Valzap h - õhukese polümeerikattega tablett (160mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA03
Toimeaine: valsartaan +hüdroklorotiasiid
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

VALZAP H, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

VALZAP H, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valsartaan, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on VALZAP H ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne VALZAP H võtmist
 3. Kuidas VALZAP H võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas VALZAP H säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on VALZAP H ja milleks seda kasutatakse

VALZAP H õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad kahte toimeainet, mida nimetatakse valsartaaniks ja hüdroklorotiasiidiks. Mõlemad toimeained aitavad langetada kõrget vererõhku (hüpertensioon).

 • Valsartaan kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse „angiotensiin II retseptorite antagonistideks“ ja mis aitavad langetada kõrget vererõhku. Angiotensiin II on aine organismis, mis põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Valsartaan blokeerib angiotensiin II toime. Selle tulemusena veresooned laienevad ja vererõhk langeb.
 • Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks (nimetatakse ka „vett väljaviivateks tablettideks“). Hüdroklorotiasiid suurendab uriini eritust, mille tulemusena alaneb samuti vererõhk.

VALZAP H kasutatakse kõrgvererõhu raviks, mille piisavat langust ei ole õnnestunud saavutada ainult ühe ravimi kasutamisel.

Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite töökoormust. Kui seda ei ravita, võib see kahjustada aju-, südame- ja neeruveresooni ning selle tagajärjel võivad tekkida insult, südamepuudulikkus või neerupuudulikkus. Kõrge vererõhk tõstab ka südameinfarkti tekkeriski. Vererõhu langetamine normiväärtusteni vähendab riski nende häirete tekkeks.

Mida on vaja teada enne VALZAP H võtmist

Ärge võtke VALZAP H:

 • kui olete valsartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide (hüdroklorotiasiidiga keemiliselt sarnased ained) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik),
 • kui te olete üle 3 kuu rase (ka raseduse alguses on parem VALZAP H mitte võtta – vt lõik rasedusest),
 • kui teil on raske maksahaigus, väikeste sapijuhade hävinemine maksas (sapitsirroos), mis põhjustab sapi kuhjumist maksas (kolestaas),
 • kui teil on raske neeruhaigus,
 • kui te ei ole võimeline uriini tootma (anuuria),
 • kui te saate hemodialüüsravi,
 • kui teie vere kaaliumi või naatriumisisaldus on normaalsest madalam või kaltsiumisisaldus ravist hoolimata normaalsest kõrgem,
 • kui teil on podagra,
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui midagi eeltoodust kehtib teie kohta, ärge Valzap H’d võtke ja pidage arstiga nõu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne VALZAP H võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te võtate kaaliumisäästvaid ravimeid, kaaliumi sisaldavaid toidulisandeid, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või teisi vere kaaliumisisaldust suurendavaid ravimeid, nagu hepariin. Arst võib regulaarselt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust.
 • kui teie veres on madal kaaliumisisaldus.
 • kui teil esineb kõhulahtisus või tugev oksendamine.
 • kui te võtate suurtes annustes vett väljaviivaid tablette (diureetikumid).
 • kui teil on raske südamehaigus.
 • kui teil on südamepuudulikkus või teil on esinenud südameinfarkt. Järgige hoolega oma arsti juhiseid ravimi algannuse kohta. Teie arst võib samuti kontrollida teie neerufunktsiooni.
 • kui teil esineb neeruarteri ahenemine.
 • kui teile on hiljuti siirdatud uus neer.
 • kui teil esineb hüperaldosteronism. See on haigus, mille puhul neerupealised toodavad liiga palju aldosterooniks nimetatud hormooni. Kui see kehtib teie kohta, siis ei ole VALZAP H kasutamine soovitatav.
 • kui te põete maksa või neeruhaigust.
 • kui teil on kunagi esinenud teiste ravimite (sealhulgas AKE inhibiitorite) võtmise ajal allergilist reaktsiooni, mida nimetatakse angioödeemiks ja mis põhjustab keele ja näo turset, rääkige oma arstiga. Kui teil tekivad VALZAP H võtmise ajal sellised sümptomid, lõpetage kohe VALZAP H võtmine ja ärge enam kunagi seda võtke (vt ka lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“).
 • kui teil esineb palavik, lööve ja liigesevalu, mis võivad olla süsteemse erütematoosse luupuse nähtudeks (SLE, nn autoimmuunhaigus).
 • kui teil on suhkurtõbi, podagra, kõrge kolesterooli või triglütseriidide sisaldus veres.
 • kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teiste selle klassi (angiotensiin II retseptorite antagonistid) vererõhku langetavate ravimite kasutamisel või kui teil esineb allergia või astma.
 • kui teil on halvenenud nägemine või silmavalu. Need võivad olla suurenenud silmarõhu sümptomid ja võivad esineda tundide kuni nädala jooksul alates VALZAP H võtmisest. See võib ravimata jätmise korral viia püsivale nägemise kaotusele. Kui teil on varem esinenud allergiat penitsilliinide või sulfoonamiidi derivaatide suhtes, võib teil olla suurenenud risk selle tekkeks.
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

- aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke VALZAP H”.

Ravimisse kuuluv toimeaine hüdroklorotiasiid võib põhjustada ebatavalisi reaktsioone, mille tagajärjel tekib nägemislangus ja silmavalu. Need võivad olla silmasisese rõhu tõusu tunnused ning võivad tekkida tundide kuni nädalate jooksul pärast Valzap H ravi algust. See võib ravimata jätmise korral põhjustada püsivat nägemise kaotust.

Valzap H võib tõsta naha tundlikkust päikesekiirgusele.

Kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. VALZAP H ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest selles raseduse staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust (vt lõik raseduse kohta).

Lapsed ja noorukid

VALZAP H kasutamine lastel ja noorukitel (alla 18-aastased) ei ole soovitatav.

Muud ravimid ja VALZAP H

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ravi toimet võib mõjutada see, kui VALZAP H’d võetakse koos teatud teiste ravimitega. Võib tekkida vajadus muuta teie ravimi annust, rakendada teisi ettevaatusabinõusid või teatud juhtudel mõne ravimi võtmise lõpetamine. Eriti kehtib see järgmiste ravimite kohta:

 • liitium, mida kasutatakse teatud tüüpi psühhiaatriliste haiguste raviks.
 • ravimid või ained, mis võivad tõsta vere kaaliumisisaldust. Nende hulka kuuluvad kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.
 • ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, nt diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, karbenoksoloon, amfoteritsiin või penitsilliin G.
 • mõned antibiootikumid (rifamütsiini rühm), ravimid, mida kasutatakse siirdamisel äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või antiretroviirusravimid, mida kasutatakse HIV/AIDS raviks (ritonaviir). Need ravimid võivad VALZAP H toimet tugevdada.
 • ravimid, mis võivad esile kutsuda torsade de pointes’i (ebaregulaarne südamerütm) tekke, nt antiarütmikumid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks) ja mõned antipsühhootikumid.
 • ravimid, mis võivad vähendada naatriumi hulka veres, nagu antidepressandid, antipsühhootikumid, antiepileptikumid.
 • podagra ravimid (nt allopurinool, probenetsiid, sulfiinpürasoon).
 • Dvitamiini ja kaltsiumi ravipreparaadid.
 • suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid, nt metformiin või insuliinid).
 • ravimid, mis tõstavad vererõhku, nt noradrenaliin või adrenaliin.
 • digoksiin või teised südameglükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks).
 • ravimid, mis võivad tõsta veresuhkru taset, nt diasoksiid või beetablokaatorid.
 • tsütotoksilised ravimid (kasutatakse vähi ravis), nagu metotreksaat või tsüklofosfamiid.
 • valuvaigistid, nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sealhulgas selektiivsed tsüklooksügenaas2 inhibiitorid (COX2 inhibiitorid) ja atsetüülsalitsüülhape > 3 g.
 • lihaseid lõõgastavad ravimid, nt tubokurariin.
 • antikoliinergilised ravimid (ravimid, mida kasutatakse erinevate haiguste, nagu seedetrakti krampide, kusepõie spasmide, astma, merehaiguse, lihasspasmide, Parkinsoni tõve raviks ja anesteesias).
 • amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks ja teatud viiruste poolt põhjustatud haiguste raviks või ennetamiseks).
 • kolestüramiin ja kolestipool (ravimid, mida kasutatakse peamiselt veres lipiidide kõrge taseme langetamiseks).
 • tsüklosporiin, mida kasutatakse elundisiirdamise järgselt siiriku äratõukereaktsiooni vältimiseks.
 • alkohol, unerohud ja anesteetikumid (ravimid, millel on uinutav või valuvaigistav toime ja mida kasutatakse näiteks kirurgias).
 • joodi sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse radioloogilistel uuringutel).
 • AKEinhibiitor või aliskireen (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke VALZAP H“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

VALZAP H koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge tarvitage alkoholi, kui te ei ole sellest rääkinud oma arstiga. Alkohol võib põhjustada vererõhu suuremat langust ja/või suurendada riski pearingluse või minestuse tekkeks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile.

Tavaliselt soovitab arst teil VALZAP H võtmise lõpetada enne rasestumist või niipea, kui saate teada rasedusest ning soovitab teile mõnda teist ravimit VALZAP H asemel. VALZAP H ei soovitata kasutada raseduse varajases staadiumis ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.

Imetamine

Teavitage oma arsti sellest, kui te toidate last rinnaga või alustate rinnaga toitmist. VALZAP H ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal ning arst võib valida teile mõne muu ravi, kui te soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne autojuhtimist, tööriistade või masinatega töötamist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist peate teadma, kuidas see ravim teile mõjub. Sarnaselt teistele kõrgvererõhuravimitele võib VALZAP H üksikjuhtudel põhjustada pearinglust ja mõjutada keskendumisvõimet.

VALZAP H sisaldab laktoosmonohüdraati, sorbitooli ja naatriumi

VALZAP H sisaldab laktoosi ja sorbitooli, mõlemad on suhkrud. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist oma arstiga nõu.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühes annuses; st on praktiliselt „naatriumivaba“.

Kuidas VALZAP H võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. See aitab saada teil parima ravitulemuse ja vähendada kõrvaltoimete tekke riski. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrgvererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllaltki hästi tunda. Seda tähtsam on külastada oma arsti, isegi kui te ennast hästi tunnete.

Arst ütleb teile täpselt, kui palju VALZAP H tablette võtta. Sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite, võib arst soovitada suuremat või väiksemat annust.

 • VALZAP H soovitatav annus on üks tablett päevas.
 • Ärge muutke annust ega lõpetage tablettide võtmist ilma arstiga nõu pidamata.
 • Ravimit tuleb võtta iga päev samal kellaajal, tavaliselt hommikul.
 • VALZAP H võib võtta koos toiduga või ilma.
 • Neelake tablett koos klaasitäie veega.

Kui teil on tunne, et VALZAP H toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate VALZAP H’d rohkem kui ette nähtud

Kui teil tekib tugev pearinglus ja/või minestus, heitke pikali ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Kui te olete kogemata võtnud liiga palju tablette, kontakteeruge oma arsti, apteekri või haiglaga.

Kui te unustate VALZAP H võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate VALZAP H võtmise

VALZAP H-ravi lõpetamine võib põhjustada vererõhu tõusu. Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest meditsiinilist sekkumist:

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi (allergiline reaktsioon) sümptomid, näiteks:

 • näo, keele või kõriturse,
 • raskused neelamisel,
 • lööve ja raskendatud hingamine.

Raskekujuline nahahaigus, mis põhjustab löövet, nahapunetust, ville huultel, silmades või suus, naha koorumist, palavikku (toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Kõrgest rõhust põhjustatud nägemise halvenemine või valu silmades (ägeda suletudnurga glaukoomi võimalikud nähud).

Palavik, valus kurk, infektsioonide sagenemine (agranulotsütoos).

Need kõrvaltoimed on väga harvad või nende esinemissagedus on teadmata.

Kui teil tekib ükskõik milline neist sümptomitest, lõpetage VALZAP H kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga (vt ka lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • köha,
 • madal vererõhk,
 • peapöörituse tunne,
 • dehüdratsioon e veetustumine (mille sümptomiteks on janu, suu ja keele kuivus, harv urineerimine, tumenenud uriin, kuiv nahk),
 • lihasvalu,
 • väsimus,
 • surisemine või tuimus,
 • ähmane nägemine,
 • helid (nt kohin, kumin) kõrvus.

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

 • pearinglus,
 • kõhulahtisus,
 • liigesvalu.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • hingamisraskus,
 • tugevalt vähenenud uriinieritus,
 • madal naatriumisisaldus veres (mis võib põhjustada väsimust, segasust, lihastõmblusi ja/või raskematel juhtudel krampe),
 • madal kaaliumisisaldus veres (mõnikord koos lihasnõrkuse, lihasspasmide, südame rütmihäiretega),
 • madal valgevereliblede arv (koos sümptomitega nagu palavik, nahainfektsioonid, infektsioonidest tingitud kurguvalu või suuhaavandid, nõrkus),
 • vere bilirubiinisisalduse suurenemine (mis võib rasketel juhtudel põhjustada naha ja silmavalgete kollasust),
 • uurealämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine veres (mis võib viidata neerufunktsiooni häiretele),
 • vere kusihappesisalduse suurenemine (mis võib rasketel juhtudel vallandada podagra),
 • minestus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud ainult valsartaani või hüdroklorotiasiidi sisaldavate ravimite kasutamisel:

Valsartaan

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • pöörlemistunne,
 • kõhuvalu.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • villiline nahalööve (bulloosse dermatiidi tunnus),
 • nahalööve koos sügelusega või ilma, millega kaasnevad mõned järgmistest sümptomitest: palavik, liigesvalu, lihasvalu, lümfisõlmede suurenemine ja/või gripitaolised sümptomid,
 • nahalööve, lillakaspunased täpid, palavik, sügelus (veresoonte põletiku sümptomid),
 • madal vereliistakute arv (mõnikord koos ebahariliku veritsuse või verevalumite tekkega),
 • kõrge vere kaaliumisisaldus (mõnikord koos lihasspasmide, südame rütmihäiretega),
 • allergilised reaktsioonid (koos sümptomitega nagu nahalööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis või neelamisraskus, pearinglus),
 • peamiselt näo ja kõriturse; nahalööve; sügelus,
 • maksafunktsiooni näitajate tõus,
 • hemoglobiinisisalduse langus ja punavereliblede protsendi vähenemine veres (mis võib rasketel juhtudel põhjustada aneemiat),
 • neerutalitluse häire,
 • madal naatriumisisaldus veres (mis võib tekitada väsimust, segasust, lihaste tõmblusi ja/või rasketel juhtudel krampe).

Hüdroklorotiasiid

Väga sage (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

 • madal kaaliumitase veres,
 • lipiidide taseme tõus veres.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • madal naatriumitase veres,
 • madal magneesiumitase veres,
 • kõrge kusihappetase veres,
 • sügelev lööve ja muud tüüpi lööve,
 • söögiisu vähenemine,
 • kerge iiveldus ja oksendamine,
 • pearinglus, minestus püstitõusmisel,
 • võimetus saada või säilitada erektsiooni.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • naha turse ja villide teke (suurenenud tundlikkuse tõttu päikese suhtes)
 • kõrge kaltsiumitase veres,
 • kõrge suhkrutase veres,
 • suhkur uriinis,
 • diabeedi ägenemine,
 • kõhukinnisus, kõhulahtisus, ebamugavustunne maos või soolestikus, maksatalitluse häired, mis võivad esineda koos naha ja silmavalgete kollasusega,
 • ebakorrapärane südametegevus,
 • peavalu,
 • unehäired,
 • kurb meeleolu (depressioon),
 • madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega),
 • pearinglus,
 • kipitus või tuimus,
 • nägemishäired.

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

 • veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased täpid, palavik (vaskuliit),
 • lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis või neelamisraskus, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid),
 • lööve näol, liigesevalu, lihaste häired, palavik (erütematoosne luupus)
 • tugev ülakõhuvalu (pankreatiit)
 • hingamisraskus koos palavikuga, köha, vilistav hingamine, õhupuudus (respiratoorne distress, sealhulgas pneumoniit ja pulmonaarne ödeem),
 • kahvatu nahk, väsimus, õhupuudus, tume uriin (hemolüütiline aneemia),
 • palavik, infektsioonidest põhjustatud valus kurk või suuhaavandid (leukopeenia),
 • segasus, väsimus, lihaste tõmblused ja spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • nõrkus, verevalumid ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia),
 • oluliselt vähenenud urineerimine (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud)
 • lööve, nahapunetus, villid huultel, silmadel või suus, naha irdumine, palavik (multiformse erüteemi võimalikud sümptomid),
 • lihasspasmid,
 • palavik (püreksia),
 • nõrkus (asteenia),
 • nägemislangus ja äkki tekkiv silmavalu (ägeda müoopia või teisese, ägeda suletudnurga glaukoomi võimalikud tunnused).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas VALZAP H säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30° C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui pakend on katki või te märkate riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida VALZAP H sisaldab

 • Toimeained on valsartaan ja hüdroklorotiasiid.

VALZAP H 80 mg/12,5 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

VALZAP H 160 mg/12,5 mg: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, sorbitool (E420), magneesiumkarbonaat, preželatiniseeritud tärklis, povidoon K-25, naatriumstearüülfumaraat, naatriumlaurüülsulfaat, krospovidoon (Kollidon CL),

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, talk, makrogool 6000, indigokarmiin; punane raudoksiid (E172).

Kuidas VALZAP H välja näeb ja pakendi sisu

VALZAP H 80 mg/12,5 mg:

Roosa, silindriline, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett

VALZAP H 160 mg/12,5 mg:

Punane, silindriline, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett.

Blisterpakendites 14, 28, 30, 56, 84, 90 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2

11317 Tallinn

Tel: +372 627 34 88 Faks: +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik:

VALZAP COMBI

Slovakkia:

Valzap HCT

Poola:

VALTAP HCT

Leedu, Eesti:

VALZAP H

Ungari:

ALVASTRAN HCT

Bulgaaria:

ВАЛЗАП H

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.