Vardenafil double-e pharma - tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G04BE09
Toimeaine: vardenafiil
Tootja: Double-E Pharma Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg tabletid

Vardenafil Double-E Pharma 10 mg tabletid

Vardenafil Double-E Pharma 20 mg tabletid

Vardenafiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Vardenafil Double-E Pharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Vardenafil Double-E Pharma kasutamist
 3. Kuidas Vardenafil Double-E Pharma’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Vardenafil Double-E Pharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Vardenafil Double-E Pharma ja milleks seda kasutatakse

Vardenafil Double-E Pharma sisaldab vardenafiili, mis kuulub 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate ravimite klassi. Neid ravimeid kasutatakse täiskasvanud meestel erektsioonihäire raviks. See on seisund, mis põhjustab erektsiooni tekkimis- ja säilitamisraskusi.

Vähemalt ühel mehel kümnest esineb mingil ajal probleeme erektsiooni saavutamise või säilitamisega. Tegemist võib olla füüsiliste või psühholoogiliste põhjustega või mõlema kombinatsiooniga. Sõltumata põhjusest ei ole muutuste tõttu lihastes ja veresoontes sugutis piisaval hulgal verd kõvastumise saavutamiseks ja säilitamiseks.

Vardenafil Double-E Pharma toimib ainult seksuaalse stimulatsiooni korral. See vähendab erektsiooni kadumist põhjustava keemilise aine toimet organismis. Vardenafil Double-E Pharma võimaldab erektsioonil kesta piisavalt kaua, et viia lõpuni rahuldav seksuaalvahekord.

Mida on vaja teada enne Vardenafil Double-E Pharma kasutamist

Ärge võtke Vardenafil Double-E Pharma’t

 • kui te olete vardenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni tunnused on lööve, sügelus, näo või huulte turse ja õhupuudus;
 • kui te kasutate nitraate sisaldavaid ravimeid, näiteks glütserooltrinitraati stenokardia vastu või lämmastikoksiidi doonoreid, näiteks amüülnitritit. Nende ravimite kasutamine koos Vardenafil DoubleE Pharma’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku;
 • kui te kasutate inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) ravimeid ritonaviiri või indinaviiri;
 • kui te olete üle 75 aasta vanune ja võtate seenevastaseid ravimeid ketokonasooli või itrakonasooli;
 • kui teil esineb raske südame või maksahaigus;
 • kui te saate neerudialüüsi;
 • kui teil on hiljuti olnud insult või südamelihase infarkt;
 • kui teil on või on olnud madal vererõhk;
 • kui teil esineb perekonnas degeneratiivseid silmahaigusi (nt retinitis pigmentosa);
 • kui teil on kunagi tekkinud nägemise kaotust põhjustav seisund ebapiisavast verevarustusest

tingitud nägemisnärvi kahjustuse tõttu, mida nimetatakse mitte-arteriitiliseks isheemiliseks nägemisnärvi neuropaatiaks (NAION);

- kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Vardenafil Double-E Pharma, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te ei ole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Vardenafil Double-E Pharma võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vardenafil Double-E Pharma

 • kui te põete mõnda südamehaigust. Suguelu võib olla teile ohtlik;
 • kui teil esineb ebakorrapärane südametegevus (südame rütmihäired) või mõni kaasasündinud südamehaigus, mis põhjustab muutusi elektrokardiogrammis;
 • kui teil esineb haigusseisund, mis muudab peenise kuju. Sellisteks haigusseisunditeks on angulatsioon, Peyronie tõbi ja kavernoosne fibroos;
 • kui teil on haigus, mis võib põhjustada pikaajalist erektsiooni (priapism). Sellisteks haigusteks on sirprakuline aneemia, hulgimüeloom ja leukeemia;
 • kui teil on maohaavand (nimetatakse ka peptiliseks haavandiks);
 • kui teil esinevad hüübimishäired (näiteks hemofiilia);
 • kui te kasutate teisi erektsioonihäirete ravimeid, sh vardenafiili suus dispergeeruvaid tablette (vt lõik „Muud ravimid ja Vardenafil DoubleE Pharma“);
 • kui teil tekib järsk nägemise langus või kaotus, lõpetage Vardenafil DoubleE Pharma võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Vardenafil Double-E Pharma ei ole mõeldud lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Vardenafil Double-E Pharma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, eriti järgnevad:

 • nitraadid, stenokardiaravimid või lämmastikoksiidi doonorid, näiteks amüülnitrit. Nende ravimite kasutamine koos Vardenafil DoubleE Pharma’ga võib tõsiselt mõjutada vererõhku. Pidage nõu arstiga ja ärge kasutage Vardenafil DoubleE Pharma’t;
 • südame rütmihäirete ravimid, nt kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon või sotalool;
 • ritonaviir või indinaviir (HIV ravimid). Pidage nõu arstiga ja ärge kasutage Vardenafil Double E Pharma’t;
 • ketokonasool või itrakonasool (seentevastased ravimid);
 • erütromütsiin või klaritromütsiin (makroliidantibiootikumid);
 • alfablokaatorid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja eesnäärme suurenemise [prostata healoomulise hüperplaasia] raviks);
 • riotsiguaat.

Ärge kasutage Vardenafil Double-E Pharma õhukese polümeerikattega tablette koos ühegi teise erektsioonihäire raviks kasutatava ravimiga.

Vardenafil Double-E Pharma koos toidu, joogi ja alkoholiga

 • Vardenafil DoubleE Pharma’t võib võtta nii söögi ajal kui väljaspool söögiaegu, kuid eelistatult mitte pärast rikkalikku või rasvarikast einet, kuna sellisel juhul võib ravimi toime algus edasi lükkuda.
 • Vardenafil DoubleE Pharma kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.
 • Alkohoolsete jookide toimel erektsioonihäired süvenevad.

Rasedus ja imetamine

Vardenafil Double-E Pharma ei ole ette nähtud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vardenafil Double-E Pharma võib mõnel inimesel põhjustada pearinglust või nägemishäireid. Kui teil tekib Vardenafil Double-E Pharma manustamise järgselt pearinglus või nägemishäire, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Ravim sisaldab aspartaami (E951)

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg sisaldab 2,5 mg aspartaami igas tabletis.

Vardenafil Double-E Pharma 10 mg sisaldab 5 mg aspartaami igas tabletis.

Vardenafil Double-E Pharma 20 mg sisaldab 10 mg aspartaami igas tabletis.

Aspartaam on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria, mis on harvaesinev geneetiline häire, mille korral fenüülalaniini ei lammutata ja see koguneb organismi.

Kuidas Vardenafil Double-E Pharma’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 10 mg.

Vardenafil Double-E Pharma tablett tuleb sisse võtta ligikaudu 25…60 minutit enne seksuaaltegevust. Koos seksuaalse stimulatsiooniga võib erektsiooni saavutada alates 25 minutist kuni neli kuni viis tundi pärast Vardenafil Double-E Pharma võtmist.

 • Neelake üks tablett alla koos klaasitäie veega.

Ärge võtke Vardenafil Double-E Pharma’t rohkem kui üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Vardenafil Double-E Pharma toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga. Arst võib ravimi toimest lähtuvalt soovitada teile teistsugust vardenafiili ravimvormi või teistsugust annust.

Kui te võtate Vardenafil Double-E Pharma’t rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust rohkem Vardenafil Double-E Pharma’t kasutanud meestel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid või tugev seljavalu. Kui te olete võtnud Vardenafil Double-E Pharma’t rohkem kui ette nähtud, teatage sellest oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerge või mõõduka raskusega.

Patsientidel on ilmnenud osaline, äkiline, ajutine või püsiv ühe või mõlema silma nägemisvõime vähenemine või kadumine. Lõpetage Vardenafil Double-E Pharma võtmine ja konsulteerige kohe oma arstiga.

Teatatud on äkki tekkinud kuulmislangusest või kurtusest. Kõrvaltoime tekkimise võimalust on kirjeldatud järgmiste kategooriate järgi:

Väga sage (võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st): - Peavalu.

Sage (võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st): - Pearinglus.

 • Nahaõhetus.
 • Ninakinnisus või nohu.
 • Seedehäired.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st):

 • Naha ja limaskesta turse, sh näo, huulte või kõriturse.
 • Unehäired.
 • Tuimus ja puutetundlikkuse häire.
 • Unetus.
 • Toime nägemisele, silmade punetus, muutused värvitajus, valu ja ebamugavustunne silmades, valgustundlikkus.
 • Helin kõrvus, peapööritus.
 • Kiire pulss või südamepekslemine.
 • Õhupuudus.
 • Ninakinnisus.
 • Refluks (maosisaldise tagasivool), gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, halb enesetunne (iiveldus), suukuivus.
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.
 • Lööve, nahapunetus.
 • Selja või lihasevalu, lihasensüümide (kreatiinfosfokinaas) suurenenud sisaldus veres, lihasjäikus.
 • Pikenenud erektsioonid.
 • Haiglane enesetunne.

Harv (võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st):

 • Silmapõletik (konjunktiviit).
 • Allergiline reaktsioon.
 • Ärevus.
 • Minestus.
 • Mälukaotus.
 • Krambihood.
 • Silmasisese rõhu suurenemine (glaukoom), suurenenud pisaravool.
 • Toimed südamele (nt südameinfarkt, muutused pulsikiiruses või stenokardia).
 • Kõrge või madal vererõhk.
 • Ninaverejooks.
 • Vereanalüüsides muutused maksafunktsiooni näitajates.
 • Naha tundlikkus päiksevalguse suhtes.
 • Valulikud erektsioonid.
 • Valu rindkeres.

Väga harv või teadmata (võib tekkida vähem kui ühel kasutajal 10 000-st või esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Veri uriinis (hematuuria).
 • Peenise veritsus (peenise hemorraagia).
 • Vere esinemine spermas (hematospermia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Vardenafil Double-E Pharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vardenafil Double-E Pharma sisaldab

 • Toimeaine on vardenafiil.

Vardenafil Double-E Pharma on saadaval kolmes tugevuses, mis sisaldavad kas 5 mg, 10 mg või 20 mg vardenafiili (vesinikkloriidina).

 • Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, aspartaam (E951), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), magneesiumstearaat.

Kuidas Vardenafil Double-E Pharma välja näeb ja pakendi sisu

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg on oranžid 6 mm ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märgistus "5".

Vardenafil Double-E Pharma 10 mg on oranžid 7 mm ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märgistus "10".

Vardenafil Double-E Pharma 20 mg on oranžid 9 mm ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märgistus "20".

Tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 2, 4, 8, 12 või 20 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja DOUBLE-E PHARMA Ltd. 17 Corrig Road, Sandyford Dublin 18

Iirimaa

Tootja

Laboratoires BTT

ZI De Krafft

67150 Erstein

Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa

Vardenafil Holsten 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletten

Taani

Vardenafil Double-E Pharma

Eesti

Vardenafil Double-E Pharma

Soome

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg

 

tabletit

Prantsusmaa

VARDENAFIL BIOGARAN 5 mg, 10 mg, 20 mg,

 

comprimés

Leedu

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg

 

tabletės

Läti

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg

 

tabletes

Rootsi

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg,10 mg, 20 mg

 

tabletter

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.