Ventolin diskus - inhalatsioonipulber (200mcg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03AC02
Toimeaine: salbutamool
Tootja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ventolin Diskus, 200 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris

Salbutamool (salbutamoolsulfaadina).

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ventolin Diskus ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ventolin Diskus’e kasutamist
 3. Kuidas Ventolin Diskus’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Ventolin Diskus’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Kasutamisjuhend
 3. Mis ravim on Ventolin Diskus ja milleks seda kasutatakse

Ventolin Diskus sisaldab ravimit, mida nimetatakse salbutamooliks. Salbutamool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kiiretoimelisteks bronhilõõgastiteks ning mis lõõgastavad lihaseid hingamisteede seintes mõne minuti jooksul.

Ventolin Diskus:

aitab avada hingamisteed, muutes hingamise kergemaks.

aitab leevendada astmaga seotud rindkere pingsust, vilisevat hingamist ja köha.

Ventolin Diskus on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja 4…11-aastastele lastele.

Ventolin Diskus’t kasutatakse hingamisraskuse leevendamiseks astma ja sarnaste haiguste korral. Ventolin Diskus leevendab ka kehalisest koormusest või muudest teguritest tingitud astmanähtusid ja hoiab ära nende tekke. Sagedased astmanähtusid vallandavad tegurid on majapidamistolm, õietolm, kassid, koerad ja sigaretisuits.

Kui teil esinevad sagedased astmanähud või ägenemised või on piiratud füüsiline suutlikkus, teavitage sellest oma arsti, kes võib alustada ravi näiteks inhaleeritevate kortikosteroididega või suurendada nende annust.

Ventolin Diskus on plastmassist inhalaator, mis võimaldab sisse hingata pulbri kujul olevat ravimit.

Mida on vaja teada enne Ventolin Diskus’e kasutamist

Ärge kasutage Ventolin Diskus’t:

kui olete salbutamooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ärge kasutage Ventolin Diskus’t enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ventolin Diskus’e kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on kõrge vererõhk.

kui teil esineb kilpnäärme ületalitlus.

kui teil on kunagi esinenud südameprobleeme, näiteks ebakorrapärast või kiiret südametegevust või stenokardiat (valu rinnus).

kui teie veres on madal kaaliumisisaldus.

kui te kasutate astma raviks ksantiini derivaate (nt teofülliini) või steroidhormoone.

kui te võtate vett väljaviivaid tablette (diureetikume), mida mõnikord kasutatakse kõrgvererõhu või südamehaiguse korral.

Kui te võtate mõnda ülalloetletud ravimitest, jälgib arst teie kaaliumitaset.

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust võib kehtida teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kui inhalaatori haigusnähtusid leevendav toime ei kesta vähemalt kolm tundi, pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Ventolin Diskus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite kohta.

Mõned ravimid võivad mõjutada Ventolin Diskus’e toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust. Nendeks ravimiteks on:

beeta-blokaatorid (nt metoprolool), mida kasutatakse kõrgvererõhu või südamehaiguse raviks.

Teie arst või apteeker otsustab, kas te tohite Ventolin Diskus’t kasutada koos nende ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ei ole Ventolin Diskus’e kasutamine tavaliselt soovitatav. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui olete rase, kaalub arst ravist saadavat kasu ja Ventolin Diskus’e kasutamisega seotud riske teie lapsele.

Ei ole teada, kas Ventolin Diskus’es sisalduvad koostisained erituvad rinnapiima. Kui te imetate, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma oma arstiga.

Ventolin Diskus sisaldab laktoosi.

Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, teavitage sellest arsti enne Ventolin Diskuse kasutamist.

Kuidas Ventolin Diskus’t kasutada

Kui palju ravimit manustada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Täiskasvanud

astma leevendamiseks – tavaline algannus on üks inhalatsioon (200 mikrogrammi) üks kord päevas vajaduse korral.

astma vältimiseks – tavaline algannus on üks inhalatsioon (200 mikrogrammi) 10...15 minutit enne kehalist koormust või „vallandava teguriga“ kokkupuudet.

kestvaks raviks – tavaline algannus on üks inhalatsioon (200 mikrogrammi) neli korda päevas.

Lapsed

Ägeda bronhospasmi leevendamiseks - 4...11-aastasele lapsele vajadusel 200 mikrogrammi. Lastele alates 12. eluaastast: kasutada täiskasvanu annust.

Kui salbutamooli kasutatakse vastavalt vajadusele, ei tohi seda manustada sagedamini kui neli korda ööpäevas. Vajadus lisaannuse või annuse järsu suurendamise järele viitab astma süvenemisele.

Allergeenist või kehalisest koormusest tingitud bronhospasmi profülaktikaks - 4...11-aastasele lapsele 200 mikrogrammi enne kokkupuudet või koormust.

Lastele alates 12. eluaastast: kasutada täiskasvanu annust.

Kestvaks raviks - 4...11-aastasele lapsele 200 mikrogrammi 4 korda päevas.

Lastele alates 12. eluaastast: kasutada täiskasvanu annust.

Maksimaalne annus on üks inhalatsioon (200 mikrogrammi) neli korda päevas. Ärge hingake sisse rohkem annuseid ega kasutage inhalaatorit sagedamini. Öelge oma arstile, kui teie ravim ei toimi nii hästi kui tavaliselt, sest teie astma võib süveneda ning te võite vajada erinevat ravimit.

Kuidas ravimit kasutada

Arst, meditsiiniõde või apteeker näitab, kuidas Diskus’t kasutada. Nad kontrollivad aeg-ajalt, kuidas te inhalaatorit kasutate. Kui Ventolin Diskus’t ei kasutata õigesti või vastavalt juhistele, võib ravimi toime väheneda.

Ventolin Diskus’es on ravimipesad, mis sisaldavad ravimit pulbri kujul. Ventolin Diskus’es sisalduv ravim tuleb hingata kopsudesse.

Ventolin Diskus’el on annuselugeja, mis näitab, kui palju annuseid on veel kasutamata. Annuselugeja näit väheneb nullini. Numbrid 5-0 on punased, hoiatamaks, et inhalaatoris on veel vaid üksikud annused. Kui annuselugeja näit on 0, on inhalaator tühi.

Järgige tähelepanelikult lõigus 7 toodud samm-sammulisi juhiseid.

Kui te unustate Ventolin Diskus’t kasutada

Ärge manustage lisaannust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Manustage lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal. Kui teil tekib vilisev hingamine või muud astmahoo nähud, võib olla vaja manustada järgmine annus varem.

Kui te kasutate Ventolin Diskus’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate liiga palju Ventolin Diskus’t, võtke nõu küsimiseks ühendust oma arsti või apteekriga. Võimalusel näidake neile Ventolin Diskus’e pakendit.

Ärge lõpetage Ventolin Diskus’e kasutamist ilma arstiga nõu pidamata

Kasutage Ventolin Diskus’t senikaua, kui arst on soovitanud. Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne, kui arst seda soovitab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Kui hingamine muutub raskeks või vilisev hingamine süveneb vahetult pärast ravimi manustamist, lõpetage otsekohe selle kasutamine ja informeerige oma arsti niipea kui võimalik. Võimalusel proovige niipea kui võimalik mõnda teist kiiretoimelist astmaravimit.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Allergilised reaktsioonid: need tekivad Ventolin Diskus’t kasutavatel inimestel väga harva. Nähtudeks on:

nahalööve (nõgestõbi) või punetus.

turse, mõnikord näo või suu turse (angioödeem).

tugev vilisev hingamine, köha või hingamisraskus.

järsku tekkiv nõrkustunne või peapööritus (võib viia minestuse või teadvuse kaotuseni).

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, pöörduge otsekohe arsti poole. Lõpetage Ventolin Diskus’e kasutamine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st:

värisemine.

peavalu.

kiirenenud südametegevus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st:

ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine).

suu ja neelu ärritus.

lihaskrambid.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000st:

madal kaaliumisisaldus veres.

suurenenud verevool jäsemetesse (veresoonte laienemine).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10000st:

allergilised reaktsioonid.

ebatavaline aktiivsus, näiteks rahutus ja ärrituvus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ventolin Diskus’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C, külmumise eest kaitstult. Hoida inhalaator tihedalt suletuna niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ventolin Diskus sisaldab

 • Toimeaine on salbutamoolsulfaat. Igas Diskus’es on 60 annust, üks annus sisaldab 200 mikrogrammi salbutamooli (salbutamoolsulfaadina).
 • Abiaine on laktoos.

Kuidas Ventolin Diskus välja näeb ja pakendi sisu

Pakendis on üks Ventolin Diskus, mitmeannuseline pulberinhalaator, 60 annust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations 980 Great West Road,

Brentford, Middlesex TW8 9GS Ühendkuningriik

Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Prantsusmaa.

Glaxo Wellcome Operations, Priory street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, Tallinn 11415. Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014

Diskus’e kasutamisjuhend

Käesolev lõik sisaldab järgmist teavet:

Diskus’e tutvustus

Diskus’e kasutamine

Diskus’e puhastamine

Diskus’e tutvustus

Kui võtate Diskus’e karbist välja, on see suletud asendis.

Diskus sisaldab 60 eraldi pakitud ravimiannust pulbri kujul. Annuselugeja näitab, kui palju annuseid on veel kasutamata.

Diskus’el olev annuselugeja näitab, kui palju annuseid on veel kasutamata. Numbrid 5-0 on PUNASED, hoiatamaks, et ravim hakkab lõppema.

Ravimi annuse manustamiseks järgige nelja lihtsat illustreeritud punkti:

 1. Avamine.
 2. Ravimi annuse ettekeeramine.
 3. Inhaleerimine.
 4. Sulgemine.

Inhalaatori kasutamine

Outer case – väliskorpus

Mouthpiece – huulik

Counter – annuselugeja (60 täis, 0 tühi) Thumbgrip – pöidlapide

Lever – annustamishoob

 1. Avamine – Avamiseks hoidke Diskus’e väliskorpust ühes käes ja asetage teise käe pöial pöidlapidemele. Lükake pöialt endast eemale nii kaugele kui saab (kuni kostub klõpsatus). Huulikus on nüüd väike ava.
 2. Ravimi annuse ettekeeramine – Hoidke Diskus huulikuga enda poole. Võite hoida seda paremas või vasakus käes. Nihutage annustamishooba endast eemale nii kaugele kui saab (kuni kostub klõpsatus). Nüüd on ravimi annus huulikus. Iga kord, kui liigutate annustamishooba, avatakse ravimipesa ja pulber on inhaleerimiseks valmis. Annuselugeja näit väheneb ühe numbri võrra. Ärge mängige annustamishoovaga, sest hoova liigutamisel avatakse ravimipesa ja ravim läheb kaotsi.
 3. Inhaleerimine – Hoidke Diskus’t suust eemal ja hingake välja, kuni on veel mugav. Ärge hingake Diskus’esse. Asetage Diskus’e huulik vastu huuli ning hingake suu (mitte nina) kaudu sügavalt ja ühtlaselt läbi Diskus’e sisse. Võtke Diskus suult. Hoidke hinge kinni umbes

10 sekundit (kuni ei ole ebamugav). Hingake aeglaselt välja.

 1. Sulgemine – Diskus’e sulgemiseks asetage pöial pöidlapidemele ning nihutage seda enda poole nii palju kui saab (kuni kostub klõpsatus). Annustamishoob pöördub automaatselt algasendisse. Diskus on nüüd valmis järgmise annuse manustamiseks. Kui teile on öeldud, et manustaksite kaks annust, peate Diskus’e sulgema ja kordama punkte 1-4.

Inhalaatori puhastamine

Puhastamiseks pühkige Diskus’e huulik üle kuiva pabersalvrätiga.