Xalatan - silmatilgad, lahus (50mcg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: latanoprost
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Xalatan, 50 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või arstiga kes ravib teie last või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või arstiga kes ravib teie last või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Xalatan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Xalatani kasutamist
 3. Kuidas Xalatani kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Xalatani säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Xalatan ja milleks seda kasutatakse

Xalatani toimeaineks on latanoprost, mis kuulub prostaglandiinide hulka. Latanoprost langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku väljavoolu suurendamise teel.

Xalatani kasutatakse avatud nurgaga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooni raviks täiskasvanutel, need on haigused, mille korral on rõhk silma sisemuses tõusnud.

Xalatani kasutatakse samuti kõrgenenud silmasisese rõhu ja glaukoomi raviks kõigis vanuses lastel ja imikutel.

Mida on vaja teada enne Xalatani kasutamist

Xalatani võib kasutada täiskasvanud meestel ja naistel (sealhulgas eakatel) ja lastel alates sünnist kuni 18. eluaastani. Xalatani ei ole uuritud enneaegsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage Xalatani

 • kui te olete toimeaine (latanoprost) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete rase, arvate et olete rase või planeerite rasestumist.
 • kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Xalatani kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last, või apteekrit, enne kui te kasutate Xalatani või enne kui te annate seda oma lapsele või kui te arvate, et alljärgnev kehtib teie või teie lapse kohta:

kui teil või teie lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasaarvatud kae eemaldamise operatsioon)

kui teie või teie laps kannatate silma probleemide käes (nagu silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine)

kui teil või teie lapsel on kuiv silm

kui teie või teie laps põete astmat või astma ei allu hästi ravile

kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Xalatani, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele peatükis 3

kui teil on esinenud või esineb silma viirusinfektsioon, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Muud ravimid ja Xalatan

Xalatan võib mõjutada teiste ravimite toimet. Palun informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last, või apteekrit, kui teie või teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid (või silmatilku), kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Kuna ravimi ohutust raseduse ajal ei ole tõestatud, ei tohi Xalatani raseduse ajal kasutada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Imetamine

Xalatani ei tohi kasutada kui toidate last rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xalatan silmatilgad võivad põhjustada mööduvat nägemise hägustumist, seetõttu ravi ajal Xalataniga ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni see on möödunud.

Xalatan sisaldab bensalkooniumkloriidi

Xalatan silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi. Antud säilitusaine võib põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvi muutuse. Seetõttu ei tohi antud ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda.

Kui teie või teie laps kannate kontakläätsi, tuleb need eemaldada enne Xalatani kasutamist ja võib pärast Xalatani kasutamist tagasi panna 15 minuti pärast. Järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

Kuidas Xalatani kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie või teie lapse arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või teie lapse arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakatele) ja lastele on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.

Ärge kasutage Xalatani rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal kasutamisel väheneda.

Kasutage Xalatani alati täpselt nii, nagu arst või teie lapse arst, on teile rääkinud, kuni ravimi kasutamise lõpuni.

Kontaktläätsede kandjad

Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Xalatani silmatilkade kasutamist eemaldada. Peale Xalatani kasutamist peate ootama 15 minutit enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutusjuhend

 1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
 2. Keerake pudelilt ära välimine kaitsekork (võib ära visata).
 3. Keerake lahti pudeli sisemine kaitsekork. See kaitsekork tuleb alles hoida.
 4. Tõmmake nimetissõrmega haige silma alalaugu kergelt allapoole.
 5. Lähendage pudeli otsik silmale, kuid ärge puudutage otsikuga silma.
 6. Pigistage kergelt pudelit, nii et üks tilk ravimit kukuks silma ja seejärel vabastage alumine silmalaug.
 7. Sulgege silm ja vajutage sõrmega ühe minuti jooksul silma ninapoolsele nurgale.
 8. Kui teie arst on käskinud manustada ravimit ka teise silma, siis korrake samu võtteid.
 9. Asetage sisemine kaitsekork tagasi pudelile.

Kasutamine koos teiste silmatilkadega

Oodake vähemalt 5 minutit enne kui tilgutate silma teisi silmatilku.

Kui te kasutate Xalatani rohkem kui ette nähtud

Kui tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ja silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti või oma lapse raviarsti poole nõu saamiseks.

Kui Xalatani manustatakse juhuslikult suu kaudu, peate pöörduma nii kiiresti kui võimalik oma või oma lapse raviarsti poole.

Kui te unustate Xalatani kasutada

Kui olete unustanud Xalatani tavalisel ajal silma tilgutada, oodake kuni järgmise manustamiskorrani.

Ärge tilgutage silma lisatilka ravimit. Kui te ei ole milleski kindel, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te lõpetate Xalatani kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Xalataniga, pidage nõu oma arsti või oma lapse arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Xalatani kasutamisel on teada järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

Silmavärvi järk-järguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul. Värvuse muutus võib olla püsiv ja ka rohkem märgatav, kui te manustate Xalatani ainult ühte silma. Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist Xalataniga.

Silma punetus.

Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas). Kui tunnete küllalt tugevat silmade ärritust, mis põhjustab ülemäärast pisaravoolu silmades või soovi lõpetada selle ravimi kasutamine, informeerige kohe (nädala jooksul) oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde. On võimalik, et teie ravi tuleb üle vaadata, et kindlustada teie seisundile asjakohane ravi.

Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade värvuse järk-järguline muutus, mida on täheldatud peamiselt Jaapani päritolu inimestel. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel inimesel 10-st)

• Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik, silmavalu ja valgustundlikkus, silma sidekesta põletik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel inimesel 100-st)

Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus, nägemise hägustumine, silma värvilise osa põletik, silma reetina turse (maakula turse).

Nahalööve.

Valu rinnus (stenokardia), südamepekslemise tunnetamine.

Astma, hingeldus.

Valu rinnus.

Peavalu, pearinglus.

Lihasvalu, liigesvalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel inimesel 1000-st)

Silma vikerkesta põletik, silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed, valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine, silma välispinna armistumine, vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas.

Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.

Astma süvenemine.

Raske nahasügelus.

Silma viirusinfektsiooni tekkimine, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel inimesel 10 000-st)

Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus, silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Kõrvaltoimetena esinevad tilkuv sügelev nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui täiskasvanutel.

Fosfaate sisaldavate silmatilkadega koosmanustamisel on mõnedel sarvkesta tõsise kahjustusega patsientidel väga harvadel juhtudel tekkinud kaltsiumi kogunemise tõttu udu silme ees.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Xalatani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avamata pakend: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. Pärast esmast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C ja kasutada 28 päeva jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ravimi pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xalatan sisaldab

 • Toimeaine on latanoprost. Iga ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.
 • Teised abiained on naatriumkloriid, bensalkooniumkloriid (0,2 mg/ml), naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, veevaba dinaatriumvesinikfosfaat ja süstevesi.

Kuidas Xalatan välja näeb ja pakendi sisu

Keeratava korgi ja polüetüleenist välise turvakorgiga polüetüleenist tilgutusotsikuga pudel (5 ml). Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80 tilgale.

Pakendi suurused: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.