Topiramate orion - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N03AX11
Toimeaine: topiramaat
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Topiramate Orion, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate Orion, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate Orion, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate Orion, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Topiramate Orion ja milleks teda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Topiramate Orion’i võtmist
 3. Kuidas Topiramate Orion’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Topiramate Orion’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Topiramate Orion ja milleks seda kasutatakse

Topiramate Orion kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse „epilepsiavastasteks ravimiteks“. Ravimit kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Topiramate Orion’i võtmist

 • krampide ravimiseks üksikravimina täiskasvanutel ja üle 6aastastel lastel;
 • krampide ravimiseks koos teiste ravimitega täiskasvanutel ja 2aastastel ning vanematel lastel;
 • migreenitüüpi peavalude ennetamiseks täiskasvanutel.

Ärge võtke Topiramate Orion’i:

 • kui olete topiramaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • migreeni vältimiseks, kui te olete rase või kui olete rasestumisvõimeline naine, välja arvatud juhul kui te kasutate efektiivset rasestumisvastast vahendit (vt lisainformatsiooni lõigust „Rasedus ja imetamine“). Te peate arutama oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate Orion’i võtmise ajal.

Kui te ei ole kindel, kas ülaltoodu kehtib teie kohta, rääkige enne Topiramate Orion’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Topiramate Orion’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on neeruprobleemid, eelkõige neerukivid või kui te saate neerudialüüsravi;
 • kui teil on esinenud vere või kehavedelikega seotud häireid (metaboolne atsidoos);
 • kui teil on maksaprobleemid;
 • kui teil on silmaprobleemid, eelkõige glaukoom;
 • kui teil on kasvuprobleem;
 • kui te olete kõrge rasvasisaldusega dieedil (ketogeenne dieet);
 • kui te võtate Topiramate Orion’i epilepsia raviks ja te olete rase või rasestumisvõimeline naine (lisainfot vt lõigust „Rasedus ja imetamine“).

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta, rääkige enne Topiramate Orion’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

On oluline, et te ei lõpetaks ravimi võtmist ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Samuti peaksite oma arstiga rääkima, enne kui hakkate võtma mingit muud topiramaati sisaldavat ravimit, mida teile Topiramate Orion’i asendusravimina antakse.

Kui kasutate Topiramate Orion’i, võib teie kehakaal langeda, seetõttu peaksite seda ravimit kasutades laskma regulaarselt oma kehakaalu kontrollida. Kui teie kehakaalu langus osutub liiga suureks või kui seda ravimit kasutava lapse kehakaal ei suurene piisavalt, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Vähesel arvul inimestel, kes võtavad epilepsiavastaseid ravimeid, nagu näiteks Topiramate Orion, on tekkinud enesekahjustamise või enesetapumõtteid. Kui teil peaks selliseid mõtteid tekkima, võtke kohe oma arstiga ühendust.

Topiramat Orion võib harvadel juhtudel põhjustada kõrget ammoniaagi sisaldust veres (tuvastatav vereanalüüsidega), mis võib põhjustada ajutöö häireid, eriti kui te võtate ka ravimit, mida nimetatakse valproehappeks või naatriumvalproaadiks. Kuna selline seisund võib olla raske, rääkige koheselt oma arstile, kui teil tekivad järgmised sümptomid (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“):

raskused mõtlemisel, informatsiooni meeldetuletamisel või probleemide lahendamisel

tavapärasest väiksem tähelepanuvõime

äärmine unisus ja energiapuudus.

Topiramat Orion’i suurte annuste puhul võib nende sümptomite tekkerisk suureneda.

NB! Tabletipurgis on niiskust imavat ainet sisaldav kotike, mida ei tohi alla neelata!

Muud ravimid ja Topiramate Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Topiramate Orion ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada. Mõnikord peab kohandama mõne teise ravimi või Topiramate Orion’i annust.

Eriti oluline on oma arstile rääkida, kui te võtate:

 • teisi ravimeid, mis kahjustavad või vähendavad teie mõtlemis ja keskendumisvõimet või lihaste koordinatsiooni (nt kesknärvisüsteemi pärssivad ravimid, nagu lihasrelaksandid ja rahustid);
 • rasestumisvastaseid tablette. Topiramate Orion võib teie rasestumisvastase ravimi toimet nõrgendada. Te peate arutama oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate Orion’i võtmise ajal.

Kui te võtate rasestumisvastaseid tablette ja Topiramate Orion’i samaaegselt ning teie menstruatsiooni vereerituses on muutusi, rääkige sellest oma arstile.

Tehke nimekiri kõikidest ravimitest, mida te võtate. Enne, kui hakkate uut ravimit võtma, näidake seda nimekirja oma arstile või apteekrile.

Teised ravimid, mille kasutamist peate oma arsti või apteekriga arutama, on teised antiepileptikumid, risperidoon, liitium, hüdroklorotiasiid, metformiin, pioglitasoon, gliburiid, amitriptüliin, propranolool, diltiaseem, venlafaksiin, flunarisiin, naistepuna ürt (Hypericum perforatum; see on ravimtaime preparaat, mida kasutatakse depressiooni raviks).

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta, rääkige enne Topiramate Orion’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Topiramate Orion koos toidu ja joogiga

Topiramate Orion’i võib võtta koos toiduga või ilma. Kui võtate Topiramate Orion’i, siis neerukivide vältimiseks jooge päeva jooksul rohkesti vedelikku. Topiramate Orion’i võtmise perioodil peaksite hoiduma alkoholi tarvitamisest.

Rasedus ja imetamine

Migreeni ennetamine:

Topiramate Orion võib kahjustada sündimata last. Te ei tohi kasutada Topiramate Orion’i, kui olete rase. Te ei tohi kasutada Topiramate Orion’i migreeni ennetamiseks, kui te olete rasestumisvõimeline naine, välja arvatud juhul kui te kasutate efektiivset rasestumisvastast meetodit. Arutage oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane meetod ja kas Topiramate Orion sobib teile. Enne ravi alustamist Topiramate Orion’iga tuleb teha rasedustest.

Epilepsia ravi:

Kui olete rasestumisvõimeline naine, siis peate rääkima oma arstiga teistest ravivõimalustest Topiramate Orion’i asemel. Kui raviks on valitud Topiramate Orion, siis peate kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit. Arutage oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate Orion’i võtmise ajal. Enne ravi alustamist Topiramate Orion’iga tuleb teha rasedustest.

Rääkige oma arstile, kui te soovite rasestuda.

Nagu ka teiste epilepsiavastaste ravimite puhul, on oht, et Topiramate Orion’i kasutamine raseduse ajal võib sündimata last kahjustada. Tehke kindlaks, et te olete täpselt aru saanud Topiramate Orion’i raseduseaegse kasutamise ohtudest ja kasudest epilepsia korral.

 • Kui te võtate Topiramate Orion’i raseduse ajal, siis on teie lapsel suurem risk sünnidefektide, eeskätt huulelõhe (kokkukasvamata ülahuul) ja suulaelõhe (kokkukasvamata suulagi) tekkeks. Vastsündinud poistel võib esineda ka peenise väärareng (hüpospaadia). Need defektid võivad kujuneda välja raseduse alguses, kui te isegi ei pruugi veel teada, et olete rase.
 • Kui te võtate Topiramate Orion’i raseduse ajal, siis võib teie laps sündides olla oodatust väiksem. Rääkige oma arstiga, kui teil on küsimusi selle rasedusriski kohta.
 • Võimalik, et teie haiguse raviks saab kasutada teisi ravimeid, mille puhul risk sünnidefektide tekkeks on väiksem.
 • Rääkige kohe oma arstile, kui te rasestute Topiramate Orion’i võtmise ajal. Te peate koos arstiga otsustama, kas jätkata Topiramate Orion’i võtmist raseduse ajal.

Imetamine

Topiramate Orion’i toimeaine (topiramaat) eritub rinnapiima. Ravi saanud emade rinnaga toidetud lastel on esinenud selliseid kõrvaltoimeid nagu kõhulahtisus, unisuse tunne, ärrituvus ja ebapiisav kaaluiive. Seetõttu arutab arst teiega, kas te peate loobuma lapse rinnaga toitmisest või peate loobuma ravist Topiramate Orion’iga. Teie arst võtab arvesse ravimi tähtsust emale ja riske lapsele.

Emad, kes toidavad Topiramate Orion’i kasutamise ajal last rinnaga, peavad arstile otsekohe teatama, kui lapsel tekivad mingid ebaharilikud nähud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Topiramate Orion’i ravi ajal võivad tekkida pearinglus, väsimus ja nägemisprobleemid. Ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid ilma oma arstiga eelnevalt arutamata.

Topiramate Orion sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Topiramate Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Teie arst alustab ravi tavaliselt Topiramate Orion’i väikese annusega ja suurendab seda sujuvalt, kuni leiab teile kõige sobivama annuse.
 • Topiramate Orion’i tablette peab alla neelama tervelt. Vältige tablettide närimist, sest nad jätavad suhu mõru maitse.
 • Topiramate Orion’i võib võtta enne sööki, selle ajal või pärast seda. Jooge Topiramate Orion’i kasutamisel päeva jooksul rohkesti vedelikku, et vältida neerukivide tekkimist.

Kui te võtate Topiramate Orion’i rohkem kui ette nähtud

 • Minge kohe arsti juurde. Võtke ravimikarp endaga kaasa.
 • Te võite tunda ennast väga unisena, väsinuna või olla vähem tähelepanelik, teil võivad olla koordinatsioonihäired, rääkimis või keskendumisraskused, teil võib olla kaheli või ähmane nägemine, madalast vererõhust tingitult võib esineda pearinglust, võite tunda ennast depressiivsena või ärritununa, võib esineda kõhuvalu või krampe (tõmblusi).

Üleannustamine võib tekkida, kui te võtate teisi ravimeid koos Topiramate Orion’iga.

Kui te unustate Topiramate Orion’i võtta

 • Kui olete unustanud oma ravimiannuse võtta, võtke see kohe, kui meelde tuleb. Kui aga on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele ja jätkake ravimi võtmist tavapärasel viisil. Kui teil jääb vahele kaks või rohkem annust, võtke oma arstiga ühendust.
 • Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Topiramate Orion’i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist ilma arsti instruktsioonita. Teie sümptomid võivad tagasi tulla. Kui teie arst otsustab selle ravi lõpetada, võidakse teie annust vähendada järk-järguliselt mitme päeva jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile või pöörduge otsekohe haiglasse abi saamiseks, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • Depressioon (uus või süvenemine).

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Krambid (tõmblused)
 • Ärevus, ärrituvus, meeleolu muutused, segasus, düsorienteeritus
 • Kontsentreerumishäired, mõtlemise aeglustumine, mälukaotus, mäluhäired (uus häire, järsk muutus või süvenemine)
 • Neerukivid, sage või valulik urineerimine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Vere happesuse suurenemine (võib põhjustada hingamishäireid, sh õhupuudust, söögiisu kaotust, iiveldust, oksendamist, tugevat väsimust ja kiiret või ebaregulaarset südame löögisagedust)
 • Vähenenud või puuduv higistamine (eriti nooremad lapsed, kellel tekib kõrge kehatemperatuur)
 • Tõsise enesevigastuse tekitamise soov, tõsise enesevigastuse tekitamise katse
 • Osaline nägemisvälja kaotus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • Glaukoom silma vedelikuvahetuse takistus, mis põhjustab silma siserõhu suurenemist, valu või nägemishäireid
 • Raskused mõtlemisel, informatsiooni meeldetuletamisel või probleemide lahendamisel, tavapärasest väiksem tähelepanuvõime, äärmine unisus ja energiapuudus – need sümptomid võivad olla märgiks vere kõrgest ammoniaagitasemest (hüperammoneemia), mis võib põhjustada ajutöö häireid (hüperammoneemiline entsefalopaatia).

Järgnevalt on loetletud teised kõrvaltoimed. Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui need muutuvad tõsiseks:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • Ninakinnisus, nohu või kurguvalu
 • Surin, valu ja/või tuimus erinevates kehaosades
 • Unisus, väsimus
 • Pearinglus
 • Iiveldus, kõhulahtisus
 • Kehakaalu langus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Aneemia (vererakkude hulga vähenemine)
 • Allergiline reaktsioon (nt nahalööve, punetus, sügelus, näo turse, nõgestõbi)
 • Söögiisu kaotus, söögiisu vähenemine
 • Agressiivsus, agiteeritus, viha, ebatavaline käitumine
 • Uinumis või unehäired
 • Kõneraskused või kõnehäire, ebaselge kõne
 • Kohmakus või koordinatsioonihäired, tasakaaluhäired kõndimisel
 • Vähenenud võime teostada rutiinseid tegevusi
 • Maitsetundlikkuse vähenemine, kadu või puudumine
 • Tahtmatud värinad või rappumised; kiired, tahtele allumatud silmaliigutused
 • Nägemishäired, nt topeltnägemine, hägune nägemine, nägemisteravuse langus, fokuseerimisraskused
 • Pöörlemistunne (vertiigo), helin kõrvus, kõrvavalu
 • Õhupuudus
 • Köha
 • Ninaverejooks
 • Palavik, halb enesetunne, nõrkus
 • Oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus, seedehäire, mao või soolestiku infektsioon
 • Suukuivus
 • Juuste väljalangemine
 • Sügelus
 • Liigesevalu või liigeste turse, lihasspasmid või tõmblused, lihasvalu või nõrkus, valu rinnus
 • Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Vereliistakute (vere hüübimisel osalevad vererakud) hulga vähenemine, valgete vereliblede hulga vähenemine (need kaitsevad organismi nakkuste eest), kaaliumi taseme langus veres
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus, eosinofiilide hulga suurenemine veres (teatud tüüpi valged verelibled)
 • Suurenenud lümfisõlmed kaelal, kaenla all või kubemes
 • Suurenenud söögiisu
 • Kõrgendatud meeleolu
 • Mitte olemasolevate asjade kuulmine, nägemine või tunnetamine, raske vaimne häire (psühhoos)
 • Emotsioonide näiv ja/või tegelik puudumine, ebatavaline kahtlustamine, paanikahoog
 • Lugemisraskused, kõnehäire, raskused käsitsi kirjutamisel
 • Rahutus, hüperaktiivsus
 • Mõtlemise aeglustumine, vähenenud tähelepanelikkus või teadvustase
 • Piiratud või aeglased kehaliigutused, tahtmatud ebatavalised või korduvad lihasliigutused
 • Minestamine
 • Puutetundlikkuse kõrvalekalded; puutetundlikkuse kahjustus
 • Lõhnatundlikkuse kahjustus, häired või puudumine
 • Ebatavalised tunnetuskogemused, mis võivad eelneda migreenile või teatud tüüpi krampidele
 • Silmade kuivus, silmade valgustundlikkus, silmalau tõmblemine, vesised silmad
 • Kuulmisteravuse langus või kuulmiskadu, ühe kõrva kurtus
 • Aeglane või ebaregulaarne südame löögisagedus, südamepekslemine (oma südamelöökide tunnetamine)
 • Madal vererõhk, vererõhu langus püsti tõusmisel (sellest tulenevalt võivad mõned Topiramate Orion’i kasutavad inimesed järsul istuma või püsti tõusmisel tunda nõrkust, pearinglust või minestada)
 • Nahaõhetus, kuumatunne
 • Pankreatiit (kõhunäärme põletik)
 • Liigsed kõhugaasid, kõrvetised, täistunne kõhus või kõhupuhitus
 • Igemete veritsemine, suurenenud süljeeritus, süljevool, halb hingeõhk
 • Liigne vedelikutarbimine, janu
 • Naha värvuse muutused
 • Lihasjäikus, valu küljes
 • Vere esinemine uriinis, kusepidamatus (tahtele allumatu), tugev urineerimistung, valu küljes või neerus
 • Erektsiooni saavutamise või säilitamise häired, seksuaalfunktsiooni häired
 • Gripilaadsed sümptomid
 • Külmad sõrmed ja varbad
 • Joobnud tunne
 • Õppimisvõimetus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • Ebanormaalselt ülev meeleolu
 • Teadvuskadu
 • Ühe silma pimedus, ajutine pimedus, kanapimedus
 • Laisk silm
 • Tursed silmas ja silma ümbruses
 • Sõrmede ja varvaste tuimus, surin ja värvuse muutus (valgeks, siniseks ja siis punaseks) kokkupuutel külmaga
 • Maksapõletik, maksapuudulikkus
 • StevensiJohnsoni sündroom, potentsiaalselt eluohtlik seisund, mille korral võivad tekkida haavandid erinevatel limaskestadel (nt suus, ninas ja silmades), nahalööve ja villide teke
 • Ebanormaalne kehalõhn (nahal)
 • Ebamugavustunne kätes või jalgades
 • Neerufunktsiooni häire.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Makulopaatia on maakula (väike silma võrkkesta punkt, kus nägemine on kõige teravam) häire. Te peate helistama oma arstile, kui te märkate muutust nägemises või nägemise halvenemist
 • Toksiline epidermise nekrolüüs, eluohtlik seisund, mis on sarnane StevensiJohnsoni sündroomiga, kuid sellest raskem; iseloomulik on laialdane villide teke ja naha pealmiste kihtide irdumine (vt harva esinevad kõrvaltoimed)

Lapsed

Lastel on kõrvaltoimed üldjuhul sarnased täiskasvanutel täheldatutega, kuid lastel võib esineda järgmisi kõrvaltoimeid sagedamini kui täiskasvanutel:

 • Keskendumisraskused
 • Vere happesuse tõus
 • Mõtted raskest enesevigastamisest
 • Väsimus
 • Söögiisu suurenemine või vähenemine
 • Agressiivsus, ebatavaline käitumine
 • Uinumisraskused või unehäired
 • Ebakindel kõnnak
 • Halb enesetunne
 • Kaaliumisisalduse langus veres
 • Emotsioonitus või nende mitte väljanäitamine
 • Vesised silmad
 • Aeglane või ebaregulaarne südamerütm.

Teised lastel esineda võivad kõrvaltoimed:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Pöörlemistunne (vertiigo)
 • Oksendamine
 • Palavik.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Eosinofiilide (see on tüüp valgevererakke) arvu tõus veres
 • Hüpearktiivsus
 • Soojatunne
 • Õpiraskused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Topiramate Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Ärgekasutagesedaravimit,kuitemärkatevärvusemuutustvõiteisiriknemisenähte.

Ärgevisakeravimeidkanalisatsiooniegaolmejäätmetehulka.Küsigeomaapteekrilt,kuidasvisataära ravimeid,midateenameikasuta.Needmeetmedaitavadkaitstakeskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Topiramate Orion sisaldab

 • Toimeaineontopiramaat.Üksõhukesepolümeerikattegatablettsisaldab25mg,50mg,100mg või200mgtopiramaati.
 • Teisedkoostisosadtabletisisuson:mikrokristallilinetselluloos,laktoosmonohüdraat, preželatiniseeritudmaisitärklis,naatriumtärklisglükolaat(tüüpA),magneesiumstearaat. Teisedkoostisosadõhukesespolümeerikattesonhüpromelloos,titaandioksiid(E171),makrogool 400,polüsorbaat80;lisakskollaneraudoksiid(E172)50ja100mgtablettidesjapunane raudoksiid(E172)200mgtablettides.

Kuidas Topiramate Orion välja näeb ja pakendi sisu

Ümarkaksikkumerõhukesepolümeerikattegatablett,ühelküljelmärgistus‘E’

TopiramateOrion,25mg:valgetablettmärgistus‘22’teiselküljel.

TopiramateOrion,50mg:helekollanetablettmärgistus‘33’teiselküljel.

TopiramateOrion,100mg:tumekollanetablettmärgistus‘23’teiselküljel.

TopiramateOrion,200mg:roosatablettmärgistus‘24’teiselküljel.

Pakendatud:60või100õhukesepolümeerikattegatablettiHDPEpurgis.

Kõikpakendisuurusedeipruugiollamüügil

Müügiloa hoidja ja tootja

OrionCorporation

Orionintie1

FI-02200Espoo

Soome

Lisaküsimustetekkimiselselleravimikohtapöördugepalunmüügiloahoidjakohalikuesindajapoole

OrionPharmaEestiOÜ Tammsaaretee47 11316Tallinn

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.