Vinorelbin ebewe 10mgml - infusioonilahuse kontsentraat (10mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L01CA04
Toimeaine: vinorelbiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vinorelbin „Ebewe” 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg vinorelbiini (tartaadina) Iga 5 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg vinorelbiini (tartaadina)

INN. Vinorelbinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat

Selge, värvitu või kahvatukollane lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Vinorelbiin on näidustatud:

Annustamine ja manustamisviis

 • mitteväikerakkkopsuvähi ravis (3. või 4. staadium),
 • monoteraapiana metastaatilise rinnanäärmevähi ravis (4. staadium), kui keemiaravi antratsükliini ja taksaaniga on ebaefektiivne või ei ole sobiv.

Ainult intravenoosseks manustamiseks pärast ettenähtud viisil lahjendamist.

Vinorelbin „Ebewe”-t peab manustama koostöös arstiga, kellel on rohkelt kogemusi tsütostaatilises ravis. Vinorelbiini intratekaalne manustamine võib lõppeda surmaga.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Vinorelbin „Ebewe”-t võib manustada aeglase boolussüstina (5…10 minutit) pärast lahjendamist 20…50 ml füsioloogilise soolalahuse või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega või lühiajalise infusioonina (20…30 minutit) pärast lahjendamist 125 ml füsioloogilise soolalahuse või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega. Manustamisele peab alati järgnema vähemalt 250 ml isotoonilise lahuse infusioon veeni loputamiseks.

Mitteväikerakk-kopsuvähk

Tavapärane annus monoteraapiaks on 25...30 mg/m, manustatuna üks kord nädalas. Kombinatsioonravis on raviskeem määratletud raviprotokolliga. Võib kasutada tavapärast annust (25...30 mg/m), kuid manustamiskordade arvu peab vähendama vastavalt raviskeemile, nt manustades iga kolmanda nädala 1. ja 5. päeval või iga kolmanda nädala 1. ja 8. päeval.

Kaugelearenenud või metastaatiline rinnanäärmevähk

Tavapärane annus on 25...30 mg/m, manustatuna üks kord nädalas.

Maksimaalne talutav annus manustamiskorra kohta on 35,4 mg/m2 kehapindala kohta.

Manustamine eakatele

Kliiniline kogemus ei ole näidanud olulisi erinevusi ravivastuse tekke kiiruses eakatel, kuigi ei saa välistada mõne patsiendi suuremat tundlikkust. Iga ei mõjuta vinorelbiini farmakokineetikat.

Lapsed

Ravimi kasutamine ei ole soovitatav, kuna ravimi efektiivsust ja ohutust lastel ei ole uuritud.

Maksakahjustusega patsiendid

 1. Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel ei ole vinorelbiini farmakokineetika muutunud. Sellele vaatamata tuleb raske maksakahjustusega patsientidel ettevaatusabinõuna kasutada vähendatud annust 20 mg/m2 ja hoolikalt jälgida hematoloogilisi näitajaid (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Neerukahjustustusega patsiendid

Halvenenud neerutalitlusega patsientidel ei pea annust kohandama (vt lõik 5.2).

Vastunäidustused

 1. -neutrofiilsete granulotsüütide arv < 1500/mm3 või tõsine infektsioon ravi ajal või vahetult enne seda (2 nädala jooksul);

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus vinorelbiini või teiste Vinca alkaloidide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
 • trombotsüütide arv alla 100 000/mm;
 • imetamine tuleb ravi ajaks vinorelbiiniga katkestada (vt lõik 4.6);
 • kombinatsioonis kollapalaviku vaktsiiniga (vt lõik 4.5).

Erihoiatused

Vinorelbiini tohib manustada ainult keemiaravis kogenud arsti järelevalve all.

Rangelt ainult intravenoosseks manustamiseks.

Ravi ajal peab hoolikalt jälgima verenäitajaid (hemoglobiinisisaldus, leukotsüütide, neutrofiilide ja trombotsüütide arv iga kord enne manustamist), sest hematopoeesi pärssimine on vinorelbiini peamine kõrvaltoime.

 1. -Neutropeenia, mis ei ole kumuleeruv, madalseisuga 7…14 päeva pärast ravimi manustamist ning pöördub kiiresti 5…7 päevaga, on peamine annust piirav kõrvaltoime. Kui neutrofiilide üldarv on alla 1500/mm3 ja/või trombotsüütide üldarv on alla 100 000/mm, peab ravi edasi lükkama kuni vererakkude arvu taastumiseni.
 • Kui patsiendil ilmnevad infektsioonile viitavad nähud või sümptomid, peab patsienti otsekohe uurima.
 • Jaapanlastel on sagedamini registreeritud interstitsiaalset kopsuhaigust. Vinorelbiini kasutamist tuleb sellel populatsioonil jälgida eriti tähelepanelikult.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Südame isheemiatõvega patsientide puhul peab olema eriti ettevaatlik (vt lõik 4.8).
 • Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel ei ole vinorelbiini farmakokineetika muutunud. Juhiseid annuse kohandamiseks sellel patsiendirühmal vt lõik 4.2.
 • Kuna vinorelbiin eritub neerude kaudu vähesel määral, ei ole vinorelbiini annuse vähendamine neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel farmakokineetiliselt põhjendatud. Vt lõik 4.2.
 • Vinorelbin „Ebewe”t ei tohi manustada samaaegselt lokaalse kiiritusraviga maksa piirkonnas.
 • Vinorelbin „Ebewe” mis tahes kontakti silmadega peab rangelt vältima, sest ravimi surve all silma piserdamisel võib tekkida raske ärritus ja isegi sarvkesta haavandumine. Ravimi

sattumisel silma peab silmi otsekohe pesema piisava hulga füsioloogilise soolalahusega ja pöörduma silmaarstile.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 • CYP3A4 tugevatoimelised inhibiitorid või indutseerijad võivad mõjutada vinorelbiini kontsentratsiooni, mistõttu peab olema ettevaatlik (vt lõik 4.5 Vinorelbiinile omased koostoimed) ning selle kombinatsioon fenütoiiniga (nagu kõigi tsütotoksiliste ainetega) ja itrakonasooliga (nagu kõigi Vinca alkaloididega) ei ole soovitatav.
 • Seda ravimit ei soovitata üldjuhul manustada koos elusvaktsiinidega, eriti vastunäidustatud on manustamine koos kollapalaviku vaktsiiniga.
 • Teavet raseduse, imetamise ja fertiilsuse kohta vt lõik 4.6.

Kõigile tsütotoksilistele ainetele omased koostoimed

Kasvajatega kaasneva tromboosiohu suurenemise tõttu kasutatakse sageli antikoagulatiivset ravi. Et haiguspuhune koaguleerumise varieerumine on suur ning võimalikud on suukaudsete antikoagulantide ja vähivastaste kemoterapeutikumide vahelised koostoimed, on nõutav INR-i (International Normalised Ratio) väärtuste sagedasem kontrollimine, kui patsienti otsustatakse ravida suukaudsete antikoagulantidega.

Samaaegne kasutamine on vastunäidustatud.

Kollapalaviku vaktsiin on vastunäidustatud generaliseerunud fataalse vaktsiinhaiguse riski tõttu (vt lõik 4.3).

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Nõrgestatud elusvaktsiinide (kollapalaviku vaktsiin vt „Samaaegne kasutamine on vastunäidustatud“) samaaegne kasutamine ei ole soovitatav generaliseerunud fataalse vaktsiinhaiguse riski tõttu. See risk on suurenenud patsientidel, kelle immuunsus on juba pärsitud kaasuva haiguse tõttu. Soovitatav on kasutada inaktiveeritud vaktsiini, kui see on olemas (poliomüeliit) (vt lõik 4.4).

Fenütoiin: esineb risk krampide ägenemiseks (fenütoiini vähenenud imendumise tõttu seedetraktist) või risk vinorelbiini toksilisuse suurenemiseks või toime nõrgenemiseks (fenütoiini mõjul suurenenud metabolismi tõttu maksas).

Samaaegsel kasutamisel tuleb arvestada

Tsüklosporiini, takroliimuse: ülemäärase immuunsupressiooni koos lümfoproliferatsiooni riskiga.

VINCA alkaloididele omased koostoimed

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Itrakonasool: Vinca alkaloidide neurotoksilisuse suurenemine, nende metabolismi vähenemise tõttu maksas.

Samaaegsel kasutamisel tuleb arvestada

Vinca alkaloidide ja mitomütsiin C samaaegne manustamine suurendab bronhospasmi ja düspnoe riski, harvadel juhtudel on täheldatud interstitsiaalset kopsupõletikku.

Kuna Vinca alkaloidid on tuntud P-glükoproteiini substraadid ja vastavasisulised uuringud puuduvad, tuleb olla ettevaatlik vinorelbiini kombineerimisel selle membraanitransporterite tugevate modulaatoritega.

Vinorelbiinile omased koostoimed

Kombinatsioonravi vinorelbiini ja teiste müelotoksiliste ravimitega lisab tõenäoliselt müelosupressiivseid kõrvaltoimeid.

CYP3A4 on peamine ensüüm, mis osaleb vinorelbiini metabolismis ja kombinatsioonravi selle isoensüümi indutseerivate (nt fenütoiin, fenobarbitaal, rifampitsiin, karbamasepiin, naistepuna) või inhibeerivate ravimitega (nt itrakonasool, ketokonasool, HIV proteaasi inhibiitorid, erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, nefasodoon) võib vähendada või suurendada vinorelbiini kontsentratsiooni veres.

Vinorelbiini kombineerimisel tsisplatiiniga (väga sageli kasutatav) mitme ravitsükli jooksul ei ole ilmnenud vinorelbiini farmakoloogilisi omadusi mõjutavaid koostoimeid. On siiski täheldatud granulotsütopeenia esinemissageduse suurenemist vinorelbiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi saavatel patsientidel, võrreldes vinorelbiini monoteraapiaga.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

 1. Intravenoosse vinorelbiini ja lapatiniibi kooskasutamiselühes I faasi kliinilises uuringus täheldati 3. ja 4. astme neutropeenia esinemissageduse suurenemist. Selles uuringus oli intravenoosse vinorelbiini soovitatav annus 3-nädalases raviskeemis esimesel ja kaheksandal päeval 22,5 mg/m2 kombinatsioonis igapäevaselt manustatava lapatiniibiga 1000 mg. Sellist tüüpi kombinatsiooni tuleb manustada ettevaatusega.

Rasedus

Vinorelbiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Reproduktiivsuse loomuuringutes oli vinorelbiin embrüotoksiline ja fetoletaalne ning teratogeenne (vt lõik 5.3). Loomuuringute andmete ja ravimi farmakoloogilise toime põhjal hinnates on olemas potentsiaalne risk embrüo ja loote väärarengute tekkeks.

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui oodatav individuaalne kasu ületab selgelt võimalikud riskid. Kui patsient rasestub ravi ajal, peab teda informeerima võimalikust ohust vastsündinule ja hoolikalt jälgima. Peab kaaluma ka geneetilise konsultatsiooni võimalust.

Fertiilses eas naised

Rasestumisvõimelised naised peavad ravi ajal Vinorelbin „Ebewe”-ga ja kuni kolm kuud pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ning teavitama arsti rasestumisest.

Imetamine

Ei ole teada, kas vinorelbiin eritub rinnapiima. Loomkatsetes ei ole vinorelbiini eritumist piima uuritud. Kuna riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada, tuleb enne ravi alustamist Vinorelbin „Ebewe”-ga imetamine lõpetada (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Vinorelbiinil võib olla genotoksiline toime. Seetõttu ei soovitata vinorelbiiniga ravitud meestel eostada last ravi ajal ja minimaalselt 3 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Vinorelbiinravi järgse võimaliku püsiva infertiilsuse tõttu on soovitatav kaaluda sperma konserveerimise võimalust enne ravi.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud, kuid farmakodünaamilise profiili põhjal ei mõjuta vinorelbiin autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Arvestades ravimi mõningaid kõrvaltoimeid, on vinorelbiinravi saavatel patsientidel siiski vajalik ettevaatus.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mis esinesid üksikjuhtudest sagedamini, on esitatud organsüsteemide kaupa, rühmitatuna esinemissageduse alusel: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100, < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000, < 1/100); harv (≥ 1/10 000, < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on luuüdi depressioon koos neutropeeniaga, aneemia, neuroloogilised häired, toksilised toimed seedetraktile koos iivelduse, oksendamise, stomatiidi ja

kõhukinnisusega, maksafunktsiooni laboratoorsete näitajate mööduv suurenemine, alopeetsia ja paikne flebiit.

MedDRA klassifikatsiooni järgi „teadmata” on lisatud kõrvaltoimed turuletulekujärgse kogemuse põhjal.

Üksikasjalik teave kõrvaltoimete kohta

Kõrvaltoimeid kirjeldati WHO klassifikatsiooni alusel (aste 1 = G1; aste 2 = G2; aste 3 = G3; aste 4 = G4; aste 1–4 = G1–4 aste 1–2 = G1–2; aste 3–4 = G3–4).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: bakteriaalne, viirus- või seeninfektsioon, erinevates paikmetes (hingamisteed, kuseteed, seedetrakt) kerge kuni mõõduka raskusega ja tavaliselt sobiva raviga pöörduv.

Aeg-ajalt: raskekujuline sepsis koos muu vistseraalse puudulikkusega; septitseemia. Väga harv: tüsistunud septitseemia, mõnikord surmaga lõppenud septitseemia. Teadmata: neutropeeniline sepsis.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage: luuüdi depressioon, mis põhjustab peamiselt neutropeeniat (G3: 24,3%; G4: 27,8%), on pöörduv 5...7 päevaga ja ajas mittekumuleeruv; aneemia (G3-4: 7,4%).

Sage: trombotsütopeenia (G3–4: 2,5%), mis on harva raskekujuline; neutropeeniline sepsis, mis mõnel juhul (1,2%) on surmaga lõppenud.

Teadmata: febriilne neutropeenia, pantsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired

Sage: allergilised reaktsioonid (nahareaktsioonid, hingamisteede reaktsioonid). Teadmata: süsteemsed allergilised reaktsioonid nagu anafülaksia, anafülaktiline šokk või anafülaktoidne reaktsioon.

Endokriinsüsteemi häired

Väga harv: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv: raske hüponatreemia.

Teadmata: anoreksia

Närvisüsteemi häired

Väga sage: kõhukinnisus (vt ka „Seedetrakti häired”), neuroloogilised häired (G 3–4: 2,7%), sealhulgas süva kõõlusreflekside kadumine. Pärast pikaajalist ravi on kirjeldatud alajäsemete nõrkust. Aeg-ajalt: raske paresteesia sensoorsete ja motoorsete sümptomitega (G3–4: < 3%) on harv. Ravi lõpetamise järel need nähud üldiselt mööduvad.

Harv: toime autonoomsele närvisüsteemile, mis põhjustab soolte pareesi ja kõhukinnisust. Harva progresseerub see paralüütiliseks iileuseks (< 3%) (vt ka „Seedetrakti häired”).

Väga harv: Guillaini-Barré sündroom.

Südame häired

Harv: südame isheemiatõbi, nt stenokardia, elektrokardiogrammi muutused, müokardi infarkt, mis mõnikord lõpeb surmaga.

Väga harv: tahhükardia, palpitatsioonid ja südamerütmihäired.

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: hüpotensioon, hüpertensioon, õhetus ja perifeerne külmatunne.

Harv: raskekujuline hüpotensioon, kollaps.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: düspnoe, bronhospasm, mis võib tekkida ravi ajal nii vinorelbiini kui ka teiste Vinca alkaloididega.

Harv: on teatatud mõnikord surmaga lõppevast interstitsiaalsest kopsuhaigusest, eriti vinorelbiini ja mitomütsiini kombinatsiooniga ravitavatel patsientidel.

Seedetrakti häired

Väga sage: peamine sümptom on kõhukinnisus (G 3–4: 2,7%) (vt ka „Närvisüsteemi häired”), mis harva progresseerub paralüütiliseks iileuseks vinorelbiini monoteraapia ning (G3–4: 4,1%) vinorelbiini ja teiste kemoterapeutikumide kombinatsioonravi puhul: iiveldus, oksendamine (G 1–2: 30,4% ja G 3– 4: 2,2%). Neid kõrvaltoimeid vähendab antiemeetiline ravi. Stomatiit (G1–4: 15% vinorelbiini monoteraapia korral), ösofagiit, anoreksia (G1–2: 14%, G3: 1%).

Sage: diarröa (tavaliselt kerge kuni mõõdukas).

Harv: pankreatiit, paralüütiline iileus (vt ka „Närvisüsteemi häired”). Ravi võib jätkata pärast normaalse soolefunktsiooni taastumist.

Maksa ja sapiteede häired

Väga sage: maksafunktsiooni näitajate kõrvalekalded normist (üldbilirubiini, alkaalse fosfataasi, aspartaatamino-transferaasi, alaniinaminotransferaasi sisalduse suurenemine) (G1–2) kliiniliste sümptomiteta (bilirubiin, alkaalne fosfataas, ASAT 27,6% ja ALAT 29,3%).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage: võib tekkida alopeetsia, tavaliselt kergekujuline (G3–4: 4,1% vinorelbiini monoteraapia korral).

Aeg-ajalt: nahareaktsioonid (generaliseerunud nahareaktsioonid), nagu lööve, pruuritus, urtikaaria. Teadmata: palmaar-plantaarne erütrodüsesteesia sündroom.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: müalgia, artralgia, sealhulgas lõualuuvalu.

Neerude ja kuseteede häired

Sage: vere kreatiniinisisalduse suurenemine.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: nagu teiste Vinca alkaloidide puhul, on vinorelbiinil mõõdukas söövitav toime. Süstekoha reaktsioonid, nagu süstekoha erüteem, põletav valu, värvuse muutus, flebiit (G 3-4: 3,7% vinorelbiini monoteraapia korral).

Sage: väsimus, palavik, valu erinevates piirkondades, sealhulgas valu rindkeres ja kasvaja piirkonnas; asteenia.

Harv: süstekoha nekroos. Neid toimeid vähendab veenikanüüli või -kateetri õige paigaldamine ja veeni hoolikas loputamine pärast ravimi manustamist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamine võib põhjustada rasket luuüdi pärssimist kaasuva palaviku ja infektsiooniga. Teatatud on ka paralüütilise iileuse tekkest. Soovitatakse sümptomaatilist ravi, vereülekandeid ja laia toimespektriga antibiootikume. Vastumürki ei teata.

Kuna intravenoosselt manustatud vinorelbiinile puudub vastumürk, siis on üleannustamise korral vajalik sümptomaatiliste meetmete rakendamine, nt:

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

 • eluliste näitajate pidev kontroll ja patsiendi hoolikas jälgimine,
 • igapäevane vererakkude arvu määramine, et tuvastada vereülekande või kasvufaktorite manustamise ja intensiivravi vajadus ning minimeerida infektsiooniohtu,
 • paralüütilise iileuse preventsiooni või ravimeetmed,
 • vereringe ja maksafunktsiooni kontroll,
 • infektsioossete komplikatsioonide korral võib olla vajalik ravi laia toimespektriga antibiootikumidega.

Farmakoterapeutiline rühm: taimsed alkaloidid ja teised looduslikud ained, igihalja (Vinca) alkaloidid ja analoogid

ATC-kood: L01CA04

Vinorelbiin on vinca alkaloidide perekonda kuuluv tsütostaatiline ravim.

Vinrelbiin pärsib tubuliini polümerisatsiooni. Toime avaldub peamiselt mitootiliste mikrotuubulite suhtes, üksnes suure kontsentratsiooni korral avaldub mõju aksonaalsetele mikrotuubulitele. Vinorelbiini tubuliini spiraliseeriv toime on vähem väljendunud kui vinkristiinil. Vinorelbiin pärsib mitoosi G2-M faasis, põhjustades raku surma interfaasis või järgnevas mitoosis.

Farmakokineetilised omadused

 1. Vinorelbiini ohutust ja efektiivsust pediaatrilistel patsientidel ei ole kindlaks tehtud. Kahes II faasi üksikgrupiga uuringus 33 ja 46 lapspatsiendil, kellel oli diagnoositud korduvaid soliidtuumoreid, sh rabdomüosarkoom, teiste pehmete kudede sarkoom, Ewingi sarkoom, liposarkoom, sünoviaalsarkoom, fibrosarkoom, kesknärvisüsteemi vähkkasvaja, osteosarkoom, neuroblastoom, manustati intravenoosselt vinorelbiini annuseid 30 kuni 33,75 mg/m2 päevadel 1 ja 8 iga kolme nädala järel või üks kord nädalas kuue nädala jooksul iga 8 nädala järel. Uuringuandmed ei näidanud märkimisväärset kliinilist aktiivsust. Toksilisus oli sarnane täiskasvanud patsientidel täheldatuga (vt lõik 4.2).

Intravenoosselt manustatud vinorelbiini kontsentratsiooni-aja profiili veres iseloomustab eksponentsiaalne kõver. Terminaalne poolväärtusaeg on keskmiselt 40 tundi. Verekliirens on kiire, olles lähedane hepaatilisele verevoolule, keskmiselt 0,72 l/h/kg (intervall 0,32…1,26 l/h/kg), samal ajal kui jaotusruumala püsitasakaalu tingimustes on suur, keskmiselt 21,2 l/kg, mis viitab väljendunud koedistributsioonile.

Seondumine plasmavalkudega on nõrk (13,5%), kuid seondumine vererakkudega, eriti trombotsüütidega (78%) tugev.

Intravenoosselt manustatud vinorelbiini farmakokineetika on lineaarne kuni annuseni 45 mg/m. Vinorelbiin metaboliseerub peamiselt CYP3A4 vahendusel ja põhimetabollit on 4-O- deatsetüülvinorelbiin.

Renaalne eliminatsioon on vähene (<20% annusest) ning peamiselt muutumata kujul. Eritumine sapiga on kõige tähtsam eliminatsioonitee nii vinorelbiinile, kui selle metaboliitidele.

Halvenenud neerutalitluse mõju vinorelbiini eemaldamisele ei ole hinnatud, kuid annuse vähendamine vähenenud renaalse eritumise tõttu ei ole vajalik.

Maksametastaasidega patsientidel muutus vinorelbiini keskmine kliirens alles maksa 75% haaratuse korral. 6 patsiendil mõõduka maksatalitluse häirega (bilirubiin ≤ 2 x ULN (normväärtuse ülapiir) ja aminotransferaasid ≤ 5 x ULN), kellele manustati annuseid kuni 25 mg/m, ja 8 patsiendil raske maksatalitluse häirega (bilirubiin > 2 x ULN ja/või aminotransferaasid > 5 x ULN), kellele manustati annuseid kuni 20 mg/m, oli keskmine kogukliirens sarnane normaalse maksatalitlusega patsientide omaga. Need andmed on siiski liiga piiratud, otsustamaks eliminatsiooni üle langenud maksatalitlusega patsientidel, ja seetõttu peab olema ettevaatlik raske maksakahjustusega patsientide ravimisel ning jälgima hoolikalt verenäitajaid (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Metaboolse kahjustuse võimalik mõju ei ole teada ja täpseid annustamissoovitusi ei ole võimalik anda.

On kindlaks tehtud tugev seos veres püsimise ning leukotsüütide või polünukleaarsete leukotsüütide arvu vähenemise vahel.

Prekliinilised ohutusandmed

Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal

Vinorelbiin põhjustas aneuploidsust ja polüploidsust loomuuringutes. Võib eeldada, et vinorelbiin on ka inimesele genotoksiline (põhjustades aneuploidsust ja polüploidsust). Kartsinogeensusuuringute tulemused rottidel ja hiirtel olid negatiivsed, kuid uuriti ainult väikeste annuste mõju.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud

Reproduktiivsusuuringutes loomadega täheldati toimet subterapeutiliste annuste korral. Täheldati embrüo- ja fetotoksilisust, nt intrauteriinse arengu peetust ja hilinenud luustumist. Emasloomale toksiliste annuste korral täheldati teratogeenset toimet (selgroolülide kokkukasvamine, puuduvad roided). Lisaks vähenesid spermatogenees ja sekretsioon eesnäärmes ja seemnepõiekestes, kuid fertiilsus rottidel ei langenud.

Farmakoloogiline ohutus

Ahvidel ja koertel teostatud farmakoloogilise ohutuse uuringud ei näidanud mingit kõrvalmõju kardiovaskulaarsüsteemile.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi

6.2

Sobimatus

-

Vinorelbin „Ebewe”-t ei tohi lahjendada leeliseliste lahustega (sadestumise oht).

-

Vinorelbin „Ebewe”-t ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud

 

lõigus 6.6.

6.3

Kõlblikkusaeg

Avamata pakend: 3 aastat.

Avatud pakend: avatud pakend tuleb kohe ära kasutada ning mis tahes kasutamata ravimi lahus hävitada.

Lahjendatud infusioonilahus: mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Avamata originaalpakend: Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvast I tüüpi klaasist viaal fluoropolümeervooderdusega kummikorgiga, millel on alumiiniumümbris ja ärarebitav polüpropüleenkate.

Pakendi suurused: 1 ml ja 5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vinorelbin „Ebewe” infusioonilahuse kontsentraati võivad ette valmistada ja manustada ainult vastava koolitusega töötajad. Peab kasutama asjakohast kaitsevarustust, ühekordselt kasutatavaid kindaid, maski ja põlle.

Lekkinud ravim tuleb ära pühkida.

Silma sattumist peab rangelt vältima. Silma sattumise korral peab silma otsekohe pesema füsioloogilise soolalahusega.

Lõpetamisel peab kõik pinnad, mis ravimiga kokku puutusid, hoolikalt puhastama ning pesema käsi ja nägu.

Vinorelbin „Ebewe” sobib tavalisest klaasist viaalide, PVC või PVC voolikutega infusioonisüsteemidega.

Vinorelbin „Ebewe”-t võib manustada aeglase boolussüstina (5…10 minutit) pärast lahjendamist 20…50 ml füsioloogilise soolalahuse või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega või lühiajalise infusioonina (20…30 minutit) pärast lahjendamist 125 ml füsioloogilise soolalahuse või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega. Manustamisele peab alati järgnema veeni loputamine vähemalt 250 ml isotoonilise lahusega.

Vinorelbin „Ebewe” tuleb kindlasti manustada ainult veeni. Väga oluline on enne ravimi manustamist veenduda, et kanüül on õigesti paigaldatud. Kui Vinorelbin „Ebewe” infiltreerub manustamise ajal ümbritsevasse koesse, võivad tekkida märkimisväärsed ärritusnähud. Sellisel juhul peab infusiooni katkestama, loputama veeni füsioloogilise soolalahusega ja allesjäänud annuse manustama teise veeni. Ekstravasatsiooni korral võib flebiidi riski vähendamiseks manustada intravenoosselt glükokortikoide.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.10.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018