Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Valaciclovir portfarma 500 mg - tabl 500mg n10; n40; n42; n90; n112 - Pakendi infoleht

ATC Kood: J05AB11
Toimeaine: Valaciclovir
Tootja: Portfarma ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Valaciclovir Portfarma 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Valatsikloviir

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Valaciclovir Portfarma ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Valaciclovir Portfarma võtmist

3.Kuidas Valaciclovir Portfarma’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Valaciclovir Portfarma’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Valaciclovir Portfarma ja milleks seda kasutatakse

Valaciclovir Portfarma kuulub viirusevastaste ravimite rühma. Selle toime on viiruste, nimega herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) ja tsütomegaloviirus (CMV), hävitamine või nende kasvu peatamine.

Valaciclovir Portfarma’t võib kasutada:

vöötohatise raviks (täiskasvanutel).

naha HSV infektsioonide ja genitaalherpese raviks (täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel).

Samuti kasutatakse seda ravimit, aitamaks vältida nende infektsioonide taasilmnemist.

külmavillide raviks (täiskasvanutel ja üle 12-aastaste noorukitel).

CMV infektsiooni vältimiseks elundisiirdamise järgselt (täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel).

HSV silmainfektsioonide ravi ja vältimine.

2. Mida on vaja teada enne Valaciclovir Portfarma võtmist

Ärge võtke Valaciclovir Portfarma’t:

kui olete valatsikloviiri või atsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus

6) suhtes allergiline.

Kui see teie puhul kehtib, ärge võtke Valaciclovir Portfarma’t. Kui te pole kindel, rääkige enne Valaciclovir Portfarma võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Valaciclovir Portfarma võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on neeruprobleemid,

kui teil on maksaprobleemid,

kui te olete vanem kui 65 eluaastat,

kui teie immuunsüsteem on nõrk.

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie puhul, rääkige enne Valaciclovir Portfarma võtmist oma arsti või apteekriga.

Genitaalherpese ülekandumise vältimine teistele

Kui te võtate Valaciclovir Portfarma’t, et ravida või vältida genitaalherpest või kui teil on varem esinenud genitaalherpest, peate te jätkuvalt harrastama ohutut seksuaalvahekorda, sh kondoomi kasutamist. See on oluline, et vältida teie infektsiooni edasikandumist teistele isikutele. Ärge astuge seksuaalvahekorda, kui teil on suguelunditel haavandid või villid.

Muud ravimid ja Valaciclovir Portfarma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite (k.a taimsed ravimid) kohta.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate mingeid muid ravimeid, mis kahjustavad neerusid. Need on: aminoglükosiidid, plaatina orgaanilised ühendid, jodeeritud kontrastaine, metotreksaat, pentamidiin, foskarnet, tsüklosporiin, takroliimus, tsimetidiin ja probenetsiid.

Rääkige alati oma arstile või apteekrile teistest võetavatest ravimitest, kui te võtate Valaciclovir Portfarma’t vöötohatise raviks või kui teil on olnud elundisiirdamine.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Valaciclovir Portfarma kasutamist raseduse ajal tavaliselt ei soovitata. Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te olete rase või toidate last rinnaga, kaalub teie arst Valaciclovir Portfarma võtmisest tulenevat kasu teile ja võimalikku riski teie lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Valaciclovir Portfarma võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis mõjutavad teie autojuhtimise võimet. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, seni kuni te olete kindel, et ravim teid ei mõjuta.

Valaciclovir Portfarma sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Valaciclovir Portfarma’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie poolt võetav annus sõltub sellest, mille jaoks teie arst on teile Valaciclovir Portfarma’t määranud. Teie arst arutab seda teiega.

Vöötohatise ravi

Tavaline annus on 1000 mg (kaks 500 mg tabletti) kolm korda ööpäevas.

Te peate Valaciclovir Portfarma’t võtma 7 päeva.

Külmavillide ravi

Tavaline annus on 2000 mg (neli 500 mg tabletti) kaks korda ööpäevas.

Teine annus tuleb võtta 12 tundi (mitte varem kui 6 tundi) pärast esimest annust.

Te peate Valaciclovir Portfarma’t võtma ainult ühe päeva (2 annust).

Naha HSV infektsioonide ja genitaalherpese ravi

Tavaline annus on 500 mg (üks 500 mg tablett) kaks korda ööpäevas.

Esmase infektsiooni puhul peate Valaciclovir Portfarma’t võtma 5 päeva või kuni 10 päeva, kui teie arst nii määrab. Korduva infektsiooni korral on ravi kestus tavaliselt 3...5 päeva.

Juba esinenud HSV infektsioonide taasilmnemise vältimine

Tavaline annus on üks 500 mg tablett üks kord ööpäevas.

Mõned inimesed, kellel tuleb infektsiooni taasilmnemist ette sagedamini, võivad reageerida paremini annusele üks 250 mg tablett kaks korda ööpäevas.

Te peate Valaciclovir Portfarma’t võtma seni, kuni teie arst ütleb teile, et võite lõpetada.

Vältimaks teie nakatumist CMV’sse (tsütomegaloviirus)

Tavaline annus on 2000 mg (neli 500 mg tabletti) neli korda ööpäevas.

Annused tuleb võtta 6-tunniste vahedega.

Tavaliselt hakkate te Valaciclovir Portfarma’t võtma niipea kui võimalik pärast operatsiooni.

Te peate Valaciclovir Portfarma’t võtma ligikaudu 90 päeva pärast operatsiooni, kuni teie arst ütleb teile, et võite lõpetada.

Teie arst võib Valaciclovir Portfarma annust kohandada:

kui te olete vanem kui 65-aastane,

kui teil on nõrk immuunsüsteem,

kui teil on neeruprobleemid.

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie puhul, rääkige enne Valaciclovir Portfarma võtmist oma arstiga.

Ravimi võtmine

Võtke ravimit suukaudselt.

Neelake tabletid alla tervena, koos klaasitäie joogiveega.

Võtke Valaciclovir Portfarma’t iga päev samal ajal.

Võtke Valaciclovir Portfarma’t vastavalt oma arstilt või apteekrilt saadud juhistele.

Üle 65-aastased või neeruprobleemidega patsiendid

Valaciclovir Portfarma võtmise ajal on väga oluline, et te jooksite terve päeva vältel regulaarselt vedelikku. See aitab vähendada kõrvaltoimeid, mis võivad kahjustada neerusid või närvisüsteemi. Teie arst jälgib teid hoolikalt nende ilmingute suhtes. Närvisüsteemi kõrvaltoimeteks võivad olla segasus või erutuvus või tavatu unisus või uimasus.

Kui te võtate Valaciclovir Portfarma’t rohkem kui ette nähtud

Valaciclovir Portfarma ei ole tavaliselt kahjulik, välja arvatud juhul, kui te võtate seda mitmeid päevi liiga palju. Kui te võtate liiga palju tablette, võite te kogeda iiveldust, oksendamist, segasust, erutuvust või tavatut unisust. Kui te võtate liiga palju Valaciclovir Portfarma’t, rääkige oma arsti või apteekriga. Võtke ravimipakend endaga kaasa.

Kui te unustate Valaciclovir Portfarma’t võtta

Kui te unustate Valaciclovir Portfarma’t võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui teie järgmise annuse võtmise aeg on siiski juba lähedal, jätke ununenud annus vahele.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi kasutamisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Seisundid, mida te peate oskama jälgida

rasked allergilised reaktsioonid (anafülaksia). Need on Valaciclovir Portfarma’t võtvatel inimestel harva esinevad. Kiiresti tekkivad sümptomid on:

− nahaõhetus, sügelev nahalööve

huulte, näo-, kaela- ja kõriturse, mis põhjustab hingamisraskust (angioödeem)

vererõhu langus, mis tingib minestamist.

Allergilise reaktsiooni tekkides lõpetage Valaciclovir Portfarma võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Väga sage (esineb enam kui 1 inimesel 10-st)

peavalu.

Sage (esineb kuni 1 inimesel 10-st)

iiveldus

pearinglus

oksendamine

kõhulahtisus

nahareaktsioonid päikesevalgusele (fotosensibilisatsioon)

nahalööve.

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 inimesel 100-st)

segasustunne

olematute asjade kuulmine või nägemine (hallutsinatsioonid)

äärmuslik uimasus

värinad

erutuvus.

Need närvisüsteemi kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt neeruprobleemidega inimestel, eakatel või siiratud elundiga patsientidel, kes võtavad ööpäevas 8 g või suuremaid Valaciclovir Portfarma annuseid. Tavaliselt hakkab neil parem, kui Valaciclovir Portfarma-ravi lõpetatakse või annust vähendatakse.

Teised aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

hingeldus (düspnoe)

ebamugavustunne maos

nahalööve, mõnikord sügelev, kublaline lööve (urtikaaria)

alaseljavalu (neeru valu).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mida täheldatakse vereanalüüsides:

vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia)

trombotsüütide (rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu vähenemine (trombotsütopeenia)

maksa poolt toodetavate ainete sisalduse suurenemine veres.

Harv (esineb kuni 1 inimesel 1000-st)

koordinatsiooni- ja kõnnakuhäired (ataksia)

aeglane, segane kõne (düsartria)

tõmblused (krambihood)

ajufunktsioonihäire (entsefalopaatia)

teadvusetus (kooma)

segased või häiritud mõtted.

Need närvisüsteemi kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt neeruprobleemidega inimestel, eakatel või siiratud elundiga patsientidel, kes võtavad ööpäevas 8 g või suuremaid Valaciclovir Portfarma annuseid. Tavaliselt hakkab neil parem, kui Valaciclovir Portfarma-ravi lõpetatakse või annust vähendatakse.

Teised harva esinevad kõrvaltoimed

neeruprobleemid, millega kaasneb vähene uriinieritus või uriinierituse puudumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Valaciclovir Portfarma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Valaciclovir Portfarma sisaldab

-Toimeaine on valatsikloviir (valatsikloviirvesinikkloriidina).

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg valatsikloviiri (valatsikloviirvesinikkloriidina).

-Teised abiained on: kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumtärklisglükolaat, hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat, hüpromelloos, laktoos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000.

Kuidas Valaciclovir Portfarma välja näeb ja pakendi sisu

Valaciclovir Portfarma on valged, piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/PE/PVDC/alumiinium blisterpakenditesse. Pakendi suurused: 10, 40, 42, 90 või 112 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Portfarma ehf Borgartúni 26 105 Reykjavík Island

Tootja:

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15350 Pallini, Attiki

Kreeka

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

Valaciclovir Portfarma

Prantsusmaa

Valaciclovir Cristers 500 mg comprimé pelliculé

Island

Valaciclovir Portfarma

Leedu

Valaciclovir Portfarma 500 mg plévele dengtos tabletés

Läti

Valaciclovir Portfarma

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014