Voltaren emulgel - geel (10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel

Diklofenakdietüülamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel’i kasutamist
 3. Kuidas Voltaren Emulgel’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine, diklofenak, kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks valuvaigistiteks. Voltaren Emulgel on mõeldud nahale määrimiseks.

Voltaren Emulgel’i kasutatakse täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede kahjustuste ja reumaatiliste seisundite korral (nt

lihas-ja liigestraumade (nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditraumad) korral, kõõluse põletik, küünarvarre või põlve turse.)

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Voltaren Emulgel toimib, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel’i kasutamist

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i

 • Kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaki või mõne teise valu ja põletikku leevendava ravimi nagu ibuprofeeni või atsetüülsalitsüülhappe (kasutatakse ka verehüübimise vältimiseks) või ravimi ükskõik millise koostisaine suhtes, mis on loetletud selle infolehe lõpus. Kui te ei ole veendunud, küsige nõu arstilt või apteekrilt.

Sellest ravimist põhjustatud allergilise reaktsiooni sümptomiteks on: hingeldus või õhupuudus (astma); villiline nahalööve; näo või keele turse; allergiline nohu.

 • Kui te olete rase (raseduse viimane trimester).
 • Kui te olete noorem kui 14eluaastat.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Voltaren Emulgel’i

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge manustage Voltaren Emulgel’i, kui teie nahal on lahtised haavad või nahal on lööve või ekseem. Katkestage ravi kui pärast ravimi manustamist tekib nahalööve.

Vältige manustamist suurele nahapinnale pika perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui see toimub arstliku järelvalve all.

Voltaren Emulgel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge manustage ravimit suu kaudu. Ärge neelake ravimit alla. Peske pärast ravimi manustamist käed. Vältige ravimi sattumist silma. Kui see siiski juhtub, loputage silmi voolava veega ja teavitage sellest arsti või apteekrit.

Vigastuste korral (nihestused) võib kasutada tavalisi sidemeid, kuid mitte õhukindlaid (plastikust) sidemeid.

Ravitavat nahapiirkonda tuleb kaitsta liige päikesevalguse eest.

Küsimuste tekkimisel, pidage enne Voltaren Emulgel’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)

Efektiivsuse ja ohutuseandmed kasutamiseks alla 14-aastastel lastel on piiratud (vt ka lõik „Ärge kasutage Voltaren Emulgel ”).

Noorukid alates 14-eluaastast: patsient peaks konsulteerima arstiga, kui ravimi kasutamine on vajalik kauem kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad.

Muud ravimid ja Voltaren Emulgel

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga. Voltaren Emulgel’i ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. Esimesel 6-l raseduskuul tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arstliku järelvalve all hoides annus nii madal kui võimalik ja ravikestvus nii lühike kui võimalik. Imetamise ajal tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arsti nõusolekul, kuna diklofenak imendub vähestes kogustes rinnapiima. Kuid ka sel juhul ei tohi Voltaren Emulgel’i kanda rindadele või suurele naha pinnale ega kasutada pika aja jooksul.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Voltaren Emulgel’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab propüleenglükooli ja bensüülbensoaati, mis võib põhjustada mõnedel inimestel kerget pindmist nahaärritust.

Kuidas Voltaren Emulgel´i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

manustage Voltaren Emulgel’i 3 kuni 4 korda päevas valutavale kohale.

Kuidas Voltaren Emulgel’i kasutada

Katte eemaldamiseks enne esmakordset kasutamist keerake ja eemaldage kork. Asetage kork ümberpööratult tuubi otsa, keerake ja eemaldage tuubi kate. Aplikaatoriga pakend: Katte eemaldamiseks enne esmakordset kasutamist, eemaldage läbipaistev kaitsekork ja keerake aplikaator lahti. Kasutage aplikaatori külje peal olevat tähekujulist soont, et eemaldada võltsimisvastane vahend tuubi küljest. Enne geeli manustamist kinnitage aplikaator uuesti tuubile.

 1. •Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ning hõõruge see aeglaselt valutavale või turses piirkonna nahale. Aplikaatoriga pakend: Avamiseks tõmmake aplikaatori valget osa. Pigistage õrnalt tuubist geeli aplikaatori pinnale. Kasutage tuubil olevat aplikaatorit oma sõrmede asemel ja hõõruge geel naha sisse valulikus või turses olevas piirkonnas. Õrn surve geeli hõõrumise ajal suleb aplikaatori automaatselt. Manustatava ravimi kogus sõltub valutava või turses piirkonna suurusest; piisavaks koguseks on tavaliselt kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt 400...800 cm2 naha piirkonna). Te võite tunda geeli naha sisse hõõrudes kergelt jahutavat efekti.

Pärast Voltaren Emulgel’i manustamist peske hoolikalt käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks kohaks on käed. Aplikaatoriga pakend: Pärast kasutamist puhastage aplikaator puuvillase lapiga või imava paberiga kuni aplikaator tundub visuaalselt kuiv ja puhas. Ärge kasutage aplikaatori puhastamiseks ühtegi lahust ega puhastusvahendit. Ärge kasutage aplikaatorit teise tuubi küljes. Pärast kasutamist visake tuub ära koos aplikaatoriga vastavalt kohalikele ravimi hävitamise nõuetele.

Joonis 1:

Eemaldage läbipaistev kaitsekork

Keerake aplikaator lahti

Kasutage aplikaatori külje peal olevat võtit, et eemaldada tähekujuline vahend tuubi küljest.

Keerake aplikaator uuesti tagasi tuubile

Avamiseks tõmmake aplikaatori valget osa.

Pigistage tuubi, et vabastada vajalik kogus Emulgel´i

Manustage nahal, aplikaator sulgub automaatselt

Puhastage aplikaator puuvillase lapiga või imava paberiga kuni aplikaator tundub visuaalselt kuiv ja puhas.

Kui kaua peab Voltaren Emulgel’i kasutama

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i kauem kui:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

 • 2 nädalat lihas ja liigestraumade (nt. liigesvenitus ja muljumised) või tendoniidi (kõõlusepõletiku) korral,

Vaid täiskasvanud (üle 18-aastased):

 • või kauem kui 3 nädalat artroosi korral.

Ravimit võib kauem kasutada vaid arsti soovitusel.

Kui valu ja turse ei alane 7 päevaga või süveneb, siis teavitage oma arsti.

Kui te kasutate Voltaren Emulgel’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust arstiga, kui te või teie laps on juhuslikult ravimit alla neelanud või te olete seda kasutanud rohkem kui on soovitatud.

Kui te unustate Voltaren Emulgel’i kasutada

Kui te jätsite Voltaren Emulgel’i õigeaegselt manustamata, siis tehke seda koheselt ning edaspidi jätkake ravimi kasutamist tavapäraselt. Ärge manustage topelt kogust, et vahelejäänud annust korvata.

Lisaküsimuste tekkimisel ravimi kasutamise kohta pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Voltaren Emulgel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, LÕPETAGE Voltaren Emulgel’i kasutamine ja teavitage otsekohe arsti või apteekrit:

Villiline nahalööve, nõgestõbi (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 10 000-st).

Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st).

Näo, huulte, keele või kurgu turse (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10 000-st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt tagasihoidlikud, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, teavitage arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 100-st)

Nahalööve, sügelus, punetus või kipitus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st)

nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes. Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, paistetus ja nahavillid.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Emulgel sisaldab:

 • Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g Voltaren Emulgel’i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
 • Abiained on: karbomeer, makrogool, tsetostearüüleeter, kokoüülkaprüülokapraat, dietüülamiin, isopropüülalkohol, propüleenglükool, vedel parafiin, lõhnakreem 45 (sisaldab bensüülbensoaati), puhastatud vesi.

Kuidas Voltaren Emulgel välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Emulgel on valge kuni valkjas, jahutav, mitterasvane, riideid mittemääriv, kreemjas geel.

Pakendi suurus:

20 g või 50 g geeli kattemembraaniga alumiiniumtuubis.

20 g, 50 g, 100 g või 150 g geeli alumiiniumlamineeritud tuubis. Saadaval on ka aplikaatoriga pakend. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 München

Saksamaa

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München

Saksamaa

Purna Pharmaceuticals NV

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2017.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel

Diklofenakdietüülamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehes sisukord:

 1. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel’i kasutamist
 3. Kuidas Voltaren Emulgel’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine, diklofenak, kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks valuvaigistiteks. Voltaren Emulgel on mõeldud nahale määrimiseks.

Voltaren Emulgel kasutatakse täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede kahjustuste ja reumaatiliste seisundite korral (nt

lihas-ja liigestraumade (nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditraumad) korral, kõõluse põletik, küünarvarre või põlve turse).

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Voltaren Emulgel toimib, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel kasutamist

Ärge kasutage Voltaren Emulgel

 • Kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaki või mõne teise valu ja põletikku leevendava ravimi nagu ibuprofeeni või atsetüülsalitsüülhappe (kasutatakse ka verehüübimise vältimiseks) või ravimi ükskõik millise koostisaine suhtes, mis on loetletud selle infolehe lõpus. Kui te ei ole veendunud, küsige nõu arstilt või apteekrilt.

Sellest ravimist põhjustatud allergilise reaktsiooni sümptomiteks on: astma, hingeldus või õhupuudus; nahalööve; näo või keele turse; allergiline nohu.

 • Kui te olete rase (raseduse viimane trimester).
 • Kui te olete noorem kui 14eluaastat.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Voltaren Emulgel’i.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge manustage Voltaren Emulgel’i, kui teie nahal on lahtised haavad või nahal on lööve või ekseem. Katkestage ravi kui pärast ravimi manustamist tekib nahalööve.

Vältige manustamist suurele nahapinnale pika perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui see toimub arstliku järelvalve all.

Voltaren Emulgel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge manustage ravimit suu kaudu. Ärge neelake ravimit alla. Peske pärast ravimi manustamist käed. Vältige ravimi sattumist silma. Kui see siiski juhtub, loputage silmi voolava veega ja teavitage sellest arsti või apteekrit.

Vigastuste korral (nihestused) võib kasutada tavalisi sidemeid, kuid mitte õhukindlaid (plastikust) sidemeid

Ravitavat nahapiirkonda tuleb kaitsta liige päikesevalguse eest.

Küsimuste tekkimisel, pidage enne Voltaren Emulgel kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)

Efektiivsuse ja ohutuseandmed kasutamiseks alla 14-aastastel lastel on piiratud (vt ka lõik „Ärge kasutage Voltaren Emulgel ”).

Noorukid alates 14-eluaastast: patsient peaks konsulteerima arstiga, kui ravimi kasutamine on vajalik kauem kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad.

Muud ravimid ja Voltaren Emulgel

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga. Voltaren Emulgel’i ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. Esimesel 6-l raseduskuul tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arstliku järelvalve all hoides annus nii madal kui võimalik ja ravikestvus nii lühike kui võimalik. Imetamise ajal tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arsti nõusolekul, kuna diklofenak imendub vähestes kogustes rinnapiima. Kuid ka sel juhul ei tohi Voltaren Emulgel 1,16% kanda rindadele või suurele naha pinnale ega kasutada pika aja jooksul

Kui te olete rase või imetate, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Voltaren Emulgel’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab propüleenglükooli ja bensüülbensoaati, mis võib põhjustada mõnedel inimestel kerget pindmist nahaärritust.

Kuidas Voltaren Emulgel´i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

manustage Voltaren Emulgel’i 3 kuni 4 korda päevas valutavale kohale.

Kuidas Voltaren Emulgel 1,16% kasutada

Voltaren Emulgel’i rõhukonteinerit võib kasutada ümberpööratult. Vajutage pumpa aja jooksul, mis on vajalik allpool toodud geelikoguse väljastamiseks.

Rõhukonteinerit tuleb kasutada tagurpidi asendis. Vajutage pumbale kui te soovite vabastada konteinerist allmainitud kogust.

 1. •Hõõruge väike kogus Voltaren Emulgel’i valutavale või turses piirkonna nahale. Manustatava ravimi kogus sõltub valutava või turses piirkonna suurusest. Tavaliselt on piisavaks koguseks sõltuvalt kahjustatud piirkonna suurusest, kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt 400...800 cm2 naha piirkonna). Te võite tunda geeli hõõrudes kergelt jahutavat efekti.

Pärast Voltaren Emulgel’i manustamist peske hoolikalt käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks kohaks on käed.

Kui kaua peab Voltaren Emulgel’i kasutama

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i kauem kui:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

 • 2 nädalat lihas ja liigestraumade (nt. liigesvenitus ja muljumised) või tendoniidi (kõõlusepõletiku) korral,

Vaid täiskasvanud (üle 18-aastased):

 • või kauem kui 3 nädalat artroosi korral.

Ravimit võib kauem kasutada vaid arsti soovitusel.

Kui valu ja turse ei alane 7 päevaga või süveneb, siis teavitage oma arsti.

Kui te kasutate Voltaren Emulgel’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust arstiga, kui te või teie laps on juhuslikult ravimit alla neelanud või te olete seda kasutanud rohkem kui on soovitatud.

Kui te unustate Voltaren Emulgel’i kasutada

Kui te jätsite Voltaren Emulgel 1,16% õigeaegselt manustamata, siis tehke seda koheselt ning edaspidi manustage ravimit tavalisel ajal. Ärge manustage topelt kogust.

Lisaküsimuste tekkimisel ravimi kasutamise kohta pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Voltaren Emulgel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, LÕPETAGE Voltaren Emulgel’i kasutamine ja teavitage otsekohe arsti või apteekrit:

Villiline nahalööve, nõgestõbi (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 10 000-st).

Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st).

Näo, huulte, keele või kurgu turse (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10 000-st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt tagasihoidlikud, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, teavitage arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada 1 kuni 10-l inimest 100-st)

Nahalööve, sügelus, punetus või kipitus (ilmnevad tõenäoliselt 1...10 inimesel 100- st)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st)

nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes (alla 1 inimese 10 000). Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, paistetus ja nahavillid.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Kuidas Voltaren Emulgel’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Konteiner on rõhu all, hoida otsese päikesekiirguse eest kaitstult, pärast kasutamist mitte avada või põletada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Emulgel sisaldab:

 • Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g Voltaren Emulgel’i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
 • Abiained on karbomeer, makrogool, tsetostearüüleeter, kokoüülkaprüülokapraat, dietüülamiin, isopropüülalkohol, propüleenglükool, vedel parafiin, lõhnakreem 45 (sisaldab bensüülbensoaati), puhastatud vesi.

Kuidas Voltaren Emulgel välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Emulgel on valge kuni kreemikas jahutav, mitterasvane, riideid mittemääriv, kreemjas geel.

Pakendi suurus: 50 ml või 75 ml rõhukonteineris.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 München

Saksamaa

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München

Saksamaa

Purna Pharmaceuticals NV

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2017.