Tezeo hct 80 mg12,5 mg - tablett (80mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA07
Toimeaine: telmisartaan +hüdroklorotiasiid
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg, tabletid

Telmisartaan, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Tezeo HCT ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Tezeo HCT võtmist
 3. Kuidas Tezeo HCT’d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Tezeo HCT’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Tezeo HCT ja milleks seda kasutatakse

Tezeo HCT on kahe toimeaine, telmisartaani ja hüdroklorotiasiidi kombinatsioon. Need mõlemad toimeained aitavad kontrollida teie kõrget vererõhku.

 • Telmisartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. Angiotensiin II on aine, mida produtseerib inimorganism ja mis põhjustab veresoonte ahenemist, tõstes seega vererõhku. Telmisartaan blokeerib angiotensiin II toime, mistõttu veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.
 • Hüdroklorotiasiid kuulub selliste ravimite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks ja mis suurendab uriinieritust, vähendades vererõhku.

Ravimata kõrgvererõhutõbi võib kahjustada veresooni mitmes organis, mis vahel võib põhjustada südameatakki, südame- või neerupuudulikkust, insulti või nägemise kaotust. Enne sellise kahjustuse tekkimist ei ole tavaliselt mingeid kõrge vererõhu sümptomeid. Seega on oluline vererõhku regulaarselt mõõta, et kontrollida, kas see on normaalsetes piirides.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg kasutatakse kõrgvererõhutõve (essentsiaalne hüpertensioon) ravimiseks sellistel täiskasvanutel, kelle vererõhk ei allu ravile ainuüksi telmisartaaniga.

Mida on vaja teada enne Tezeo HCT võtmist

Ärge võtke Tezeo HCT’d:

 • kui olete telmisartaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui olete hüdroklorotiasiidi või teiste sulfoonamiididerivaatide suhtes allergiline.
 • kui te olete üle 3 kuu rase (samuti on õigem Tezeo HCT kasutamisest hoiduda raseduse varajases staadiumis – vt raseduse lõiku).
 • kui teil esinevad rasked maksahäired, nagu kolestaas või sapiteede obstruktsioon (maksast ja sapipõiest sapi väljavoolu häired) või mõni muu raske maksahaigus.
 • kui te põete rasket neeruhaigust.
 • kui teie arst on kindlaks teinud, et teie veres on vähe kaaliumi või palju kaltsiumi, mis ei allu ravile.
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava

ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui mõni ülalnimetatud seisunditest kehtib teie kohta, siis rääkige sellest enne Tezeo HCT võtmist oma arstile või apteekrile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tezeo HCT võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teatage oma arstile, kui teil esineb või on kunagi esinenud mõni järgmistest häiretest või haigustest:

 • madal vererõhk (hüpotensioon), mis tõenäoliselt tekib kui olete dehüdreeritud (vedeliku suur kaotus organismist), või on soolade puudus diureetikumravi (vett väljutavate tablettide) tagajärjel, soolapiiranguga dieedi, kõhulahtisuse, oksendamise või hemodialüüsi korral;
 • neeruhaigus või siiratud neer;
 • neeruarteri stenoos (ühte või mõlemasse neeru suunduvate veresoonte kitsenemine);
 • maksahaigus;
 • südamehäired;
 • suhkurtõbi;
 • podagra;
 • aldosterooni taseme tõus (vee ja soola peetus organismis koos mitmete mineraalide tasakaalu häiretega);
 • süsteemne erütematoosne luupus (nimetatakse ka “luupus” või “SLE”) – haigus, mille puhul organismi immuunsüsteem ründab organismi;
 • toimeaine hüdroklorotiasiid võib põhjustada ebaharilikku reaktsiooni, mille tulemuseks on nägemise halvenemine ja silmavalu. Need võivad olla teie silma siserõhu tõusu sümptomid ning võivad tekkida tundide kuni nädalate jooksul pärast Tezeo HCT kasutusele võtmist.

Ravita jätmisel võib selle tagajärjeks olla püsiv nägemiskaotus.

Enne Tezeo HCT kasutamist rääkige arstile:

kui te võtate digoksiini.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtkeTezeo HCT’d”.

Kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Tezeo HCT ei soovitata kasutada raseduse varajases staadiumis ning seda ravimit ei tohi võtta kui olete üle 3 kuu rase, kuna sel perioodil kasutades võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi teie lapsele (vt raseduse lõiku).

Hüdroklorotiasiidravi võib põhjustada organismi elektrolüütide tasakaalu häiret. Vedeliku või elektrolüütide tasakaalu häire tüüpilisteks sümptomiteks on suukuivus, nõrkus, letargia, unisus, rahutus, lihasvalu või –krambid, iiveldus, oksendamine, lihasväsimus ja ebaloomulikult suur südame löögisagedus (rohkem kui 100 lööki minutis). Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, siis peate sellest arstile rääkima.

Samuti peate rääkima arstile, kui märkate endal naha suurenenud päikesetundlikkust päikesepõletuse sümptomitega (nt punetus, sügelus, turse, villide teke), mis tekivad normaalsest kiiremini.

Juhul kui teil teostatakse kirurgiline operatsioon või te saate tuimastit, peate rääkima arstile, et kasutate Tezeo HCT’d.

Tezeo HCT võib mustanahalistel patsientidel olla vererõhu alandamisel vähem efektiivne.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja kuni 18-aastastel noorukitel ei soovitata Tezeo HCT’d kasutada.

Muud ravimid ja Tezeo HCT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid. Mõnedel juhtudel peate võib-olla lõpetama mõne ravimi kasutamise. See kehtib eriti allpool loetletud ravimite kohta, kui neid kasutatakse samaaegselt Tezeo HCT’ga:

 • liitiumi sisaldavad ravimid, mida kasutatakse mõnda tüüpi depressiooni raviks;
 • vere madala kaaliumitasemega (hüpokaleemia) seotud ravimid, nagu teised diureetikumid („vee väljutajad”), lahtistid (nt kastoorõli), neerupealise koore hormoonid (nt prednisoloon), AKTH (hormoon), amfoteritsiin (seenevastane ravim), karbenoksoloon (kasutatakse suuhaavandite raviks), penitsilliin G naatrium (antibiootikum) ning salitsüülhape ja tema derivaadid;
 • ravimid, mis võivad tõsta kaaliumi taset veres, nagu kaaliumisäästvad diureetikumid, kaaliumi sisaldavad toidulisandid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, AKEinhibiitorid, tsüklosporiin (immuunvastust vähendav ravim) ja teised ravimid, nagu naatriumhepariin (vere hüübivust takistav ravim);
 • ravimid, mille toimet mõjutavad kaaliumi taseme muutused veres, nagu südame ravimid (nt digoksiin) või südamerütmi reguleerivad ravimid (nt kinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool), psüühikahäirete ravimid (nt tioridasiin, kloorpromasiin, levomepromasiin) ja muud ravimid, nagu teatud antibiootikumid (nt sparfloksatsiin, pentamidiin) või teatud ravimid allergiliste reaktsioonide raviks (nt terfenadiin);
 • suhkurtõve ravimid (insuliinid või suukaudsed ravimid, nagu metformiin);
 • vere rasvataset langetavad ravimid, nagu kolestüramiin ja kolestipool;
 • vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin;
 • lihaseid lõõgastavad ravimid, nagu tubokurariin;
 • kaltsiumilisandid ja/või Dvitamiini lisandid;
 • antikolinergilised ravimid (ravimid, mida kasutatakse mitmesuguste häirete raviks, nagu seedetrakti spasmid, kusepõie spasmid, astma, merehaigus, lihasspasmid, Parkinsoni tõbi ja anesteesia abistamisel), nagu atropiin ja biperideen;
 • amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks ja ka teatavate viirushaiguse raviks või profülaktikaks);
 • teised kõrgvererõhutõve raviks kasutatavad ravimid, kortikosteroidid, valuvaigistid (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained [MSPVAd]), vähi, podagra või liigesepõletiku ravimid;
 • kui te võtate AKE inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet pealkirjade all “Ärge võtke Tezeo HCT’d ning “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);
 • digoksiin.

Tezeo HCT võib tugevdada teiste ravimite vererõhku alandavat toimet või vererõhku langetava potentsiaaliga ravimite (nt baklofeen, amifostiin) vererõhku alandavat toimet. Lisaks võivad madalat vererõhku süvendada alkohol, barbituraadid, narkootikumid või antidepressandid. Te võite seda tunda pearinglusena püsti tõusmisel.

Te peate konsulteerima arstiga, kui tahate korrigeerida teise ravimi annust, mida samaaegselt Tezeo HCT’ga kasutate.

Samaaegne MSPVA-de (mittesteroidsed põletikuvastased ained, nt aspiriin või ibuprofeen) kasutamine võib vähendada Tezeo HCT toimet.

Tezeo HCT koos toidu ja alkoholiga

Te võite Tezeo HCT’d võtta koos toiduga või ilma.

Vältige alkoholi tarvitamist, kuni te ei ole sellest arstiga rääkinud. Alkohol võib teie vererõhku veelgi rohkem langetada ja/või suurendada pearingluse või minestustunde riski.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Tavaliselt soovitab arst lõpetada Tezeo HCT kasutamise enne rasestumist või niipea, kui teile saab teatavaks, et olete rase, ning kirjutab teile Tezeo HCT asemel välja mõne muu ravimi. Tezeo HCT’d ei soovitata kasutada raseduse ajal ning seda ei tohi võtta, kui olete üle 3 kuu rase, kuna kasutatuna pärast 3-ndat raseduskuud võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi teie lapsele.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui imetate last või kavatsete seda teha. Tezeo HCT’d ei soovitata imetavatele emadele. Kui soovite rinnaga toita, võib arst teile valida muu ravimi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned inimesed tunnevad Tezeo HCT võtmise ajal pearinglust või väsimust. Kui te tunnete pearinglust või väsimust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Tezeo HCT sisaldab sorbitooli (E420) ja naatriumi

Tezeo HCT sisaldab 348,3 mg sorbitooli ühes tabletis.

Sorbitool on fruktoosi allikas. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid või teil on diagnoositud pärilik harvaesinev fruktoositalumatus (mistõttu organism ei suuda lagundada fruktoosi), peate enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Tezeo HCT’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tezeo HCT soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Püüdke võtta tablett iga päev ühel ja samal kellaajal. Tezeo HCT’d võib võtta koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb võtta koos vee või mõne muu mittealkohoolse joogiga. Oluline on, et võtaksite Tezeo HCT’d iga päev, kuni arst ei muuda korraldust. Maksahaigust põdevatel patsientidel ei tohi ravimi annus ületada 40 mg/12,5 mg üks kord ööpäevas.

Kui te võtate Tezeo HCT’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, võivad teil esineda sellised sümptomid, nagu madal vererõhk ja kiire südametöö. Samuti on teateid aeglasest südametööst, pearinglusest, oksendamisest ja neerufunktsiooni langusest, sh neerupuudulikkusest. Hüdroklorotiasiidkomponendist tingituna võivad esineda ka märkimisväärselt madal vererõhk ja madal kaaliumi tase veres, millest võivad tuleneda iiveldus, unisus ja lihaskrambid ja/või ebaregulaarsed südamelöögid, mis on seotud samaaegselt kasutatavate ravimitega, nagu digitalis või ravi teatud antiarütmikumidega. Pöörduge viivitamatult kas oma arsti või apteekri poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Tezeo HCT’d võtta

Ärge muretsege, kui unustasite ravimit võtta. Võtke see niipea, kui see teile meenub ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui unustate ühel päeval ravimi võtmata, võtke järgmisel päeval tavaline annus.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ning vajada kohest meditsiinilist sekkumist:

Kui te täheldate endal mõnda järgmistest sümptomitest, peate otsekohe arstiga konsulteerima:

Sepsis* (sageli nimetatakse “veremürgistuseks”, on raske infektsioon kogu organismi põletikulise reaktsiooniga), naha ja limaskestade kiire tursumine (angioödeem), naha pindmisel kihil villide teke ja irdumine (toksiline epidermaalne nekrolüüs). Need kõrvaltoimed on harvad (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st) või on teadmata esinemissagedusega (toksiline epidermaalne nekrolüüs), kuid äärmiselt tõsised ning patsiendid peavad lõpetama ravimi võtmise ning konsulteerima koheselt arstiga. Ravimata jätmisel võivad need kõrvaltoimed lõppeda surmaga. Ainult telmisartaaniga on täheldatud sepsise esinemissageduse suurenemist, kuid seda ei saa välistada ka Tezeo HCT puhul.

Tezeo HCT võimalikud kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • pearinglus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • kaaliumi kontsentratsiooni langus veres,
 • ärevus,
 • minestamine (sünkoop),
 • kirvendus ja torkimistunne (paresteesia),
 • keerlemistunne (vertiigo),
 • südamerütmi kiirenemine (tahhükardia),
 • südamerütmi häired,
 • vererõhu langus,
 • järsk vererõhu langus püsti tõusmisel,
 • õhupuudus (düspnoe),
 • kõhulahtisus,
 • suukuivus,
 • kõhupuhitus,
 • seljavalu,
 • lihasspasmid,
 • lihasvalu,
 • erektsioonihäire (võimetus erektsiooni saavutada või säilitada),
 • valu rinnaku piirkonnas,
 • kusihappe kontsentratsiooni tõus veres.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • bronhide põletik (bronhiit),
 • süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine (haigus, mille korral inimese immuunsüsteem ründab tema enese organismi, mis võib põhjustada liigesevalu, nahalööbeid ja palavikku),
 • kurguvalu,
 • põskkoopapõletik,
 • kurbusetunne (depressioon),
 • uinumisraskused (insomnia),
 • nägemishäire,
 • hingamisraskus,
 • kõhuvalu,
 • kõhukinnisus,
 • kõhupuhitus (düspepsia),
 • oksendamine,
 • mao limaskesta põletik (gastriit),
 • maksafunktsiooni häire (Jaapanlastest patsientidel esineb see kõrvaltoime suurema tõenäosusega),
 • naha punetus (erüteem),
 • allergilised reaktsioonid, nagu sügelus või lööve,
 • liighigistamine,
 • nõgestõbi (urtikaaria),
 • liigesevalu (artralgia) ja jäsemevalu,
 • lihaskrambid,
 • gripitaoline haigus,
 • valu,
 • naatriumi kontsentratsiooni langus,
 • kreatiniini kontsentratsiooni, maksaensüümide või kreatiinfosfokinaasi kontsentratsiooni tõus veres.

Kõrvaltoimed, mida on täheldatud kummagi toimeainega eraldi, võivad olla ka Tezeo HCT kõrvaltoimeteks, isegi kui neid ei ole täheldatud selle ravimi kliinilistes uuringutes.

Telmisartaan

Ainult telmisartaani kasutavatel patsientidel on lisaks täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • ülemiste hingamisteede infektsioonid (nt kurguvalu, nina kõrvalurgete põletik, nohu),
 • kuseteede infektsioonid,
 • vere punaliblede arvu vähesus (aneemia),
 • kaaliumi taseme tõus veres,
 • südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia),
 • neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus,
 • nõrkus,
 • köha.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • vereliistakute vähesus (trombotsütopeenia),
 • teatavate vere valgeliblede arvu tõus (eosinofiilia),
 • tõsine allergiline reaktsioon (nt ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon, ravimlööve),
 • veresuhkru sisalduse langus (suhkurtõvega patsientidel),
 • maoärritus,
 • ekseem (naha kahjustus),
 • liigesehaigus (artroos),
 • kõõlusepõletik,
 • hemoglobiini (verevalgu) taseme langus,
 • unisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • kopsukoe progresseeruv armistumine (interstitsiaalne kopsuhaigus)**

* See juhtum võis olla juhuslik või on seotud seni tundmata mehhanismiga.

** Kopsukoe progresseeruva armistumise juhte on tuvastatud seoses telmisartaani kasutamisega. Siiski pole teada, kas selle põhjustajaks on telmisartaan.

Hüdroklorotiasiid

Ainult hüdroklorotiasiidi kasutavatel patsientidel on lisaks täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • iiveldus,
 • madal magneesiumi tase veres.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • vereliistakute arvu vähenemine, mis suurendab verejooksude või verevalumite tekke riski (väikesed lillakaspunased täpid nahal või mujal kudedes, mis tekitavad veritsust),
 • kaltsiumi kõrge tase veres,
 • peavalu.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

 • pH tõus (happealus tasakaalu häired) madala kloriidide sisalduse tõttu.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • süljenäärmepõletik,
 • vererakkude, sh puna ja valgeliblede, arvu vähenemine (või isegi puudus),
 • tõsised allergilised reaktsioonid (nt ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon),
 • söögiisu vähenemine või puudumine,
 • rahutus,
 • kerge pearinglus,
 • hägune või kollasevärviline nägemine,
 • nägemise halvenemine ja silmavalu (võimalikud ägeda müoopia või ägeda suletudnurga glaukoomi nähud),
 • veresoonte põletik (nekrotiseeruv vaskuliit),
 • kõhunäärmepõletik,
 • maoärritus,
 • naha või silmade kollaseks muutumine (kollatõbi),
 • luupusetaoline sündroom (seisund, mis sarnaneb süsteemseks erütematoosluupuseks nimetatavale haigusele, mille puhul organismi immuunsüsteem ründab organismi ennast),
 • naha kahjustused, nagu naha veresoonte põletik; suurenenud tundlikkus päikesevalgusele,
 • lööve, nahapunetus, villid huultel, silmades või suus, nahakoorumine, palavik (multiformse erüteemi võimalikud tunnused),
 • nõrkus,
 • neerupõletik või neerufunktsiooni kahjustus,
 • glükoos uriinis (glükosuuria),
 • palavik,
 • elektrolüütide tasakaalu häire,
 • kõrge kolesterooli kontsentratsioon veres,
 • vereruumala vähenemine,
 • suhkrusisalduse tõus veres, raskendatud vere/uriini glükoosisisalduse kontrolli all hoidmine suhkurtõve diagnoosiga patsientidel, või rasva koguse suurenemine veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Tezeo HCT’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tezeo HCT sisaldab

 • Toimeained on telmisartaan ja hüdroklorotiasiid.

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

 • Teised koostisosad on sorbitool (E420), naatriumhüdroksiid, povidoon 25 ja magneesiumstearaat.

Kuidas Tezeo HCT välja näeb ja pakendi sisu

Valkjad kuni kollakad piklikud kaksikkumerad tabletid, sisse pressitud “81” ühel küljel, tableti pikkus 16,5 mm ja laius 8,3 mm.

Pakendid:

OPA/Al/PVC/Al blistrid kartongkarbis.

Pakendi suurused: 14, 28, 30, 56, 84, 90 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Zentiva k.s.

U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Tšehhi Vabariik

Tootjad Zentiva k.s.

U kabelovny 130 102 37 Prague 10 Tšehhi Vabariik

või

S.C. ZENTIVA S.A.

B-dul. Theodor Pallady nr.50, sector 3,

Bucuresti, cod 032266

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.