Ximaract - süstelahuse pulber (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01AA27
Toimeaine: tsefuroksiim
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: Teave patsiendile

Ximaract, 50 mg süstelahuse pulber

Tsefuroksiim

Enne, ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajaduse korral uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ximaract ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ximaracti kasutamist
 3. Kuidas Ximaracti manustatakse
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ximaracti säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ximaract ja milleks seda kasutatakse

Ximaract sisaldab toimeainena tsefuroksiimi (tsefuroksiimnaatriumina), mis kuulub antibiootikumide rühma, mida nimetatakse tsefalosporiinideks. Antibiootikume kasutatakse infektsioone põhjustavate bakterite või mikroobide surmamiseks.

Seda ravimit kasutatakse, kui teil on toimumas silmakae (läätse tuhmumise) operatsioon.

Silmakirurg manustab teile seda ravimit silma süstimisega kaeoperatsiooni lõpus, et vältida infektsiooni silmas.

Mida on vaja teada enne, kui teile antakse Ximaracti

Ärge kasutage Ximaracti, kui olete allergiline tsefuroksiimi või mistahes tsefalosporiini tüüpi antibiootikumi või selle ravimi mistahes muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne, kui teile antakse Ximaracti, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on olnud reaktsioon mõne teise antibiootikumi nagu penitsilliin suhtes;
 • kui teil on varem olnud antibiootikumiresistentne infektsioon, nt metitsilliiniresistentne

Staphylococcus aureus;

 • kui teil on raske infektsiooni risk;
 • kui teil on diagnoositud komplitseeritud kae;
 • kui kavandatakse kombineeritud silmaoperatsiooni;
 • kui teil on kilpnäärmehaigus.

Ximaracti tuleb manustada kaeoperatsiooni aseptilistes (see tähendab puhastes ja mikroobidevabades) tingimustes.

Ximaracti ühte viaali tuleb kasutada ainult ühel patsiendil.

Muud ravimid ja Ximaract

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimikasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teile antakse Ximaracti vaid siis, kui see on arsti arvates hädavajalik.

Kuidas Ximaracti manustatakse

Ximaracti süste manustatakse süstina silma silmakirurgi poolt kaeoperatsiooni lõpus.

Ximaracti tarnitakse steriilse pulbrina ning enne manustamist lahustatakse see soolalahuse süstelahuses.

Kui teile manustatakse liiga palju või liiga vähe Ximaracti

Ravimit annab teile tavaliselt meditsiinitöötaja. Kui te arvate, et olete saanud liiga vähe või liiga palju ravimit, palun rääkige sellest oma arstile või õele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige kohe arstile või õele, kui teil tekib mõni neist sümptomitest.

 • Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab ümbritsevast nahapinnast kõrgemat sügelevat nahalöövet (urtikaariat ehk nõgestõbe), hingamisraskusi või pearinglust. Kõrvaltoime on väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000st)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Te võite kõrvaltoimetest teavitada ka otse www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ximaracti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil ja viaali etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Kasutamata manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb hävitada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ximaract sisaldab

 • Toimeaine on tsefuroksiim (tsefuroksiimnaatriumina).
 • Iga viaal sisaldab 50 mg tsefuroksiimi.
 • Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 0,1 ml lahust 1 mg tsefuroksiimi.
 • Ei sisalda teisi koostisosi.

Ravimi ettevalmistamiseks silma eeskambri siseseks manustamiseks tuleb kasutada steriilset nõela (18G x 1½”, 1,2 mm x 40 mm) 5-mikronilise filtriga (akrüüli kopolümeerist membraaniga).

Filtri nõel ja muu Ximaracti ettevalmistamiseks vajalik varustus EI ole pakendile lisatud.

Üksikasjade kohta vajalike meditsiinivahendite ja lahusti osas vaadake lõiku „Kuidas Ximaracti ette valmistada ja manustada“.

Kuidas Ximaract välja näeb ja pakendi sisu

Ximaract on valge kuni peaaegu valge süstelahuse pulber, mis on pakendatud läbipaistvast klaasist viaali. Iga karp sisaldab 1, 10 või 25 viaali. Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česka republika s.r.o Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik

Tootja

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Via Alessandro Fleming 2

37135 Verona

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Eesti Tel. +372 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult tervishoiutöötajale:

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud alljärgnevatega (naatriumkloriidi 9 mg / ml (0,9%) süstelahusega).

Kuidas Ximaracti ette valmistada ja manustada

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud viaal ainult silma eeskambri siseseks kasutamiseks.

Ximaracti tuleb manustada pärast manustamiskõlblikuks muutmist silmasisese süstina silma eeskambrisse (intrakameraalne süst) silmakirurgi poolt kaeoperatsiooni soovitatud aseptilistes tingimustes.

Valmistatud lahust tuleb visuaalselt kontrollida ja kasutada ainult siis, kui see on selge, värvitu kuni kollakas lahus ilma nähtavate osakesteta.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada ning mitte uuesti kasutada.

Ravim tuleb hävitada, kui lahuses on nähtavad osakesed.

Soovitatav annus on 1 mg tsefuroksiimi 0,1 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses.

SOOVITATAVAT ANNUST EI TOHI ÜLETADA.

Viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Iga viaali tuleb kasutada ühe silma ravimiseks. Viaali lipukesekujuline etikett tuleb vajadusel kleepida patsiendi kausta.

Silma eeskambri siseseks manustamiseks mõeldud Ximaracti valmistamiseks palun järgige järgmiseid juhiseid:

 1. Kontrollige äratõmmatava osaga korgi terviklikkust enne selle eemaldamist.
 2. Desinfitseerige kummikorgi pind enne etappi 3.
 3. Lükake steriilne nõel vertikaalselt viaali korgi keskele, hoides viaali püstiasendis. Süstige aseptiliselt viaali 5 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahust.
 4. Loksutage õrnalt, kuni lahus on selge, värvitu kuni kollakas ja vaba nähtavatest osakestest.
 5. Paigaldage 5-mikronilise filtriga (akrüüli kopolümeerist membraaniga) steriilne nõel (18G x 1½”; 1,2 mm x 40 mm) 1 ml steriilsele süstlale. Seejärel lükake see 1 ml steriilne süstal vertikaalselt viaali korgi keskele, hoides viaali püstises asendis.
 6. Tõmmake aseptiliselt süstlasse vähemalt 0,1 ml lahust. Visake ära viaalis olev kasutamata manustamiskõlblikuks muudetud lahus (4,9 ml).
 7. Ühendage 5-mikroniline filternõel süstla küljest lahti ning ühendage süstlaga steriilne eeskambri kanüül.
 8. Suruge õhk ettevaatlikult süstlast välja ja suruge liigne ravim süstlast välja nii, et kolvi ots joondub joonega, mis tähistab süstlas 0,1 ml. Süstal on süstimiseks valmis.

Pärast kasutamist hävitage kasutamata manustamiskõlblikuks muudetud lahus. Ärge säilitage seda edaspidiseks kasutamiseks.

Mis tahes kasutamata jäänud ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.