Vardenafil sandoz - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G04BE09
Toimeaine: vardenafiil
Tootja: Sandoz d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vardenafil Sandoz 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafil Sandoz 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafil Sandoz 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Vardenafil Sandoz ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Vardenafil Sandoz'e võtmist
 3. Kuidas Vardenafil Sandoz't võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Vardenafil Sandoz't säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Vardenafil Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Vardenafil Sandoz sisaldab vardenafiili, mis kuulub 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate ravimite klassi. Neid ravimeid kasutatakse täiskasvanud meestel erektsioonihäire raviks. See on seisund, mis põhjustab erektsiooni tekkimis- ja säilitamisraskusi.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest, ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Vardenafil Sandoz toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Vardenafil Sandoz võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

Mida on vaja teada enne Vardenafil Sandoz'e võtmist

Ärge võtke Vardenafil Sandoz't

 • kui te olete allergiline vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;
 • kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu, või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Vardenafil Sandoz’ega võib tõsiselt mõjutada vererõhku;
 • kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;
 • kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;
 • kui teil esineb raske südame või maksahaigus;
 • kui te saate neerudialüüsi;
 • kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;
 • kui teil on või on olnud madal vererõhk;
 • kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);
 • kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mittearteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);
 • kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolse pulmonaalhüpertensiooni

(kõrge vererõhk kopsus trombijärgselt) raviks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Vardenafil Sandoz, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te ei ole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Vardenafil Sandoz'e kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vardenafil Sandoz

 • kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;
 • kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;
 • kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;
 • kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;
 • kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);
 • kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);
 • kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid (vt lõik „Muud ravimid ja Vardenafil Sandoz“).
 • kui teil tekib järsk nägemise langus või nägemise kaotus, lõpetage Vardenafil Sandoz'e võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Vardenafil Sandoz ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Vardenafil Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti:

 • nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Vardenafil Sandoz’ega võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge kasutage Vardenafil Sandoz't;
 • südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;
 • ritonaviir või indinaviir (HIVravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge kasutage Vardenafil Sandoz't;
 • ketokonasool või itrakonasool (seenevastased ravimid);
 • erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);
 • alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise (prostata healoomulise hüperplaasia) raviks);
 • riotsiguaat.

Ärge kasutage Vardenafil Sandoz õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks kasutatava ravimiga, sh vardenafiili suus dispergeeruvate tablettidega.

Vardenafil Sandoz koos toidu, joogi ja alkoholiga

 • Vardenafil Sandoz't võib võtta nii söögi ajal kui ka väljaspool söögiaegu, kuid eelistatult mitte pärast rikkalikku või rasvarikast einet, kuna sellisel juhul võib ravimi toime algus edasi lükkuda.
 • Ärge jooge Vardenafil Sandoz'e kasutamise ajal greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.
 • Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Vardenafil Sandoz ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vardenafil Sandoz võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Vardenafil Sandoz'e manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Kuidas Vardenafil Sandoz't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 10 mg.

Vardenafil Sandoz'e tablett tuleb sisse võtta ligikaudu 25…60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli...viis tundi pärast Vardenafil Sandoz'e võtmist.

Neelake üks tablett alla klaasitäie veega.

Ärge võtke Vardenafil Sandoz õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise vardenafiili ravimvormiga.

Ärge võtke Vardenafil Sandoz't rohkem kui üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Vardenafil Sandoz'e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsugust vardenafiili ravimvormi või teistsugust annust.

Kui te võtate Vardenafil Sandoz't rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Vardenafil Sandoz’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te olete võtnud Vardenafil Sandoz't rohkem kui ette nähtud, teatage sellest oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime vähenemine või kadumine. Lõpetage Vardenafil Sandoz'e võtmine ja konsulteerige kohe oma arstiga. Teatatud on äkki tekkinud kuulmislangusest või kurtusest.

Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage:

võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10st

 • Peavalu

Sage:

võib esineda kuni 1 kasutajal 10st

 • Pearinglus
 • Nahaõhetus
 • Ninakinnisus või vesine nina
 • Seedehäired

Aeg-ajalt:

võib esineda kuni 1 kasutajal 100st

 • Naha ja limaskesta turse, sh näo, huulte või kõriturse
 • Unehäired
 • Unisus
 • Tuimus ja puutetundlikkuse häire
 • Toime nägemisele, silmade punetus, muutused värvitajus, valu ja ebamugavustunne silmades, valgustundlikkus
 • Helin kõrvus, peapööritus
 • Kiire pulss või südamepekslemine
 • Õhupuudus
 • Ninakinnisus
 • Refluks (maosisaldise tagasivool), gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus), suukuivus
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres
 • Lööve, nahapunetus
 • Selja või lihasevalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.
 • Pikenenud erektsioonid
 • Haiglane enesetunne

Harv:

võib esineda kuni 1 kasutajal 1000st

 • Silmapõletik (konjunktiviit)
 • Allergiline reaktsioon
 • Ärevus
 • Minestus
 • Mälukaotus
 • Krambihood
 • Silmasisese rõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool
 • Toimed südamele (nt südameinfarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia)
 • Kõrge või madal vererõhk
 • Ninaverejooks
 • Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates
 • Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes
 • Valulikud erektsioonid
 • Valu rinnus

Väga harv või teadmata:

võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000st või ei saa sagedust olemasolevate andmete alusel hinnata

 • Veri uriinis (hematuuria)
 • Peenise veritsus (peenise hemorraagia)
 • Vere esinemine spermas (hematospermia)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Vardenafil Sandoz't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil või karbil pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vardenafil Sandoz sisaldab

 • Toimeaine on vardenafiil. Üks tablett sisaldab 5 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).
 • Toimeaine on vardenafiil. Üks tablett sisaldab 10 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).
 • Toimeaine on vardenafiil. Üks tablett sisaldab 20 mg vardenafiili (vesinikkloriidina). Teised koostisosad on:

tablet sisu: mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

tableti kate: polüvinüülalkohol (E1203), titaandioksiid (E171), talk (E553b), makrogool/PEG 3350 (E1521), metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer tüüp A, kollane raudoksiid (E172), naatriumvesinikkarbonaat (E500 (ii)), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Vardenafil Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Vardenafil Sandoz 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased tabletid, mille ühel küljel on märgistus ´A719', ja mille läbimõõt on 6 mm.

Vardenafil Sandoz 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased tabletid, mille ühel küljel on märgistus ´A721', ja mille läbimõõt on 7 mm.

Vardenafil Sandoz 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased tabletid, mille ühel küljel on märgistus ´A723', ja mille läbimõõt on 8,5 mm.

Tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 2, 4, 8, 12, 20, 24, 36 või 48 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovśkova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun, ZTN 3000

Malta

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn

Tel: + 372 6652400

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.