Uromitexan - süstelahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AF01
Toimeaine: mesna
Tootja: Baxter Oncology GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Uromitexan 100 mg/ml süstelahus

Mesna

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

  1. Mis ravim on Uromitexan ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Uromitexan’i kasutamist
  3. Kuidas Uromitexan’i kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Uromitexan’i säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Uromitexan ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Uromitexan. Uromitexani manustatakse ainult siis, kui te kasutate ka ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi.

Ifosfamiid ja tsüklofosfamiid võivad kahjustada teie põie limaskesta. Kahjustusele viitab vere ilmumine uriini. Väga väike kogus verd ei pruugi näha olla, nii et teie arst või meditsiiniõde analüüsib teie uriini testriba või mikroskoobiga, et kontrollida vere leidumist uriinis. Kui uriinis on suurem kogus verd, märkate, et uriin on punane ja väga harva võib näha olla ka verehüübeid.

Uromitexan kaitseb põie limaskesta ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidi kahjustava toime eest.

Mida on vaja teada enne Uromitexan’i kasutamist

Ärge kasutage Uromitexan’i:

kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergiline reaktsioon võib hõlmata õhupuudust, vilistavat hingamist, löövet, näo ja huulte sügelust või turset;

kui teil on kunagi olnud samalaadse ravimi suhtes allergiline reaktsioon.

Teile ei anta Uromitexan’i, kui mis tahes eespool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Uromitexan’i manustamist oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Uromitexan’i manustamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga:

kui teil on reumatoidartriit;

kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (nimetatakse ka luupus või SEL);

kui teil on mingeid probleeme immuunsüsteemiga, mida nimetatakse autoimmuunhaiguseks (keha immuunsüsteem ründab iseennast);

kui teil on kunagi tekkinud kõrvaltoimeid tiooli sisaldava ravimiga, siis võib teil olla suurenenud kõrvaltoimete tekke risk Uromitexan’iga. Tiooli sisaldavateks ravimiteks on näiteks amifostiin (kasutatakse mõnede kemoteraapia ravimite toksilisuse vähendamiseks), penitsillamiin (kasutatakse reumatoidartiidi raviks) ja kaptopriil (kasutatakse hüpertensiooni või südamepuudulikkuse raviks).

Kui te ei ole kindel, kas miski eespool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Uromitexan’i manustamist oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Muud ravimid ja Uromitexan

Uromitexan’i manustatakse koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Uromitexan ei reageeri nende ravimitega ja ei ole ka teada, et ta reageeriks mõne teise ravimiga.

Siiski teatage alati oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Uromitexan’i kasutatakse ainult koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Kui te olete rase ja arst arvab, et teid on vaja nende ravimitega ravida, vajate te ka Uromitexan’i. Enne selle ravimi manustamist pidage raseduse suhtes nõu oma arstiga.

Ärge imetage last sel ajal, kui te saate neid ravimeid.

Uromitexan’i kasutamise ajal tehtavad analüüsid

Teie arst või meditsiiniõde kontrollib regulaarselt vere leidumist teie uriinis spetsiaalse testriba või mikroskoobi abil.

Teatage oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui teile tehakse muul põhjusel uriini ribaanalüüsi, sest ravimid võivad tulemusi mõjutada. Ribaanalüüse ja teisi analüüse, mida kasutatakse sageli diabeedi puhul, võidakse kasutada teie uriini analüüsimiseks, et määrata teatud keemiliste ainete (mida nimetatakse ketoonideks) või vitamiin C sisaldust uriinis. Uromitexan võib sellist tüüpi uriinianalüüside tulemusi mõjutada.

Uromitexan võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, mida kasutatakse ensüüm kreatiinfosfokinaasi (KPK) määramiseks. Teie arst või meditsiiniõde on sellest mõjust teadlikud ning ravi ajal Uromitexan’iga kasutatakse teisi analüüsimeetodeid.

Uromitexan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Uromitexan’i imendumist ega uriiniga eritumist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned Uromitexan’i kõrvaltoimed võivad mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Arst otsustab, kas teil on ohutu seda teha.

Mida teha, kui lähete mõne teise arsti juurde või peate haiglasse minema

Kui te lähete mõne teise arsti juurde või peate mingil põhjusel minema haiglasse, öelge arstile, milliseid ravimeid te saate. Ärge võtke mitte mingeid muid ravimeid enne, kui teie arst teab, et te kasutate Uromitexan’i.

Uromitexan sisaldab naatriumi

Uromitexan’i süstelahus sisaldab ligikaudu 59 mg naatriumi 400 mg mesna kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

Kuidas Uromitexan’i kasutada

Ravimi kasutamine

Uromitexan’i võidakse teile süstida või anda suu kaudu.

Kui Uromitexan’i manustatakse süstina, teeb seda arst või meditsiiniõde. Nemad kontrollivad enne teile manustamist, et süstelahus ei oleks värvi muutnud, hägune ega sisaldaks nähtavaid osakesi.

Uromitexan’i manustamisel suu kaudu segatakse see maitsestatud joogi, näiteks apelsinimahla või koolaga, mis muudab maitse meeldivaks ja allaneelamise lihtsamaks.

Kui te kasutate Uromitexan’i, peate iga päev jooma piisavalt vedelikku, et säilitada uriinieritust 100 ml tunnis.

See aitab uriini lahjendada ja tagab hea uriinivoolu, mis kaitseb teie põit. Teil tuleb oma põit tühjendada (urineerida) nii nagu tavaliselt. Ärge püüdke oma tavalist urineerimisharjumust muuta.

Tavaline annus

Teie arst otsustab, kui palju ravimit te vajate ja millal seda teile manustatakse. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Annus sõltub:

ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi annusest ja manustamise ajast;

kas ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi manustatakse teile süstina või antakse suu kaudu tablettidena;

kas te põete kuseteede nakkusi (urotrakti infektsioone);

kas teil on kunagi varem olnud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist tingitud märke põiekahjustusest;

kas teile on tehtud kiiritusravi põie läheduses.

Kasutamine lastel

Lapsed urineerivad üldjuhul sagedamini kui täiskasvanud. Laste puhul võib arst pidada vajalikuks annuste vahelist intervalli vähendada ja/või üksikannuste arvu suurendada.

Kasutamine eakatel

Üldiselt peaks annuse valikul eakate puhul olema ettevaatlik, kuna eakatel on sagedamini maksa-, neeru- või südamefunktsioon langenud ning samaaegselt teised haigusseisundid või teiste ravimite kasutamine. Oksasafosforiinide ja mesna annuste vahekord peaks jääma samaks.

Kui te ei ole kindel, kuidas teile süst tehakse või millal te ravimit võtma peate, küsige oma arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt.

Kui te unustate Uromitexan’i kasutada

On väga oluline, et te võtaksite Uromitexan’i arsti määratud ajal.

Ajad on hoolikalt välja arvestatud, et kindlustada teile täielik kaitse põiekahjustuste eest.

Kui teid süstib arst või meditsiiniõde, on väga ebatõenäoline, et teil annus vahele jääb. Kui te arvate, et teil on süst vahele jäänud, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele nii kiiresti kui võimalik.

Kui teile antakse Uromitexan’i koos joogiga ja te unustate annuse võtta, tarvitage see ära niipea, kui see teile meenub. Seejärel pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kui te kasutate Uromitexan’i rohkem kui ette nähtud

Ei ole tõenäoline, et teile süstitakse ettenähtust rohkem Uromitexan’i, sest seda manustavad teile väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Nad lõpetavad süstimise kohe, kui ravimit on liiga palju.

Kui te võtate ravimit koos joogiga ja arvate, et olete saanud seda liiga palju või kui laps on ravimit alla neelanud, rääkige kohe arstiga või minge haiglasse. Võtke kindlasti kaasa etiketiga ravimipakend, isegi kui see on tühi.

Liiga suure koguse Uromitexan’i võtmine võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, peavalu, väsimus, jäsemete ja liigeste valu, lööve, punetus, madal vererõhk, aeglane või ebaregulaarne südametegevus, torkimistunne, palavik ja hingamisraskused.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned neist kõrvaltoimetest võivad olla põhjustatud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist, mitte Uromitexan’ist, sest neid võetakse alati koos.

Rääkige kohe oma arstile, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, sest võite vajada kiiret arstiabi:

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed Uromitexan’i kasutamisel:

Anafülaksia. Sümptomiteks võivad olla hingeldus, vilistav hingamine, lööve, näo ja huulte sügelus või turse (ülitundlikkus). Ägedad allergilised reaktsioonid võivad viia hingamisraskuste või šokini, millel võivad olla tõsised tagajärjed (anafülaktiline šokk, anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon).

Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, mis on eluohtlikud seisundid ning mille tulemusena tekivad: lööve, haavandid, kurguvalu, palavik, konjunktiviit, villid nahal.

Ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), mis on eluohtlik ülitundlikkusreaktsioon ravimitele ning mille tulemusena tekivad: lööve, palavik, siseorganite valu ja turse, turses ja valulikud lümfisõlmed, muutused vererakkudes (eosinofiilia).

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed Uromitexan’i kasutamisel:

iiveldus, peavalu, kõhulahtisus;

palavik, punetus, lööve;

süstekoha reaktsioonid nagu näiteks valu, turse, sügelus, punetus või lööve süstekoha ümbruses;

hootine kõhuvalu (koolikud);

pearinglus, energiapuudus, väsimus;

gripilaadne haigus.

Kui teil tekib pärast Uromitexan’i võtmist joogina iiveldus ja te oksendate, võite vajada Uromitexani manustamist süstina.

Teised võimalikd kõrvaltoimed:

Vere ja lümfisüsteemi häired:

turses/suurenenud lümfisõlmed (lümfadenopaatia);

vererakkude arvu vähenemine: punaste ja valgete vererakkude ning ka vereliistakute vähenemine (pantsütopeenia); valgete vererakkude vähenemine, mille ülesanne on nakkustega võitemine (leukopeenia, lümfopeenia); vereliistakute vähenemine, mis aitavad verel hüübida (trombotsütopeenia);

eosinofiilide (valged vererakud, mida toodetakse luuüdis) ebanormaalselt suur hulk kas veres või kudedes (eosinofiilia).

Ainevahetus-ja toitumishäired:

söögiisu vähenemine;

janutunne.

Psühhiaatrilised häired:

unetus;

hirmuunenäod.

Närvisüsteemi häired:

peapööritus;

minestamine;

kihelus-, surisemis-, põletus- või torkimistunne;

suurenenud või ebanormaalne valulikkus puudutamisel;

vähenenud tundlikkus puudutamisel;

tähelepanu häired;

krambid.

Silma kahjustused:

ähmane nägemine;

valgustundlikkus;

silmapõletik;

turse silmade ümbruses.

Südame ja vaskulaarsed häired:

normist kõrvalekalduv elektrokardiogramm (EKG);

südamepekslemine;

kiire südamelöögisagedus;

madal või kõrge vererõhk.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastinumi häired:

ninakinnisus;

köha;

tugev, terav valu sissehingamisel;

suukuivus;

hingamisraskused või vilistav hingamine (bronhospasm);

hingeldus;

ebamugavustunne kõris;

ninaverejooks;

äge hingamisraskus;

vähenenud hapnikuhulk kehas;

kiire hingamine;

vere köhimine või verine röga.

Seedetrakti häired:

suu ja seedetrakti limaskesta ärritus;

kõhupuhitus;

põletav valu ülakõhus;

kõhukinnisus;

igemete veritsus;

suu limaskesta põletik koos haavanditega;

halb maitse suus.

Maksa ja sapiteede häired:

Teatud valkude (ensüümid) suurenenud tasemed, mida toodab maks. Teie arst teeb nende määramiseks vereanalüüse;

maksapõletik (hepatiit), mis võhjustab naha kollasust, kehakaalu langust ja halba enesetunnet.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

sügelus;

tugev higistamine;

sügelev, punetav lööve, mille puhul võivad tekkida haavandid (multiformne erüteem, erüteem);

haavandid või villid;

naha sügavamate kihtide turse, mis on tingitud vedeliku kogunemisest (angioödeem);

lööve valgusele eksponeeritud nahapiirkonnas;

nõgeslööve, mille puhul esinevad kahvatupunased, nahast kõrgemad, sügelevad punnid ;

põletustunne.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

lihas- või liigesvalu;

seljavalu;

valu kätes või jalgades (valu jäsemetes);

valu lõualuus.

Neerude ja kuseteede häired:

valulik urineerimine;

neerupuudulikkus (sh äge neerupuudulikkus).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

külmavärinad;

valu rinnus;

kudede turse, enamasti alajäsemete turse vedeliku kogunemise tõttu;

lihasnõrkus.

Uuringud:

verehüübimise uuringute ebanormaalsed tulemused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Uromitexan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge hoidke ampulle temperatuuril üle 30 ºC. Hoida ampulle välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kui Uromitexan on joomiseks valmis segatud, säilitage segu külmkapis suletud nõus mitte üle 24 tunni.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Uromitexan sisaldab

Toimeaine on mesna. Üks ampull 4 ml sisaldab 400 mg mesnat.

Teised abiained on: Naatriumedetaat, naatriumhüdroksiid, steriilne süstevesi.

Kuidas Uromitexan välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on selge värvitu steriilne lahus, mida tarnitakse 5 ml läbipaistvast klaasist ampullis. Igas karbis on 15 ampulli.

Tootja ja müügiloa hoidja

Baxter Oncology GmbH

Kantstrasse 2

D-33790 Halle

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Baxter Estonia

Kungla 2

Saue 76505

Telefon 6 515 120

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016