutanud kartsinogeensusele.

Reproduktsiooniuuringutes nii emastel kui isastel rottidel ei esinenud suurimate talutavate annuste kasutamisel viljakushäireid.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti sisu

Aspartaam E-951

Tsitraathape

Kolloidne ränidioksiid

Krospovidoon

Magneesiumstearaat

Mannitool

Mikrokristalliline tselluloos

Apelsini maitseaine SN027512

Naatriumvesinikkarbonaat

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30° C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC alumiinium/alumiinium blisterpakend.

Blisterpakendi suurus: 2 või 6 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Zomig Rapimelt suus dispergeeruvad tabletid: blisterpakend tuleb avada, nagu näidatud pakendil (tablette ei tohi suruda läbi blisterpakendi). Zomig Rapimelti tablett asetatakse keele peale, kus see lahustub ja neelatakse alla koos süljega.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Charter Way Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER

Zomig Rapimelt, suus dispergeeruvad tabletid: 415203

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Zomig Rapimelt, suus dispergeeruvad tabletid: 06.06.2003/07.06.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016