Unasyn - õhukese polümeerikattega tablett (375mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CR04
Toimeaine: sultamitsilliin
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Unasyn, 375 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sultamitsilliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Unasyn ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Unasyni võtmist
  3. Kuidas Unasyni võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Unasyni säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Unasyn ja milleks seda kasutatakse

Näidustused

Ampitsilliini ja sulbaktaami kombinatsioonile (sultamitsilliinile) tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: põskkoopa- ja keskkõrvapõletik, kroonilise bronhiidi ägenemine, kopsupõletik, naha- ja pehmete kudede infektsioonid, kuseteede infektsioonid.

Arst võib määrata teile Unasyni ka teiste, ülalmainimata põletike raviks.

Mida on vaja teada enne Unasyni võtmist

Ärge võtke Unasyni

kui olete toimeaine (sultamitsilliin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Unasyni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Unasyn

kui te olete allergiline

kui te olete ülitundlik penitsilliinide ja/või mitme allergeeni või tsefalosporiinide suhtes

kui teil on neeruhaigus

Ravimi kasutamine tuleb lõpetada ja alustada vajaliku raviga, kui tekib raske nahareaktsioon (haavandid ja villid, naha koorumine, naha punetus ja ketendus, ketendav nahapõletik).

Kui teil tekib kõhuvalu, sügelus, uriin muutub tumedaks, nahk või silmad muutuvad kollakaks, tekib iiveldus või tunnete end üldiselt halvasti, pöörduge kohe oma arsti poole. Need nähud võivad viidata maksakahjustusele, mis võib tekkida ampitsilliini/sulbaktaami kasutamisel.

Muud ravimid ja Unasyn

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Allopurinool (kasutatakse podagra korral): Allopurinooli ja Unasyni kooskasutamisel suureneb nahalööbe tekkimise võimalus.

Antikoagulandid (vere hüübivust mõjutavad ravimid): Unasyn võib mõjutada antikoagulantide toimet.

Bakteriostaatiliste ravimite (klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid) kasutamist koos Unasyniga tuleks vältida (võib väheneda Unasyni baktereid hävitav toime).

Östrogeene sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased ravimid: ampitsilliini (üks Unasyni toimeaine) kasutanud naistel on täheldatud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime vähenemist, mille tagajärjel on tekkinud soovimatu rasedus. Ehkki see seos ei ole päris kindel, on ampitsilliinravi ajal soovitatav kasutada mõnda teist või täiendavat rasestumisvastast meetodit.

Metotreksaat: samaaegsel kasutamisel koos penitsilliinidega (Unasyn kuulub penitsilliinide ravimgruppi) on täheldatud metotreksaadi toksilisuse suurenemist.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon): võivad pikendada Unasyni eritumist.

Probenetsiidiga samaaegsel kasutamisel suureneb ravimi toksilisuse oht.

Unasyn koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud, seetõttu tohib Unasyni raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud.

Unasyn eritub rinnapiima. Antibiootikumravi vajaduse korral otsustab teie arst, kuidas toimida. Unasyni kasutamine emal võib emapiima saaval lapsel põhjustada sensibiliseerumist, kõhulahtisust, seenhaigust (kandidiaasi) ja nahalöövet. Unasyni kasutamine imetamise ajal ei ole soovitav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Unasyniga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest üksikjuhtudel võib ravim põhjustada pearinglust.

Unasyn sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne Unasyni võtmist nõu oma arstiga

Kuidas Unasyni võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Unasyni tabletid on mõeldud suukaudseks manustamiseks.

Tavaline annus täiskasvanutele, vanuritele ja lastele kehakaaluga üle 30 kg on 375 mg kolm korda ööpäevas kuni 750 mg kaks korda ööpäevas.

Lastele kehakaaluga alla 30 kg määratakse tavaliselt ööpäevas 25…50 mg/kg kohta, jagatuna kaheks annuseks.

Kõige parem on võtta ravimit iga päev samadel kellaaegadel.

Tehke läbi arsti poolt määratud ravikuur. Kui katkestate ravikuuri enneaegselt, võib põletik taas tekkida.

Kui teil on tunne, et Unasyni toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Unasyni rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate Unasyni võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Vahelejäänud annus tuleb võtta esimesel võimalusel. Järgmine annus tuleb võtta ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Unasyni võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on tavaliselt hästi talutavad. Kõrvaltoimetena on täheldatud kõhulahtisust, iiveldust, kõhuvalu, seedehäireid, nahalöövet, nõgestõbe, nahasügelust, nahareaktsioone, väsimust, unisust, peavalu, pearinglust, oksendamist, peensoole-jämesoolepõletikku, seeninfektsioone (kandidiaasi), haigustekitaja resistentsust, aneemiat, vere hüübivusaja pikenemist, allergilisi reaktsioone (anafülaktiline šokk), nahaturset, isutust, toksilisust närvikoele, allergilist veresoonepõletikku, õhupuudustunnet, veriroed, suukuivust, ülakõhuvalu, maitsehäiret, keele värvuse muutust, kõhupuhitust, verejooksuga peensoole-jämesoolepõletikku, liigesevalu, neerupõletikku ja limaskesta põletikku, maksafunktsiooni häireid, kollatõve, sapipaisu või maksapõletikuga sapipaisu vererakkude arvu vähenemist, mis suurendab verejooksude ja verevalumite tekkeriski.

Antibiootikumide kasutamine võib vahel häirida organismis olevate mikroorganismide tasakaalu. See võib kaasa tuua niisuguste organismide vohamise, mis on antud antibiootikumi suhtes immuunsed, kaasa arvatud seennakkuse tekke (kandidiaas), mis võib põhjustada neelamisraskusi, keele või suu haavandeid või valu, välissuguelundite piirkonna sügelust või haavandeid.

Kui teil tekivad ülitundlikkus- e allergianähud, näiteks ootamatu hingeldus, hingamisraskused või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte turse, punased laigud nahal või sügelemine üle kogu keha, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Unasyni säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Unasyn sisaldab

Toimeaine on sultamitsilliin. Iga tablett sisaldab 375 mg sultamitsilliini.

Teised abiained on maisitärklis, veevaba laktoos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid, talk, makrogool 6000.

Kuidas Unasyn välja näeb ja pakendi sisu

Unasyn õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad kapslikujulised tabletid, mille ühel küljel on logo „UN-3“. Pakendis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Pfizer Italia S.r.L.

Strada Statale 156 Km.50

04010 Borgo San Michele –Latina

Speed No.222-2208

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.