Valsartan krka - õhukese polümeerikattega tablett (80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA03
Toimeaine: valsartaan
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Valsartan Krka 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valsartan Krka 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valsartan Krka 160 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valsartan Krka 320 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Valsartaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Valsartan Krka ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Valsartan Krka võtmist
 3. Kuidas Valsartan Krka’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Valsartan Krka’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Valsartan Krka ja milleks seda kasutatakse

Valsartan Krka kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks ja mis aitavad langetada kõrget vererõhku. Angiotensiin II on organismis toodetav aine, mis põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. See töötab läbi angiotensiin II blokeeriva toime. Selle tulemusena veresooned laienevad ja vererõhk langeb.

Valsartan Krka 40 mg tablette saab kasutada kolme erineva seisundi raviks:

 • kõrge vererõhu raviks lastel ja noorukitel vanuses 6...18 aastat. Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite töökoormust. Ravimata jätmisel võib see kahjustada veresooni ajus, südames ja neerudes ning põhjustada insulti, südame või neerupuudulikkust. Kõrge vererõhk suurendab südamelihase infarkti riski. Vererõhu langetamine normaalse tasemeni vähendab nende häirete tekkeriski.
 • hiljutise südameinfarkti (müokardiinfarkt) raviks. „Hiljutine” tähendab 12 tundi kuni 10 päeva.
 • sümptomaatilise südamepuudulikkuse raviks täiskasvanud patsientidel. Valsartan Krka´t kasutatakse, kui ravimeid, mida nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoriteks (südamepuudulikkuse ravimid), ei saa kasutada või lisaks AKEinhibiitoritele, kui teisi südamepuudulikkuse ravimeid ei saa kasutada.

Südamepuudulikkuse sümptomiteks on hingeldus ja jalgade turse vedelikupeetuse tõttu. See on põhjustatud sellest, kui südamelihas ei suuda pumbata verd piisavalt tugevalt, et keha verega varustada.

Valsartan Krka 80 mg ja 160 mg tablette saab kasutada kolme erineva seisundi raviks:

 • kõrge vererõhu raviks täiskasvanutel ning lastel ja noorukitel vanuses 6...18 aastat. Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite töökoormust. Ravimata jätmisel võib see kahjustada veresooni ajus, südames ja neerudes ning põhjustada insulti, südame või neerupuudulikkust. Kõrge vererõhk suurendab südamelihase infarktiriski. Vererõhu langetamine normaalse tasemeni vähendab nende häirete tekkeriski.
 • hiljutise südameinfarkti (müokardiinfarkt) raviks. „Hiljutine” tähendab 12 tundi kuni 10 päeva.
 • sümptomaatilise südamepuudulikkuse raviks täiskasvanud patsientidel. Valsartan Krka´t kasutatakse, kui ravimeid, mida nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoriteks (südamepuudulikkuse ravimid), ei saa kasutada või lisaks AKEinhibiitoritele, kui teisi südamepuudulikkuse ravimeid ei saa kasutada.

Südamepuudulikkuse sümptomiteks on hingeldus ja jalgade turse vedelikupeetuse tõttu. See on põhjustatud sellest, kui südamelihas ei suuda pumbata verd piisavalt tugevalt, et keha verega varustada.

Valsartan Krka 320 mg tablette saab kasutada:

 • kõrge vererõhu raviks täiskasvanutel ning lastel ja noorukitel vanuses 6...18 aastat.

Kõrge vererõhk suurendab südame ja arterite töökoormust. Ravimata jätmisel võib see kahjustada veresooni ajus, südames ja neerudes ning põhjustada insulti, südame- või neerupuudulikkust. Kõrge vererõhk suurendab südamelihase infarktiriski. Vererõhu langetamine normaalse tasemeni vähendab nende häirete tekkeriski.

Mida on vaja teada enne Valsartan Krka võtmist

Ärge võtke Valsartan Krka´t:

 • kui olete valsartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on raske maksahaigus,
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (Valsartan Krka kasutamist on parem ka raseduse varasemas staadiumis vältida, vt lõiku raseduse kohta),
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui mõni eelnimetatud punktidest kehtib teie kohta, ärge võtke Valsartan Krka´t.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Valsartan Krka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te põete mõnda maksahaigust,
 • kui te põete raskekujulist neeruhaigust või kui te saate dialüüsravi,
 • kui teil on neeruarteri ahenemine,
 • kui teil on olnud hiljuti neerusiirdamine (saite uue neeru),
 • kui te saate südamelihase infarkti järgset või südamepuudulikkuse ravi, teie arst võib kontrollida teie neerufunktsiooni,
 • kui te põete mõnda rasket südamehaigust peale südamepuudulikkuse või infarkti,
 • kui teil on kunagi esinenud teiste ravimite (sealhulgas AKEinhibiitorid) võtmise ajal allergilist reaktsiooni, mida nimetatakse angioödeemiks ja mis põhjustab keele ja näoturset, rääkige oma arstile. Kui teil tekivad sellised sümptomid Valsartan Krka võtmise ajal, lõpetage kohe Valsartan Krka võtmine ja ärge seda enam kunagi võtke. Vt ka lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed“,
 • kui te võtate ravimeid, mis tõstavad kaaliumitaset teie veres. Nende hulka kuuluvad kaaliumi sisaldavad toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin. Vajalikuks võib osutuda teie veres kaaliumisisalduse regulaarne kontroll,
 • kui te olete noorem kui 18eluaastat ja kasutate Valsartan Krka´t kombinatsioonis teiste reniin angiotensiini süsteemi inhibeerivate ravimitega (ravimid, mis langetavad teie vererõhku), sellisel juhul võib arst regulaarsete intervallide järel kontrollida teie neerufunktsiooni ja kaaliumisisaldust veres,
 • kui teil esineb aldosteronism. See on haigus, mille puhul teie neerupealised toodavad liiga palju aldosterooniks nimetatud hormooni. Kui see kehtib teie kohta, ei ole Valsartan Krka kasutamine soovitatav,
 • kui te olete kaotanud palju vedelikku (dehüdratatsioon) kõhulahtisuse, oksendamise või vett väljutavate tablettide (diureetikumid) suurte annuste kasutamisest,
 • te peate informeerima oma arsti, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Valsartan Krka´t ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada juhul, kui te olete üle 3

kuu rase, sest selles raseduse staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust (vt lõiku raseduse kohta),

 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen,
 • kui te saate südamepuudulikkuse raviks AKEinhibiitorit koos teatud teise ravimiga, mis on tuntud kui mineralokortikoidide retseptorite antagonist (näiteks spironolaktoon, eplerenoon) või beetablokaator (näiteks metoprolool).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Valsartan Krka’t“.

Kui mõni nendest punktidest kehtib teie kohta, informeerige oma arsti sellest enne Valsartan Krka võtmist.

Muud ravimid ja Valsartan Krka

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravi toimet võib mõjutada see, kui Valsartan Krka´t võetakse koos teatud teiste ravimitega. Vajalikuks võib osutuda annuse muutmine, muude ettevaatusabinõude rakendamine või teatud juhtudel mõne ravimi võtmise lõpetamine. See kehtib nii retseptiga kui ilma retseptita ostetud ravimite kohta. Eriti kehtib see järgmiste ravimite kohta:

(MSPVA),

 • teised kõrgenenud vererõhku alandavad ravimid, eriti vett väljutavad tabletid (diureetikumid),
 • ravimid, mis tõstavad kaaliumitaset teie veres. Need on kaaliumilisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin,
 • teatud tüüpi valuvaigistid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks
 • mõned antibiootikumid (rifamütsiini rühm), ravimid, mida kasutatakse siirdamise järel äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või antiretroviirusravim (ritonaviir), mida kasutatakse HIV/AIDSi raviks. Need ravimid võivad Valsartan Krka toimet tugevdada,
 • liitium, mida kasutatakse teatud psühhiaatriliste haiguste raviks,
 • kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Valsartan Krka’t“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • kui te saate südamepuudulikkuse raviks AKEinhibiitorit koos teatud teise ravimiga, mis on tuntud kui mineralokortikoidide retseptorite antagonist (näiteks spironolaktoon, eplerenoon) või beetablokaator (näiteks metoprolool).

Valsartan Krka 40 mg, 80 mg, 160 mg

Lisaks:

 • kui teid ravitakse pärast müokardiinfarkti, siis kombinatsioon AKEinhibiitoritega (ravimid, mida kasutatakse infarkti ravis) ei ole soovitatav,
 • kui teil ravitakse südamepuudulikkust, siis kolmikravi AKEinhibiitori ja beetablokaatoriga (ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse ravis) ei ole soovitatav.

Valsartan Krka koos toidu ja joogiga

Te võite võtta Valsartan Krka´t koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

 • Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda).

Eeldatavalt teie arst soovitab teil Valsartan Krka võtmise lõpetada enne, kui te rasestute või

niipea, kui te rasestute ja soovitab teile Valsartan Krka asemel võtta mõnda teist ravimit. Valsartan Krka´t ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.

 • Informeerige oma arsti, kui te toidate last rinnaga või alustate rinnaga toitmist. Valsartan Krka ei ole soovitatav rinnaga toitvatele emadele. Teie arst võib valida teile mõne muu ravi, kui te soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne autojuhtimist, mehhanismide või masinatega töötamist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist peate teadma, kuidas Valsartan Krka teile mõjub. Sarnaselt paljude teiste kõrgvererõhuravimitega võib Valsartan Krka mõnikord põhjustada pearinglust ja mõjutada keskendumisvõimet.

Valsartan Krka sisaldab laktoosi

Valsartan Krka sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Valsartan Krka’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. See aitab saavutada parima tulemuse ja vähendada kõrvaltoimete riski. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrgvererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllaltki hästi tunda. Seda tähtsam on külastada oma arsti, isegi kui te ennast hästi tunnete.

Valsartan Krka 40 mg

Kõrgvererõhuga lapsed ja noorukid (vanuses 6...18 aastat)

Patsientidele kehakaaluga alla 35 kg on tavaline annus 40 mg valsartaani üks kord ööpäevas.

35 kg või rohkem kaaluvatele patsientidele on tavaline algannus 80 mg valsartaani üks kord ööpäevas. Teatud juhtudel võib arst määrata suuremad annused (annust võib suurendada 160 mg-ni ja maksimaalselt 320 mg-ni).

Täiskasvanud patsiendid pärast hiljutist südameinfarkti: enamasti alustatakse ravi juba 12 tunni möödumisel südameinfarktist. Tavaline algannus on 20 mg kaks korda ööpäevas. 20 mg annus saadakse 40 mg tableti poolitamise teel. Teie arst suurendab annust järk-järgult mitme nädala jooksul kuni maksimaalse annuseni 160 mg kaks korda päevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest ravimitaluvusest.

Valsartan Krka´t võib anda koos teiste ravimitega, mida kasutatakse südameinfarkti raviks ja teie arst otsustab, milline ravi teile sobib.

Südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendid: ravi alustatakse tavaliselt 40 mg kaks korda ööpäevas. Teie arst suurendab annust järk-järgult mitme nädala jooksul kuni maksimaalse annuseni 160 mg kaks korda päevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest ravimitaluvusest. Valsartan Krka´t võib anda koos teiste ravimitega, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks ja teie arst otsustab, milline ravi teile sobib.

Valsartan Krka 80 mg, 160 mg

Kõrge vererõhk täiskasvanud patsientidel: tavaline annus on 80 mg üks kord ööpäevas. Mõnele patsiendile võib arst määrata ka suurema annuse (nt 160 mg või 320 mg). Arst võib ka kombineerida Valsartan Krka´t täiendava ravimiga (nt diureetikum).

Kõrgvererõhuga lapsed ja noorukid (vanuses 6...18 aastat)

Patsientidele kehakaaluga alla 35 kg on tavaline annus 40 mg valsartaani üks kord ööpäevas.

35 kg või rohkem kaaluvatele patsientidele on tavaline algannus 80 mg valsartaani üks kord ööpäevas. Teatud juhtudel võib arst määrata suuremad annused (annust võib suurendada 160 mg-ni ja maksimaalselt 320 mg-ni)

Täiskasvanud patsiendid pärast hiljutist südameinfarkti: enamasti alustatakse ravi juba 12 tunni möödumisel südameinfarktist. Tavaline algannus on 20 mg kaks korda ööpäevas. 20 mg annus saadakse 40 mg tableti poolitamise teel. Teie arst suurendab annust järk-järgult mitme nädala jooksul kuni maksimaalse annuseni 160 mg kaks korda päevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest ravimitaluvusest.

Valsartan Krka´t võib anda koos teiste ravimitega, mida kasutatakse südameinfarkti raviks ja teie arst otsustab, milline ravi teile sobib.

Südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendid: ravi alustatakse tavaliselt 40 mg kaks korda ööpäevas. Teie arst suurendab annust järk-järgult mitme nädala jooksul kuni maksimaalse annuseni 160 mg kaks korda päevas. Lõplik annus sõltub teie kui patsiendi individuaalsest ravimitaluvusest. Valsartan Krka´t võib anda koos teiste ravimitega, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks ja teie arst otsustab, milline ravi teile sobib.

Valsartan Krka 320 mg

Kõrge vererõhk täiskasvanud patsientidel: tavaline annus on 80 mg üks kord ööpäevas. Mõnele patsiendile võib arst määrata ka suurema annuse (nt 160 mg või 320 mg). Arst võib ka kombineerida Valsartan Krka´t täiendava ravimiga (nt diureetikum).

Kõrgvererõhuga lapsed ja noorukid (vanuses 6...18 aastat)

Patsientidele kehakaaluga alla 35 kg on tavaline annus 40 mg valsartaani üks kord ööpäevas.

35 kg või rohkem kaaluvatele patsientidele on tavaline algannus 80 mg valsartaani üks kord ööpäevas. Teatud juhtudel võib arst määrata suuremad annused (annust võib suurendada 160 mg-ni ja maksimaalselt 320 mg-ni)

Valsartan Krka 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg

Valsartan Krka´t võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake Valsartan Krka alla klaasitäie veega. Võtke Valsartan Krka´t igal päeval ligikaudu samal ajal.

Kui te võtate Valsartan Krka´t rohkem kui ette nähtud

Kui teil tekib tugev pearinglus ja/või minestus, heitke pikali ja võtke viivitamata ühendust oma arstiga. Kui te olete võtnud kogemata liiga palju tablette, võtke ühendust oma arsti, apteekri või haiglaga.

Kui te unustate Valsartan Krka´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustate ravimit võtta, võtke see niipea kui meelde tuleb. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus võtmata.

Kui te lõpetate Valsartan Krka võtmise

Valsartan Krka lõpetamine võib põhjustada teie haigusseisundi halvenemist. Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui teie arst teile seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned sümptomid vajavad kohest arstiabi:

Teil võivad tekkida angioödeemi sümptomid (spetsiifiline allergiline reaktsioon), nagu:

 • näo, huulte, keele või neelu turse
 • hingamis või neelamisraskus
 • lööve ja sügelus.

Kui teil ilmneb mõni nendest sümptomitest, lõpetage Valsartan Krka võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga (vt ka lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Muud kõrvaltoimed on järgmised:

Sage (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • pearinglus
 • madal vererõhk koos või ilma selliste sümptomiteta, nagu pearinglus ja minestamine pärast tõusmist
 • vähenenud neerufunktsioon (neerukahjustuse sümptomid).

Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • angioödeem (vt lõik „Mõned sümptomid vajavad kohest arstiabi“)
 • äkiline teadvusekadu (sünkoop)
 • pöörlemistunne (vertiigo)
 • tugevalt vähenenud neerufunktsioon (ägeda neerupuudulikkuse tunnused)
 • lihasspasmid, ebanormaalne südamerütm (hüperkaleemia tunnused)
 • õhupuudus, hingamisraskused lamades, jalgade turse (südamepuudulikkuse tunnused)
 • peavalu
 • köha
 • kõhuvalu
 • iiveldus
 • kõhulahtisus
 • väsimus
 • nõrkus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • villid nahal (bulloosse dermatiidi sümptom)
 • allergilised reaktsioonid koos nahalööbe, sügeluse ja nõgestõvega, palaviku sümptomid, liigeste turse ja liigesvalu, lihasvalu, lümfisõlmede suurenemine ja/või esineda võivad gripitaolised sümptomid (seerumtõve tunnused)
 • lillakaspunased täpid, palavik, sügelus (veresoonte põletiku e vaskuliidi sümptomid)
 • ebaharilik veritsus või verevalumite teke (trombotsütopeenia tunnused)
 • lihasvalu (müalgia)
 • infektsioonidest tingitud palavik, kurguvalu või suuhaavandid (vere valgeliblede vähesuse tunnused, nimetatakse ka neutropeeniaks)
 • vere hemoglobiini ja vere punaliblede arvu langus (raskematel juhtudel võib viia aneemiani)
 • vere kaaliumitaseme tõus (raskematel juhtudel võib vallandada lihasspasmid, ebanormaalse südamerütmi)
 • maksafunktsiooni näitajate tõus (mis võib osutada maksakahjustusele), kaasa arvatud vere bilirubiinisisalduse suurenemine (mis võib rasketel juhtudel põhjustada naha ja silmavalgete kollasust)
 • uurealämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine veres (mis võib viidata neerufunktsiooni häiretele)
 • vere naatriumisisalduse langus (mis võib rasketel juhtudel põhjustada väsimust, segasust, lihaste tõmblusi ja/või krambihoogusid).

Mõne kõrvaltoime sagedus võib erineda patsiendi seisundi tõttu. Näiteks kõrvaltoimed nagu pearinglus ja neerufunktsiooni halvenemine esinesid vähem patsientidel, kellel raviti kõrget vererõhku kui patsientidel, kellel raviti südamepuudulikkust või kasutati pärast hiljutist südameinfarkti.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel on sarnased nendele, mida on täheldatud täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Valsartan Krka’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Valsartan Krka sisaldab

 • Toimeaine on valsartaan. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg, 80 mg, 160 mg või 320 mg valsartaani.
 • Teised koostisosad on tableti sisus: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
 • 40 mg õhukese polümeerikattega tableti kattes olevad teised koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000 ja kollane raudoksiid (E172).
 • 80 mg õhukese polümeerikattega tableti kattes olevad teised koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000 ja punane raudoksiid (E172).
 • 160 mg õhukese polümeerikattega tableti kattes olevad teised koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).
 • 320 mg õhukese polümeerikattega tableti kattes olevad teised koostisosad on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas Valsartan Krka välja näeb ja pakendi sisu

40 mg tabletid on kollakas-pruunid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, tableti diameeter on 6 mm.

80 mg tabletid on roosad, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, tableti diameeter on 8 mm.

160 mg tabletid on kollakas-pruunid, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, tableti mõõtmed on 13,5 mm x 7 mm.

320 mg tabletid on helepruunid, kapslikujulised, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, tableti mõõtmed on 16 mm x 8,5 mm.

Kõiki nelja erineva tugevusega tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Tugevused 40 mg, 80 mg, 160 mg on pakendatud karpidesse, milles on 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120 ja 180 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendites.

Tugevus 320 mg on pakendatud karpidesse, milles on 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.