Xylocaine pump spray 10% - nahasprei, lahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01BB02
Toimeaine: lidokaiin
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Xylocaine Pump Spray 10%, 10 mg/annuses, nahasprei, lahus

Lidokaiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Xylocaine Pump Spray 10% ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Xylocaine Pump Spray 10% kasutamist
  3. Kuidas Xylocaine Pump Spray 10% kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Xylocaine Pump Spray 10% säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Xylocaine Pump Spray 10% ja milleks seda kasutatakse

Xylocaine nahasprei on paikne tuimesti. Xylocaine nahasprei pihustamisel limaskestadele tekib pihustamisalal ajutine tundlikkuse kadumine. Spreid kasutatakse tuimestuse ja valuvaigistamise eesmärgil järgmistel põhjustel:

enne meditsiiniliste instrumentide sisseviimist hingamissüsteemi ja seedetrakti meditsiinilisel läbivaatusel;

seoses väiksemate kirurgiliste protseduuridega neelus, kõris, suuõõnes ja ninas;

ninakõrvalurgete (paranasaalsiinused) punktsioonil;

günekoloogilised ja sünnitusega seotud protseduurid, näiteks normaalse sünnitegevuse viimased staadiumid, rebenenud limaskestade õmblus, emakakaelabiopsia;

seoses hambaravi protseduuridega (näiteks enne süsti, hambajäljendi võtmisel, röntgenpildi tegemisel, hambakivi eemaldamisel).

Mida on vaja teada enne Xylocaine Pump Spray 10% kasutamist

Ärge kasutage Xylocaine Pump Spray 10%

kui olete lidokaiini või selle ravimi mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui olete allergiline (ülitundlik) mõne teise sama tüüpi paikse tuimesti suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Xylocaine nahasprei kasutamist rääkige oma arstiga, kui

te põete südamehaigust, sealhulgas südamepuudulikkust;

te põete osalist või täielikku südameblokaadi;

teil on maksa- või neeruhaigus;

te põete porfüüriat;

te olete vanemaealine (üle 65 a).

Muud ravimid ja Xylocaine Pump Spray 10%

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit enne Xylocaine nahasprei kasutamist, kui te kasutate ebaregulaarse südametegevuse vastaseid ravimeid (antiarütmikume). Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada tõenäosust toksilise toime tekkeks, mida kirjeldatakse lõigus „Kui te kasutate Xylocaine Pump Spray 10% rohkem kui ette nähtud“.

Xylocaine Pump Spray 10% õige annuse arvestamisel tuleb arvestada teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Lidokaiini võib raseduse ajal kasutada. Lidokaiin võib väikestes kogustes erituda rinnapiima, mis imikut tõenäoliselt ei ohusta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xylocaine Pump Spray 10% kasutamise järgselt samal päeval ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme, sest olenevalt annusest võivad paiksed tuimestid mõjutada vaimset seisundit ning ajutiselt häirida koordinatsiooni ja liigutusi, olles seega liiklusohtlikud.

Kuidas Xylocaine Pump Spray 10% kasutada

Teie arst määrab, millises annuses Xylocaine nahaspreid kasutada. Annus sõltub meditsiinilise protseduuri tüübist ja asukohast.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Xylocaine nahaspreid võib kasutada lastel ja noorukitel.

Kui te kasutate Xylocaine Pump Spray 10% rohkem kui ette nähtud

Esimesteks tundemärkideks, et Xylocaine nahaspreid on kasutatud üleannuses, on tavaliselt segasus, huulte ja suupiirkonna nahatundlikkuse kadumine, kuulmishäired. Raskemal juhul tekivad kõnehäired, nägemishäired, lihasvärin. Sellele võivad järgneda teadvuse kadumine ja krambid, mis võivad kesta mõnest sekundist mitme minutini.

Kui Xylocaine nahasprei pihustamine lõpetatakse koheselt esimeste üleannustamise sümptomite ilmnemisel, muutub raskete üleannustamise sümptomite risk minimaalseks.

Kui te panete tähele mingeid sümptomeid, mis on sarnased ülalpool kirjeldatule, teatage kohe oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Xylocaine nahasprei kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui ilmnevad järgmised allergilised reaktsioonid:

kui teil ilmnevad hingamisraskused või näo, huulte, keele ja/või kõriturse;

kui teil ilmneb näo, huulte, keele ja /või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskusi;

kui teil ilmneb tugev nahasügelus (koos nahalööbega).

Xylocaine nahasprei võib pihustamisalal põhjustada paikset ärritust.

Harva (vähem kui ühel kasutajal tuhandest) võib selliste paiksete tuimestite, nagu lidokaiin, kasutamisel tekkida allergilisi reaktsioone (kõige raskemal juhul anafülaktilist šokki). Anafülaktilise šoki tundemärkideks on lööve, turse, palavik, hingamisraskused ja teadvusekaotus. Kui teil tekivad sellised tõsised allergilised sümptomid, otsige otsekohe arstiabi.

Harva võib tekkida neuroloogilisi häireid. Need on tavaliselt seotud vale süstimistehnika või patsiendi raske üldseisundiga. On tekkinud püsivaid tundehäireid.

Äge süsteemne toksilisus võib tekkida lidokaiini kiire imendumise järgselt tekkinud kõrge sisalduse tõttu vereplasmas (vt lõik „Kui te kasutate Xylocaine Pump Spray 10% rohkem kui ette nähtud“).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Xylocaine Pump Spray 10% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Säilitamisel temperatuuril alla 8 °C võib tekkida sade, mis kaob toatemperatuurini soojendamisel.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teie arst või hambaarst vastutab selle ravimi säilitamise eest. Pihustusdüüsid ei ole korduvkasutamiseks.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xylocaine Pump Spray 10% sisaldab

Toimeaine on lidokaiin. Üks annus sisaldab 10 milligrammi lidokaiini.

Abiained on 96% etanool, makrogool, banaaniessents, levomentool, sahhariin, puhastatud vesi.

Kuidas Xylocaine Pump Spray 10% välja näeb ja pakendi sisu

50 ml mõõtepumbaga varustatud klaaspudel.

Pakend sisaldab ka ligikaudu 120 mm pikkusega pihustusdüüsi ühekordseks kasutamiseks.

Pikad steriilsed pihustusdüüsid on saadaval eraldi, 50 tk pakendis.

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Pihustusdüüs on kasutusvalmis; seda ei tohi lühendada, vastasel juhul kahjustub sprei tööfunktsioon. Pihustusdüüsid ei ole korduvkasutamiseks, need tuleb ära visata kohe pärast kasutamist.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa

Tootja:

AstraZeneca AB

Forskargatan 18

S-151 85 Södertälje

Rootsi

või

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2018.