Teldipin - tablett (80mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DB04
Toimeaine: telmisartaan +amlodipiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Teldipin, 40 mg/5 mg tabletid

Teldipin, 40 mg/10 mg tabletid

Teldipin, 80 mg/5 mg tabletid

Teldipin, 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartaan/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Teldipin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Teldipin’i võtmist
 3. Kuidas Teldipin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Teldipin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Teldipin ja milleks seda kasutatakse

Teldipin sisaldab kahte toimeainet - telmisartaani ja amlodipiini. Mõlemad toimeained aitavad alandada kõrget vererõhku.

 • Telmisartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. Angiotensiin II toodetakse organismis ja see põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Telmisartaan blokeerib angiotensiin II toimet nii, et veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.
 • Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks. Amlodipiin takistab kaltsiumi tungimist veresoonte seina, mis peatab veresoonte ahenemise ja seeläbi alandab ka vererõhku.

Mõlemad toimeained aitavad peatada veresoonte ahenemist, mille tulemusena veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.

Teldipin’i kasutatakse kõrgvererõhu (hüpertensioon) raviks patsientidel, kes juba võtavad telmisartaani ja amlodipiini samades annustes, asendamaks kahte eraldi ravimit.

Mida on vaja teada enne Teldipin’i võtmist

Ärge võtke Teldipin’i:

 • kui olete telmisartaani, amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete üle 3 kuu rase (samuti on parem vältida Teldipin’i võtmist raseduse algstaadiumis – vt raseduse lõik);
 • kui teil on tõsised maksaprobleemid nagu kolestaas või sapiteede ummistus (maksast ja sapipõiest sapi ärajuhtimise häire) või mõni muu raske maksahaigus;
 • kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni kahjustus ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille

korral teie süda ei ole võimeline organismi piisavalt verega varustama);

 • kui teil esineb südameinfarkti järgne südamepuudulikkus.

Kui midagi eespool kehtib teie kohta, rääkige oma arsti või apteekriga enne Teldipin’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arstiga kui teil esineb või on kunagi esinenud mõni järgmistest seisunditest või haigustest:

 • neeruhaigus või neeru siirdamine;
 • neeruarteri stenoos (ühte või mõlemasse neeru suubuvate veresoonte kitsenemine);
 • maksahaigus;
 • südameprobleemid;
 • aldosterooni taseme tõus (vee ja soola peetus organismis, millega kaasneb mitmesuguste veremineraalide tasakaaluhäire);
 • madal vererõhk (hüpotensioon), mis esineb tõenäoliselt siis, kui olete dehüdreeritud (olete liigselt kaotanud vett organismist) või teil esineb soolapuudus diureetilise („vee väljaajamise tablettide“) ravi, vähese soolasisaldusega dieedi, kõhulahtisuse või oksendamise tagajärjel;
 • suurenenud kaaliumi sisaldus veres;
 • suhkurtõbi;
 • hiljutine südameinfarkt;
 • südamepuudulikkus;
 • tõsine vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • te olete eakas ja teie annust on vaja suurendada.

Rääkige oma arstiga enne Teldipin’i võtmist:

 • kui te võtate digoksiini;
 • kui te võtate kõrge vererõhu ravimiseks ükskõik millist järgnevat ravimit:
 • AKE inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Teldipin’i“.

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Teldipin’i ei soovitata kasutada varajase raseduse ajal ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele, kui ravimit on kasutatud sellel ajal (vt raseduse lõik).

Enne kirurgilist operatsiooni või tuimastust peate arstile rääkima, et kasutate Teldipin’i.

Teldipin’i toime vererõhu langetamisel võib olla nõrgem mustanahalistel patsientidel.

Lapsed ja noorukid

Teldipin’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Teldipin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Arst võib vajalikuks pidada nende teiste ravimite annuse muutmist või rakendada teisi ettevaatusabinõusid. Mõnedel juhtudel te peate võib-olla lõpetama mõne ravimi kasutamise.

See kehtib eriti allpool loetletud ravimite kohta, kui neid kasutatakse samaaegselt Teldipin’iga:

 • liitiumi sisaldavad ravimid, millega ravitakse teatud tüüpi depressiooni,
 • vere kaaliumisisaldust suurendavad ravimid, nagu kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumi säästvad diureetikumid (teatud „vee väljaajamise tabletid“), angiotensiin II retseptori antagonistid, hepariin ja antibiootikum trimetoprim,
 • diureetikumid („vee väljaajamise tabletid“), eriti kui võetakse suurtes annustes koos

Teldipin’iga, mis võib põhjustada liigset kehavedeliku kadu ja madalat vererõhku (hüpotensioon),

 • kui te võtate AKE inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Teldipin’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • digoksiin,
 • ketokonasool, itrakonasool (seenhaiguste vastased ravimid),
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks),
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid),
 • Hypericum perforatum (naistepuna),
 • verapamiil, diltiaseem (südamehaiguste ravimid),
 • dantroleen (infusiooni teel manustatav ravim tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete raviks),
 • takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi toimimise muutmiseks, võimaldades kehal siirdatavat organit vastu võtta),
 • klaritromütsiin (bakteri poolt põhjustatud infektsioonide raviks),
 • simvastatiin (kolesteroolitaset langetav ravim),
 • tsüklosporiin (immuunosupressant).

Teldipin’i toime võib väheneda, kui te kasutate samal ajal MSPVA-sid (mittesteroidsed põletikuvastased aineid, nt atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen) või kortikosteroide.

Teldipin võib tugevdada teiste vererõhku langetavate ravimite või vererõhku langetava potentsiaaliga ravimite (nt baklofeen, amifostiin) toimet. Lisaks võib toime vererõhule muutuda alkoholi, barbituraatide, narkootikumide või antidepressantide toimel. Te võite täheldada seda pearinglusena püsti tõusmisel. Te peate konsulteerima oma arstiga, kas on vajalik teie teise ravimi annuse kohandamine Teldipin'i kasutamise ajal.

Teldipin koos toidu ja joogiga

Inimesed, kes võtavad Teldipin’i ei tohi tarbida greibimahla ega süüa greipfruute. Seda põhjusel, et greipfruut ja greibimahl võivad samaaegsel manustamisel amlodipiini taset veres suurendada, põhjustades Teldipin’i vererõhku langetava toime ettenägematut tugevnemist. Lisaks võib ka alkohol süvendada vererõhu langust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Arst soovitab teil üldjuhul enne rasestumist või niipea kui teate, et olete rase, Teldipin’i kasutamise katkestada ning võtta Teldipin’i asemel teist ravimit. Teldipin’i ei soovitata kasutada varajase raseduse ajal ja seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele, kui ravimit on kasutatud pärast raseduse 3. kuud.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te imetate või kavatsete hakata oma last imetama. Imetamise ajal ei ole soovitatav Teldipin’i kasutada ja arst võib määrata teile muu ravimi, kui soovite imetamist jätkata, eriti kui teil on vastsündinu või enneaegselt sündinud laps.

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teldipin võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil iivelduse, pearingluse, väsimuse või peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinad ning võtke kohe oma arstiga ühendust.

Teldipin sisaldab laktoosi ja sorbitooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Kuidas Teldipin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teldipin’i soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Tabletid tuleb alla neelata koos klaasi veega, koos toiduga või ilma. Püüdke ravimit võtta iga päev samal kellaajal. Ärge võtke Teldipin’i koos greibimahlaga.

Oluline on jätkata Teldipin’i võtmist senikaua, kuni arst ütleb teile teisiti.

Kui te võtate Teldipin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti, apteekri või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Liiga paljude tablettide võtmine võib põhjustada teie vererõhu languse liiga madalale või isegi eluohtlikult madalale tasemele. Te võite tunda pearinglust, peapööritust, nõrkust või minestada. Kui vererõhu langus on liiga tugev, võib tekkida šokk. Teie nahk tundub külma ja niiskena ning te võite kaotada teadvuse.

Kui te unustate Teldipin’i võtta

Kui te unustate oma annuse võtta, ärge muretsege. Võtke annus niipea, kui see teile meenub ja jätkake nagu varem. Kui te pole ühel päeval oma tabletti võtnud, siis võtke järgmisel päeval oma tavaline annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Teldipin’i võtmise

Teie arst ütleb teile, kui kaua ravimit võtta tuleb. Teie haigusseisund võib taastuda, kui te lõpetate ravimi võtmise enne soovitatud aega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ning vajada kohest meditsiinilist tähelepanu:

Kui te täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, peate otsekohe arstiga konsulteerima:

 • Sepsis* (sageli nimetatakse ka „veremürgituseks“, on kogu organismi raske põletikuline reaktsioon).
 • Järsku tekkiv vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldus või hingamisraskus.
 • Silmalaugude, näo või huulte turse.
 • Keele ja kõri turse, mis põhjustab tugevaid hingamisraskusi.
 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, tugev sügelus, villid, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid.
 • Südameatakk, südame rütmihäired.
 • Kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne.

TELMISARTAANI võimalikud kõrvaltoimed:

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • kuseteede infektsioonid, ülemiste hingamisteede infektsioonid (nt kurguvalu, nina kõrvalurgete põletik, nohu),
 • vere punaliblede vähesus (aneemia),
 • kõrge kaaliumisisaldus,
 • kurbustunne (depressioon),
 • raskused uinumisel, minestamine (sünkoop),
 • pöörlemise tunne (vertiigo),
 • aeglane südamerütm (bradükardia),
 • madal vererõhk (hüpotensioon),
 • pearinglus püstitõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon),
 • hingeldus, köha,
 • kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, kõhugaasid, oksendamine,
 • sügelus, suurenenud higistamine, nahalööve,
 • seljavalu, lihaskrambid, lihasvalu (müalgia),
 • neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus,
 • valu rinnus, nõrkustunne,
 • kreatiniinisisalduse suurenemine veres.

Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • sepsis* (sageli nimetatakse ka „veremürgituseks“, on kogu organismi raske põletikuline reaktsioon, mis võib lõppeda surmaga),
 • teatavate vere valgeliblede arvu suurenemine (eosinofiilia), vereliistakute arvu vähesus (trombotsütopeenia),
 • raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon), allergiline reaktsioon (sh lööve, sügelus, hingamisraskused, vilistav hingamine, näo turse või madal vererõhk),
 • madal veresuhkru tase (diabeediga patsientidel),
 • ärevustunne, unisus,
 • nägemishäire,
 • kiire südamerütm (tahhükardia),
 • suukuivus, seedehäired, maitsemuutus (düsgeusia),
 • maksafunktsiooni häired (Jaapani patsientidel esineb see kõrvaltoime suurema tõenäosusega),
 • kiire naha ja limaskestade tursumine, mis võib lõppeda surmaga (surmaga lõppev angioödeem), ekseem (nahakahjustus), nahapunetus, kublad (nõgestõbi), tugev ravimlööve,
 • liigesvalu (artralgia), jäsemete valu, kõõluste valu,
 • gripitaoline haigus,
 • hemoglobiini (verevalgu) hulga langus, kusihappe taseme tõus veres, maksaensüümide või kreatiinfosfokinaasi kontsentratsiooni tõus veres.

Väga harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • kopsukoe progresseeruv armistumine (interstitsiaalne kopsuhaigus)**.
 • *See leid võis esineda juhuslikult või võis olla seotud mõne seni teadmata mehhanismiga.
 • **Kopsukoe progresseeruva armistumise juhte on tuvastatud seoses telmisartaani kasutamisega. Siiski pole teada, kas selle põhjustajaks on telmisartaan.

AMLODIPIINI võimalikud kõrvaltoimed:

Teatatud on järgmistest väga sageli tekkivatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest kõrvaltoimetest teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma arsti poole.

Väga sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui ühte inimest 10-st):

 • pahkluu turse (ödeem).

Teatatud on järgmistest sageli tekkivatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest kõrvaltoimetest teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma arsti poole.

Sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses),
 • palpitatsioonid (tuntav südamepekslemine), nahaõhetus,
 • kõhuvalu, iiveldus,
 • sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired,
 • väsimus, nõrkus,
 • nägemishäired, topeltnägemine,
 • lihaskrambid.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud, on loetletud allpool. Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole selles infolehes nimetatud, rääkige oma arsti või apteekriga.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus,
 • värisemine, maitsetundlikkuse muutused, minestus,
 • jäsemete tuimus või pakitsustunne, valutundlikkuse kadumine,
 • vilin kõrvus,
 • madal vererõhk,
 • ninalimaskestapõletikust (riniidist) tingitud aevastamine/nohu,
 • köha,
 • suukuivus, oksendamine,
 • juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punakad laigud nahal, naha värvuse muutused,
 • urineerimishäired, öise urineerimisvajaduse sagenemine, urineerimissageduse suurenemine,
 • valu, halb enesetunne,
 • liiges või lihasvalu, seljavalu,
 • kehakaalu tõus või langus.

Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • segasus.

Väga harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute (trombotsüüdid) arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (vere punaliblede kahjustus),
 • vere suhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia),
 • närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, pakitsust või tuimustunnet,
 • igemete turse,
 • kõhupuhitus (gastriit),
 • maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi uuringuid,
 • suurenenud lihaspinge,
 • veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega,
 • valgustundlikkus,
 • jäikuse, värinate ja/või liigutuste häiretega kombineeritud seisundid .

Teadmata kõrvatoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • värisemine, jäik kehahoiak, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja lohisev, ebastabiilne kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Teldipin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Teldipin sisaldab

 • Toimeained on telmisartaan ja amlodipiin. Teldipin 40 mg/5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Teldipin 40 mg/10 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Teldipin 80 mg/5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Teldipin 80 mg/10 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad on naatriumhüdroksiid, povidoon K30, meglumiin, laktoosmonohüdraat, sorbitool, kollane raudoksiid (E172), magneesiumstearaat (E470b), naatriumstearüülfumaraat, mannitool, kolloidne veevaba ränidioksiid ja steariinhape. Vt lõik 2 „Teldipin sisaldab laktoosi ja sorbitooli“.

Kuidas Teldipin välja näeb ja pakendi sisu

Teldipin 40 mg/5 mg tabletid on ovaalsed, kergelt kaksikkumerad, kahekihilised tabletid. Tableti üks külg on pruunikaskollane, marmorjas. Tableti teine külg on valge või peaaegu valge ja graveeringuga „K3“. Mõõdud: 16 mm x 8,5 mm.

Teldipin 40 mg/10 mg tabletid on ovaalsed, kergelt kaksikkumerad, kahekihilised tabletid. Tableti üks külg on pruunikaskollane, marmorjas. Tableti teine külg on valge või peaaegu valge ja graveeringuga „K2“. Mõõdud: 16 mm x 8,5 mm.

Teldipin 80 mg/5 mg tabletid on ovaalsed, kergelt kaksikkumerad, kahekihilised tabletid. Tableti üks külg on pruunikaskollane, marmorjas. Tableti teine külg on valge või peaaegu valge.

Mõõdud: 18 mm x 9 mm.

Teldipin 80 mg/10 mg tabletid on ovaalsed, kergelt kaksikkumerad, kahekihilised tabletid. Tableti üks külg on pruunikaskollane, marmorjas. Tableti teine külg on valge või peaaegu valge ja graveeringuga „K1“. Mõõdud: 18 mm x 9 mm.

Teldipin on saadaval karpides, kus on 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 või 98 tabletti blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.